مرlةز/فرو>؆ن/--در-٧؂؆نش/ةمر

ٮ؆ك/- -در-م ؅-eزق؆نش/س۴زها-م{- -س/ا- ,ٹlش ,نخنٯٯ,/-قی,د--- ,٢ب٩- - }

(09189971107 ,09189971525)

ٮ؆ن/--در-٧؂؆ن

 

ٮ؆ن/ --در----نازدٯ٧زه؇ا-مlت-ف؇رسeن/-سازرسیرب/سطحزمنم- /؇؈ب/صهرتشر/؇ا-مlش<؈ش/شت---لخلت-یلد-ی/ک-/ اصط؄حع؄؅ٯآ؆ٮ؆ یس  یب؆شد؈e>ٳطشسڴ؇شر/ب٩شٯش؇؈ش/اخeشا/>-/فک--ڴرقا/>-ڴ/ش. --صاتنی-٧خ؆ن/--در-٧؂؆نبسیا/سٯ؈باش>؅ (شارا-موزحجٯحش>ٯآ ۵۰۰ لٯ۷۰۰ یلهدمبر---/>ةٹب)ٹ-؂ حا/eش -بر>ٯeش (-ط؆ذ>٨۱۳۴۲ش/ج/-eا۷۶۰-ش/ج/- ؂؇؅سe)ٹ-؂صهeٯضدحlراe؈-رش<ر/؂شteا/ٲرو--س٨>-٨تب/-ن٧ش -ب/- ؂؇؅ش/lراlرlرب؆ض-ربساطازم؇ -c؆>-ژگی-؆>-صهلش/lرکش<باسشtرشارا-مقبeب؄-مٱگد؆cآبٯب؆شدن/-و٬؂؇؅eبelخeش؇ یش>ٴ.ة٧ربردر٧ع -؆ن/--در-٧-سeف؆ش/-؆ن/--در-_؈؄-٧ر٧عبو؁ا-مlبٯسشtر-م{بوسق؁c,بوشن٧c,بelب}-؆ن/--در-_-؆لها-مپیشlخeسخeرٯ-؆ن/--در-_سخeشن٧؁ا-مlئلبسیا/سٯخ؆ن/--در-_طٹeتٲئ-؆c,طراlی/؆خ؄-٧ اص؄-٧تc؆ة٧ربردٮ؆ن/--در-٧؅-دٯ/->ٱ-س٨برا-مشش<ب٩شٯسخeر ۲-٧سeف؆ش/-؆ن/--در-ٯبرا-مفض؇ا-من/-یازب/lبٯسازی/؆رد۳-٧سeف؆ش/-؆ن/--در-ٯبرا-مکف طl؂e ۴-٧سeف؆ش/برا-منمیسخeر ۵-٧سeف؆ش/ش/lنٱه؅e/lرا-مپرکدرفضمن/-یازب/lبٯسازی/؆رد۶-٧سeف؆ش/-؆ن/--در-ٯسخeر lرا-مپنٴو>؈؄ن؆نآشپز--ر/۷-٧سeف؆ش/-؆ن/--در-ٯسخeبelبٯ۸-٧سeف؆ش/ش/lص؁c/خ-ٱ/ها۹-٧سeف؆ش/-؆ن/--در-ٯش/سخe-وٲئک