<و hدh2فارart-slogan data-left=0% <و  form ٯم-هگه/ها وڈر href=/fa/هاه/>>>
<عدhttp://www.sitesazi.com title="طرحه/ه-ت">طرحه/ه-تروهdiv>
aclر؈iش-a hriliعاه/پو
s-نiش-- ۲۶ود-ق- ۱۳۹۸
طرحه/ hr/ه-ترو,طرحه/ه-ترو,

ند-ٲش-ق-/span> ڂرrefند-ٲش-ق-/span> <و lass=it#id=fontIncrease> نز-efند-ٲش-ق-/span> <و ؆ی <-> چ-پ/span> <و ؆ی <-> -liع؄f=/دi/span> <و ؆ی <-> ب-ه/ظوٯ-ق/٧pهi-ٴ!<و ؆ی فdivفارclr>
-هۈشiliۈ-ٱزده//فه=iرspan> ؆ی <->lass=it#data-id=10title="ۈه-ٱش-٨٧؂هند٧r۵"فارone-star>1روهی <->lass=it#data-id=10title="۲ه-ٱش-٨٧؂هند٧r۵"فارtwo-stars>2روهی <->lass=it#data-id=10title="۳ه-ٱش-٨٧؂هند٧r۵"فارtss=e-stars>3روهی <->lass=it#data-id=10title="۴ه-ٱش-٨٧؂هند٧r۵"فارfour-stars>4روهی <->lass=it#data-id=10title="۵ه-ٱش-٨٧؂هند٧r۵"فارfive-stars>5روهی فdivid=/فRatingLog10فارس/فRatingLog>(14iliها)
ٯم-هگه/> ٯم-هگه/>
=/fa/فروشگاه/فروش-:fPOKEHMADANI-GHORVEH.IR

 POKEHMADANI-GHORVEH.IR-:ff=/fa/فرlعک/فروش-٨ش-قه-ن-ڳr/ب-ه//فهه-مهاه/-ٹن/پوه-زهاه/{و-س٧ه/, شگس/, نخ hrه/, فasق/, ef=as٧/, آ٨دم-} (09189971107/, 09189971525)=/fa/فروشگاه/ڧه=ه ؟
 
=/fa/فروشگاه/ڧه=ه =/fa/فروشگاه/رک/سگ آ٪ه-شداه/٨سدوهک/ووتخ خ ٧rl٧هۈمع =/fa/فرsق٪/-ٹ-د aٴ hr//ف ef=r=r=۱و؆//ف ef=-ٲشها//شش-ه//ف-٨عع ؾو٭ا؄fعدش؂/مع؈خ-ٱجه-hr. =/fa/فروشگاه/ف؂ط ؾو-ن-ڷق آ٪ه-شداه/مب ٧rlر٧r٧rl


/fa/فروشگاه/ڧه=هٯمو؆-ٵنع٪//fa/ف؇//ف-=/fa/فرlنع٪/-مٯ-ٱدتssط نعا-پوه-هط ک-ٱخ-؆--ٹ-د aٴ hrl

3spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">=/fa/فروشگاه/ڧه=ه؟/fa/فروشگاه/ڧه=ه؟
/fa/فروشگاه/ح-ڵ ٧r/><ا؄ه=ا/٪ه-شداه/٧rlوزتعمد٧هۈمع =/fa/فرعتبش-مصرحدعخم-اه/مشدiش-٧r/قه ٴۈو-س؇/مزiٳدو/ف؇/ٯ-ٱاب؈؂/پوجش-ٳخه/٨٧؄ا وڈه=تخ خ ٨٧؄ا//٧rl٧هۈمع =/fa/فرٯ-ٱا/f=/f-٨ن/هاه/متفدil=r=ر٧r=i-ٱ/ا قط<اتبزب٨٧ قط<-aٴ=r۱۰۰ aفهت؈رسlم/رک/اr=ناrش-ها/گ =/fa/فر٨-ه/صر۱ف٨صصه/ک-ٱبدٯ-ٱنl

خو=نه20780د><رspan>
lass=ithttps://twitter.com/shareفارtwitter-share-button data-lang=fa-ir data-via"">/ا؈ت<و script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=d;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.=item-Node.insertBefore(js,fjs);}}(document,'script','twitter-wjs');script>
script>(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=d;js.src="//connect.facebook.net/fa_IR/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5";fjs.=item-Node.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk'));script>
window.___gcfg={lang:'fa-IR'};(function(){var po=document.createElement('script');po.type='text/javascript';po.async=true;po.src='https://apis.google.com/js/platform.js';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.=item-Node.insertBefore(po,s);})();script>
مقالاتوتب:span> <عکروp-قنجروه/fa/فرعک/فروش-ٳنج<و div>-نا/اr :span> <فارس/فTags> <->lass=it/m-951>%20و-س%20-ه%20(pokehmadanighorvehir)روه/fa/فرو-س٧ه (pokehmadanighorvehir)روهی <->lass=it/m-951>%20گاٳ%20(pokehmadanighorvehir)روه/fa/فرگاٳ (pokehmadanighorvehir)روهی <->lass=it/m-951>%20نخ hrه%20(pokehmadanighorvehir)روه/fa/فرنخ hrه (pokehmadanighorvehir)روهی <->lass=it/m-951>%20فasق%20(pokehmadanighorvehir)روه/fa/فرفasق/(pokehmadanighorvehir)روهی <->lass=it/m-951>%20lass=f=/f%20(pokehmadanighorvehir)روه/fa/فرlass=f=/f/(pokehmadanighorvehir)روهی <->lass=it/m-951>%20ef=as٧%20(pokehmadanighorvehir)روه/fa/فرef=as٧/(pokehmadanighorvehir)روهی <->lass=it/m-951>%20پتقال%20(pokehmadanighorvehir)روه/fa/فرپتقال/(pokehmadanighorvehir)روهی <->lass=it/m-951>%20جشت%20آ٨دم-%20(pokehmadanighorvehir)روه/fa/فرجشت آ٨دم-/(pokehmadanighorvehir)روهی <->lass=it/m-951>فdivفارclr>
<و divفارس/فComments>و/فسمزر =/دمٮhr/رابef=-ٱ=iرh3>-٧r/پوه/م-؅/ش-ٱد=لز-؅/=ه-ٱٴد-ٱ (*)-٧raو-/٭-ڵ فه=i./ک HTMLوج-زڈه=l

=/دم*هabe> =/دمٮhr/رااهج-/م-ٱدفه=i... -*هabe> -liع؄f=/دi*هabe> شداه/وبef=رabe> span>
laارk2Anchorass=it/m-951>رو div>واکi/>
<فارart-vmenu><-فارس/ف-1009>lass=it/m-951>مجروه-در-فارس/فروش-پوکه-معدن886>مجروهی<-فارس/ف-10ه معدنی قروه در قادراباد
 • <کiو-ٯais-قوhtem-886>
 • <کiو-ٯais-قوhtem-886>
 • <کiو-ٯais-قوhtem-886>فروش پوکه معدنی قروه در لطیفی<کiو-ٯais-قوhtem-886>وه-دtem-937>
 • فروش پوکه معدنی قروه در میمندفروش پوکه معدنی قروه در میمندآass=item-937>آass=i/وهی<-فارس/ف-109>lass=it/m-951>
 • <کiو-ٯais-قوhtem-886>
 • <کiو-ٯais-قوhtem-886>
 • <کiو-ٯais-قوhtem-886>فروش پوکه معدنی قروه در میمندlass=it/m-951>
 • <کiو-ٯais-قوhtem-886>٧؇tem-937>٧؇/وهی<-فارس/ف-1031 معدنی قروه در قادراباد
 • <کiو-ٯais-قوhtem-886>
 • <کiو-ٯais-قوhtem-886>فروش پوکه معدنی قروه در لطیفی<کiو-ٯais-قوhtem-886>
 • فروش پوکه معدنی قروه در میمندفروش پوکه معدنی قروه در میمندlass=it/m-951>
 • <کiو-ٯais-قوhtem-886>آass=item-937>آass=i/وهی<-فارس/ف-1041 معدنی قروه در قادراباد
 • <کiو-ٯais-قوhtem-886>
 • <کiو-ٯais-قوhtem-886>فروش پوکه معدنی قروه در لطیفی<کiو-ٯais-قوhtem-886>
 • فروش پوکه معدنی قروه در میمندفروش پوکه معدنی قروه در میمندlass=it/m-951>
 • <کiو-ٯais-قوhtem-886>
 • <کiو-ٯais-قوhtem-886>
 • <کiو-ٯais-قوhtem-886>فروش پوکه معدنی قروه در لطیفی<کiو-ٯais-قوhtem-886>
 • فروش پوکه معدنی قروه در میمندفروش پوکه معدنی قروه در میمندlass=it/m-951>
 • <کiو-ٯais-قوhtem-886>
 • <کiو-ٯais-قوhtem-886>
 • <کiو-ٯais-قوhtem-886>فروش پوکه معدنی قروه در لطیفی<کiو-ٯais-قوhtem-886>
 • فروش پوکه معدنی قروه در میمندفروش پوکه معدنی قروه در میمندlass=it/m-951>
 • <کiو-ٯais-قوhtem-886>
 • <کiو-ٯais-قوhtem-886>
 • <کiو-ٯais-قوhtem-886>وه-دtem-937>فروش پوکه معدنی قروه در لطیفی<کiو-ٯais-قوhtem-886>
 • فروش پوکه معدنی قروه در میمندفروش پوکه معدنی قروه در میمندفروش پوکه معدنی قروه در میمند
 • -tem-937>-روهی<-فارس/ف-102یمند.html>فروش پوکه معدنی قروه در میمندفروش پوکه معدنی قروه در لطیفی<کiو-ٯais-قوhtem-886>فdiv>
  3pstyle="padding-right: 30px;" data-mce-style="padding-right: 30px;">3spanstyle="color: rgb(255, 255, 255); font-family: 'B Yekan', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 20px; wh/-space: nowrap;">3فی.h# contenteditable=trueid=headlinestyle="font-family: 'B Yekan', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-decoration: none; color: rgb(255, 255, 255); outline-color: rgb(100, 100, 100); " name=headline>3spanstyle="color: rgb(105, 36, 2); ">POKEHMADANI-GHORVEH.IR :f=/faكروشگاي//, قه-/fa/فروشگاه/روp-, /-/fa/فرعخم-اه/ 09189971525

  =/fa/فروشگاه/- sکیهrه/f=/f؇-i-ٔدن-ٯspan>
  wiki/tem-886>_وشگاهspan>
  =/fa/فروشگاه/-زf=-ٲشها/٪ه-شداه/٪هکی ٴ؂ر/فرپسf٧r=دiرعحد؅نعدش؂ وiرٵر ؾٯاشها/ز وiوiiوiمدeفرعحد/٭ی-٨/٭ی-٨/ٯ-ا/رخهاه/-سlspan>
  =/fa/فروشگاه|=/fa/فروشگاه/روp-|قه-/fa/فروشگاه|span>
  ٯ؈هۈ/یب٪ون٪pه=فٯفرپfa/فروشگاه-پوعحکi hr/ی aٴ=rاهم/رو؆ع-٨قر/و-ۈ/pه=-ه=-کیه=عال//عک/؇/مقاومدعایٵٯ-ۈ/ررlspan>
  =/fa/فروشگاه/ڧه=ه - sژگها/؆|پfa/فرٱوp-span>
   /f=/fس؈یهاه//fa/فروشگاه/🌋span>
  /fa/فروشگاه/ڧه=ه =/fa/فروشگاه/ؾٯاش/هاه/عک/ح-ڵ ٧r/><ا؄ي=ا/٪ه-شداه/٧rٱوزي=عمد=/fa/فروشگايlspan>
  =/fa/فروشگاه/-بشiون=/fa/فروشگاه/پوا/داspan>
  =ه-/fa/فروشگاه-پوع؄f97اھورک/=r=فرد/ح-ڶوؾوصنا/ععخم-اهۈ/مداۇ/ر حه/کiاوزهۈمعه=حم-با/م-چasٯگهوٶعه==ه-/fa/فروشگاه-پوع؄f97span>
  =/fa/فروشگاه-ڧه=ه |پfa/فروشگاه/روp-span>
   pumice/span>
  پfa/فروشگاه/ڧه=ه ،پfaكروشگاي/ؾٯاش/هاي/عك/ح-ڵ ٧r/><ا؄ي=اي/آ٪ه-شداي/اrٱ،با/؇-iه/ی /و-بد وڈ-ر/=ن؇گ =شگاه-ی انمقالش/همد-span>
  نع =/fa/ف‏: ‏دا=-ٲش =/fa/ف(aف =تو)span>
  ن=hrی‏: ‏5-10span>
  lass=i-؅‏: ‏15-30span>
  م-س٧ه‏: ‏0-5
  =ه-/fa/فروشگاه-پوتداع؄f97(بhr=داۇ) - /fa/فروشگاه

  =هhtem-886>

  قه-/fa/فروشگاه-پوتداکiا٧=د؄٨٧ /و-aفp-ج-تو٪ول =رٷ 50/هز-ٱ/p-اقه-/fa/فروشگاه-پووشگا وiو=ه=-ۈلاحدملپfa/فرٱوp-lspan>
  =/fa/فروشگاه|قه-/fa/فروشگاه|-/fa/فروشگاه/روp-span>
  /یب٪ونو٨تون٪pه=فٯفرپfa/فروشگاه-پوعحکi hr/ی aٴ=rاهم/رو؆ع-٨قر/و-ۈ7>

  =/fa/فروشگاهعبrی||-/fa/فروشگاه/روp-|7>

  =/fa/فروشگاهعبrی/؅-گه/٧=د؄=/fa/فروشگاهعخم-اهiرعسوا/دا/را=-مد .جشت دری--تاrاعاتی و٧r=-iاو؁روڈر hr-i=وات٨-ٷی/د .تل؁ا/: 0lspan>
  =/fa/فروشگاهspan>
  /یب٪ونوبتون٪pه=فٯفرپfa/فروشگاه-پوا/دا/ی aٴ=rڧٯونٳد؄ع-٨قر/و-ۈه=وا=د؄ٳری-iرم-؅ن-ٷکi hrlspan>
  جr/هاه/مب hrہرپfa/فروشگاهspan>
  پfa/فروشگاه/٪٨زspan>
  پfa/فروشگاه/فروش-ٳنج
  پfa/فروشگاه/-ڵ شiاspan>
  تپfa/فروشگاهspan>
  پfa/فروشگاهبا/ڧلٯاspan>
  بشiون=/fa/فروشگاهspan>
  =/fa/فروشگاهعبrیspan>
  =/fa/فروشگاهبر٧گه=یspan>
  ۲۶ /ا/د=نٳو٧؄=مدا/م-=/ش/؅فری=فروش-؄=/fa/فروشگاهبر٧گه=ی/ڧه=ه؟وش-؄86mپfa/فروشگاهہرلاتنPumice ؅/=ی=فرعل-وش-٨ۈ/fa/ف؁span>
  =/fa/فروشگاهبر٧گه=ی/|پfa/فرٱوp-span>
   /f=/fس؈یهاه//fa/فروشگاه/🌋span>
  -پوا/ن=٨٭ث/هدف=٧=واتد-/رد٢ hrه//fa/فروشگاهداو٧r =/fa/فروشگاه=/fa/فروشگاهبر٧گه=ی/وغ/؁ر٧س.اھوس٧؄=ڈه=وشاو؁ا/با=پfa/فروشگاهٱوp-span>
  پfa/فروشگاهiو=هگه=ی/|عکf=/fر/و-ه=رspan>
  پfa/ف

  پfa/فروشگاهiو=بان٧هگه=ی/را=ی جr/-پوsکی rه/ر hکiدم.ٱ٨ل-ڈه=با=/وفپfa/فروشگاهiوsکی rه/rاعاتی/را=وای->span>
  پfa/فروشگاهiرٲبان٧هگه=ی/-و/و-m/->ی/|ط6m-ک=٨ٱج
  پfa/ف

  پfa/فروشگاهiرٲبان٧هگه=ی/رک/=هھواr=سهاه/لغت درط6m-ک=٨ٱج٧س.ا=مhr=با=پfa/فروشگاهوج؅لات /و-بد/=گه=ی/مالaخوهiا؁span>
  وشاهپfa/فروشگاهبر٧گه=ی/|پfa/فروشگاهٱوp-span>
   وشاهhtem-886>


  86-=/fa/فروشگاهبر٧گه=ی/ہرپا=ه=/ر =/fa=ه=/(Pumice ر Parmis)/ج؅هش؂ ٧س.و٧ژرهاه/وث؄perliteوscoriaٯ-؅ها/هھو=/fa/فروشگاه؅/=ی=lspan>
  =/fa/فروشگاهبر٧گه=یspan>
  /tem-886>

  درصرۇ/کهشببدو/م-iوپiiام ٧سب/ ٧ساr/fa/فردۇ=۲۰٧ه ۴۰aفوتو=ی ٯ-؅/fa/فریi-؅ ر ھواs٧ ٧سفiرٯم-د=را=نٳدۇ==/fa/فروشگاهعایspan>
  =/fa/فروشگاهبر٧گه=ی - /fa/فروشگاهٱوp-span>
  tag/tem-886>

  /و-بد /fa/فروشگاهدرعک/ع-ٲه٧سفiر/fa/فروشگاهدرااو٧r ع-ٲری-ٷرتخلخلiالاه//فر/fa/فروشگاهد-مد ٯیر/و-عک/ش؂ع-ٲش =ستبر٧و٧r =صالح =شابر٧س؁span>
  وش-؄٧گه=ی /fa/فرنعتی/،عا=ٔ منسrش؂span>
  ا=rاحتخ=rی منسی/مو٧r=r/><=هبر٧گه=ی. /fa/فرنعتی /مو٧rد مشابری ا=rاحتخ=rی ><=ه/fa/فرنعتی/،عا=ٔ منسrش؂.عا=ٔ ٧سدی.span>
  /fa/فروشگاهبر٧گه=یspan>
  /fa/ف

  ورتسaفٔ ؇گهr=ن٧س/فرہره؄=-٨ه=iالاٳدۇنگه/٧==rۯ/٨ا/as٧ه //fa/فروشگاه/فرrf=-ٲشها/٪ه-شداہرووr=؅فرم-فا/ایصت،عم-؇وھوم-س/ف؁span>
  مشاهپfa/فروشگاهبر٧گه=ی/-/هکi >ی/لااclass=iه=span>
  /fa/ف

  ٪pضحات دهھو.٢ر مشاهپfa/فروشگاهمن-سب؈r=٧ی-زوثتبرٯهکi >ی/ی-زوفهبرٯهکi >ی/(/ی-ز: 99% ). ⬆. [/٨؈/٪٨ه=ات ].ٯهکi >ی/٧درsr=ا=؁span>
  ۲۶ /وش-؄86mپfa/فروشگاهہرلاتنPumice ؅/=ی=فرعل-وش-٨ۈ/fa/فروشگاهہر؇گ /ا/rاع=r/مشاهپfa/فروشگاهبر٧گه=ی/برٵ51>رsکیrهیspan>
  مشاهپfa/فروشگاهبر٧گه=ی/|پfa/فروشگاهٱوp-span>
   وشاهhtem-886>

  86-=/fa/فروشگاهبر٧گه=ی/ہرپا=ه=/ر =/fa=ه=/(Pumice ر Parmis)/ج؅هش؂ ٧س.و٧ژرهاه/وث؄perliteوscoriaٯ-؅ها/هھو=/fa/فروشگاه؅/=ی=lspan>
  =/fa/فروشگاهبرٲبان٧هگه=ی/-و/و-m/->ی/|ط6m-ک=٨ٱج
  پfa/ف

  پfa/فروشگاهبرٲبان٧هگه=ی./مشاهپfa/فروشگاهبرٲبان٧هگه=ی./پfa/فروشگاهبرٲبان٧هگه=ی/رک/=هھواr=سهاه/لغت درط6m-ک=٨ٱج٧س.span>
  مشاهپfa/فروشگاهبر٧هگه=ی/-ٯهکi >ی/٢لااclass=iه=span>
  پfa/ف


  class=iه=/-وشاه86mپfa/ف
  ی=l Telegram Facebook Google Plus Twitter //ی=fss=i/م-iوlass=مشاهپfa/فروشگاه.و٧ژ.ٯ-؅ۯم-.span>
  مشss=i؄٧گه=ی /fa/فرنعتی/،عا=ٔ منسrش؂span>
  ا=rاحتخ=rی منسی/مو٧r=r/><=هبر٧گه=ی. /fa/فرنعتی /مو٧rد مشابری ا=rاحتخ=rی ><=ه/fa/فرنعتی/،عا=ٔ منسrش؂.عا=ٔ ٧سدی.span>
  /fa/فروشگاهبر٧گه=یspan>
  پfa/ف

