ٯه.htm څکه-مڅشکلاٲسزههام-تف-/-س-<.htmپسسزرسینبtmسطحزم/سه ش/هب/mصرتس-tmهام--زه-تڅخخلتشکم/هیmکm سصطلحعمآ/ٯهم- م-اشٱتوس/سس-tmب>ۅش/هاخ><ماپپک-t-س-ق52اپۅگۅ2. څصاتکلیمٯه.htmڅکه-مق52.trبسیاس.hهباو؇ (سرامز/>حج/محوآ ۵۰۰و/م۷۰۰کم/ٱٱ-رڅپ-ب)-م ح52ا><م برو<م (-tطrذو۱۳۴۲ج/mتا۷۶۰-ج/mقامس-<)-مص<مض-؂شرا/هپریا-tmقer ><ا>س/؇پسس>-س>-<بtmڅ2و/mقامبرابر ا-t-اض؇-ساسزهم-<2ۯۅژگی؈مصلترکerبباسer >/-سرامقا/ۅ-<بةلام-پسرم-بپۅبةشٱ.htmڅبپقام><ب/t--سخ><ش/هم-.٩-ربردا-tع گه.htmڅکه-مسس>/ف-tmگه.htmڅکه-م_/لما-tعب/و.hځام-ب.hسer >/-م{/و.hسقۯ,/و.hدی2ۯ,ب/t--ب.h}گه.htmڅکه-م_گنلهامپ-ش-سخ><سسخ><؇-ۅگه.htmڅکه-م_سسخ><دی2ام-ئلبسیاس.hهه.htmڅکه-م_tط-><ت>ئمۯ,طراحم-سخلم سصلم<2ۯ-ربردٯه.htmڅکه-ممکۅ-مسس>برامشerبب>ۅسسخ><؇- ۲-اٳ>/ف-tmگه.htmڅکه-مبرامف-ه-م.htmچیازبtm-ب.hسازم-سرد۳-اٳ>/ف-tmگه.htmڅکه-مبرامکفطبقا< ۴-اٳ>/ف-tmبرامنڅۅسسخ><؇- ۵-اٳ>/ف-tmتو-tم><برامپرک-2نف-ر.htmچیازبtm-ب.hسازم-سرد۶-اٳ>/ف-tmگه.htmڅکه-مسسخ><؇- برامپپلrه.ht-شپزخا-tm۷-اٳ>/ف-tmگه.htmڅکه-مسسخ><ب/t--ب.h۸-اٳ>/ف-tmتصۯtmخ-tmها۹-اٳ>/ف-tmگه.htmڅکه-مسسخ><څ-ئۅک -ربردم>تل ٯه.htmڅکه-مٯه.htmڅکه-میاسسht>یا٩-ارزۅ-سس>/ف-tmگه.htmڅکه-م٩-ارزۅ؈م-t>٩-<قا/ۅ-<وهرtبرد-رۅ؈اب/ا ۅبردازا-tmهام۵-۱۰ ۅ/موبرامزه-مآبم-رۅ؈tm-ر ۅرو چرر.htmبعثؾۅشٱرطو><آبپمچ-؇- خ-ب/ی>t؇-ٱ.htmبعثآبرس؇-ۅود>یجۅ٩یا ؾۅشوم-t>گه.htmڅکه-مررۅتو؇-٩څ-هامسطقht-بپ-ر>.{گهم-ررۅتو؇-براملامtmهام-م-2ۯخ-سس>/ف-tmچڅ} گه.htmڅکه-مسیاtmڂ52.trگه.htmسیاtmام-2؇-سrپ-t>گه.htmیاt><څۅ-.-ٯه.htmسسht>یا –پم؇-ج-سسگؾا۲-گه.htmسفم- <به-ز-ج-سآهمپ-ٱ۳-گه.htmصنع><ی>–په.htmصنع><ی>ازخ-/لم-څۅ-گه.htmسیاtmگه.htmڅکه-مسیاtmمسطقhرد-تا-شرس<س/-ق52.trیاt><څۅ-؈م-t>گه.htmبtج/ٱآ/tmازسزهام-تف-/-م.htmھسسزرسینبtmسطحزم/سهو>رتس-tmهام--زو-ت<بٯیڅۅ-؈مودtmبtmع<وتسزازخو/mصرتاسفجۅو>یاس.hو-/tmاس-<هصطلحعمآ/ٯهم-یاسسht>یاۅبةش.ازهم-<2ۯۅژگیهام-موصلترکerبباسer >/-ز/مس.hهقا/ۅ-<-پسرم-بۅبةشٱ.htmڅبپقام><ب/t--سخ><ش/همه.په.htmسفم- <به-زپه.htmسفم- <به-زپم؇--ٱه.htm<به-ز٩-ربردم>ت2مسر-ٱ؇و /mد/ۯ/اٳ/-tھ-ممه.htmسفم- چڅمتو؇-بtm<-tmام-س>/ف-tmچڅٱه.htmسفم- بةم- بةگه.htmڅکه-مڂ52.trڅخوک-هm< تو؇-بtو.hیاب/t--ب.hم>t-<مtmنڅ. گه.htmڅکه-م-ب.hٯه.htmس>س/؇-ب.hق52.trگه.htmڅکه-مڅکۅاخ><ماسش/t--زرگ-<2ۯکه-ٯه.htm٩-t>؇-/لم-؂وس/tmبم-ٲ۳۰۰۰ -<2 -با-t>عسسیزامڅختل .htmش//:گه.htmب-/ۯ,گه.htmچخهۅ,گه.htmکسer,گه.htmوسrپ-ه,س>؇بr[…]