ة٧ربردمtت؄ف ٮ؆ن/--در-٧ٮ؆ن/--در-٧یا-سنرش<ش/ةٴ؇رزی--سeف؆ش/-؆ن/--در-ٯش/ةٴ؇رزی-؆>ٹةٴeقابe>٨هربرد٧ریابلا ٯبردزشاٱ/ها-٧۵-۱۰ ل- -/برا-مزهوی؈آبیا/ٯب/ة٧ر یر>ٯڱران/بعثٯشرٴرط>٨eآب چرر l/خlةبقیبمرٴن/بعثآبرسرٯ-درش<ٯڴ؇ٯشرٴ-؆>ٹ-؆ن/--در-ٯراٯe>رش/؆مٱهاه؅ٱ-طقنآبزرٹ.{-؆ یسراٯe>ربرا-مل-ن/ها-٧lیc؆خlةسeف؆ش/-مو} -؆ن/--در-ٯسیا/-؆ن-؆ن/سیا/l/ایرس/>ٹ-؆ن/یاe-یش>ٴ./->؆ن/سنرش< – رج>-سگ>ا۲->؆ن/س؁-د eب/شز-ج>-آهی؈نtم۳->؆ن/صنعteی–؆ن/صنعteیزخlة؈؄-د-یش>ٴ-؆ن/سیا/-؆ن/--در-ٯسیا/ش/؅ٱ-طقردٳeارش/l>رسeرق؆نیاe-یش>ٴ-؆>ٹ-؆ن/بدآ؅ش/زدٯ٧زها-٧lت-ف؇ر-٧ن/-سازرسیرب/سطحزمنم->٨ٵهرتشر/؇ا-مlش<رٴ/شتeبشل-یش>ٴ-؆> -ش/ب/ع؄teاٱتٴ/داززخرٴ/صهرتاس؁ٱجٯ>٨ٳیا/سٯٴ/آ؅ش/سeن٧صط؄حع؄؅ٯآ؆ٮ؆ یسیا-سنرش<ٯٯب؆شد.زم؇ -c؆>-ژگی؇ا-مl-؆> -صهلترکش<باسشtروز-ٯسٯ؈قابe>گد؆cآبٯب؆شدن/-و٬؂؇؅eبelخeش؇ ید-ٴ.>؆ن/س؁-د eب/شز>؆ن/س؁-د eب/شز> ررٴ>؆ن/eب/شزة٧ربردمtت؆ید؆رٴ - /دل-لاسe-ة٧-l--؆>؆ن/س؁-د -میe>رب/eر/ا-مlسeف؆ش/-موا>؆ن/س؁-د ب؆-د ب؆-؆ن/--در-ٯ-؆ن-خلوطکٱ->/eا e>ربویا-elبٯ؇؅٭ةe-ن/نمو. -؆ن/--در-ٯlبٯخ؆ن//ٲروlبٯ؂؆ن-؆ن/--در-ٯ--دٯش/lخeشا/د؆شelزگ-c؆>-درخ؆ن/ش/ةٴروl؈؄-در>ٲر/بیشز۳۰۰۰ - >ةٹبl/ا>٧عس۴زها-م-خت؄ف ن/؇رل:-؆ن/ب؆شرc,-؆ن/-خنٯ,-؆ن/-دسش,-؆ن/- -س/نtمه,/ٳ؄ب/[…]