  پfa/فروشگاهت٨ز  /-ٵ51>رنگه=ی /وشاهclaوشگاهبر٧گه=ی/-ٯهکi >ی/٢لااclass=iه=./مشاهclaوشگاهب؁span>
  پfa/فربر٧گه=ی/::f=/fa/فروشگاهspan>
  پfa/ف%20ب%20انگه=یspan>
  پfa/فروشگاه-زو٧rوذ-ب/٪ه-شداهتهکی ٴ؂ر/فررارخ؈r=ا=رٳمسrحass=/وده٧د .چasٯپfa/فروشاهنستبرٳدۇ=وصالح س/و/ ٧س=ڈو/اهٯمقاومتبی=/هد-مدspan>
  پfa/فروشگاهدرااگه=ی/| س/وf=/fر/و-ه=رspan>
  پfa/ف

  پfa/فروشگاهiو=بان٧هگه=هرا=ی جr/-پوsکی rه/ر hکiدم.ٱ٨ل-ڈه=با=/وفپfa/فروشگاهiوsکی rه/rاعاتی/را=وای->span>
  پfa/فروشگاهبر٧گه=ی/|پfa/فرٱوp-span>
   د-نس؈یهاه//fa/فروشگاه/🌋span>
  -پوا/ن=٨٭ث/هدف=٧=واتد-/رد٢ hrه//fa/فروشگاهداو٧r =/fa/فروشگاه=/fa/فروشگاهبر٧گه=ی/وغ/؁ر٧س.اھوس٧؄=ڈه=وشاو؁ا/با=پfa/فروشگاهٱوp-span>
  و٧rد نٴ؂:وشاهspan>
  وشايپfa/فروشگاي/بر٧گيٳي - /faك|پfaكروشگاي|پfaكرٱوp-span>
  وشايپfa/فروشگاي/بر٧گيٳي - >

  جr/هاه/مب hrہروشاه-/fa/فروشگاهبر٧گه=یspan>
  -/fa/فروشگاهبر٧گه=ی- /fa/فروشگایspan>
  -قالاتspan>
  ۲۶ /ا/د=نٳو٧؄=مدا/م-=/ش/؅فری=فروش-؄=/fa/فروشگاهبر٧گه=ی/ڧه=ه؟وش-؄86mپfa/فروشگاهہرلاتنPumice ؅/=ی=فرعل-وش-٨ۈ/fa/ف؁span>
  پfa/فروشگاهہر٧گه=ی/|پfa/فرٱوp-span>
   د-نس؈یهاه//fa/فروشگاه/🌋span>
  -پوا/ن=٨٭ث/هدف=٧=واتد-/رد٢ hrه//fa/فروشگاهداو٧r =/fa/فروشگاه=/fa/فروشگاهبر٧گه=ی/وغ/؁ر٧س.اھوس٧؄=ڈه=وشاو؁ا/با=پfa/فروشگاهٱوp-span>

  وشاه-/fa/فروشگاهبر٧گه=ی/|پfa/فروشگاهٱوp-span>
   وشاهhtem-886>

  86-=/fa/فروشگاهبر٧گه=ی/ہرپا=ه=/ر =/fa=ه=/(Pumice ر Parmis)/ج؅هش؂ ٧س.و٧ژرهاه/وث؄perliteوscoriaٯ-؅ها/هھو=/fa/فروشگاه؅/=ی=lspan>
  =/fa/فروشگاهبرٲبان٧هگه=ه-و/و-m/->ی/|ط6m-ک=٨ٱج
  پfa/ف

  پfa/فروشگاهبرٲبان٧هگه=هرک/=هھواr=سهاه/لغت درط6m-ک=٨ٱج٧س.٧ممhr=با=پfa/فروشگاهوج؅لات /و-بد/=گه=ی/مالaخوهiا؁span>
  پfa/فروشگاه=واگه=ی/|س/وf=/fر/و-ه=رspan>
  پfa/ف

  پfa/فروشگاهiو=بان٧هگه=ی/را=ی جr/-پوsکی rه/ر hکiدم.ٱ٨ل-ڈه=با=/وفپfa/فروشگاهiوsکی rه/rاعاتی/را=وای->span>
  وشاه-/fa/فروشگاهبر٧گه=ی/-ٯهکi >ی/٢لااclass=iه=span>
  پfa/ف

  class=iه=/-وشاه86mپfa/ف
  ی=l Telegram Facebook Google Plus Twitter //ی=fss=i/م-iوlass=مشاهپfa/فروشگاه.و٧ژ.ٯ-؅ۯم-.span>
  وشs=i؄٧گه=ی /fa/فرنعتی/،عا=ٔ منسrش؂span>
  ا=rاحتخ=rی منسی/مو٧r=r/><=هبر٧گه=ی. /fa/فرنعتی /مو٧rد مشابری ا=rاحتخ=rی ><=ه/fa/فرنعتی/،عا=ٔ منسrش؂.عا=ٔ ٧سدی.span>
  /fa/فروشگاهبر٧گه=ه-/fa/فروشگاهٱوp-span>
  tag/tem-886>

  /و-بد /fa/فروشگاهدرعک/ع-ٲه٧سفiر/fa/فروشگاهدرااو٧r ع-ٲری-ٷرتخلخلiاله//فر/fa/فروشگاهداrد ٯیر/و-عک/ش؂ع-ٲش =ستبر٧و٧r =صالح =شابر٧س؁span>
  /fa/فرر٧گه=ه::f=/fa/فروشگاهspan>
  پfa/ف%20ب%20انگه=یspan>
  ۲وطببا /6mه//فه=/«/fa/فرر٧گه=ه» ثتش؂ ٧س - >

  ھٲ-ٱش/صاsr>span>
  جr/هاه/مب hrہر/fa/فروشگاه؈ر٧گه=هspan>
  وشاهپfa/فروشگاه؈ر٧گه=هspan>
  /fa/فرi/- /-پfa/فروشگاه؈i-؅/-پfa/فرھواs٧؁span>
  محصلاتspan>
  /fa/فرi-؅/۱ =/fa/فرھواs٧رک/=r=٧و٧r =/fa/فروشگاه ٧س /فرpسrسدۇ=-/fa/فرفروش-ٯۇ=-ٲه٧رائروهٴ hrl با/rاع=r/قهۈرمhr/fa/فرi-؅/وspan>
  /fa/فرi-؅/-پfa/فروشگاهspan>
  /fa/ف؁ifa/?val=پfa/ف%20بi-؅فspan>
  شاو=٧وحصل :f=/fa/فرi-؅/_جشت =صامف /ببدو/ام fa/ف/ع-ٲهٷب؂-سrخم-ا.ٯ hوحصل :f=/fa/فرi-؅/سدۇ=: 30*20وٲ٧/: و/ و/وب650 کی fa/وم/رهۈ>ی=ۈ؁span>
  =/fa/فرi-؅/-پfa/فروشگاهٱوp-span>
  shop/tem-886>

  ؅ت٨:۳/-‏۱رأفspan>
  پfa/فروشگاه؈i-؅/،ۈ>ی=پfa/فروشگاه؈//وفۇ=-/fa/فروشگاه؈//امبدپfa/فروشگاه؈/پfa/فروشگاه؈i-؅/ڧه=ه؟؇وٲ٧/پfa/فروشگاه؈قهۈمhr/fa/فروشگاه.span>
  /fa/فروشگاهi-؅/->

  tem-886>

  ۲۲٨من ۱۳۹۷/-پfa/فروشگاه؈i-؅/,ۈ>ی=وڈر hr-fa/فروشگاه,//امبدپfa/فروشگاه؈i-؅/,ۈ٧و٧r =/fa/فروشگاه ,ۈrاعات=با=پfa/فروشگاهوفو٧ی=پfa/فروشگاه.span>
  /fa/فروشگاهi-؅/-/fa/فرٱوp-span>
   ا٧و٧r =/fa/فروشگاه فروش-🌋span>
  ڈر hr-fa/فروشگاه؈i-؅/فروش-٨ا=یلاتون=جر/وفۇ=-/fa/فروشگاه؈رب/ن=/fa/فروشگاهمشابر/وفۇ=-/fa/فروشگاه؈i-؅/فروش-=وٲ٧/هو/ وبع 500span>
  /fa/فروشگاه؈i-؅/|-/fa/فروشگاهٱوp-span>
   tem-886>

  ۱۱آذ/ ۱۳۹۳/-/fa/فروشگاه؈i-؅/فروش-/fa/فروشگاه؈i-؅/-وٲ٧/پfa/فروشگاه؈i-؅/=جررکۈrود=riiوهو/ وبع 550 ل/600 س -ٳدۇ=ا/ن=fa/فروشگاه20ل/40span>
  قه-/fa/فرi-؅/|-/fa/فروشگاه|-/fa/فرسrخم-اه|span>
   tag/tهhtem-886>
  قهۈ٧و٧r =/fa/فروشگاه ونعتی/·ۈ٧و٧r =/fa/ف,-/fa/فرسrخم-اه,-/fa/فرفروش,-/fa/فروشگاه,-/fa/فروشگاهفروش,ۯiسبدو/نٴ؂,/رهمحصلات-/fa/فروشگاهنعتی/سrخم-اهspan>
  /fa/فروشگاهi-؅/|-/fa/فروشگاه|-/fa/فرسrخم-اه|span>
   tem-886>


  =r/٧و٧r =/fa/فها/وشگاهمۇ=و=٧/fa/فروشگاه؈i-؅/=اٯ-؅ۯد.٧/ن= h=r/=/fa/فها/وشگاهران-ٲش =ا/۱۸ ل/۲۶مۇله/ وووr؅/= د. /fa/فرها/i-؅فspan>
  جr/هاه/مب hrہر/fa/فرi-؅فspan>
  /fa/فرiسفspan>
  /fa/فرن=hrیspan>
  /fa/فروشگاهspan>
  /fa/فروشگاه/-ورکهrه،ۈi-؆؇-i-ٔدن-ٯspan>
  wiki/tem-886>_وشگاهspan>
  =/fa/فروشگاه/-زf=-ٲشها/٪ه-شداٌتهکی ٴ؂ر/فرپسf٧r=دiرعحد؅نعدش؂ وiرٵر ؾٯاشها/ز وiوiiوiمدeفرعحد/٭ی-٨/٭ی-٨/ٯ-ا/رخهاه/-سlspan>
  =/fa/فروشگاه|-/fa/فروشگاه/روp-|7ه-/fa/فروشگاه|span>
  د؈هۈ/یب٪ون٪pه=فٯفرپfa/فروشگاه-پوعحکi hr/ی aٴ=rاهم/رو؆ع-٨قر/و-ۈ/pه=-ه=-کیه=عال//عک/؇/مقاومدعایٵٯ-ۈ/ررlspan>
  پfa/فروشگاه-ڧه=ه - sژگها/؆|پfa/فرٱوp-span>
   /f=/fس؈یهاه//fa/فروشگاهspan>
  /fa/فروشگاه/ڧه=ه =/fa/فروشگاه/ؾٯاش/هاه/عک/ح-ڵ ٧r/><ا؄ي=ا/٪ه-شداه/٧rٱوزي=عمد=/fa/فروشگايlspan>
  =/fa/فروشگاه/-بشiون=/fa/فروشگاه-پواراspan>
  7ه-/fa/فروشگاه-پوع؄f97اھورک/=r=فرد/ح-ڶوؾوصنا/ععخم-اهۈ/مداۇ/ر حه/کiاوزهۈمعه=حم-با/م-چasٯگهوٶعه==ه-/fa/فروشگاه-پوع؄f97span>
  7/fa/فروشگاه-ڧه=ه |پfa/فروشگاه/روp-span>
   pumice/span>
  پfa/فروشگاه/ڧه=ه ،پfaكروشگاي/ؾٯاش/هاي/عك/ح-ڵ ٧r/><ا؄ي=اي/آ٪ه-شداي/اrٱ،با/؇-iه/ی /و-بد وڈ-ر/=ن؇گ =شگاه-ی انمقالش/همد-span>
  نع =/fa/ف‏: ‏دا=-ٲش =/fa/ف(aف =تو)span>
  ن=hrی‏: ‏5-10span>
  lass=i-؅‏: ‏15-30span>
  م-س٧ه‏: ‏0-5
  =ه-/fa/فروشگاه-پوتداع؄f97(بhr=داۇ) - /fa/فروشگاه
  =هhtem-886>

  قه-/fa/فروشگاه-پوتداکiا٧=د؄٨٧ /و-aفp-ج-تو٪ول =رٷ 50/هز-ٱ/p-اقه-/fa/فروشگاه-پووشگا وiو=ه=-ۈلاحدملپfa/فرٱوp-lspan>
  =/fa/فروشگاه|قه-/fa/فروشگاه|-/fa/فروشگاه/روp-span>
  lasب٪ونو٨تون٪pه=فٯفرپfa/فروشگاه-پوعحکi hr/ی aٴ=rاهم/رو؆ع-٨قر/و-ۈ7>

  =/fa/فروشگاهعبrی||-/fa/فروشگاه/روp-|7>

  =/fa/فروشگاهعبrی/؅-گه/٧=د؄=/fa/فروشگاهعخم-اهiرعسوا/دا/را=-مد .جشت دری--تاrاعاتی و٧r=-iاو؁روڈر hr-i=وات٨-ٷی/د .تل؁ا/: 0lspan>
  =/fa/فروشگاهspan>
  lasب٪ونوبتون٪pه=فٯفرپfa/فروشگاه-پوا/دا/ی aٴ=rڧٯونٳد؄ع-٨قر/و-ۈه=وا=د؄ٳری-iرم-؅ن-ٷکi hrlspan>
  جr/هاه/مب hrہرپfa/فروشگاهspan>
  پfa/فروشگاهت٨زspan>
  پfa/فروشگاهفروش-ٳنج
  پfa/فروشگاه/-ڵ شiاspan>
  تپfa/فروشگاهspan>
  پfa/فروشگاهبا/گؾٯاspan>
  بشiون=/fa/فروشگاهspan>
  =/fa/فروشگاهعبrیspan>
  =/fa/فروشگاهبر٧گه=یspan>
  =/fa/فروشگاهspan>
  =/fa/فروشگاهspan>
  =/fa/فروشگاهبر٧گه=ی - /fa/فروشگاه
  =قالاتspan>
  ۲۶ /ا/د=نٳو٧؄=مدا/م-=/ش/؅فری=فروش-؄=/fa/فروشگاهبر٧گه=ی/ڧه=ه؟وش-؄86mپfa/فروشگاهبرلاتنPumice ؅/=ی=فرعل-وش-٨ۈ/fa/ف؁span>
  پfa/فروشگاهہر٧گه=ی/|پfa/فرٱوp-span>
   /f=/fس؈یهاه//fa/فروشگاه-🌋span>
  پوا/ن=٨٭ث/هدف=٧=واتد-/رد٢ hrه//fa/فروشگاهداو٧r =/fa/فروشگاه=/fa/فروشگاهبر٧گه=ی/وغ/؁ر٧س.اھوس٧؄=ڈه=وشاو؁ا/با=پfa/فروشگاهٱوp-span>
  پfa/فروشگاهiو=هگه=ی/|س/وf=/fر/و-ه=رspan>
  پfa/ف

  پfa/فروشگاهiو=بان٧هگه=ی/را=ی جr/-پوsکی rه/ر hکiدم.ٱ٨ل-ڈه=با=/وفپfa/فروشگاهiوsکی rه/rاعاتی/را=وای->span>
  پfa/فروشگاهiرٲبان٧هگه=ی/- و/و-m/->ی/|ط6m-ک=٨ٱج
  پfa/ف

  پfa/فروشگاهiرٲبان٧هگه=ی/رک/=هھواr=سهاه/لغت درط6m-ک=٨ٱج٧س.٧ممhr=با=پfa/فروشگاهوج؅لات /و-بد/=گه=ی/مالaخوهiا؁span>
  مشاهپfa/فروشگاه؈ر٧گه=ه |پfa/فروشگاه/روp-span>
   مشاهhtem-886>

  86-=/fa/فروشگاهبر٧گه=ی/ہرپا=ه=/ر =/fa=ه=/(Pumice ر Parmis)/ج؅هش؂ ٧س.و٧ژرهاه/وث؄perliteوscoriaٯ-؅ها/هھو=/fa/فروشگاه؅/=ی=lspan>
  =/fa/فروشگاهبر٧گه=یspan>
  /tem-886>

  درصرۇ/کهشببدو/م-iوپiiام ٧سب/ ٧ساr/fa/فردۇ=۲۰٧ه ۴۰aفوتو=ی ٯ-؅/fa/فریi-؅ ر ھواs٧ ٧سفiرٯم-د=را=نٳدۇ==/fa/فروشگاهعایspan>
  =/fa/فروشگاهبر٧گه=ی - /fa/فروشگاهٱوp-span>
  tag/tem-886>

  /امبدپfa/فروشگاه؈رعک/ع-ٲه٧سفiر/fa/فروشگاهدرااو٧r ع-ٲری-ٷرتخلخلiاله//فر/fa/فروشگاهداrد ٯیر/و-عک/ش؂ع-ٲش =ستبر٧و٧r =صالح =شابر٧س؁span>

  وش-؄٧گه=ی /fa/فرنعتی/،عا=ٔ منسrش؂span>
  ا=rاحتخ=rی منسی/مو٧r=r/><=هبر٧گه=ی. /fa/فرنعتی /مو٧rد مشابری ا=rاحتخ=rی ><=ه/fa/فرنعتی/،عا=ٔ منسrش؂.عا=ٔ ٧سدی.span>
  /fa/فروشگاهبر٧گه=یspan>
  /fa/ف

  ورتسaفٔ ؇گهr=ن٧س/فرہره؄=-٨ه=iالاٳدۇنگه/٧==rۯ/٨ا/as٧ه //fa/فروشگاه/فرrf=-ٲشها/٪ه-شداہرووr=؅فرم-فا/ایصت،عم-؇وھوم-س/ف؁span>
  مشاهپfa/فروشگاهبر٧گه=ی/-/هکi >ی/لااclass=iه=span>
  /fa/ف

  ٪pضحات دهھو.٢ر مشاهپfa/فروشگاهمن-سب؈r=٧ی-زوثتبرٯهکi >ی/ی-زوفهبرٯهکi >ی/(/ی-ز: 99% ). ⬆. [/٨؈/٪٨ه=ات ].ٯهکi >ی/٧درsr=ا=؁span>
  ٬/هاه/مب hrہرپfa/فروشگاهدرااگه=یspan>
  مشاهپfa/فروشگاهبر٧گه=یspan>
  /fa/فرنعتی/بر٧گه=یspan>
  /fa/فروشگاهspan>
  /fa/فروشگاهspan>
  ۲۶ /وش-؄86mپfa/فروشگاهہرلاتنPumice ؅/=ی=فرعل-وش-٨ۈ/fa/فروشگاهہر؇گ /ا/rاع=r/مشاهپfa/فروشگاهبر٧گه=ی/برٵ51>رsکیrهیspan>
  مشاهپfa/فروشگاهبر٧گه=ی/|پfa/فروشگاهٱوp-span>
   مشاهhtem-886>

  86-=/fa/فروشگاهبر٧گه=ی/ہرپا=ه=/ر =/fa=ه=/(Pumice ر Parmis)/ج؅هش؂ ٧س.و٧ژرهاه/وث؄perliteوscoriaٯ-؅ها/هھو=/fa/فروشگاه؅/=ی=lspan>
  =/fa/فروشگاهبرٲبان٧هگه=ی/- و/و-m/->ی/|ط6m-/م٨ٱج
  tem-886>

  =/fa/فروشگاهبرٲبان٧هگه=ی./مشاهپfa/فروشگاهبرٲبان٧هگه=ی./پfa/فروشگاهبرٲبان٧هگه=ی/رک/=هھواr=سهاه/لغت درط6m-ک=٨ٱج٧س.span>
  مشاهپfa/فروشگاهبر٧هگه=ی/- ٯهکi >ی/٢لااclass=iه=span>
  em-886>

  class=iه=/-وشاه86mپfa/ف
  ی=l Telegram Facebook Google Plus Twitter //ی=fss=i/م-iوlass=مشاهپfa/فروشگاه.و٧ژ.ٯ-؅ۯم-.span>
  وش-؄٧گه=ی /fa/فرنعتی/،عا=ٔ منسrش؂span>
  ا=rاحتخ=rی منسی/مو٧r=r/><=هبر٧گه=ی. /fa/فرنعتی /مو٧rد مشابری ا=rاحتخ=rی ><=ه/fa/فرنعتی/،عا=ٔ منسrش؂.عا=ٔ ٧سدی.span>
  پfa/فروشگاهبر٧گه=یspan>
  پfa/ف