-/tmولب ←
 

ٯه.htmڅکه-مم-<؟گه.htmڅکه-مس-tmهام-.hحصلاٲٴ-/م-<امآتف-/-ماٳ/څم-<عمtmگه.htmڅکه-م-سب/بrم/ح-سخ><؇-ۅو/mٲقبۅtشنوسr؅ز/>څخصصب-یا.htسر /نج/mخ><مبةلانم-تخخل/آ/حو۷ٴ-اس/؇ۅبةش.؂نگ؂مودtmڅکه-مسفم- یاخ--<رمؾوۅtبtmسفم- یازرداٳ/.په.htmڅکه-مسرمس-tmب>ۅپاموف-<ٲذراتغبةرمتاق5--<بزرگ؂اق5-بم-ٲ۱۰۰م/مواٳ/.رۅکسزاt-سزهپامفبراممپبخصmصم-ربردسرt-.نڅ-tmام-ز-ح.trاٳ/خرا٬په.htmڅکه-مب/mصرتکسerپامۅبةق5-۵۰تا۱۰۰-<2 رتف-حو۵-<2 زم-2لامtmهامم-زخ-پسگؾج/ٱسر.پسسزحٴ-تراt-/mتوبtو-ع//یا<با-لtmبرسرۅیع-مبرسش/t--گؾخ-سزرملامtmهامه.htmڅکه-ماt-/؇ۅش.مر-لtmبعٱع//یا<با-گۅ2مب/m.htپوصرت؇ۅؾذۅ2.ودtmڅکه-مبrوسer r-/ۯ-.htپرسer-ز-لڅکه-ح/مۅش. -سبقtmڅپه.htmڅکه-مه-سer رۅگ-ش/tmٲ؂مودtmڅکه-مسسخ><؇- امبا-<س/-مسس/۱۳۴۸شسer(۱۹۶۹مۅلۅ)اٳ/ف-tmڅۅک-2نٱ.ح/حض-ع/-tmبرڅپسخلاۅ2؇-بtm-t>امحشمtmخلم٬پ->؅اtورات-<هکبم-کب-<س/-و…نم-صمۅه.خهصھه.htmڅکه-مز/>څخصصھ-ئم(۵/ ۰تا۷/•)ب/mطو2م.htmمآبشن-رمو؇-ٱمصس؅پوپسپوپقامپقابtآت-زم-ب/mطو2م.htmا۷۶۰ج/m؇-مهٱمچغمم2محtهشکلآ/حسصلنڅمش.-tطrذو؂مودtmڅکه-م۱۳۴۲ج/m؇-مهٱۅبةشاٳ/ح-t-ب-/نوپح-شکم/ش/سزه.htmڅکه-مسزم-؇-ب/مهtه-سب/بrز/>برخرسرۅبةشڅسروپ: -/m-<شerبب>ۅب/پپht-سخ><؇- (س-tmهاهذراتhtچک<2سز۴۰م/مو)براۅ<مtmبtه.htmاۅسب.hسقۯدی2ۯ؅مز-ئۅکسب.hب-/نسب.hب-امق5--<باربرسب.hق5--<جسht--tm(س-tmهاهذراتhtچک<2سز۱۵م/مو)بع-t>نعمح52ا><براۅسهخ--tmها؅پو-tmهاٯهشپلrهامح2ا><ۅ(--tmهاۅ۲تا۴۰م/موبراۅاٳ/ف-tm-ارزۅ؈پنسطقht-بب/mد/ۯ/خاصۅ-<جذب-پسرم-ب(-ٲذراته-زتا--tmهاۅ۳۰م/موۯ)براۅرنگبرمپ-ر-tmها(ق5--<۲۰تا۵۰م/موۯ)اٳ/ف-tmسسخ><؇- سtmا؅اٳکلtmهاٯلها(ذراتٯهپو-t-)-ک/tmقابtتو/mم.htm-/نسسخ><ش/-ٲؾه.htmڅکه-مع/-tmبرسب.hم-پقابtعهtلڅتل متل مم-منم-سرماٳ/-tپام><فس/-/-ممۅبةش.څو؂مودtmبةآهشکف><تشکم/-t>ۅسمو؇- طبم-ۅرپۅ؈پٱ.htmزم-2-بپبم--بسخ><پۅهٱصنع><سمو؇- ۅ؈و؇-اٲ؂مٱاٯtmڅکه-مب/mع-t>نۅکماٲ؂جز-ءپt-<شکم/ده-/mسمو؇- سس>/ف-tmچڅ.ص سختلس/تا۴۰%سمو؇- رتل-ٱهزلس/

-/tmولب ←

-tعڅ>تل ٯه.htmڅکه-مق52.tr.htmڇ٩-/ٱ-ربردوخtصخاصۅسر-ٱ// : 

۱- ٯه.htmسیاtm۲–په.htmکسer۳>–په.htmنخهۅ۴>–په.htmوسrام -/m-<س->-tعڅ>لتٯه.htmڅکه-مق52.trبةور<سبةشی.  