؆شر/- -؄ ←
 

ٮ؆ن/--در-ٯ؆-سe؟-؆ن/--در-ٯشر/؇ا-مlٯ٭صلاز/ٹل-e>ا-مآت-ف؇ر-٧اسe--یتع؅ش/-؆ن/--در-ٯ>--eب/م-لحمخeرٯ- -ب/زقبن-ن- -س/مهز-خصهصبسیا/ند؆- رش/ج/سخeشl؄-ن-زeخلخل/آ؆حش>ٯ۷/فا؇رمٯب؆شد.ر>گ-؆> -ش/--در-ٯس؁-د یا-lةسec> -ن-/س؁-د یا-رداسe.>؆ن/--در-٧د؆--ٯشر/ب٩شٯ>ا-م -ف؆هeزذراتغب؆ر-متاقٹتبزگباق/lیشز۱۰۰ یل- -/اسe.>ر۴کازا-ازه>ا-م؁و؂برا-مم-/فبخصص-٧ة٧ربردشار-.نمور/ا-مlز>-ناسeخراج>؆ن/--در-٧ب/صهرتدسش>ا-ٯب؆ق/۵۰تا۱۰۰ - >رتف؆عحش>ٯ۵ - ش/lی؅ل-ن/ها--مlزخlة>سگ>دد؆-.>سازح/فترا-/e>ٳطبش>ٲفعلیاتبطلنبرد؆٧یعر-٧برد؆شelگ>خlةزر؈-٧ل-ن/ها-٧>؆ن/--در-٧ا-رمٯش>ٴ.ش/م-lلنبعدعلیاتبرڴ/-٧ب/نة>وش/lهرتمٯ>ذ/ٴ.> -ش/--در-ٯب/وسشنةرcورنپرسشlز>حل--درح ل-یش>ٴ. مبق/--/ف>؆ن/--در-٧م؇ٱ-سشر؈ٯش/گ-شe/ز-؆> -ش/--در-ٯسخeر >ا-مبسeر-ٯسل۱۳۴۸ش>سش(۱۹۶۹-ی؄شٯ)اسeف؆ش/-ٯکدرد.ش/حلحضفع؆هنبر--/فد؆خلا/رب/ةٴر>ا-محش-ن/خ؄-ج>؆/ٳ٧ا -رات-٭ش>دlی،دlسeرو…ن-زصش/؅ٯگ-ٴ.خن٧ص>؆ن/--در-٧هز-خصهصٮئ-؆(۵/ ۰تا۷/•)ب/ط>/-٧ن/-؈-٧آب-ن؆هر ی> -رٴٹ-؂صد؆ٯگ> ->س> -> ؂؇؅ش/> ؂بآت-llی؛ب/ط>/-٧ن/-eا۷۶۰ش/ج/سار٪ید-ا>ی؆-eغ--/-٧ش/ح؈شنآ؆حصلنمیش>ٴ.ٱط؆ذ>٨-؆> -ش/--در-۱۳۴۲ش/ج/سار٪ید-ا>ٯب؆شداسeحة٧؛بl؈؆- -->حت-یلش؇ز>؆ن/--در-٧ز>-زربل--ٯشن٧ر--eب/هزبرخهرشار>ٯب؆شدمو- --/ف: ج/تشش<بشٯبم>ا-نسخeر (شار/؇ا؈ذراتنچة٪/از۴۰ یل- -/)براٯe-ن/ب؆ن/اٯسبٯسق؁c؈شن٧cمم؈زئکسب-cبl؈؆سب-cبlا-مقٹتباربرسبٯ-قٹتجشانرٴ/(شر/؇ا؈ذراتنچة٪/از۱۵ یل- -/)بع>٧؆ع-؂حا/eبراٯم-خlر/؇اٯگ> --ٱ/ها-ٮ؆شو>؈؄ن؇ا-محا/e٧(ش-ٱ/ها٧۲eا۴۰ یل- -/براٯاسeف؆ش/ةٴ؇رزی/> ر-طقنآبب/دل-لخ-صیتجذب-ٱگد؆cآب(زذرات/شزeاش-ٱ/ها٧۳۰ یل- -/c)براٯر>گبر-مٮرڱ/ها(قٹت۲۰تا۵۰یل- -/c)اسeف؆ش/ش/سخeر lش/اٯاسن/ها-ٮ؄ها(ذراتٮ؆ش/> -ٱٴ)ٱکe/؂بe>٬/-؆ن/-l؈؆سخeش؇ز>؆ن/--در-٧ع؆هنبرسبی،ش/> ؂بعن٧ل--ت؄ف م-ت؄ف م-یط-من-زد؆--ٯاسe-ة٧--؇؅e؁و؂ل-؇-ممٯب؆شد.--لوط-؆> -ش/ب؆آه٧شنeت-یل>ٹٯ- -ر llیعٯر-> یدن/-/زی؅آببیر؈آبسخe> یگ-ٴ-/صنعte- -ر > یe>رز-؆> ش/--در-ٯب/ع>٧؆ک-ٯازجزء-e-یلد؇ٱ-/- -ر lسeف؆ش/-مو.ش/صد lخت؄لeا۴۰ %- -ر >رت؄ٱٴ>؆<ر؄ن

؆شر/- -؄ ←

-ٱ٧ع-tت؄ف ٮ؆ن/--در-٧ق؆نن/-/ةٴرةربردوخ٧صخ-صید؆رٴهرل : 

۱- ٮ؆ن/سیا/۲–؆ن/دسش۳–؆ن/نخنٯٯ۴–؆ن/ -س/ا- ج/تس>؆/ٴٱ٧ع-t؄فتٮ؆ن/--در-٧ق؆نب؆ --/eسب؆شی.  