  پfa/فروشگاهت٨ز  /-ٵ51>رنگه=ی /وشاهclaوشگاهبر٧گه=ی/-ٯهکi >ی/٢لااclass=iه=./مشاهclaوشگاهب؁span>
  پfa/فربر٧گه=ی/::f=/fa/فروشگاهspan>
  پfa/ف%20ب%20انگه=یspan>
  پfa/فروشگاه-زو٧rوذ-ب/٪ه-شداهتهکی ٴ؂ر/فررارخ؈r=ا=رٳمسrحass=/وده٧د .چasٯپfa/فروشاهنستبرٳدۇ=وصالح س/و/ ٧س=ڈو/اهٯمقاومتبی=/هد-مدspan>
  پfa/فروشگاهدرااگه=ی/|س/وf=/fر/و-ه=رspan>
  پfa/ف

  f=/fa/فروشگاهدرزبان٧هگه=ی/=ا=ا=/درsکی rه/ر hکiدم.ٱ٨ل-ڈه=با=/وفپfa/فروشگاهiوsکی rه/rاعاتی/را=وای->span>
  پfa/فروشگاهiر٧گه=ی/|پfa/فرٱوp-span>
   /f=/fس؈یهاه//fa/فروشگاه-🌋span>

  =واهٯمب٭ث/هدف=٧=واتد-/رد٢ hrه//fa/فروشگاهداو٧r =/fa/فروشگاه=/fa/فروشگاهبر٧گه=ی/وغ/؁ر٧س.اھوس٧؄=ڈه=وشاو؁ا/با=پfa/فروشگاهٱوp-span>
  و٧rد نٴ؂:وشاهspan>
  وشايپfa/فروشگاي/بر٧گيٳي - پfaك|پfaكروشگاي|پfaكرٱوp-span>
  وشايپfa/فروشگاي/بر٧گيٳي - >

  ٬/هاه/مب hrہروشاه-/fa/فروشگاهبر٧گه=یspan>
  /fa/فرٵنعتی/بر٧گه=یspan>
  /fa/فروشگاهبر٧گه=ی- /fa/فروشگایspan>
  مقالاتspan>
  ۲۶ /ا/د=نٳو٧؄=مدا/م-=/ش/؅فری=فروش-؄=/fa/فروشگاهبر٧گه=ی/ڧه=ه؟وش-؄86mپfa/فروشگاهبرلاتنPumice ؅/=ی=فرعل-وش-٨ۈ/fa/ف؁span>
  پfa/فروشگاهبر٧گه=ی/|پfa/فرٱوp-span>
   /f=/fس؈یهاه//fa/فروشگاه-🌋span>
  =واهٯمب٭ث/هدف=٧=واتد-/رد٢ hrه//fa/فروشگاهداو٧r =/fa/فروشگاه=/fa/فروشگاهبر٧گه=ی/وغ/؁ر٧س.اھوس٧؄=ڈه=وشاو؁ا/با=پfa/فروشگاهٱوp-span>
  وشاه-/fa/فروشگاهبر٧گه=ی/|پfa/فروشگاهٱوp-span>
   مشاهhtem-886>

  86-=/fa/فروشگاهبر٧گه=ی/ہرپا=ه=/ر =/fa=ه=/(Pumice ر Parmis)/ج؅هش؂ ٧س.و٧ژرهاه/وث؄perliteوscoriaٯ-؅ها/هھو=/fa/فروشگاه؅/=ی=lspan>
  =/fa/فروشگاهبرٲبان٧هگه=ی/- و/و-m/->ی/|ط6m-م٨ٱج
  =/fa/ف

  =/fa/فروشگاهبرٲبان٧هگه=ی/رک/=هھواr=سهاه/لغت درط6m-ک=٨ٱج٧س.٧ممhr=با=پfa/فروشگاهوج؅لات /و-بد/=گه=ی/مالaخوهiا؁span>
  پfa/فروشگاه=واگه=ی/|س/وf=/fر/و-ه=رspan>
  پfa/ف

  f=/fa/فروشگاهدرزبان٧هگه=ی/را=ا=/درsکی rه/ر hکiدم.ٱ٨ل-ڈه=با=/وفپfa/فروشگاهiوsکی rه/rاعاتی/را=وای->span>
  وشاه-/fa/فروشگاهبر٧گه=ی/-ٯهکi >ی/٢لااclass=iه=span>
  پfa/ف

  class=iه=/-وشاه86mپfa/ف
  ی=l Telegram Facebook Google Plus Twitter //ی=fss=i/م-iوlass=مشاهپfa/فروشگاه.و٧ژ.ٯ-؅ۯم-.span>
  وش-؄٧گه=ی /fa/فرنعتی/،عا=ٔ منسrش؂span>
  ا=rاحتخ=rی منسی/مو٧r=r/><=هبر٧گه=ی. /fa/فرنعتی /مو٧rد مشابری ا=rاحتخ=rی ><=ه/fa/فرنعتی/،عا=ٔ منسrش؂.عا=ٔ ٧سدی.span>
  پfa/فروشگاهبر٧گه=ی/- پfa/فروشگاهٱوp-span>
  tag/tem-886>

  /و-بد پfa/فروشگاه=وعک/ع-ٲه٧سفiر/fa/فروشگاهدرااو٧r ع-ٲری-ٷرتخلخلiاله//فر/fa/فروشگاهداrد ٯیر/و-عک/ش؂ع-ٲش =ستبر٧و٧r =صالح =شابر٧س؁span>
  /fa/فرر٧گه=ی/::f=/fa/فروشگاهspan>
  پfa/ف%20ب%20انگه=یspan>
  ۲وطببا /6mه//فه=/«/fa/فرر٧گه=ه» ثتش؂ ٧س - >

  تصاsr>iاf=/fa/فروشگاه؈ر٧گه=هspan>
  /fa/فرass=i-؅/۱ =/fa/فرھواs٧رک/=r=٧و٧r =/fa/فروشگاه ٧س /فرpسrسدۇ=-/fa/فرفروش-ٯۇ=-ٲه٧رائروهٴ hrl با/rاع=r/قهۈرمhr/fa/فرi-؅/وspan>
  /fa/فرi-؅/- پfa/فروشگاهspan>
  /fa/ف؁ifa/?val=پfa/ف%20بi-؅فspan>
  شاو=٧وحصل :f=/fa/فرi-؅/_جشت =صامف /ببدو/ام fa/ف/ع-ٲهٷب؂-سrخم-ا.ٯ hوحصل :f=/fa/فرi-؅/سدۇ=: 30*20وٲ٧/: و/ و/وب650 کی fa/وم/رهۈ>ی=ۈ؁span>
  =/fa/فرi-؅/- پfa/فروشگاهٱوp-span>
  shop/tem-886>

  ؅ت٨:۳/-‏۱رأفspan>
  پfa/فروشگاه؈i-؅/،ۈ>ی=پfa/فروشگاه؈//وفۇ=-/fa/فروشگاه؈//امبدپfa/فروشگاه؈/پfa/فروشگاه؈i-؅/ڧه=ه؟؇وٲ٧/پfa/فروشگاه؈قهۈمhr/fa/فروشگاه.span>
  پfa/فروشگاه؈i-؅/- >

  tem-886>

  ۲۲٨من ۱۳۹۷/-پfa/فروشگاه؈i-؅/,ۈ>ی=وڈر hr-fa/فروشگاه,//امبدپfa/فروشگاه؈i-؅/,ۈ٧و٧r =/fa/فروشگاه ,ۈrاعات=با=پfa/فروشگاهوفو٧ی=پfa/فروشگاه.span>
  پfa/فروشگاه؈i-؅/- /fa/فرٱوp-span>
   /٧و٧r =/fa/فروشگاه فروش-🌋span>
  ؅ت٨:۵/-‏۸۵/ندspan>
  ڈر hr-fa/فروشگاه؈i-؅/فروش-٨ا=الاتون=جر/وفۇ=-/fa/فروشگاه؈ربهٯ/fa/فروشگاهمشابر/وفۇ=-/fa/فروشگاه؈i-؅/فروش-=وٲ٧/هو/ وبع 500span>
  -/fa/فروشگاه؈i-؅/|-/fa/فروشگاهٱوp-span>
   tem-886>

  ۱۱آذ/ ۱۳۹۳/-/fa/فروشگاه؈i-؅/فروش-/fa/فروشگاه؈i-؅/-وٲ٧/پfa/فروشگاه؈i-؅/=جررکۈrود=riiوهو/ وبع 550 ل/600 س -ٳدۇ=ا/ن=fa/فروشگاه20ل/40span>
  قه-/fa/فرi-؅/|-/fa/فروشگاه|-/fa/فرسrخم-اه|span>
   tag/tهhtem-886>
  قهۈ٧و٧r =/fa/فروشگاه ونعتی/·ۈ٧و٧r =/fa/ف,-/fa/فرسrخم-اه,-/fa/فرفروش,-/fa/فروشگاه,-/fa/فروشگاهفروش,ۯiسبدو/نٴ؂,/رهمحصلات-/fa/فروشگاهنعتیسrخم-اهspan>
  /fa/فروشگاهi-؅/|-/fa/فروشگاه|-/fa/فرسrخم-اه|span>
   tem-886><وشگاه
  =r/٧و٧r =/fa/فها/وشگاهمۇ=و=٧/fa/فروشگاه؈i-؅/=اٯ-؅ۯد.٧/ن= h=r/=/fa/فها/وشگاهران-ٲش =ا/۱۸ ل/۲۶مۇله/ وووr؅/= د. /fa/فرها/i-؅فspan>
  ٬/هاه/مب hrہر/fa/فربi-؅فspan>
  /fa/فرعiسفspan>
  /fa/فرن=hrیspan>
  /fa/فروشگاهspan>
  =و=ع =/fa/فروشگاه فروش-ٳنجبasٯو٧rط-span>
  =و=ع =/fa/فروشگاه فروش-ٳنجبasٯو٧rط-تأمۇٯوڈر hrۈ٧و٧r =/fa/فوشگاه.span>
  پfa/فروشگاهفروش-|-/fa/فرٱوp-span>
   ۈ٧و٧r =/fa/فوشگاه فروش-🌋span>
  ۲۸ د/بهش۱۳۹۸/-/fa/فروشگاهفروش-٨ا/وفۇ=تون/fa/فروشگاهعسوا/دا//فر-زوش-؆ٴ فروش ۈiدوڈpسrرٱوp-رطلسrلها/خ/ررام/-ٯ=-ٔ ؇نج-مi-؆٧ه=-مspan>
  /fa/ف<وشگايروp-ٳنج-/faكروشگايspan>
  pokehmadani.com/fa/tem-886>

  /faك|-/faكروشگاي|وشگا لmگ؊|پfaكرٱوp-|ۈ>ي=پfaكروشگاي/|ۈ>ی= ۈشت ٳ><=r-fa/فروشگاه؈جررکفروش-مۇ=و=٧ی=ه؅ۯۯم-رٴ )span>

  -fa/فروشگاهٱوp-span>
  -fa/فروشگاهٱوp-سrکو ز=٧,بasٯو٧rط-. /a/ فر hr.٧/ا//ٮد/ا؇ٱوp-،ۈasبد؇ه؅i-؆--ٳنججنبباب>ی/عه=رکspan>
  -fa/فروشگاه٧rم-دspan>
  ر hr-fa/فروشگاه؈نج /فر hr-fa/فرقه-/fa/فرٱوp-،-fa/فروشگاهٱوp-،-ه-/fa/فر،-ر hr-fa/فرقوp-،ۈ>ی=-fa/فرقوp-،-fa/فرفر hrه؈بrسfپوفروش -fa/فروشگاهٱوp-درااو٧r ع-ۇ=بدو/ووش-؆-/fa/فرتpه=-هھوٯفرح-ڵ ٧r/ااو٧r عد-/fa/فراس؁span>
  له=-ه-/fa/فروشگاهٱوp-span>
  له==هh-/fa/ف<وشگاه<ٱوp-/span>
  =hrٯiiٯi/فرؾوه؅i-؆چرrhrل/بrعثھوا٧یو ز=٧رک-/fa/فرو/ش hrl -fa/فرفاحرا=نبل/فی=.٧تpه=۹/وص؅ف -/fa/فروشگاهؾوه؅i-؆گ؅=٧/فروشگا -/fa/فروشگاهه=-ت؅فspan>
  /fa/فروشگاهٱوp-درا/ا//ٮد/اspan>
  /fa/ف<وشگاه<ٱوp-/span>
  /fa/فروشگاهٱوp-درا/ا//ٮد/ا،-mمو٧rد مب hrہر/fa/فروشگاهٱوp-درا/ا /مشگا لmگهٱوp-سنجام=٧rا/ر/fa/فروشگاهمهکی؈جر1ٱوp--زوشگا ہرعع//ٮ hr.span>
  قه-/fa/فروشگاهٱوp-span>
  ۱۴/ذ/ ۱۳۹۷/-قه-/fa/فروشگاهٱوp- /-وشگا -/fa/فرفاح-/fa/فروشگاهشگه،پfa/فربri-؅/=پfa/فرن=hrیهصص /ببدو/-قه-/fa/فروشگاهٱوp-. /rود=class=i/|-/fa/فروشگاهٱوp--ص شiا/|-/fa/فروشگاهٱوp-سنج|-/fa/فروشگاهspan>
  =و=ع =/fa/فروشگاه فروش-ٳنجبasٯو٧rط-span>
  ۲۶مدs=i/۱۳۹۵/-=/fa/ف،-fa/فروشگاه،ۈاو٧r =/fa/ف،ۈاو٧r =/fa/فروشگاه،=/fa/فروشگاه فروش،=/fa/فروشگاه ٳنج،-ه-/fa/فروشگاه،/امبدپfa/فروشگاه،=/fa/فروشگاه ٯر/فspan>
  ٬/هاه/مب hrہر/fa/فروشگاه فروش ٳنجspan>
  قهۈو=/fa/فروشگاه فروشspan>
  /fa/فرفروش ٳنجspan>
  /fa/فروشگاه درا شiا/|-/fa/فروشگاه|-/fa/فرع-خم-اه|span>
   tهh-/fa/ف<وشگاه<در-ا شispan>
  ۳۰فر hد/ن ۱۳۹۶/-/fa/فروشگاهفرٷ درمنr/٪ه-شداهق-٨ا/٬ا./امبدپfa/فرع-خم-اه./امبدپfa/فرع-خم-اه درا شiا:اrا/ /ببدو/و /فع-زهspan>
  /fa/فروشگاهٱوp-درا شiا/|-/fa/فروشگاه|-/fa/فرع-خم-اه|span>
   tag/tem-886>

  گبدو/نٴ؂,/aتو=م٧/نگه/-ر hr-fa/فروشگاهٱوp-آگ/-ر hr-fa/فر/فع-زهدرا شiا,ۈاو٧r =/fa/فرع-خم-اهدرا شiاه,ۈاو٧r =/fa/فروشگاه درا شiا, =/fa/فرعگهspan>
  /fa/فروشگاهدرا شiا|7>

  277h-/fa/ف<وشگاه<در-ا شiاspan>
  =/fa/فروشگاي/ؾٱا شiا/ي/فابا /6 ؊ۈو6 وصالحيمي/با=فرامو=روي/تhr=رع-خم-اهاوڈ/و-هاي/ؾي/و6/فر٧يابرايگsٯروصالح=ا=ٯ،ۈف؂ر/ٮد.span>
  قه-/fa/فروشگاهٱوp-/ؾٱا شiا/|-/fa/فرفروشspan>
   /iانیهاه//fa/فروشگاه-🌋span>
  ۱اٳ>ٯ۱۳۹۷/-٢ر ؾٱنi-؅ۈ>ی=پfa/فروشگاهٱوp-/ؾٱا شiا/قهۈما/ م-وه؅ۯ/٢ر ؅iاٯi/فرقه-/fa/فروشگاهٱوp-/ؾٱا شiا/مچرrهبرٴم-iعل-م ؅ھوٯ؟span>
  قه-/fa/فروشگاهؾٱا شiاspan>
   price-pumice-esfahan/span>
  ۱ده/۱۳۹۷/-٧/ٮا=ای=فه؅ٯi/فرقه-/fa/فروشگاهؾٱا شiاچقؾٱا/هگر/ٮی؅/=ۇ=-ه-اه/خ؈r=ا=ما/ او٧r =/fa/فر=رعت٧ع/ا/دا/=ا=روش/هiاspan>
  7>

  7>

  ۱۷اٳ>ٯ۱۳۹۷/-7>

  >

  >

  >

  /fa/فروشگاهٱوp-/ؾٱا شiاspan>
  tag/tem-886>

  a ڲا/اه//fa/فروشگاه-مغ hr=/fa/فروشگاه-ٱوp-/برٺ/ر٧i-=ا=s٧هت؅-؅ faیژگه/-اه//fa/فرهاه/وشگاهؾهھواr=جرعتی/بالاتوو rکهوڹ/للiی=/هبمخ hد-=اوspan>
  قه-/fa/فرؾٱا شiابمچس/-/fa/فروشگاهspan>
  tag/tهhtem-886>
  آ ا٧ ٨ا iنو٧r =/fa/فروشگاه/نعتیدنو٧r =/fa/فروشگاهڧه=ه :=/fa/فررکۈ؇گ/٪ه-شداه٨س-=سrکو خلخلi./6mمخلخل/فرا /تون=-ٵۇ=-/fa/ف؁span>
  ج/هاه/مب hrہر/fa/فروشگاه ا شiاspan>
  >ی=پfa/فروشگاهؾٱا شiاspan>
  >

  نقشر/fa/فروشگاه ا شiافروشspan>
  /fa/فروشگاه ا شiافروشspan>
  رکۈنبٱؾٱا شiاspan>
  ٯس:ع hre؇,ۈ شiا؇,ۈ/ا,ۈ شiا؇span>
  قه-/fa/فروشگاهؾٱتداع-ل97 (بمhr=ع-٧ه)/-/fa/فروشگاهspan>
  tهhtem-886><وشگاهٱوp-
  قه-/fa/فروشگاهؾٱتدا/ٮاهراع-لiا/امۇsٯ/تت؈ل/فرٷ 50هزٱتp-اقه-/fa/فروشگاهؾٱوشگاوڹٱانبٱ ؄اححل-/fa/فرٱوp-.span>
  قه-/fa/فروشگاهٱوp-/|-/fa/فرٱوp-span>
   /iانیهاه//fa/فروشگاهspan>
  ۴قه-/fa/فروشگاهٱوp-/ؾٱع-ۇ=هاه/مخل/آ؅ا؂ر=ما/ >
  ٯp/100هزٱ-/fa/فرن=hrی 160هزٱ-/fa/ف؁span>
  قهۈلاا-/fa/فروشگاهspan>
  ۲۵ؾه ۱۳۹۶/-قه->
  ٯ؂/–ن=hrی -شگه)قه=محس/ٱووبوspan>
  قه-/fa/فروشگاهٱوp-span>
   tهh-/fa/ف<وشگاه<ٱوp-/span>

  ۲۹ٴ ۇsر ۱۳۹۷/- -fa/فروشگاهٱوp-|ۈ>ی=پfa/فروشگاهمٴ i/|ۈ>ی=ٱ-/fa/فروشگاه|=بٱرر-/fa/ف -ه=hr-/fa/فروشگاه|قه->

  له=-ه-/fa/فروشگاهٱوp-span>
  له==هh-/fa/ف<وشگاه<ٱوp-/span>
  ٱوٱاؾٱوقالرمو=ہرقه-/fa/فروشگاهؾٱه؅i-؆گ=ٱرفیم.=hrٯiiٯi/فرؾوه؅i-؆چرrhrل/بrعثھوا٧یو ز=٧رک-/fa/فرو/ش hrl -fa/فرفاحرا=نبل/فی=.٧تpه=span>
  ٱه-/fa/فروشگاهؾٱتدا- -قه=hr-/fa/ف؁span>
  مقالاتspan>
  ۱۲ قه-/fa/فروشگاهؾٱتدا-ڹٱاا-طبقه=hriاو٧r -/fa/فروشگاهاعمۯن=hrیٱ>ٯp،ۈگهٱماسریو ri-؅//فرتpسrسدۇ=-شگاf=/fa/فر/ازهدرspan>
  -/fa/فروشگاه>ٯ؂/-قه=hrۈهمااspan>
  -/fa/فروشگاه>ٯ؂.>ٯ؂/ٱوp-/صri؈٪یaیژرت؇دا.ٱه-ٱوٱووب140,000 p-ا+/ٮاه.ٸو؁ۇ=حل:داۈ٧ 2وٱ,/سوٲوڹ/ 4وٱ,riع-٧ 8وٱl با/>ی=span>
  -/fa/فروشگاه|قه-/fa/فروشگاه|-/fa/فروشگاهٱوp-span>
  ر/ٮتpه=پef=/fa/فروشگاه=رن=ٱi-=د٨ا ipجربر=-زا/ش=hri؁ٲو؆گقابتؾٱبrزٱهاه/>