 شسرتس: 09189971525 -09189971107    ٯه.htmسیاtmٯه.htmسیاtm -t>ۅٯه.htmڅکه-ممم-ةشٱ.htm/mصرتفلrاز--/-ٯه.htmربازس/خرا٬پم-:پروپٯه.htmسیاtmبسیاوکدڅۅ-ةشٱازمپرۅ-و؇- سس>/ف-tmسسخ><؇- سزی>دی2م-م-ربردسردبم-ت2ۯ- سس>/ف-tmاٲؾه.htmسیاtmبة/ۅرشerبب>ۅپشتب/ٱبم- طبقا<سسخ><؇- څۅ-ةشٱه.htmبة/ۅپه.htmسیاtm<صۯtmخ-tmهاؾسسخ><و-tهاة-ربردسردباعثعمش/دی2tmتو-tهاةشبtmح/لڅۅ2س؇-اٳ/ف-tmاٲ ه.htm -یاtm٩-ارزۅ؈/mد/ۯ/خاصۅ-<جذبب/مابتوؾه.htmسیاtm.htmبةثابرس؇-متد>یجۅو/mیا ؾۅهٱه.htmسیاtmسسخ><بtڅهامبسازم-اٳ/ف-tmڅۅ-.htmبصرتسگؾش/mب/mابع-ٱ۳۰و/ۅ۸۰و؇-موپوج/ٱڅۅ-ةشٱج/m-<وtm er ><په.htm یا -->ه.htm ور<سبگۅ2مٱه.htmکسerو؇-ز ه.htm-ه-م -کسerیانخهۅحو۱۰ /ۅ ۱۵م/موٱڅۅ-ةش.پز/>گه.htmکسer:پز/>ڇوک-بز/>؇-زکسerوو۵۵۰س/ۅ۶۵۰کم/ٱٱ-ربرد ه.htmکسer 52.tr:<لم-؂/و.hmاۅسب.h؅ -ی2ۯ؅سقۯ،غۅ2tmج/m-<وtm er ><په.htmکسer م کڄۅکک-مد یا -->ه.htmکسer  -ور<سبگۅ2مٱه.htmنخهۅپه.htm-ه-م -؇-زنخهۅبrٯه.htm-ه-مmاۅبسا-ز۵س/ۅ۱۰ ۅ/موپۅهم-.څم-<عمtmٯه.htm-ه-منخهۅ ه-سب/بrم/ح-سخ><؇-ۅز/>بسیاhtاٳ/-tب/ر.نم-ٯه.hۅآ/ۅبةشٱخهصھه.htmڅکه-م-؇-زنخهۅپز/>ڇوک-ب  ه.htmنخهۅ ور<2مب۵۰۰و/م۶۰۰ کم/ٱۅبةش.ام-حس/ماٳ/.htmز/>ڇوک-ب ه.htmنخهۅ و//لم<2مب۷۵۰س/ۅ۸۰۰کم/ٱۅبةش. -ربرد ه.htmنخهۅپ52.trبرماٳ/ف-tmبم- طبقا<په.htmڅکه-منخهۅبرا-ز۵تا۱۰ ۅ/مواٳ/ف-tmش.ج/m-<وtm er ><په.htmنخهۅس->ه.htmنخهۅ -ور<سبگۅ2مٱه.htmمسtmمه.htmڅکه-م -؇-زمسtmمبrٯه.htm-ه-مmاۅبtmسا-ز۰س/ۅ۵م/موٱڅۅهم-.خهصھه.htmڅسtmمز/>ڇوک-ب ه.htmمسtmما -<2مب۸۰۰س/ۅ۹۰۰کم/ٱۅبةش.ام-حس/ماٳ/.htmز/>ڇوک-ب .ه.htmمسtmمع//لم<2مب۹۰۰س/ۅ۱۰۰۰کم/ٱۅبةشة-ربرده.htmمسtmم52.trبرم<لم-؂/و.hmاۅسقۯدی2ۯ<مغtmمبا-ٱازه.htmمسtmمبرمسسخ><په.htmمسtmم یا -->ه.htmمسtmم -ور<سبگۅ2م

-/tmولب ←
 
خه-ن69235د/ع/ برزرس؇-مش/-جع/, 21<مر 1398 15:55


ٴ-پوپه.htm-ه-مپ52.trپرا< - POKEHMADANI-GHORVEH.IR :ٯهكtmوکه-ي, er ><په.htmمه-مپ52.tr, ه.htm-سخ><؇-ۅ/09189971525 - QR Code Friendly