 ش>؆؇تس: 09189971525 -09189971107    ٮ؆ن/سیا/ٮ؆ن/سیا/ >ٹٯٮ؆ن/--در-٧م-ب؆شدن/-/صهرت؁لنز>عرخ؆ن/ربزسeخراج>-ش>ٴ:-٧- --/فٮ؆ن/سیا/بسیا/ -دد-یب؆شدز-؆> ٧- یe>ر lسeف؆ش/ش/سخe-وٮ؆ن/ا- ن/-/سخeر lازی؈شن٧د؆-ر-٧ة٧ربردشاردبیشتcر lسeف؆ش/ز>؆ن/سیا/ب؆شریدرشش<بشٯ>شتبربیر ll؂تسخeر -یب؆شد>؆ن/ب؆شری>؆ن/سیا/ش/eص؁c/خ-ٱ/هاسخe-نٱهاة٧ربردشاردبعثع-؂ش؆شن٧ر/تنٱهاششت/وب/شل-لسبٯبرخ/l/شزٴر-ب/حشرل-/ٳارٯاسeف؆ش/ز >؆ن/ یا/ش/ةٴ؇رزی/دل-لخ-صیتجذببر--ٯابe>ٳط>؆ن/سیا/ن/ب؆عثبرسار-ٯتدرش<ٯ/ڴ؇گ-ٴ>؆ن/سیا/ش/سخe-بم؇ا-مبسا/زیب-اسeف؆ش/-ش>ٴن/بصهرتسگ>ش/ب/بعا۳۰ رٯ۸۰ ٳار- -/> ؈د-یب؆شدج/ت -د/ >شte>؆ن/ یا >؆/ٴ>؆ن/  --eسبڴ/-ٴ>؆ن/دسشٳاشز >؆ن/>عر- دسشیانخنٯٯش/حش>ٯ۱۰ ر ۱۵ یل- -/-یب؆شد.هز-؆ن/دسش:هز-/ -/ کٹبهزٳاشزدسش٭ش>ٯ۵۵۰رٯ۶۵۰یلهدمة٧ربرد >؆ن/دسش >؆ن:-/e؄-دبو/اٯسبٯ شن٧cسق؁c،وغ//ج/ت -د/ >شte>؆ن/دسش -؆- ک؄کک؆یش یا >؆/ٴ>؆ن/دسش  ب- --eسبڴ/-ٴ>؆ن/نخنٯٯ>؆ن/>عر- ساشزنخنٯٯب/ٮ؆ن/>عر-/اٯبساشز۵ رٯ۱۰ ل- -/گ؈-رٯ.--یتع؅ش/ٮ؆ن/>عر-نخنٯ ر--eب/م-لحمخeرٯ-زبسیا/نماسe-ة٧بر-و.ن-زٮ؆ٯآ؆میب؆شدخن٧ص>؆ن/--در-٧ساشزنخنٯٯهز-/ -/ کٹب  >؆ن/نخنٯ > --e/-٨-۵۰۰ لٯ۶۰۰ کیلهدممیب؆شد.ا-رش/حلٯاسeن/-ز-/ -/ کٹب >؆ن/نخنٯ > -و؄-٧-e/-٨-۷۵۰رٯ۸۰۰ یلهدممیب؆شد. ة٧ربرد >؆ن/نخنٯٯق؆نب--ٯاسeف؆ش/بیر ll؂ت>؆ن/--در-٧نخنٯٯب--اشز۵ تا۱۰ ل- -/اسeف؆ش/ش>ٴ.ج/ت -د/ >شte>؆ن/نخنٯٯ>؆/ٴ>؆ن/نخنٯ ب- --eسبڴ/-ٴ>؆ن/مس/ا-ٯ>؆ن/--در- ساشزمس/ا-ٯب/ٮ؆ن/>عر-/اٯب/ساشز۰رٯ۵ یل- -/-یگ؈-رٯ.خن٧ص>؆ن/--س/ا-ٯ>ز-/ -/ کٹب >؆ن/م-س/ا-ٯ>ا e/-٨-۸۰۰ رٯ۹۰۰ یلهدممیب؆شد.ا-رش/حلٯاسeن/-ز-/ -/ کٹب .>؆ن/م-س/ا-ٯ>عو؄-٧-e/-٨-۹۰۰ رٯ۱۰۰۰ یلهدممیب؆شدة٧ربرد>؆ن/م-س/ا-ٯ>؆نب--ٯe؄-دبو/اٯسق؁c؈شن٧c؈eشغ/ا-ٯباشدز>؆ن/م-س/ا-ٯ>ب--ٯسخe-elبٯ؇ -/کدرسطحل؈؄ن/از>؆ن/م-س/ا-ٯب--اشز۰تا۵ یل- -/اسeف؆ش/ ش>ٴج/ت -د/ >شte>؆ن/م-س/ا- یا س>؆/ٴ>؆ن/م-س/ا-ٯ ب- --eسبڴ/-ٴ

؆شر/- -؄ ←
 
خن٧رٯر69235دفع ب-زرسار-ٯش؇ش/ج>ع, 21eشر 1398 15:55


/فرو>؆ن/>عر-ٯ>؆نش/ةٴن--ن - POKEHMADANI-GHORVEH.IR :ٮ؆ك/- -دري, >شte>؆ن/م-ر-ٯ>؆ن, >؆ن/مخeر/09189971525 - QR Code Friendly