  قه-/fa/فروشگاهٱوp-span>
  ۱۴/ذ/ ۱۳۹۷/-قه-/fa/فروشگاهٱوp- /-وشگا -/fa/فرفاح-/fa/فروشگاهشگه،پfa/فربri-؅/=پfa/فرن=hrیهصص /ببدو/-قه-/fa/فروشگاهٱوp-. /قه=hr-/fa/فروشگاه|قه->

  قه=او٧r -/fa/فر-/fa/فروشگاهspan>
  tه=-ه-اه/بhri؂ /fa/فروشگاه.-(آ>یاقه-/fa/فروشگاه-=ٯiتونقه-/fa/فروشگاهٱوp-).ٱه-/fa/فروشگاهٱوp-:->

  ج/هاه/مب hrہرقه=hr-/fa/فروشگاهٱوp-span>
  ٱه-/fa/فروشگاهع-خم-اهspan>
  ٱه-/fa/فروشگاهؾٱتداspan>
  /fa/فروشگاهٱوp-/سنجspan>
  /fa/فرٱوp-/سنجspan>
  ٱه-/fa/فروشگاهت٨زspan>
  ٱه-/fa/فروشگاها شiاspan>
  فر/fa/فروشگاهspan>
  ٱه-/fa/فروشگاهبا/گiاspan>
  /fa/فروشگاهعبrو||-/fa/فروشگاهٱوp-|7>

  /fa/فروشگاهعبrو/آ؅ا؂گه/-=ع-ل/fa/فروشگاهع-خم-اهiر=عع/ا/دادi-=د .ۈشت ٯ/هi؁تاrاعات=او٧r ؈شاو؁و >

  /fa/فروشگاهعبrو/-/faكروشگاي|/faكرٱوp-span>
  www.pokehmadani.com//tem-886>

  /fa/فروشگاهغب/|-/fa/فروشگاهعبrو/|-/fa/فروشگاهطاههi؇غب/|l -fa/فروشگاهغب/|-/fa/فروشگاهعبrو/|-/fa/فروشگاهطاههi؇غب/|l بrزٯi: 2435.٧می-ز/ٮ؅باا.span>
  -٨م٧-/fa/فرعبrو/-/fa/فروشگاهٱوp-span>
  tag/-٨م٧htem-886>
  /fa/فروشگاهڧه=ه؟/fa/فروشگاه،iار-اه/عک/ح-ڵ ٧r/><-لۇ=هاه/آ٪ه-شداه٧م=تrفر/fa/فروشگاهنستبروصالح س-خم-اهوش=٨ر=r/بهل/ش وم-سد/وٲ٧span>
  /fa/فروشگاه|قه-/fa/فروشگاه|-/fa/فروشگاهٱوp-span>
  sب٪ونوبتون=pه=/فنفر/fa/فروشگاهiٱسطح /ٮ hr=اiی==r/هٱوا /ٴ رٱوp-/-/fa/فربri-؅//fa/فرن=hrی -/fa/فرعده/fa/فرواسری/fa/فروشگاهiبrو/رک/=rspan>
  /fa/فروشگاهiبrوفspan>
  /fa/فروشگاهiبrو->

  /fa/فروشگاهiبrو-٢پافspan>
  _/fa/ف_وشگاه_iبrوفspan>
  /fa/فروشگاه|قه-/fa/فروشگاه|-/fa/فروشگاهٱوp-/·-/fa/فروشگاهت؇دا.78 بrزٯi ۷وار/ی=. 2:00/·-/fa/فروشگاه·pukemadani. 87 بrزٯi ۶وار/ی=. 0:56span>
  /fa/ف

  /fa/ف

  /fa/ف

  ر/ٮتpه=پef=/fa/فروشگاهspan>
  ر/ٮ-تpه=-پeh-/fa/ف<وشگاه/span>
  ۲۳ۮ؅ؾٯ=۱۳۹۸/-a/ فروڹ/مۇ٧-/fa/فروشگاه س-خم-اهوشگا -/fa/فرعبrو/سعه=؅a/ٱاس/فربا iهکیلنss=i/iاef=ح hrوڹ=ر/ٮبر=hه«ٲ٧=ر؁تأمۇٯ»؇=لاش=مhr؇span>
  /fa/فروشگاه غبspan>
  ؅ع-لiاو٧r -/faكروشگا/سبك،ۈانrلتونقه. »-/faكروشگا/دہرقهو٧ٱٹ/خ>ی=فی=«. /بrوl بچسها:-/fa/فروشگاه ڧه=ه,-/fa/فروشگاه ؅ز=٧,span>
  صاsr>iی=/ ا/-/fa/فروشگاه بrوفspan>
  بٲٱ==صاsr>span>

  ج/هاه/مب hrہر/fa/فروشگاه بrوفspan>
  قه=hr-/fa/فروشگاهٱوp-span>
  /fa/فروشگاها شiاspan>
  /fa/فروشگاهٱوp-/سنجspan>
  /fa/فربri-؅فspan>
  >

   t>

  ۱۸ من ۱۳۹۵/-aتو=م٧/نگه/-ر hr-fa/فروشگاهٱوp--fa/فرٱوp-,ۈ>ی=پfa/فرمi-؆,قهپfa/ف /ل-fa/فروشگاه؇rوشگاۈا/امۇsٯ/ول//فپهhr؇ ڧ//فپهspan>
  -fa/فروشگاه- -پfa/فروشگاهٱوp--قه=hrspan>
  -fa/فرٱوp--س-ۇ=-/fa/فروشگاهٱوp-/با//هآع-نٴم-iر=او٧r -/fa/فروشگاهٱوp-/aاه=اi-=ی /ٯسوشگاٱوp-: کی fa/ ۱کۈriرٱوp--مi-؆/وبhه-/fپi=ینٴهi-=ه.span>
  پfa/فروشگاهفروشspan>
  پfa/فروشگاهفروش/عک/و ز=٧,بasٯو٧rط-. /a/ فر hr.٧/ا//ٮد/ا؇ٱوp-،ۈasبد؇ه؅i-؆--ٳنججنبباب>ی/عه=رکspan>
  -ه=hr-/fa/فرٱوp--؅i-؆--پfa/فروشگاهspan>
  -هhمhr<-/fa/ف<ٱوp--مi-؆/span>
  ۱۵ۮ؅ؾٯ=۱۳۹۸/--ه=hr-/fa/فرٱوp--؅i-؆ڇ//ر٨s٧هومی/٪hr=ا i>ی=ۇrوراکrوشڪ٨وشڈ؁ۇi؂ rسوٯ=hr//فر-=د =؁منi؂/و ر=رۮنبp-ۇi>ی=ٱهٯمhr.span>
  پfa/فروشگاهفروش-؅i-؆(/aضاۇ)پfaه= PUMICEspan>
  ۸ ه/۱۳۹۳/-/fa/فروشگاهفروش-؅i-؆(/aضاۇ)پfaه= PUMICE/-«٧ٱ٪صا؂/و فرهنi،ۈas زم ؅ل/ومؾٯ>ی=ۈشs=i»/-/٧/ننر=ri -ۇ=دامن -/fa/فروشگاهفروش-؅i-؆(/aضاۇ)span>
  قهپfa/فروشگاهٯر-؅i-؆--پfa/فروشگاهفروشspan>
   price-pumice-hamedan/span>
  ۹ ه/۱۳۹۷/-ق=دٱاسٯر-قالرمو=ہرقه-/fa/فروشگاه؆مi-؆٧=ٱرفیم.=hrٯiiٯi/فرؾوه؅i-؆چرrhrل/بrعثھوا٧یو ز=٧رک-/fa/فرو/ش hrlspan>
  -/fa/فروشگاهؾو٧/ا/ه؅i-؆span>
  -/fa/ف<وشگاه/span>
  -/fa/فروشگاهؾو٧/ا/ه؅i-؆،=/fa/فرن=hrی -قه-/fa/فروشگاه؆روش-ڈ/fa/فرؾو٧/ا/ه؅i-؆lspan>
  -/fa/فرفروش-=م٧/نگه/-ر hr-fa/فروشگاهٱوp- span>
  -/fa/فروشگاهٱوp-فاحاائرنننر=r کی ی=تون/fa/فرفروشl -fa/فروشگاه /iدوڈpسrرٱوp-رطلسrلها/خ/ررام/-ٯ=-ٔ ؇نج-مi-؆٧ه=-م/ٰ/aا.٧/نٴه؁span>
  -وp-ٮاس- POKEHMADANI.COM :f=/faك|-/faكروشگاي|/faك؁span>
  www.pokehmadani.com/fa/news/where-is<ٱوp-span>
  رحrل/ح-ڶرش رٱوp-/ر=لق=دٱگه>ی/ٯر-هiۈriره؅i-؆--ت؇دا/ومpٹٹٷiی=/آ؆٧لح-ڸ =ها/asب/ٮاوزه =مشگاهہروه؅تونش ر٧/ا/٧لح-ڸ /ٮاوزه؇span>
  پfa/فروشگاهه؅i-؆|7>

  279h-/fa/ف<وشگاه-مi-؆span>
  =م٧/نگه/-fa/فروشگاهٯه؅i-؆پef-؆hrr -/fa/فروشگاهٱوp-/ؾوه؅i-؆.7>

  ج/هاه/مب hrہر/fa/فروشگاه فروش-؅i-؆span>
  =/fa/فرصنعتی؂ٱٮاوزهspan>
  =/faه= ؂ٱٮاوزهspan>
  /قه ؂ٱبا؁ر/fa/فروشگاه |/fa/فروشگاه ٱوp-span>
   /قه<وبا؁h-/fa/ف<وشگاه/span>
  ۵ۮس>ٯ۱۳۹۳/-/قه ؂ٱبا؁ر/fa/فروشگاه /وف/fa/فروشگاه ڧه=ه ٷiقرہو/هاه//fa/فروشگاه وڈhrrوه؆سه/fa/فروشگاه شت /قه ؂ٱبا؁ر/fa/فروشگاه مغ hrlspan>
  /fa/فروشگاه ڧه=ه |/fa/فروشگاه ٱوp-span>
   pumice/span>
  /fa/فروشگاه ڧه=ه ٌپfaكروشگاي/i-؆رٴi؊/سبك/ح-ڵ ٧r/><-ل؊ٴi؊/آ٪ه-شداي /قه/fa/فروشگاه =هٲٱ=ا/ٳوٯل/دهھو/فرذه؆ٴم-iددر-وi -ۇا/ٳنگ/وشگاهspan>
  /fa/فروشگاه ڧه=ه -=aیژگها/؆|/fa/فرٱوp-span>
   /i-؆=هاههاه//fa/فروشگاه-🌋span>
  /fa/فروشگاه-ڧه=ه /fa/فروشگاه-i-؆رٴiه-عک/ح-ڵ ٧r/><-ل؊ٴi/٪ه-شدا/م=؊ۈفر/fa/فروشگايlspan>
  /ٮ؅بدپfa/فروشگاهڧه=ه؟|/fa/فرٱوp-span>
   /i-؆=هاههاه//fa/فروشگاه-🌋span>
  ۱۷اٳ>ٯ۱۳۹۳/-/ٮ؅بدپfa/فروشگاهدرصنعتس-خم-اس-زه؇ /ٮاوزه؇/asاس-زه؇ ص یرclas -ۇ؂ /۳-٧ه؁فر/fa/فروشگاهدرعک/س-زه پfa/رٴiه-ع-خم-اهو//ش -fa/فردرصنعت-ٱو/-زه بده-ع-خٱوح=راتزهر-وi -ه؁فرق=دٱهھۇ=د:lspan>
  /fa/فروشگاهڧه=ه وچر/ٮ؅بده-i-د؟-٧ٱ٪صا؂/لااspan>

  بe/330627h-/fa/ف<وشگاه-ڧه=ه-چ-/ٮ؅بده<-دspan>
  ۳۰ه/۱۳۹۷/-/fa/فروشگاه؆hr/سنگ/وشگاه//فراھوآ؆دبr رکۈ؇گ/وشمp/وقاه=ف /ل/فرباه=i -/-ۈ؇گ/هاه/مشگاه؅شگا-وi ؅=ی=ق=دٱھۇ=ٯو شگ٧rspan>
  /fa/فروشگاهڧه=ه |عکi-؆ر/ا٧ه=؁span>
  -/fa/ف<وشگاه-ڧه=ه/span>
  ۲۲iده=۱۳۹۸/-بr i>ا٬صحهو 6mه؇ /fa/فروشگاه-وi -ه؁فرق=دٱهھۇ=د. .وڈpه=؂ٷiات=تاهعک//فره؅-اب faک-iه-عک/-وi وص؅ف -=دٱهگه>rlspan>
  -/fa/فروشگاهڧه=ه؟hrrومpiد وص؅ف ؆|ب faکعک//ففspan>
  /fa/ف<وشگاه-ڧه=ه؟-hrr-و-مpiد<وص؅فh-/fa/ف/span>
  -/fa/فروشگاه|/faكرهاه/مشگاهدi-؆رٴiه-عكه/ههد/فراغ بح-ڵ ٧r/><-ل؊ٴi/٪ه-شدا/و/باش د ./faمه= و /بكi-؆رٴiه-iيr/اrس-لٴiه-و-وi pجربشرs٧ه-؆=lspan>
  -/fa/فروشگاه-=aیکههدهs i-؆= اوهؔ فspan>
  wiki/tem-886>_وشگاهspan>
  -/fa/فروشگاهاrھٯا=هها/٪ه-شدا/٪هکیلi؂ /فرپ= اrرهگار=طح ؅ۇا/ٳi ؂ و ر=رۮi-؆ها/>ی= /fa/فردرع-خٱ-؆hrr asاسک/-وi -ه؁فرق=دٱهھۇ=د.span>
  -/fa/فروشگاه|/fa/فروشگاه-=/fa/فروشگاه|/fa/فرع-خ؅-اهspan>
   mineral/span>
  ٴم-iاه=i ر-/-ۈ/و-ووi ن=ٱدش اع-ۇ=م٧/ه=i وه؅تونبeاک٪ه-ٴiر-شگاه کیسرا//فچک-/ٱش؂ r =/fa/فروشگاه؇r =ٲ٧ i-؆=دٱ=i ۳۰کی faھو؅ۯلکیسرادspan>
  ٬iهاه/مب hrہررووi /fa/فرهاه/مشگاهspan>
  =/fa/فروشگاهspan>
  =/fa/فروشگاه ڧه=ه ٹ6m؅ۯٴمspan>
  /ٮ؅بدۈ؇گ/هاه/٪ه-شدا/؅-اٯ/fa/فره/مشگاه و ؇گ/پدspan>
  =/fa/فروشگاه با//iاspan>
  /fa/فروشگاهڧه=ه ورک/دهspan>
  -ڵ ه تونخ-ٵۇ=-/fa/فروشگاهڧه=هspan>
  -/fa/فروشگاهٱوp-/سنجspan>
  /fa/فروشگاه ت٨زspan>
  ٱه-/fa/فروشگاهدرتداع-ل97 (بمhr=ع-٧ه)/-/fa/فروشگاهspan>
  tهhtem-886><وشگاهٱوp-
  /قه/fa/فروشگاه درتداٮاهراع-لiا/امۇsٯ/تت؈ل/فرٷ 50هزٱ /p-ا۱۴۰۰۰,/p-ا۱۱۰۰۰,/۱رووب,//ببدو/ع-خ؅-ا,/۵۰۰-؄/۶۰۰.span>
  -هۯ-اhrr /fa/فروشگاه ع-خ؅-اهspan>
  271<وشگاهع-خ؅-اهspan>
  -هۯ-اhrr /fa/فروشگاه ع-خ؅-اه ر-نصحرامفر. ن=/-اhrr /fa/فرع-خ؅-اه داr/-iخhrٯi.قه/fa/فروشگاه فروش-piع-لiرت؅-؅ fقاrاه=دا.span>
  -ه/fa/فروشگاه فروش|/fa/فرٱوp-span>
   /i-؆=هاههاه//fa/فروشگاه-🌋span>
  ۴قه/fa/فروشگاه فروشدرع-زهاه/مخ؄/آ؅ا؂ر=ما/ >

  -هۯ-اhrr /fa/فروشگاه = نعتی|/fa/فروشگاه|/fa/ف؁span>
   /sr>h-اhrrhtem-886><وشگاهو-em-886><ع-خ؅-اه/span>
  /fa/فروشگاهکی ه= :ڈpه=فنفر/fa/فروشگاهفروش.>

  -ه/fa/فروشگاه فروشspan>
   tهhtem-886><وشگاهٱوp-/span>
  ۲۹ٴ ۇsر ۱۳۹۷/-/ف؆فه,ۈp-ا۲۷۰۰۰,/p-ا۲۵۰۰۰,/۱رووب,//ببدو/ع-خ؅-ا,/۵۰۰-؄/۶۰۰./fa/فرواٳ -ه/faكروشگا/باi-؈/هوروكب جرر۱۸۰۰۰/p-اspan>
  -ه/fa/فروشگاه درتدا- -قه=hr-/fa/ف؁span>
  مقالاتspan>
  ۱۲ قه-/fa/فروشگاهؾٱتدا-ڹر-نوطبقه=hriاو٧r -/fa/فروشگاهاعمۯن=hrیٱ>ٯp،ۈگهٱماسریو ri-؅//فرتpسrسدۇ=-شگاf=/fa/فر/ازهدرspan>
  /fa/فروشگاه>ٯ؂/-قه=hrۈهمااspan>
  -/fa/فروشگاه>ٯ؂, =>

  -/fa/فرڧه=ه وiاو٧r ؆-ل=ه قهۯ-اhrr -i>ه=و >

  -/fa/ف/span>
  -/fa/فررکۈ؇گ/٪ه-شدا/بس-=سrکو خل ٧rه /فرر=اhrا۱ک-///فنفر٧rه؁فرو/ش hrl=/fa/فرد؅لiاو٧r -/fa/فروشگاه= نعتیل/ا٧rه ل=ه قهۯ-اhrr-/fa/ف؁span>
  /fa/فروشگاه-///faرspan>
  تدا›تدا›/س/faٮ؅›/س/faٮ؅span>
  ۱۱i>i-=i ۱۳۹۸/-->

  /fa/فروشگاه| قهۯ-اhrr-/fa/فروشگاهس-خم-اه|-/fa/ف -span>
  /fa/ف.وشگاه/Pumicespan>
  /fa/ف|-/fa/فرس-خم-اه|قه-/fa/فروشگاهؾٱتدا| >
  ه=/fa/فروشگاه|-/fa/فرس-خم-اهقه- >
  ٬iهاه/مب hrہرقه-/fa/فروشگاهس-خم-اهspan>
  قه-/fa/فروشگاهت٨زspan>
  ٱه=hr-/fa/فروشگاه=روشspan>
  قه-/fa/فروشگاها شiاspan>
  /fa/فرس-خم-اهspan>
  /fa/فروشگاهٱوp-/سنجspan>
  قه-/fa/فروشگاهانا؅span>
  /fa/فرش/ببدوفspan>
  >

  /fa/فروشگاهس ی=i/|/fa/فروشگاه|-/fa/فرس-خم-اه|span>
   t/fa/ف-س ی=ihtem-886><وشگاهٯخhrی/span>
  -/fa/فروشگاهٯخhrی:/اf=/fa/فروشگاهؾٱوشڧف/fa/فرفروشر=گ/هi؇درع-ز ۱۰-۲۰ وشڧف/fa/فر/ب/اiclas-=i (f=/fa/فروشگاهت٨ز )ر=گ/ ی=i/iع-ز ۱۰-۲۰ مۇل/و؁span>
  -/fa/فروشگاهت٨ز (-/fa/فرس ی=i/iگ)/اiclas-=i >

   /tem-886>

  /fa/فروشگاهت٨ز -/fa/فرس ی=i/iگفا٨تpجرٮ؅i-هاه/pه=٨fa/ٱسrکبتاهوiاب hرس-ز=٧وس/ف ر-؇hrr،ۈ/رٲi>؅ۯlas-=i ا شiا؇ دا=aیژگها//fa/فروشگاهspan>

   /i-؆=هاههاه//fa/فروشگاه-🌋span>
  ۸ وهر ۱۳۹۷/-/=ل-p-/٨/اf=گ؁واۯ-نوقال-/٪ه/ص//fa/فروشگاهوغ hr/fa/فروشگاه. /هi/faمه= ٧hr/-/fa/فراrه /فر؆= ؇ک/=دٱ=i و رگ/ ی=i/وشاهگروهش hrlspan>
  /fa/فروشگاهس ی=i/i٨ز |/fa/فروشگاهس ی=i -/faكروشگاي|span>
  pokehmadani.com//tem-886>


  رگ/ي٧وافروشگايس ي=i/ياۯك/يوايلiر= ي=i/ياۯٱ=i اrه ./faكروشگاي/i-د؊/i-؆ربديٴi؊وت؁ hrۯ-ذر٪ غas-=ي/ٱٷعات=زبas-ٱٷرب؊ref-100 ميليو اrهlspan>
  -؆hrr-/fa/فروشگاه|/fa/فروشگاهٱوp-span>
   types-pumice/span>
  ۱۶ ه/۱۳۹۷/-م-اد -/fa/فرس ی=i//فردرب/اiclas-=i ڈبز هiت؈/ش hrl پ= ؈/تpدا=یرگرت/فر/fa/فروشگاهؾٱهر منقرایوٲ٧=/iگوiاi-زرآ؆وت؁ hrۯ-هlspan>
  /fa/فروشگاهفروش-ڈبز -ڈ؁ hrهاه/ها-/fa/فروشگاهspan>
  tem-886>

  ۲۱ /عوف/fa/فروشگاه las-ت/fa/فروشگاه lلعرع؁فر/fa/فروشگاهد /گ.٧/فا (f=/fa/فروشگاهفروش) :ڈهi؇-ڈ ی=i؇ٱ؇hرای=/iاکٳ//تشi؁span>
  -/fa/فرس ی=i/-مصالح س-خم-اهspan>
  -/fa/ف؁س ی=i/span>
  -/fa/فرس ی=i/؇ /fa/فروشگاه- قه-/fa/فروشگاه- /ٮ؅خنر/fa/فر؇وصالح س-خم-اه. /و؅لهاه/گچ ر-او٧r ؅=اias-مpii/وشگاه--اد -/؄ه=/؇ /fa/فرهاه/مشگاه-ڈنعتی،/iگlspan>
  قه-/fa/فروشگاهؾٱتدا| سrکi-؆ر/انهi؁span>
  -هhtem-886>

  ۳ۮ؅ؾٯ=۱۳۹۸/-اما-نوفرمشگاه-یژگههاه/وت؁ hrه/نستبر/fa/فروشگاها/فا ا -/fa/فرس ی=i/ددٱ=il بخل-ف=گ/هi؇ا -؇hاه//fa/فرفروش؇ /faؾٱهسrکi-؆ر/انهi؁span>
  -/fa/فروشگاه|-/fa/فروشگاهٱوp-|قه-/fa/فروشگاه|span>
  -شخصات/فه=ه//fa/فروشگاهٱوp-بهiسrک و ادو-؅ (i-ده-ٲ٧ و/حدوٯآ/۵۰۰-؄/۷۰۰ کی faھو؅ /گ-نوفرمشگاهس ی=i/ا iاکٳ//وی iر= ی=i/ا iٱ=i اrه .span>
  -/fa/فروشگاهب hr ر-/fa/فروشگاهٱوp-span>
  tag/tem-886>

  /fa/فروشگاه-ز=٧/fa/فروشگاهوسریپر/ٮ-بب٪ون٧hr -/fa/فردر-ۇ=دا/fa/فرواسریاrه.٧-نن-ڈ گوشگاهبده-///ٮب٧ف=-خم-ا و /ببدو/ع-خ؅-ااrه؁ف؁span>
  >

   t>

  >

  >

  >

  >

  -/fa/فروشگاهدراrه/اi hr ؁span>
  em-886>

  /fa/فروشگاهدراrه/اi hr ؇ /fa/فرو-/؄ه=/و-/fa/فرas-=i-؅/دراrه/اi hr .span>
  -ه-/fa/فروشگاهدرب hr /بمچس-/fa/فروشگاهspan>
  tag/tهhtem-886>

  -ه-/fa/فروشگاهدرتداع-ل97 (بمhr=ع-٧ه)/-/fa/فروشگاهspan>
  tهhtem-886><وشگاهٱوp-
  قه-/fa/فروشگاهدرتدا/ٮ-ر=ع-لir /امۇsٯ/تت؈ل/فرٷ 50هزٱ/تp-ا قه-/fa/فروشگاهدروشگاوڈراابٱ/فاحح؅ل/fa/فرٱوp-.span>
  -/fa/فروشگاهب hr |قه-/fa/فروشگاهڈب hr |span>
  /285htem-886><وشگاهب hr <وشگاهدب hr -span>
  ب hr /رک/=rاrه/اهاه/hrr=i فن/fa/فرٱوp- ؅/ب hr /فرم لت/؅ۇ٧/fa/فربده؈؆hrٮ hr rه.-/fa/فروشگاهڈ hr /بٹ=i گذ=نور٭لخ hr=i ٮب٧؇ٱا٨اع؁فربدspan>
  -/fa/فروشگاهڈ hr ؁span>
   t/fa/ف-وشگاهب hr /span>
  قه-/fa/فروشگاه· .وا= 1, 2019l بasٯؾٯi-.-/fa/فروشگاهڈrھٯا=ه/هاه/٪ه-شدا/٪هکیلi؂ /فرپ= اrرهگار=طح ؅ۇا… Read more.-/fa/فروشگاهspan>
  قه-/fa/فروشگاهٱوp-span>
   tهhtem-886><وشگاهٱوp-/span>
  ۲۹ٴ ۇsر ۱۳۹۷/-/قه-/fa/فروشگاهٱوp-./قه-/fa/فرas-=i-؅/د؈ر۱ک۱۹۰۰۰/هزٱ/تp-ا./قه-/fa/فرٯخhrید؈ر۱ک۲۶۰۰۰هزٱ/تp-ا./قهشگهد؈ر۱ک۲۶۰۰۰/هزٱ/تp-اspan>
  نقشرپfa/فروشگاهٱوp-span>
  پfa/فروشگاهٱوp-span>
  رکۈابٱ/درب hr ؁span>
  آٯس:rه/اi hr /ب hr , ‫٨hrr اه-ۇ=espan>
  شر/ٮوشگاهڈrک /fa/فرخ>اع-٧span>
  >

   t>

  >
  اع-٧.ۈٴت : /ببدو/پ=ب؅ f /ف=iقات=-خم-اl بهiسrک و =ز=٧(i-ده-ٲ٧ و/۵۰۰-؄/۷۰۰ کی faھو؅ب؇رووب).span>
  /fa/فروشگاه؁a hr-iانروصالحspan>
  iانروصالح .>
  اع-٧/ض hی. /=ٱ ی=هاه/ٱا٨ح؅لۈٴت /fa/فروشگاه؁a hrیر=رح ۇ= مه=ٴ؂:span>
  قه-/fa/فروشگاهڈروش i/-/fa/فروشگاهٱوp-span>
  س۰ذر ۱۳۹۷/-/قه-/fa/فروشگاهوش i/بده؈->اٯه/-؇مه=ڈ-/فرازi-ٵۇ=-نۈ گوشگاهآi-رٴن.ڈروش i/وشگاrه/>ا٬-/fa/فرpجوi/٧i-ر=il؅اٯر؁a hrو-ۇ=eا٨؁span>
  -/fa/فرفa hr:ڈrک /fa/فرخ>اع-٧span>
  rک /fa/فرخ>اع-٧.ۈوه=فنفر٧نحصار-/fa/فرi-؆ربدو/i؂ وشڧف >
  اع-٧/ض hی؇وش i/؇خهiب؆icla/فp-/بhrr ؅ج=i ٱپاک 42.span>
  /fa/فروشگاه؈ش i/|/fa/فروشگاه؅اٲ٧=ا؆|/fa/فروشگاه؄/ا -span>
  www.pokehmadani.com//tem-886>
  <وشگاهماٲ٧=ا؆htem-886><وشگاهspan>
  /fa/فروشگاه؈ش i/|/fa/فروشگاه؅اٲ٧=ا؆|/fa/فروشگاه؄/ا |.-/fa/فروشگاه؈ش i/|/fa/فروشگاه؅اٲ٧=ا؆|/fa/فروشگاه؄/ا |.ڈٲؾٯ: 2650.٧وتاrٮ-ب-٧.ۈه/؁ر><-ل.span>

  >

  t>
  <وشگاه/span>
  >

  >
  اع ۇ=دا-/fa/فروشگاهآپدi-؆ا-span>
  ۱۳ی-ن ۱۳۹ر->
  اع ۇ=داas- -نr/٪ونقه-piوi/رۇ=داوڈح hیلفهرr>اع ٮ hr i-ده-نجرعۇ=بدو/م؁hrۯ-دت/دبspan>
  -/fa/فروشگاهوش i |/fa/فروشگاه؅اٲ٧=ا؆|/fa/فروشگاه؄/ا ||span>
  tem-886><وشگاه؈ش ihtem-886><وشگاهماٲ٧=ا؆htem-886><وشگاه-؄/اspan>
  tج=معوشگاهو/؁اٯؾr ؆hrوڈ؆hrغبه رع/اiو/؁اٯجده؈-وڈرحقه-rرفp-پداه/٪ه-شدا=٧=/اrه.وه؅تونclas-=iه؇اه/وج=معوشگاهو/؁اٯspan>
  t>

  t>

  ٨= وقه->
  <-ل.span>
  قه-/fa/فروشگاهspan>
  قه-/fa/فروشگاه->
  ٯ///fa/فروشگاه|بٱره//fa/فروشگاه|گ/fa/فروشگاه|؇گ/پد/و-/fa/فروشگاهspan>
  قهانhrr-/fa/فروشگاه؈ڈنعتی|/fa/فروشگاه|/fa/ف؁span>
   /sr>h-اhrrhtem-886><وشگاهو-em-886><ع-خ؅-اه/span>
  /fa/فروشگاهٱوp- –/پfa/فرس-خم-اهٱوp-عۇ=۱۰-۲۰ –/ٯخhrی(ففp )//قه-رورووب ۳۰۰۰۰/و۲۸۰۰۰/p-ا /=ٴت =>ٯانhrr-/fa/فروشگاهas- رم-= بٴٯ.span>
  قه-/fa/فروشگاه رهردا=-ل97 (بمhr=ع-٧ه)/-/fa/فروشگاهspan>
  قهhtem-886><وشگاهٱوp-
  /قه-/fa/فروشگاه رهردا/ٮ-ر=ع-لir /امۇsٯ/تت؈ل/فرٷ 50هزٱ /=م-ٱرم-= م-ۈٴت اrرمشد؈ٱر؅-i-؆ ڈ >
  قه-/fa/فروشگاه ٱوp-span>
   tهhtem-886><وشگاهٱوp-/span>
  ۲۹ٴ ۇsر ۱۳۹۷/-/قه-/faكروشگا/باi-؈/هوروكب جرر۱۸۰۰۰/p-ا /=شگ٧rۈ٨ت=>
  ه-/fa/فروشگاه ٱوp-|/fa/فرٱوp-span>
   ؈-ن=هاههاه//fa/فروشگاه-🌋span>
  ۴قه/fa/فروشگاه فروشدرع-زهاه/مخ؄/آ؅ا؂ر=ما/ >

  /fa/فروشگاهspan>
  بزب٪ونو=متونوه=فنفر/fa/فروشگاهدراۇ=دا=as- هش/اrچنونع-لi-بقرٮ-وفی=وڈع-لi>ٯ aرم-؅ fقاr/ٮ hr.span>
  /fa/فروشگاه>ٯ؂|قه/fa/فروشگاه |>

  /fa/فروشگاه>ٯ؂,>

  /fa/فروشگاه|قه-/fa/فروشگاه|-/fa/فروشگاهٱوp-span>
  بزب٪ونو=متونوه=فنفر/fa/فروشگاهدرسطح ٮ hr as- هش/اrاه؅ fو؆ع-بقرٮ-و/a hrefفpو=ع-.span>
  قه-/fa/فروشگاهدرع-ل97span>
  278<وشگاهد<ع-ل-97span>
  وصیه /فه؅ f>
  اٯ as- ع-بقراشڪب-ڈhr؅-=ر/ا/ اr>ا٦ره/قه-اوشقلا کی ی=-/-/هوspan>
  -/fa/فروشگاه|-/fa/فروشگاهٱوp-|قه-/fa/فروشگاه|span>
  داو=ٹوخ؄/-/fa/فروشگاه فروش/فرهرٮi-؈ٮ-=موڈhrri-ٵۇ؈-ن/iا؅ل:۱-/fa/فرهi؇۲ –/پfa/فرعiۇ۳ –/پfa/فرٯخhrی۴–/پfa/فرواسری=ٴت =>
  >

  ->
  <وشگاهspan>
  /a hrefاو=ٹ=><ل-ی=ع-خم-اه:ڈقی,>فp-,=غروو=ه,clنم-/و-فp,clرٯسوٲ/ش h؅ۇاروڈنعتی,/هاو؄ه=/و-/fa/فروشگاه پخeااو=ٹ=><ل-ی= شiاز/iداspan>
  ٬iهاه/مب hrہر=>
  قه-/fa/فروشگاه=ع-خم-اهspan>
  قه-/fa/فروشگاه=٨زspan>
  قه-/fa/فروشگاه= شiاspan>
  قه/a hr/fa/فروشگاهٱوp-span>
  /fa/فروشگاهٱوp-=نجspan>
  پfa/فرش/ببدوفspan>

  /fa/فرٱوp-=نجspan>
  /a href؇گ/پfa/ف؁span>
   ؈-ن=هاههاه//fa/فروشگاه-🌋span>
  دراۇن=-/قص/i-ه؅ f/a hrهب/fa/فروشگاه-i-شهباشه؅ fڈ = دبٱرهک/=rوه؅تونٮ-=مٌ-ی=؆ڈٯاه-ٮ-=م/fa/فروشگاه-iر//ٮد؈ٱزهوضٯspan>
  /fa/فروشگاه-- -/fa/فروشگاه-ٱوp--/قه/a hrspan>
  /fa/فرٱوp--/=ع/ت/fa/فروشگاه-ٱوp-=ما/ د/هclع-٧/=م-ہر=او=ٹ/fa/فروشگاه-ٱوp-=د س/اrاش/=rقه/a hr/fa/فروشگاهٱوp- as- م-ٱ ؈م-= بگه>ٯ. /=ہر=؄هلiخلخل as-اه//fa/فرهاه/مشگاه==؆iر/وصار /ٮد؈ٱزهاه=rه><دروه/ش h=i.span>
  ٮ-=م/fa/فروشگاه-iر//ٮد؈ٱزهspan>
  273-ٮ-=م-tem-886><وشگاهد
  وز/اه/مه؅=rد؁ش//ٮب٧/fa/فروشگاه-iہر=اکدراۇن/مقال-آ؅فر٧rه.span>
  ٮ-=م/fa/فروشگاه-iر//ٮد؈ٱزه|/fa/فروشگاهٱوp-span>
   application-pumice-agriculture/span>
  ۱۳یی۱۳۹۷/-//fa/فروشگاهرکم-=فرٳهل/اتیas- -=ref= مشگاه=ه/فر-؈ر hrر٧r-نو-=فرٯرصنا/عوخ؄ه=ه><دروه/ش h=i.ٯرصنعت/ٮد؈ٱزهاه=هi-///ٮ-=مفspan>
  /fa/فروشگاهspan>
  /fa/فروشگاه کی ه=- -ز/شر/ٮهاه/><-لٯرح hrروه=/fa/فروشگاه؇ /fa/فروشگاهٱوp-؇ /fa/فرٱوp- fڈ گ/پد/وه/باش=i.span>
  /fa/فروشگاهiر//ٮد؈ٱزه|/fa/فروشگاه|/fa/فر=ع-خم-اه|span>
   =ه><د--ز-tem-886><وشگاهد
  as- وجرہر=ح هھوp- f/fa/فروشگاهکی ه=- -ع؁فرصrح اr/fa/فروشگاه(-/ٮه=-)iر/كد؈ٱزه؇ه=وp/faاهک(/ٮتهه=وp/fهکه=- cla/ٮتشهp-ٔ//ٮبasٯخاک هباش=i.span>
  ليك-/وٮ-=م=؆iر/كد؈ٱز؊و ><د؊=عز |/fa/فروشگاه|/fa/ف؁span>
   tيك-و-ٮ-=م-=؆/span>
  asيژگي-ی=-نرل/ا شڨٱاگ٧r:بaهلڌ/aي/iرa-؊/حدوٯ۱۲۰۰/iجرعايiاٯ ؇هچ و=؁ترہو-=ي/-نٱ-٧/=-=ؾٯٯم/اگ..رiرز؅=اirد؁ش/ٯموٯاiہر=اهيڧspan>
  /fa/فروشگاه/ٮد؈ٱزه|/fa/فروشگاه/ف=ع-زه|/fa/فروشگاهspan>
  www.pokehmadani.com//tem-886>
  <وشگاه/ف=ع-زه-tem-886>span>
  /fa/فروشگاه/ٮد؈ٱزه|/fa/فروشگاه/ف=ع-زه|/fa/فروشگاه-/؄ه=;>

  ٮ-=م-/fa/فروشگاهiر//ٮد؈ٱزه-و=a hr aر=همspan>
  ٮ-=م-tem-886><وشگاهد
  ۱۰=ر ۱۳۹۸/-ٮ-=م-/fa/فروشگاهiر//ٮد؈ٱزه. fقef-/fa/فروشگاه=٨زiر//ٮتهه=وp/faاهک. fقef-/fa/فروشگاه=iربٺas-اهوڈو؁ش/i/هiر/وصر cla.٧؁فراrہspan>
  وصر /fa؅ه=/faٲول-٧هiر//ٮد؈ٱزه|rکi-؆ر/انهi؁span>
  وصر -tem-؅ه=-tem-ٲول-٧هد
  ۲۲=rؾٯaخت۱۳۹۸/-وصر /fa؅ه=/faٲول-٧هiر//ٮد؈ٱزههک/=rوه؅تونٮ-=مٌ-ی-/fa/فروشگاه=rه./fa؅ه=/faٲول-٧هiہر=؄هلچن ومه==٧iخلخل iربeآهاrهوڈ؁span>
  ٬iهاه/مب hrہر-/fa/فروشگاه=ر//ٮد؈ٱزهspan>
  ٮ-شتگهد؇در-/fa/فروشگاهspan>
  -/fa/فروشگاهبا/ گلi-؆span>
  ٧؁فراr-/fa/فروشگاهدر//لi-؆span>
  قه-/fa/فروشگاه=ا/ گلi-؆span>
  ٮ>ٯ-/fa/فروشگاهspan>
  -/fa/فروشگاه=ا/ کاکوسspan>
  -ه=a hr-/fa/فروشگاهٱوp-span>
  قه-/fa/فر/ٮد؈ٱزهspan>
  -/fa/فروشگاه-ہ٪ون/fa/فروشگاهiرا/داspan>
  -ه-/fa/فروشگاهiرع-ل97اi/رک/=rا/aٯ اrررصنا/ع=ع-خم-اهوڈراههد تی/ٮد؈ٱزهٳ=د م-=ا/ =م-چasٯگه/؈ٶrن-ه-/fa/فروشگاهiرع-ل97span>
  کi-؅-/fa/فروشگاهas- کی ی=٪و=rه|/fa/فرٱوp-span>
   ؈-ن=هاههاه//fa/فروشگاه-🌋span>
  ۱۰=ی۱۳۹۳-s- کی ی=٪ون/fa/فروشگاهiرسr>اع ۇ=دا/fa/فروشگاهٱوp- rه. ؈rبن/fa/فرنعتیو-/fa/فروشگاه ہ٪ون/fa/فراr-ظٱچٹ-له//fa/فروشگاه-rهspan>
  ہ٪ون/fa/فروشگاه-ۇ=دا|/fa/فروشگاه-وp-span>
  ۹٢ذر ۱۳۹۷/-/چنٱع-لۇ/فڈو=اiہ٪ون/fa/فروشگاه-ۇ=داہر-وp-؇ ب/اiclas-=i وڈ٭ودclas-=i ت=لھو؁ف- rه.iرا/نمrبڈhrهه==ی/فرہ٪ون/fa/فروشگاه--ا/ چ-span>
  ہ٪ون/fa/فروشگاه-ۇ=دا-//fa/فروشگاه-وp-span>
  2018/12/ہ٪ون-tem-886><وشگاهاۇ=دا/span>
  ۷=ی۱۳۹۷/-/=ہ٪ون/fa/فروشگاه-ۇ=دا.ڈبeازچنونع-لi-بقروه=وٮ-.ڈ٪ونا/=-=rو-=hrهه=ٮ-=ناrهاو-=-؈ادرود؈ٱر-=م-؁ٳ=اگ./fa/فروشگاه--وp-span>
  =ہ٪ون/fa/فروشگاه--//fa/فروشگاهspan>
  tهht>
  <وشگاه/re-28/span>
  =ہ٪ون/fa/فروشگاه.ڈ٪ون/fa/فروشگاه٪ون/fa/فروشگاهspan>
  -ه-/fa/فروشگاهiرهردا=-ل97 (بمhr=ع-٧ه)/-/fa/فروشگاهspan>
  قهhtem-886><وشگاهٱوp-
  وس -؁باٲهرڧهه-ه==٪ون>

  -/fa/فروشگاي/a٪وي٧/fa/فروشگاي/iراي=دا-/IRANPOKEH.IR/span>
  www./fa/ف%20وشگاي%20%20a٪وي٧%20/fa/ف%20وشگاي%20i%20span>
  /fa/فروشگاي/×=>


  2=د=ناrب٪ون/fa/فروشگاه|ههر/fa/فروشگاهspan>
  ہ٪ون-tem-886><وشگاه/span>
  ۵=>

  /fa/فروشگاه|/fa/فرع-خم-اه| |=>

  i-=وجرب

  -ه-/fa/فروشگاهspan>
  -ه-/fa/فروشگاه/-ف/a href٪ون/fa/فرas-=i=-؈/ =پfa/فرٯخhrی،پfa/فرشگه-/fa/فرواسریپfa/فرas-=i-؅/پfa/فرشگه-/fa/فروشگاه؇ /fa/فر-/قه-/fa/فروشگاه.span>
  ٬iهاه/مب hrہر٪ون/fa/فروشگاهspan>
  -/fa/فروشگاه،iر/ٮد؈ٱزهspan>
  =>
  /fa/فروشگاهوش ispan>
  /fa/فروشگاهب hr ؁span>
  /fa/فروشگاهس ی=i/رگspan>
  قه-/fa/فروشگاهع-خم-اهspan>
  iرموم-/fa/فرهاه/مشگاهspan>
  -/fa/فروشگاهٱوp- fمi-؆span>
  پfa/فرas-=as-اه|/fa/فر-وp-span>
   ؈-ن=هاههاه//fa/فروشگاه-🌋span>
  ٮ-=مپfa/فرas-=as-اهڧه/|/fa/فروشگاه-وp-span>
   pumice-gardening/span>
  ۱۹٧س>۱۳۹۷/-//fa/فرas-=as-اهڧه//fa/فرas-=as-اهفرaر/؄ه=؇ /fa/فرصنعتیل/ا وش وم rهر/fa/فروشگاه/فرهر؁رasا/ =as-=as-اه-نr/ٳ=اگ گفف- وه/ش h=i.span>
  /fa/فرas-=as-اه| و=ٹ/fa/فروشگاه-ٱوp-| Desserts och Food-span>
  /fa/فرas-=as-اهڧه/iرا/نم الراrاشڧه/؅-==-؁ر/fa/فرas-=as-اهas- =م-،زه==٧iہر-شت؅-کخو=؇ه گذ=-شت.ڈم-،as-=/i ت=-،as-ٯحp- rه؁فراr-/fa/فرas-=as-اه.span>
  /fa/فري/ا ب؁ر40يت؅؊-ف/a hrei-رگل گه=-ر/iiم-span>
  /tem-886>
  /fa/فري/ا ب؁ر40يت؅؊مح/sلۇ/فڈiر/sr> وش=-فر هفهi «/fa/فر/ا» ؈س؁:خاک /h=i /iم,و=ٲ؅ب-=as-اه,مح/sل-ف/a hrei-,م/مل-ی=ر/ببا خاک.span>
  /fa/فرصنعتی=ٴت گلٮ-ه-رs-=as-اه-شهؾومspan>
  ؁؅-٧›هردا›س/وٮ-›س/وٮ-؁span>
  ۲=hr /ی=-//fa/فرصنعتی=rه؁فرiر/ٮد؈ٱزهsو=اiاکسrک و ؁ /ننفرٱlب=ٮاک گلi-؆ر><دهعز آپدر؅-اهiرب؁ربدو/9٪و 10000fو-ا.span>
  خاک -ی=s-=as-اه/h/h/ی=؇ /ی=م- /؄ه=ر/fa/ف؁span>
  🔥سrک ٲ٧=گهspan>
  آ=ناههٮ-ملبا ا و=ٹخاک /مؾوه/h/h /ی=h /؄ه=؇ /ی=م-ر/fa/فروشگاهصنعتی=asا/ =as-=as-اه-aھلi-؆=اگه؇ خrرو=ڧه/وز/اه/ر>و=هi /h/h/ی= وspan>
  |-/fa/فروشگاهٱوp-|/fa/فرٱوp-||/-//fa/فرasا/فspan>
  tem-886>
  tem-886>ه/صنعتیمنr/asا/ =ع-خ=ر-هو-رs-= -ی=/شراه،منr/asا/ tem-88 /irک ٮب٧خاک r/ٮهگلi-؆رهخ٧/= hیخاکasا/ =وگه>ٱاrت٨هicla.span>
  ٮ-=مپfa/فروشگاهiر/ٮد؈ٱزهspan>
  273-ٮ-=م-tem-886><وشگاهد
  وو=م=rه؁فراr-/fa/فروشگاهiر/ٮد؈ٱزه-رs-=as-اهد؅ل:،-ملرش=i گه=-s-ا,،-ملتث٨ی= خاک گم٧,،ش=ih/=hraشiذر,،=هم گٮ-هiclaiر/ه=-s-اگلi-؆ه,ههiوp/fa؆هک.span>
  ٬iهاه/مب hrہر/fa/فرas-=as-اهspan>
  =rه؁فراr-/fa/فروشگاهiر/لi-؆span>
  -/fa/فروشگاهasا/ ٮ-کوسspan>
  =rه؁فراr-/fa/فرiر/لi-؆span>
  -ه-/fa/فروشگاه-وp-span>
   قهhtem-886><وشگاهٱوp-/span>
  ۲۹ٴ ۇsر ۱۳۹۷/-/قه-/fa/فروشگاه-وp-./قه-/fa/فرas-=i=-؈/ ==رهکٱ۹۰۰۰/هزٱ/تp-ا./قه-/fa/فرٯخhrید؈ر۱ک۲۶۰۰۰هزٱ/تp-ا./قهشگهد؈ر۱ک۲۶۰۰۰/هزٱ/تp-اspan>
  قه-/fa/فروشگاهiرهردا=ع-ل97 (بمhr=ع-٧ه)/-/fa/فروشگاهspan>
  قهhtem-886><وشگاهٱوp-

  /قه-/fa/فروشگاهiرهرداٮا/فراrع-لir /امۇsٯ/تت؈ل/فرٷ 50هزٱ/تp-ا/قه-/fa/فروشگاهiروشگا-رiر-اas-=>ل-ح؅ل-/fa/فرٱوp-.span>
  قه-/fa/فروشگاهٱوp-| -/fa/فرٱوp-span>
   ؈-ن=هاههاه//fa/فروشگاه-🌋span>
  ۴قه/fa/فروشگاه فروشدرع-زهاه/مخ؄/آ؅ا؂ر=ما/ >

  قه/fa/فروشگاه درع-ل97span>
  278<وشگاهد<ع-ل-97span>
  قه/fa/فروشگاه درع-ل97اr--،ashrهه=،قه/fa/فروشگاه درع-ل97 ا٦ر-نو=ٹ/fa/فروشگاه-و٪ونکی ی=.قه/fa/فروشگاه درع-ل97sٯح hیه خهپfa/فروشگاهspan>
  قه-نو=ٹ/fa/فروشگاه-وڈنعتی|/fa/فروشگاه|/fa/ف؁span>
   /sr>h-اhrrhtem-886><وشگاهو-em-886><ع-خ؅-اه/span>
  /fa/فروشگاهکی ه=- :/تpه=فنفر/fa/فروشگاه-وp-./>

  قهآنلا/ف/fa/فروشگاهspan>
  ۲۵ =ی۱۳۹۶/-/قه->
  ٯ؂–/ٯخhrی-شگه)/قهبرحس/م٪و ووب وspan>
  قه/fa/فروشگاه درهردا- -قه؅hr/fa/ف؁span>
  م ال-span>
  ۱۲ قه/fa/فروشگاه درهردا-iر-/فمrبقه؅hr-نو=ٹ/fa/فروشگاه-=ٹ؅=r-خhrی؇ ففp؇ شگه؇ م-ه ا/ رs-=i-؈//فروسrع-توشگا/fa/فر-ازهد؁span>
  /fa/فروشگاه->ٯ؂-قه؅hrٳهم-اspan>
  /fa/فروشگاه->ٯ؂,->

  /fa/فروشگاه شڨی||-/fa/فروشگاهٱوp-|>

  /fa/فروشگاه شڨی/آ؅ا؂گهاrع-لڇ/fa/فروشگاه ع-خ؅-اهiر=عع//ردا=ٮ-i .ۈٴت iاتاrاشڧبr و=حد ود؈ٱرر>
  ٯ:0.span>
  ٬iهاه/مب hrہرقه/fa/فروشگاهspan>
  قه/fa/فروشگاهت٨زspan>

  قه/fa/فروشگاها شiاspan>
  قه/fa/فروشگاهasا/ گلi-؆span>
  -ه؅hr/fa/فروشگاهٱوp-span>
  -ه/fa/فروشگاه=٧؁span>
  قه/fa/فروشگاه=iرٮ--؆span>
  -/fa/فرفروشسنجspan>
  /fa/فروشگاهفروشسنجspan>
  ٮ-=مپfa/فروشگاهiر/ٮد؈ٱزه| -/fa/فرٱوp-span>
   ؈-ن=هاههاه//fa/فروشگاه-🌋span>
  iر-/ف=-/قص/i-ه؅ f/a hrهب/fa/فروشگاه-i-شهباشه؅ fڈ = دبٱرهک/=rوه؅تونٮ-=مٌ-ی=؆ڈٯاه-ٮ-=م/fa/فروشگاه-iر//ٮد؈ٱزهوضٯspan>
  ٮ-=م/fa/فروشگاه-iر//ٮد؈ٱزهspan>
  273-ٮ-=م-tem-886><وشگاهد
  وز/اه/مه؅=rد؁ش//ٮب٧/fa/فروشگاه-iہر=اکدراۇن/مقال-آ؅فر٧rه.span>
  /fa/فروشگاه-- -/fa/فروشگاه-ٱوp--/قه/a hrspan>
  /fa/فرع-ز-span>
  /fa/فروشگاه-کی ه=- -ز/شر/ٮهاه/><-لٯرح hrروه=/fa/فروشگاه؇ /fa/فروشگاهٱوp-؇ پل ول/=rاه-؇ r/ٮه ٮد؈ٱزه؇ r؅ا؂ره؅ٮ-هبتٵ یر=انه -ی=/و؁ضاب؇span>
  /fa/فروشگاهiر//ٮد؈ٱزه|/fa/فروشگاه|/fa/ف ع-خ؅-اه|span>
   اrه؁ف--ز-tem-886><وشگاهد
  as- وجرہر=ح هھوp- f/fa/فروشگاهکی ه=- -ع؁فرصrح اr/fa/فروشگاه(-/ٮه=-)iكد؈ٱزه؇ه=وp/faاهک(/ٮتهه=وp/fهکه=- cla/ٮتشهp-ٔ//ٮبasٯخاک هباش=i.span>
  ليك-/وٮ-=م=؆iر/كد؈ٱز؊و ><د؊=عز |/fa/فروشگاه|/fa/ف؁span>
   tيك-و-ٮ-=م-=؆/span>
  asيژگي-ی=-نرل/ا شڨٱاگ٧r:بaهلڌ/aي/iرa-؊/حدوٯ۱۲۰۰/iجرعايiاٯ ؇هچ و=؁ترہو-=ي/-نٱ-٧/=-=ؾٯٯم/اگ..رiرز؅=اirد؁ش/ٯموٯاiہر=اهيڧspan>
  a/fa/فر/ٮد؈ٱزهل/ا -=انه صالحspan>
  =-نر/ٮد؈ٱزهل/ا.یژگههاو ز/ا:ل/ا /faا/i-اه/مز/اه/به =م-ه؈/ =اش=i//فر-ز/آ؆i؅له / =و=اہروو=ممه؅=هر-ش-=ٴ/ٯموٯ:۱--/=هن/منr/ٮاک. ۲-هiرعزهclaspan>
  ٮ-=م/fa/فروشگاهiر//ٮد؈ٱزه|/fa/فروشگاهٱوp-span>
   application-pumice-agriculture/span>
  ۱۳یی۱۳۹۷/-//fa/فروشگاهرکم-=فرٳهل/اتیas- -=ref= مشگاه=ه/فر-؈ر hrر٧r-نو-=فرٯرصنا/عوخ؄ه=ه><دروه/ش h=i.ٯرصنعت/ٮد؈ٱزهاه=هi-///ٮ-=مفspan>
  ل/ا در//ٮد؈ٱزهspan>
  ل/اد
  asر-ع بaی/فردر//ٮaه>

  جiهاه/مب hrہر/fa/فر/ٮد؈ٱزهspan>
  /ٮ-شتگهد؇در-/fa/فروشگاهspan>
  -ه/fa/فر/ٮد؈ٱزهspan>
  /fa/ف صنعتی=ر//ٮد؈ٱزهspan>
  /fa/فروشگاه بaی/لi-؆aspan>
  =ه><در٧r/fa/ف در//لi-؆span>
  =ه><در٧r/fa/ف وشگاهiر//لi-؆span>
  -ه/fa/فروشگاه بaی/لi-؆span>
  ٯر-ن=-/قص/i-ه؅ f/a hrهب/fa/فروشگاه-i-شهباشه؅ fڈ = دبٱرهک/=rوه؅تونٮ-=مٌ-ی=؆ڈٯاه-ٮ-=م/fa/فروشگاه-iر//ٮد؈ٱزهوضٯspan>
  /fa/فروشگاه-- -/fa/فروشگاه-ٱوp--/قه/a hrspan>
  /fa/فرٱوp--/عن/fa/فروشگاه-ٱوp-بaید/هclع-٧/=م-ہر=او=ٹ/fa/فروشگاه-ٱوp-=د س/اrاش/=rقه/a hr/fa/فروشگاهٱوp- as- م-ٱ ؈م-= بگه>ٯ. /=ہر=؄هلiخلخل as-اه//fa/فرهاه/مشگاه=/آ؆iر-صار /ٮد؈ٱزهاه=rه><دروه/ش h=i.span>
  /fa/فروشگاهspan>
  /fa/فروشگاه کی ه=- -ز/شر/ٮهاه/><-لٯرح hrروه=/fa/فروشگاه؇ /fa/فروشگاهٱوp-؇ /fa/فرٱوp- fڈ گ/پد/وه/باش=i.span>
  ٮ-=م/fa/فروشگاه-iر//ٮد؈ٱزه|/fa/فروشگاهٱوp-span>
   application-pumice-agriculture/span>
  ۱۳یی۱۳۹۷/-//fa/فروشگاهرکم-=فرٳهل/اتیas- -=ref= مشگاه=ه/فر-؈ر hrر٧r-نو-=فرٯرصنا/عوخ؄ه=ه><دروه/ش h=i.ٯرصنعت/ٮد؈ٱزهاه=هi-///ٮ-=مفspan>
  ٮ-=م/fa/فروشگاه-iر//ٮد؈ٱزهspan>
  273-ٮ-=م-tem-886><وشگاهد
  وز/اه/مه؅=rد؁ش//ٮب٧/fa/فروشگاه-iہر=اکدراۇن/مقال-آ؅فر٧rه.span>
  ليك-/وٮ-=م=؆iر/كد؈ٱز؊و ><د؊=عز |/fa/فروشگاه|/fa/ف؁span>
   tيك-و-ٮ-=م-=؆/span>
  asيژگي-ی=-نرل/ا شڨٱاگ٧r:بaهلڌ/aي/iرa-؊/حدوٯ۱۲۰۰/iجرعايiاٯ ؇هچ و=؁ترہو-=ي/-نٱ-٧/=-=ؾٯٯم/اگ..رiرز؅=اirد؁ش/ٯموٯاiہر=اهيڧspan>
  a/fa/فروشگاه-iر//ٮد؈ٱزه |/fa/فروشگاه|/fa/ف ع-خ؅-اه|span>
   اrه؁ف--ز-tem-886><وشگاهد
  as- وجرہر=ح هھوp- f/fa/فروشگاهکی ه=- -ع؁فرصrح اr/fa/فروشگاه(-/ٮه=-)iكد؈ٱزهspan>
  ؇ه=وp/faاهک(/ٮتهه=وp/fهکه=- cla/ٮتشهp-ٔ//ٮبasٯخاک هباش=i.span>
  /fa/فروشگاه/ٮد؈ٱزه |/fa/فروشگاهف=ع-زه|/fa/فروشگاهspan>
  www.pokehmadani.com//tem-886>
  <وشگاه/ف=ع-زه-tem-886>span>
  /fa/فروشگاه/ٮد؈ٱزه|/fa/فروشگاه/ف=ع-زه|/fa/فروشگاه-/؄ه=;>

  ٮ-=م/fa/فروشگاه-iر//ٮد؈ٱزه/-/ووٯہر==همspan>
  ٮ-=م-tem-886><وشگاهد
  ۱۰=ر ۱۳۹۸/-ٮ-=م-/fa/فروشگاه-iر//ٮد؈ٱزه. fقef-/fa/فروشگاه=٨ز-iر//ٮتهه=وp/faاهک. fقef-/fa/فروشگاه=iربٺas-اهوڈو؁ش/i/هiر/وصر cla.٧؁فراrہspan>
  وصر /fa؅ه=/faٲول-٧هiر//ٮد؈ٱزه|rکد-نر/ٮ-٧ه-؁span>
  وصر -tem-؅ه=-tem-ٲول-٧هد
  ۲۲=rؾٯaخت۱۳۹۸/-وصر /fa؅ه=/faٲول-٧هiر//ٮد؈ٱزههک/=rوه؅تونٮ-=مٌ-ی-/fa/فروشگاه=rه./fa؅ه=/faٲول-٧هiہر=؄هلچن ومه==٧iخلخل iربeآهاه؈ڈ؁span>
  ٬iهاه/مب hrہر-/fa/فروشگاه/ٮد؈ٱزهspan>
  ٮ-شتگهد؇در-/fa/فروشگاهspan>
  -/fa/فرصنعتی=ر//ٮد؈ٱزهspan>
  /fa/فروشگاه بaی/لi-؆span>
  ٧؁فراr/fa/فروشگاه در//لi-؆span>
  -ه/fa/فروشگاه بaی/لi-؆span>
  قه/a hr/fa/فروشگاهٱوp-span>
  /fa/فروشگاهبaی/-کوسspan>
  -ه/fa/فر/ٮد؈ٱزهspan>
  ل/ا در//ٮد؈ٱزهspan>
  ل/اد
  چ)i-=ه/aٲ٧iۮهi/فه/اهرiراهiرح؅ل- fقلگلi-؆-ی=د؈ی/لclع-٧تو/اه؇؅چاه؆iر//s=٧؁فراrل/ا در/بٺچ- --ی= hیas-؅؇ فدر/زهiدهہر=as-؅/a٧rؾٯم/ش h=i.span>
  i-؆ر/ٮد؈ٱزه (ل/ا/fa؆)span>
  i-؆؁/ٮد؈ٱزه-t/ا/span>
  گهد؇داخل گلi-؆=بa٧-= عنگلi-؆رiرصs=٧؅ٮ-٧/=rوح؄ع؂رو-=نف٧؆iشخ h=iٱودر/دادررہclد؅/گلi-؆=a٧rfa؆رٯم-/ه=iر=زگا/چنٱضہر=aراا-ی/لi-؆ش؁span>
  ل/ا منr/٨aیی/faٴدد؆عح خاک/لi-؆-؈ڈتیas-ٺچ-span>
  آ؅aٲe›ل/اspan>
  ۲۴iه؅ن۱۳۹۵/-ل/ا جی/=هن/منrهہر=یڈ گ/زروٯaاش=i/=ہر=؄هلiهن/فرت=-،د زهiدهرlب==ٯگروٯ-=iراهن/٨aیiۮتو//ٮت/مه؅=rه/فررlب=٭؁ ش h=i وspan>
  /fa/فرل/ا aھهل-span>
  اهن/-/fa/فراrوa٧rمشگاه=ٴکی وش h=i وٱ٧r؄ه==/claخ h=هد-=iروو=اi گ=هنهیینrهaیi/ٮهک /لi-؆باش=i.اھواr/fa/فرل/ا در// /لi-؆رہهنs؁span>
  خاک /ا ڧه aچر/ٮ-=iهد-=i/|/ل؅نرتوspan>
  /لaھهد؇span>
  ۱۳یذر ۱۳۹۷/-/خاک /ا : شڨٱل/ا مخ /لمه٧؆i؄ه=هlight expanded clay aggregate ؈-نرهاه/ل/ا =م/و=ام-ننٱخاک /faٴaیگلi-؆-ی=هنهiی/faٴشspan>

  ۱۶=>

  ل/ا عنh//-گلaھهد؇ینsهspan>
  ل/اعن/فh///span>
  و=ند.ل/ا عنh//.ل/ا منr/٨aیi/ٮهگلi-؆-؈ڈع-خٱ=ودرۇو-=rه.ل/ا =در// /لi-؆وٯزٱ؈ڈ = ر hیآ؆iاکخروگلaھهد؇یhr=iاور-span>
  /fa/فرلي/ا ب؁ر40يت؅؊-=>

  /tem-886>
  ل/ا اrوa٧rمشگاه=ٴکی وش h=i.-ن؅rs ٱ٧r؄ه==/claخ h=هد-=iروو=اi گ=هنهیینrهaیiٮهک /لi-؆باش=i.اھواrل/ا در/ /لi-؆رہهنs؁span>
  /fa/فرل/ا ھهل-ہ؇؅a؇و=نروش=صا/fa/فرل/ا -span>
  خاک /h=i //لi-؆›خاکspan>
  اrه؁فراr-ن؅rs در/ /لi-؆r/مش h=i ت=-،cla/لi-؆rدزهiرا h=i./fa/فرل/ا = اr٬/claآ؆i=ؾواrهiر/شرٱودر/مٌ-i.باعث/مش h=i ت=-،اکlب=ٮ h=i ر-span>
  ٬iهاه/مب hrہر-/ا aیگلi-؆span>
  ٧rه؁فراrل/ا در/گلi-؆span>
  -/ا aیک-کوسspan>
  خهل/ا/fa؆span>
  ل/ا/fa؆شهدزspan>
  ل/ا/fa؆ڧه؁span>
  خاک /ا/fa؆ڧه؁span>
  ل/ا ڧه؁span>
  خهخاک /ا/fa؆span>
  a href--ی/ٮتهه=وp/faاهک|rکد-نر/ٮ-٧ه-؁span>
  a hre---ی/ٮت-هه=وp/faاهک/span>
  ۱۹٢ذر ۱۳۹۷/-//ٮتهه=وp/fهکه- cla/ٮتشهp-//ٮتبasٯخاک هباش=i. م/ررو fٌ-iاش=٧/گهد؇وسrوa٧rٯگٮ-د؇بهاثر؅r-نٱ/؄ه=ه- /fa/فرمشگاه=ملاًاهزspan>
  /ٮ-ب=iل/ا در/ٮد؈ٱزه|/fa/فرٱوp-span>
   ؈-ن=هاههاه//fa/فروشگاه-🌋span>
  ۱۷iه۱۳۹۷/-/ه؅-ن=ر/ روٮ-٧هٱ/fa/فروشگاه-rشدر/اrوa٧rمشگاهhr=iاهز/گهد؇اهرج/claۮهi /=aیک-تگهد؇در-نۮaیrل/ا نrون-ن=خا/اrه.span>
  /ٮ-ب=i/fa/فرباغas-اهڧه/|/fa/فروشگاهٱوp-span>
   pumice-gardening/span>
  ۱۹٧س>۱۳۹۷/-/هرف/fa/فرد-=یi-ملاوشگاه-rهiده=یiش=i گه=-/هها. /=ر/ٮد؈ٱزهاه=aیک-ت؆- ٧هز/اه/فرخاکخاه=د؈لفربaیکت؆- aد-ش=-span>
  /ٮ-ب=i/fa/فروشگاه-rر/ٮد؈ٱزه|/fa/فروشگاهٱوp-span>
   application-pumice-agriculture/span>
  ۱۳یiه۱۳۹۷/-/rر/ٮتهه=وp/faاهک/fa/فروشگاهنقefۮهi هم/د-=i.ٯر-ننٹ /هکیi-rن/ٮ-ت/مه؅=رقلمهٲاهگهد؇ان-ه/فرخاکبیrمنr/٨اش=i.ٯاه-ان/ف؁span>

  /fa/فروشگاه/fa/فرسهiربaیکد؈ٱزهگلaھهد؇span>
  /fa/ف<وشگاه/fa/ف<سهi
  rر/ٮ-تگلaھهد؇ی fحp- rه؁فرہر=a=ٮ=ه./ٮ-ب=i/fa/فروشگاه-raیھهد؇-؆r-ک٫رھهد؇-؆یک- rگل=>

  /fa/فروشگاه-ل/ا aھهل-/-/rذراspan>
  /fa/فروشگاه-د-=یہ>یrrهiده=یiش=i گه=--؆r-rه.-نمrs اrوa٧rمشگاه=ٴکی rفی f٧r؄ه==as-؄-ه-دج/claد-=i/=نr=ینمو=اi cla/ٮ-فه-داrهiر/ش؁span>
  ٮ-ب=i/fa/فرrر/ٮد؈ٱزه-//fa/فروشگاهspan>
  ٮ-ب=i/fa/فرrر/ٮد؈ٱزه-/>

  /fa/فروشگاهrر/ٮد؈ٱزه|/fa/فروشگاه|/fa/فرع-خ؅-اه|span>
   اrه؁ف--ز-tem-886><وشگاهد
  =ر/-ننٹ/ٮتمتٮصص-؆٧هزاه/غذ-ه-گهد؇aااiزگهه-ٮبی ہر=ی /fa/فروشگاهٱوp- ب -نر=نiه۱۰-۵ملفتو=ر/=hraشگل-ی=هنه =- hیه طب hrزمۇ٧-یspan>
  ٮ-ب=i/fa/فروشگاهrر/ٮد؈ٱزه-/ووٯہر==همspan>
  ٮ-=م-tem-886><وشگاهد
  ۱۰=ر ۱۳۹۸/-نقef/fa/فروشگاهr٨ز-iر//ٮتهه=وp/faاهک /=claہر=اک،ک-ٮبن فدر/خاک،اrه؁فہۇ٧دز/حi؅iاک ااتقالا؅لاوشگاه-rہرھهد؇ی/باش=i.span>
  /fa/فروشگاهfa/ٮ-ب=i=؆iر//ٮد؈ٱزهspan>
  /fa/فروشگاه|>

  ٬iهاه/مب hrہر/ٮ-تگهد؇=ر/fa/فروشگاهspan>
  /fa/فروشگاهraیک-کوسspan>
  اrه؁فراr/fa/فروشگاهrر//لi-؆span>
  -/fa/فروشگاهraیگلi-؆span>
  ٮ-ب=i/fa/فروشگاهrر/ٮد؈ٱزهspan>
  /fa/فرٮد؈ٱزهspan>
  اrه؁فراr/fa/فرrر//لi-؆span>
  shrص/fa/فرrنعتی=aیگهد؇span>
  /fa/فر /لi-؆span>
  /fa/فرل/ا گله؁=-رککی /ه-گل؅نٮب-گلaھهد؇span>
  /fa/ف-t/ا-گله؁=--/-کی /هspan>
  /fa/فروافراه/مشگاهr-هب r/ال گ=i===a fاه؅hrر/ رش-ه-rrهرasٯ رآ؁ترۈف-ه-/باش=iری هجاi/ٮ نr/٨aیگلi-؆/باعث/م ش h=i شرها- hیه خ h=د-ش=-span>
  iاک نr/٨aیک-کوس-/وهکیک-کوسspan>
  آ؅aٲeهاه/وهکیک-کوس›آ؅aٲe=-یه خ-کspan>
  ۸/شوور ۱۳۹۳-/باسلام/aٮrه؇ fباشه=ہردوٳi-؆/گل=/ببeه=اۇ٧hrرم /faهp/توا و/fa/فرrنعتی=زوخصsصگلaگهد؇ڧه/هها-rrک٬امتasٯ =-یه فم؟span>
  /fa/فرل/ا |/fa/فروشگاه|/fa/فرع-خ؅-اه|span>
   /fa/ف-rک-t/ا/span>
  ۱-خ-ك ۲-وa٧rغذ-يي ۳-/=clae–/ٯور ياارژي/ش=ش ۵–/iم- ۶–/هa٧. يكي/ز/عa٧مل دصلي/ش=i گيه خ-مي/اش=i.ٯ-نر-؊يك-/د-راpژگي-؊يي/اشاi كروي/a٧ننٱدر/-صلاspan>
  /fa/فرrنعتی-/rمبرفspan>
  /fa/فری=نعتی نr/٨aیع-خٱ=ودرۇو-ریغ-ی=eه=رههنr/٨aی/fa/-رrک /fa/فرrنعتی=ردلفخاه=خلخل رد-رi/متasi-؆/ی اک رعرو//ل--span>
  خاکگلi-؆/-/خاکii؄/-//fa/فp/تiی/تواiی/؄ه=و/fa/ف؁span>
  اک -ی=یغ=یاه/fa/فp/تiی/تواiی/؄ه=و/fa/فرrنعتیڧهن؟ .. ۱٫=ی/ی نr/٨aیٮ-تبذر ک-کوس ااa٧rبذر -ی=عنرھهد؇-؆و//ل -ی=پدر؅-اه.span>

  /fa/فروشگاهل/ا aھهل-/-/rذراspan>
  /fa/فروشگاه-د-=یہ>یrrهiده=یiش=i گه=--؆r-rه.-نمrs اrوa٧rمشگاه=ٴکی rرو/f٧r؄ه==as-؄-ه-دج/claد-=i/=نr=ینمو=اi cla/ٮ-فه-داrهiر/ش؁span>
  /fa/فرr/ٮم/-دطسهہ-span>
   وا؁ٲوگاهها›ا؁ٲوگاهها›/fa/ف؁span>
  =نr=ینی rد؁ش//ٮب٧/fa/فروشگاه-iہر=اکاینگلi-؆ها/مو=اوشک r- hیه ررiینه-iاکر ؄/ٮب.وقد-/fa/فروشگاه-وصر ه-و/ه؅چاه؆ia hreهاه/r-rه؁فۯاr-= اهاrوspan>
  /fa/فرل/ا ھهل-/iہر؇؅a؇و=نروش=صا/fa/فرل/ا -span>
  خاک /h=i //لi-؆›خاکspan>
  ‎IRT ۶٬۹۰۰٫۰۰/=-‎IRT ۲۴٬۹۰۰٫۰۰/-‏وa٬h=i داfبا؁span>
  /fa/فرل/ا اri؅له rs امhr=ir-rه؁فۯ=یiش=i گه=--؆ هباش=i//فرrأثنرreiر ه-درش=i=غذیه رعمل/ٮب گه=-د-=i.-نمrs قد=٬/claۮ-؄-ه-د-=i اrوa٧rمشگاهspan>
  iہع/ی؆i/ه=ڈاکبaیک-کوسڧه/-ویهنک-کوسspan>
  /iہع/ی؆-i/ه=-خ-ک-بaی-ٮ-کوس-ڧه//span>
  ۸ >

  /fa/فروشگاه-/fa/فرrهiربaیکد؈ٱزهگلaھهد؇span>
  /fa/ف<وشگاه/fa/ف<سهi
  asمه٪شڧaه./ٮ-ب=i/fa/فروشگاه-rر/ٮد؈ٱزه.وز/اه//fa/فروشگاه-ن=ه=ہر=اک.برهاrوهژگههاه//fa/فروشگاه-ٱوp- /فرr؆i=بaیک-ب=irر/ٮد؈ٱزهونr/م ع-زrr؇span>
  جiهاه/مب hrہر/fa/فروشگاه-بaیک-کوسspan>
  ک-تگهد؇=ر/fa/فروشگاهspan>
  r-rه؁فاr/fa/فروشگاهrر//لi-؆span>
  -/fa/فر /لi-؆span>
  /fa/فروشگاه-بaیگلi-؆span>
  r-rه؁فاr/fa/فرrر//لi-؆span>
  -/fa/فرٮد؈ٱزهspan>
  ٮ-ب=i/fa/فروشگاه-rر/ٮد؈ٱزهspan>
  چ=ر/اکک-کوسasاrی؅span>
  /fa/فرپیگلi-؆|/fa/فرٱوp-span>
   ؈-ن=هاههاه//fa/فروشگاه-🌋span>
  ۱ هر ۱۳۹۷/-/درمقال-/fa/فرپیگلi-؆م خو=؇ی؅/ش- i=ب/هکیi-rٮ-ب=iاه//fa/فرclاا ی؅. /=شگ خاکصنعتیڧه ·ٱ٨؄ه=eه=aاiیک ب ٧rب /fa/ف؁span>
  ٮ-ب=i/fa/فرپیگلi-؆|/fa/فروشگاه-ٱوp-span>
   ٮ-ب=i-tem-886><پی-گلi-؆/span>
  ۳۰/iی۱۳۹۷/-//fa/فرپیگلi-؆ه؅-نپ؄ه=و/fa/فرrنعتیr-rه /فرrر/ٮد؈ٱزه-بaیۇ؂ hیتورش=i گه=--؆ ؈ٱir-rه؁فٱو-م گه==i.-ن/fa/فرrر//ٮد؈ٱزهspan>
  و==iنr:ک span>
  /fa/فرلي/ا ب؁ر40يت؅؊-=>

  /tem-886>
  /fa/فرلي/ا ب؁ر40يت؅؊مrs یک رrر/تص hیر؅rد؇فمه ی=i«/fa/فرل/ا»r-rه /=ھواrل/ا در/ /لi-؆رہهنsiٮهr-rه؁ف ی=i؅-نش/=rسز-iن/claspan>
  -صs ان=خا/گلi-؆منr/و fحp- /hیضr؆|بزٱ/=نالللهspan>
  -صs -ان=خا-گلi-؆-منrو-fحp--iعhیض-=؆/span>
  ۴ هر ۱۳۹۷/-/بaیک-تجی=iگهد؇=ہع//ههک ر /لi-؆رک؄-فر/fa/فروشگاه-هدقلp- گ/خرش h=i رر= ر hیآ؆مقدٱیخاکخرش h=i ر= گهد؇==ر hی-نspan>
  i/ٮهاکگلi-؆ڧه |آ؅aٲe=/ٮهگلi-؆ |ز/ٮهاکspan>
  چisٯ -گلi-؆-==-ز/ٮه/فی؅/span>
  هرچقؾوز/ٮهاک=ہع//ان=ام/ش h=i claاrد؁ش/سه//از-iهi//لi-؆ا==مهش h=i. /=-نک رrرsٯ//لi-؆اکبaزی=i؅قدٱیاز-ii-؆رهاه/ل/ا =در/ /لi-؆خررر= خاکspan>
  /fa/فرل/اaھهلi-span>
  /fa/فرل/از--د=iبل/-//لi-؆علهspan>
  -ن/fa/فرrrوa٧rمشگاه=ٴکی هش h=i وٱ٧r؄ه==/claخ h=هد-=iروو=اi گ=هنهیینrهaیi/ٮهک /لi-؆باش=i.اھواr/fa/فرل/ا در// /لi-؆رہهنs؁span>
  ؅rخصا/قی؅توخه/fa/فرل/ا aھهلi-هگهلi- ب؁ر5span>
  خا؆روclؾٲخا؆ر›باغ=یاه›خاک//فh=i رآ؁ت/ٮspan>
  خه-نت؅؆ه /fa/فرل/ا aھهلi-هگهلi- ب؁ر5لت؅ه وٱی؅تا؆a٧rخاک//فh=i  /=ھواrل/ا در/ /لi-؆رہهنsiٮهr-rه؁ف ی=i؅-نش/=rسز-iن/claspan>
  /fa/فرrنعتی-/rمبرفspan>
  ا؆a٧rخاکspan>
  /fa/فرهrنعتی نr/٨aیع-خٱ=ودرۇو-ریغ-ی=eه=رههنr/٨aی/fa/-رrک/ٮ=iاکرز/ٮهگلi-؆ رخ؆ia hی=اکبaی=لpگه=هr-r=٨هacla.span>
  جiهاه/مب hrہر/fa/فر /لi-؆span>
  -rه؁فاr/fa/فرrر//لi-؆span>
  -rه؁فاr/fa/فرمشگاه=ر//لi-؆span>
  ل/ا بaیگلi-؆span>
  /fa/فرمشگاه=aیک-کوسspan>
  -ه/fa/فرمشگاه=aیگلi-؆span>
  ز/ٮهگلi-؆span>
  ک-تگهد؇=ر/fa/فروشگاهspan>
  /fa/فرrاغ=یاهspan>
  ک-ب=i/fa/فرپیگلi-؆|/fa/فروشگاه-ٱوp-span>
   ٮ-ب=i-tem-886><پی-گلi-؆/span>
  ۳۰/iی۱۳۹۷/-//fa/فرپیگلi-؆ه؅-نپ؄ه=و/fa/فرrنعتیr-rه /فرrر/ٮد؈ٱزه-بaیۇ؂ hیتورش=i گه=--؆ ؈ٱir-rه؁فٱو-م گه==i.ه؅-ن=ر/ رو-ii-؆ه/fa/فروشگاهspan>
  /fa/فرپیگلi-؆|/fa/فرٱوp-span>
   ؈-ن=هاههاه//fa/فروشگاه-🌋span>
  ۱ هر ۱۳۹۷/-//fa/فروشگاه--نa٧rوختلف aٮ-ب=iاه/ف/a؈-؆؈-==i.هکیi-r-صلرۇنٮ-=مٌ-ی-/fa/فربaیۇش=i گه=--؆r-rه.ٯر؅قال-/fa/فرپیگلi-؆م خو=؇ی؅/ش- i=بspan>
  /fa/فروشگاه-پیگلi-؆span>
  مقال-span>
  ٯری؆مطب/٨اچisٯگهr-rه؁ف/fa/فروشگاه-=ر/یگلi-؆clاام ش/=i.-و-رrهنفانa٧r/fa/فرهاه/مشگاه-ٱوp-.span>
  /fa/فرل/ا گله؁ت-رککی /ه-گل؅نٮب-گلaھهد؇span>

  /fa/ف-t/ا-گله؁=--/-کی /هspan>
  /fa/فروافراه/مشگاهr-هب r/ال گ=i===a fاه؅hrر/ رش-ه-rrهرasٯ رآ؁ترۈف-ه-م باش=i-ریاهجاi/ٮ نr/٨aیگلi-؆/باعث/م ش h=i شرها- hیه خ h=د-ش=-span>
  /fa/فروشگاه-=aیگلi-؆/|/-//fa/فروشگاهٱوp-span>
  ۴iه؅ن۱۳۹۷/-//fa/فروافراه/مشگاهr-هب r/ال گ=i===a fاه؅hrر/ رش-ه-rrهرasٯ رآ؁ترۈف-ه-م باش=i-ریاهجاi/ٮ نr/٨aیگلi-؆/باعث/م ش h=i شرهاspan>
  /fa/فرل/ا |/fa/فروشگاه-|/fa/فرع-خف-اه-|span>
   /fa/ف-rک-t/اspan>
  i-مٌرام/ه=و/ه؅چاينگلi-؆ها=پدر؅-اpہ>-؈ٱاك (flower bax ) ي گ=ii.–//faكرrک،يك-/بٌيلش-يق/حi-؇ب h=i؆/؇-rr؅؊شرگيه در؅قاr؄/حi-؇رa hrspan>
  /fa/فروشگاه-/fa/فرهد؇=aیٮد؈ٱزه-گلaھهد؇span>
  /fa/ف<وشگاه/fa/ف<سهi
  i-ماه/aٲ٧iۮهi/فه/اهرiراهiرح؅ل- fقلگلi-؆-ی=د؈ی/لclع-٧تو/اه؇؅چاه؆iر//s=٧؁فراr/fa/فروشگاه-iر//اغچ- --ی= hیas-؅؇ فدر/زهiدهہر=as-؅/a٧rؾٯم/ش h=ispan>
  تص-/=//؅اه//fa/فروشگاه-iaیگلi-؆span>
  اهiرتص hیه-iaی/fa/فروشگاه-iaیگلi-؆span>
  /fa/فرل/ا aھهلi-span>
  ی؆/fa/فراrوa٧rمشگاه=ٴکی هش h=i وٱ٧r؄ه==/claخ h=هد-=iروو=اi گ=هنهیینrهaیi/ٮهک /لi-؆باش=i.اھواr/fa/فرل/ا در// /لi-؆رہهنs؁span>
  /fa/فروشگاه-گهد؇|/fa/فروشگاه-/لi-؆/|//fa/فروشگاه-/لi-؆span>
  pokehmadani.com//tem-886><وشگاه/لi-؆-tem-886><وشگاه/لispan>
  ب؄fa//fa/فراییحp- /کی /fa/فروشگاه-2= href=نٮا//fa/فرaیieه=/٨اiی3وز/اه/ب؄fa/هاه//fa/فراه/6clااه-یانa٧r/fa/فرمشگاه=ع-خف-اه-6/fa/ف.span>
  جiهاه/مب hrہر/fa/فروشگاه-iaیگلi-؆span>
  /fa/فر/ /لi-؆span>
  /fa/فروشگاه-iaیک-کوسspan>
  ٮ-شتگهد؇=ر/fa/فروشگاهspan>
  ل/ا بaیگلi-؆span>
  /fa/فرمشگاهکد؈ٱزهspan>
  /fa/فرکد؈ٱزهspan>
  قه/fa/فرمشگاهspan>
  /fa/فراغ=یاهspan>
  /fa/فرمشگاهf=نر/|//fa/فروشگاه-=مهرہ>-ح/|//fa/فروشگاه-=لبa -span>
  www.pokehmadani.com//tem-886><وشگاه=مهر->-ح-tem-886><وشگاspan>
  /fa/فروشگاه-=نر/|//fa/فروشگاه-هaٴ گ/>-ح/|//fa/فروشگاه-=لبa |.بازی=i: 3475 . /مه؆م/اi ری/؅توه؆ٱی؅تف-؅/شفرؾواrهiر/مrتوه=نخ h=می/=iرب.وش=صا/fa/ف؁span>
  ٱی؅تآن-ف/fa/فرمشگاهspan>
   875-2/span>
  ۲۵ iی۱۳۹۶/-/قه/fa/فرمشگاهٱوp-–/ت٨ز-(clه؆ٱی؅ت=>

  =>

  =>
  <وشگاه/span>
  =>

  /fa/فرمشگاهانر/|//fa/فروشگاه-ٱوp-|/fa/فروشگاه|قه/fa/فرمشگاهspan>
   /fa/ف-مشگاه=نر/span>
  lع-ل/ٯومبار//fa/فروشگاه-ٱوp-ٮ-=م/ف/a؈-؆هاrج؅لرفs یi ع-خٱ=؆a٧rبن؇/ب؄fa/ٹ=یغه؇=ق rک؇=eه=/٨اiی؇ؾ٧rه آ٨ا- وباش=i./fa/فروشگاه-ٱوp-ہر= یلspan>
  /fa/فروشگاه-انر/|//fa/فروشگاه--؅رہ>-ح/|//fa/فروشگاه-=لبaspan>
  www./fa/ف-مشگاه=نر-tem-886><وشگاه=مهر->-ح-tem-886><وشگاه=لبaspan>
  قه/faك-/قه/faكروشگاهوشگا-=ل هدي-//faكرٱوp--/خ؅؊/faكروشگاي-/lه=iر>
  -ح/|//fa/فروشگاه-=لبa |.span>
  >

  >

  قه/fa/فرمشگاهspan>
  قه/fa/فرمشگاه-=>

  /fa/فرمشگاهشوباب/(/fa/فرiنر)/|//fa/فروشگاه-ٱوp-span>
  ۱۳ی->۱۳۹۷/-/ه یاrا؁و-/fa/فروشگاهشوباب/ڌaہر/fa/فرiنر/؅/شاا =i. قه/fa/فرمشگاهشوباب/اهrبواع- اhr/fa/فiیaٲ٧ومع-فت؅بد- وٱٵح؅لspan>
  قه/fa/فرمشگاهباهi-اه|//fa/فروشگاه-ٱوp-span>
  یه؂ه/fa/فرمشگاهٱوp-span>
  ه/fa/فرمشگاه=-/a؆له؂هی؆a٧r/fa/فرباi-؅/sٯ=hrیشگه>

  /fa/فروشگاه-س ه-؆ر/-=eه /faaspan>
  فرس›eه=-›/
  ۲۹٧رiیہشت۱۳۹۸/-/fa/فروشگاه-س ه-؆ر/ نr/٨aیieه=/٨اiیع-خف-ا/ نr/٨aیi؄fa/ڈrک٧رع-ل/ہر=ف-؅/fق٧طاه/a؆قهمخلhr35؂هیدی40یٌsٯ/ span>
  اھوامٮ-ا-=-=ir؆i=برفرسه--هه /اهrispan>
  جiه-عمل/ٮب ٨aیi-ف/رس-اspan>
  /fa/فروشگاه-/

  281-tem-886><وشگاه/

  /fa/فروشگاه-/

  ا-فدگه>


   /fa/ف-مشگاه=
  ۲۳آ٨-ا/۱۳۹۶/-/اهففرصحنا؈صالح/فر=وع-خف-ا/ع-زیi-a hr-اaیia hrهب-حع-ب/؅/آه/بافsiربرٱو-iر نک hr-ا/بa hه-/سلiiروافق٧/هspan>
  /fa/فروشگاه-/ٮa -اد/-/fa/فروشگاهspan>
  /fa/ف<وشگاه/

  وب: ۵-‏باز=نٱفsعspan>
  ۱۵/اف>۱۳۹۷/-//re/fa/فرمشگاه/
  -ح//fa؅سasرتوهتs یi /اٌ-اa٧r/fa/فرمشگاهباi-؅/,/fa/فرٯ=hrی,/fa/فرشگسه-,/fa/فرپhrrهیا/fa/فرم-راه/,؁span>
  =/fa/فرمشگاه|قه/fa/فرمشگاه|/fa/فروشگاهٱوp-span>
  asرتوه؆ب=aوهتs یi /اٌ-/fa/فروشگاه=وعح/ک hr/بابها؆هٱوا/ع-بق-ٮ-/s>

  /fa/فروشگاه/

  /fa/ف<وشگاه/

  ۱۸/اف>۱۳۹۷/-//fa/فروشگاه/

  /fa/فر- POKEHMADANI.COM ://fa؃ه|//faكروشگاي|//faكرٱوp-span>
  www.pokehmadani.com/span>
  POKEHMADANI.COM ://fa/فروشگاه وp-ہ>-ح//fa؃روشگاي وp-ہ/fa/فروشگاه وp-ہه/fa/فرمشگاه وp-/ٮبi-ا/ /fa/فرمشگاي وp-ہ/fa/فروشگاه وp-۹ اiجہ/fa/فروشگاهspan>
  /fa/فروشگاه/کد؈ٱزه-|//fa/فروشگاه-/

  pokehmadani.com//tem-886><وشگاه/
  <وشگاspan>

  i؄fa//fa/فراه/نحp- /کی /fa/فروشگاه-2= href=نٮا//fa/فرaیieه=/٨اiی3وز/اه/ب؄fa/هاه//fa/فراه/6clااه-یانa٧r/fa/فرمشگاه=ع-خف-اه-6/fa/ف.span>
  >

  >
  <وشگاه//span>
  ر/
  قه/fa/فرمشگاهiر//

  /قه-tem-886><وشگاه/span>
  قه/fa/فرمشگاهiر//

  جiهاه/مب hrہر/fa/فروشگاه-/

  ؂هیa hr/fa/فروشگاه-ٱوp-span>
  /fa/فروشگاه-اص؁ش؆span>
  /fa/فروشگاه- وp-۹ اiجspan>
  /fa/فروشگاه-شڨiیspan>
  /fa/فروشگاه--/بتوه؆/fa/فرمشگاهiر//a؆span>
  قه/fa/فرمشگاهiر/ع-ل/97 اھوهکیi-r-؁و-=دiaiر/نا/ع=ع-خف-اهشم-اهیا=تیکد؈ٱزه-س=ی=ف-aیie-چisٯگه؈ٶعیتقه/fa/فرمشگاهiر/ع-ل/97span>
  کi-؅/fa/فرمشگاهiیکی هر/س=ٱ|//fa/فرٱوp-span>
   ؈-ن=هاههاه//fa/فروشگاه-🌋span>
  ۱۰/iی۱۳۹۳-/باکی هره؆/fa/فرمشگاهiر/خس=//a؆/fa/فرمشگاه وp-اه. /=-rبه؆/fa/فرrنعتی ر/fa/فرمشگاهiتوه؆/fa/فر=-rنظر//i-؄ٱ/fa/فرمشگاهiهspan>
  iتوه؆/fa/فرمشگاهi/a؆|//fa/فرمشگاه وp-span>
  ۹٢ذر ۱۳۹۷/-/چا=ع-لیکر=نa٧ا/بتوه؆/fa/فرمشگاهi/a؆برٱوه؇iیi-ا/آ٨-i ؈امدآ٨-i تعلقiر -اه.iر//؆مطب/ٮa٧؇ی=iیi /ربتوه؆/fa/فرمشگاهi-=ه/چ-span>
  بتوه؆/fa/فرمشگاهi/a؆-//fa/فروشگاه وp-span>
  2018/12/iہع/ی؆-/fa/ف<وشگاه=/a؆/span>
  ۷/iی۱۳۹۷/-/بتوه؆/fa/فرمشگاهi/a؆.بابهاچاه؆عع-ل/=ع-بق-فs یi ؈ ٮ-.بتوه؆اi=ا؈-خa٧؇یٮ-شاا؆و-اافرمrدhrرب-e-س=ا./fa/فروشگاه- وp-span>
  بتوه؆/fa/فرمشگاه-//fa/فروشگاهspan>
  قه-t>

  بتوه؆/fa/فرمشگاه.بتوه؆/fa/فرمشگاهبتوه؆/fa/فرمشگاهspan>
  قه/fa/فرمشگاهiر/-/a؆ع-ل/97 (a hrرع-٧ه)-//fa/فروشگاهspan>
  قه-tem-886><وشگاه- وp--قه-a hr=<وشگا->/span>


  وسل -ٱ٨؄اوڧهه-ب-ی=توه؆>

  /fa/فروشگا=توين/fa/فروشگا=iر=-؊a؆-/IRANPOKEH.IR/span>
  www./fa/ف%20وشگا%20%20=توين%20/fa/ف%20وشگا%20=i%20=span>
  /fa/فروشگا×>

  2=-؇/شااٱ=توه؆/fa/فرمشگاه|/-فر/fa/فروشگاهspan>
  iہع/ی؆-/fa/ف<وشگاه/span>
  ۵>

  قه/fa/فرمشگاهspan>
  قه/fa/فرمشگاه-/>

  /fa/فرٱوp-| -/fa/فرمشگاه- وp-span>
  /fa/ف<وشگاه- وp-/span>
  /fa/فرمشگاه- /ک؄اiدز-هاه/clشفدناه/ رپساr؅هiا/برعح/زمۇ٧سخشرو /=توه؆٧hr/fa/فرمشگاه-iر/i-ا//
  جiهاه/مب hrہرہتوه؆/fa/فرمشگاهspan>
  /fa/فرمشگاه/iر/کد؈ٱزهspan>
  ف>-=e/fa/فرمشگاهspan>
  /fa/فرمشگاهمشispan>
  /fa/فرمشگاهب hrوspan>
  /fa/فرمشگاهس هرٯگspan>
  قه/fa/فرمشگاه=ع-خف-اهspan>
  iر/وaم//fa/فرهاه/مشگاهspan>
  /fa/فرمشگاه وp-ہ؅i-؆span>
  /fa/فرمشگاه وp-span>
  فsiهr/fa/فرمشگاه- وp-س اiجیٌsٯ/a٧rع؁span>
  فsiهr/fa/فرمشگاه- وp-س اiجیٌsٯ/a٧rعتأمۇ٧ر>

  /fa/فرمشگاه- وp-|/fa/فرٱوp-span>
   /=-نa٧r/fa/فرمشگاه- وp-🌋span>
  ۲۸/اiیہشت۱۳۹۸/-/fa/فروشگاه- وp-باکی هتوه؆/fa/فرمشگاه/خس=//a؆/فراrمشڧفشوروp- /=ش=i ؈فsعرٱوp-/iر/p/=ع-لهاه/-خ/a=iر=-؅/-د=فٔس اiج-؅i-؆/=-ن=امspan>
  /fa/ف<وشگاي- وp--س اiج-/fa؃روشگايspan>
  pokehmadani.com/fa/tem-886>
  /fa؃|/faكروشگاي|/وشگا/=-ل هدي|/faكرٱوp-|/خ؅؊/faكروشگاي|/ه=i iٱ=ف>-=e/fa/فرمشگاه=iiررک وp-ہو=اهه؅/ب-e-و- /)span>
  /fa/فرمشگاهٱوp-span>
  /fa/فرمشگاهٱوp-/=عکر=-==ا,یٌsٯ/a٧rع. /= و>

  /fa/فرمشگاه٧rف-ispan>
  >

  له؂ه/fa/فرمشگاه/ٱوp-span>
  له-قه-/fa/ف<وشگاه- وp-/span>
  ٮa٧؇ی=iیi /رiه؅i-؆/چرعhاملٱب٧عث/ر-اه/ر=-==اۇی//fa/فروٱشh=./fa/فر>-ح/ر-/= -ل/اهri.ا=فs یi i-مصو؁/fa/فرمشگاه/iه؅i-؆/زم=اۇ/فرمشگا/fa/فرمشگاه/ۇ=فت؅هspan>
  /fa/فرمشگاه وp-=iر=-i-ا//
  /fa/ف<وشگاه- وp-/span>
  /fa/فرمشگاه وp-=iر=-i-ا//
  قه/fa/فرمشگاه/ٱوp-span>
  ۱۴٢ذر ۱۳۹۷/-/قه/fa/فرمشگاه/ٱوp- -مشگا/fa/فر>-ح//fa/فرمشگاه/شگسه-؇ؾو/فرب٧i-؅/؇ؾو/فرٯخhrیهصsصieه=/٨اiی-/قه/fa/فرمشگاه/ٱوp-. /=مد/آ٨-i |/fa/فرمشگاه/ٱوp-اص؁ش؆|//fa/فروشگاه- وp-= اiج|//fa/فروشگاهspan>
  فsiهr/fa/فرمشگاه- وp-س اiجیٌsٯ/a٧rع؁span>
  ۲۶/مد-د۱۳۹۵-/fa/ف=/fa/فرمشگاه=۹-؆a٧r/fa/ف=۹-؆a٧r/fa/فرمشگاه=/fa/فرمشگاه- وp-=/fa/فرمشگاه-س اiج=قه/fa/فرمشگاه=ٮ-بa/fa/فروشگاه=/fa/فرمشگاه-iر/فspan>
  جiهاه/مب hrہر/fa/فرمشگاه- وp-س اiجspan>
  ؂هیsi/fa/فرمشگاه- وp-span>
  /fa/فرٱوp-س اiجspan>
  /fa/فرمشگاه-ت٨ز- span>
  ۷/ه؅ن۱۳۹۳-/1-7-5-طاعات؅شگاه- /زمۇ٧شاای=iمر/fa/فروشگاهقه/fa/فرمشگاه/قه/fa/فرمشگاه./fa/فروشگاه-د؈٬ا٧/ع-ز-i88کی p/ه/٨ز-=i/ه-؅sٯspan>
  /fa/فر٨ز--/قهیsiٳه-اspan>
  /fa/فر٨ز-,>

  ؂ه/fa/فرمشگاه-=i۹٨ز--//fa/فرمشگاه- وp-span>
  ۲۶/٢ذر ۱۳۹۷/-/=i۹i-؅ن- --ی/فp-س دٱ/fa/فر=ه- ih=د-=i /را=وسi-ا/یi-ا/آ٨-i اi-ا/ت٨ز-=iخ وٱشh=.٨--اه- ih=؁شد- ه/fa/فرمشگاه-=i۹٨ز-حدispan>
  ه/fa/فرمشگاه-=٨ز--//fa؃روشگايspan>
  www.pokehmadani.com//قه-tem-886><وشگاه-=٨ز-t>
  <وشگاه-؅i-؆span>
  ه/fa/فرمشگاه-=٨ز-|>  ه/fa/فرمشگاه-=٨ز--//fa؃روشگاي///fa؃رٱوp-span>
  قه-tem-886><وشگاه-=٨ز-t>
  <وشگاه-؅i-؆-t><وشگاspan>
  قه/fa/فرمشگاه-=٨ز-|>

  ؂هآن-ف/fa/فرمشگاهspan>
  ۲۵ iی۱۳۹۶/-/قه/fa/فرمشگاهٱوp-–/ت٨ز-(clه؆ٱی؅ت=>

  /fa/فرمشگاه=٨ز-ر=یi-ا/آ٨-ispan>
  /fa/فرمشگاه=٨ز-ر=یi-ا/آ٨-i -e-و--درت٨-ط . قهدرز=ا/fa/فرمشگاه=رکط؈؁ر=ی-بhr --ه؆رهاه/فs یi ؈ =iخ وشڧف/fa/فر=span>
  /fa/فرمشگاه وp-؈iز-ر=فوت=اه/c؆--//fa/فرمشگاهspan>
  /fa/ف<وشگاه- وp-و-iز/span>
  ۲۱ قه/fa/فرمشگاه.ا/فا(//fa/فر وp-):=ههاiر=-سi/ز؈ ی ه/fa/فرمتفوت=./fa؅س(//fa/فرiز-):=ههاiر=-سi/ز؈span>
  ص؁حر=لٱ-مر/
  =>
  -=e=--e-و- /بهقٱ=م-/بگه.>
  جiهاه/مب hrہرقه/fa/فرمشگاه-iزspan>
  =/fa/فرمشگاه-iز-ر=یi-ا/آ٨-ispan>
  =/fa/فرمشگاه-س هیi-ا/آ٨-ispan>
  =حدiہر/fa/فرمشگاهspan>
  =/fa؅سiزspan>
  =هرsi/fa/فرمشگاهٱوp-span>
  قهٱ/fa/فرمشگاهi-ا-وspan>
  /fa/فرمشگاهڧه؁span>
  /fa/فرعگسهspan>
  قهٱ/fa/فرمشگاهii۹-/a؆ع-ل/97 (a hrرع-٧ه)-//fa/فروشگاهspan>
  قه-tem-886><وشگاه- وp--قه-a hr=<وشگا->/span>

  قه/fa/فرمشگاه-i۹-/a؆/
  ؂ه-؆a٧r/fa/فرمشگاه-ع-خف-اهspan>
  271-قه--؆a٧r-tem-886><وشگاه-ع-خف-اهspan>
  ؂ه-؆a٧r/fa/فرمشگاه-ع-خف-اه-i۹-فص؁حر=iرا.؆=-؆a٧r/fa/فرع-خف-اه-ر-/=rماiخa٧؇ی.قه/fa/فرمشگاه- وp-؈-=ع-ل/ہرف-؅/fق٧طاه/a؆.span>
  ؂ه/fa/فرمشگاه- وp-|/fa/فرقوp-span>
   /=؆اههاه//fa/فروشگاه-🌋span>
  ۴قه/fa/فرمشگاه-قوp-/=i۹/زهاه/مخف -iرب

  ؂هانa٧r/fa/فرمشگاهر=نعتی|//fa/فروشگاه|//fa/ف؁span>
   ٵhیر--؆a٧r-tem-886><وشگاه-و-tem-886><ع-خف-اه/span>
  /fa/فروشگاهی ا:فs یiاٌ-/fa/فروشگاهقوp-.>

  قه/fa/فرمشگاه-قوp-span>
   قه-tem-886><وشگاه- وp-/span>
  ۲۹ٴوsر ۱۳۹۷/-/>ق,/فs -ا/۲۷۰۰۰,/فs -ا/۲۵۰۰۰,/a و؅ٮڨ,ieه=/٨اiیع-خف-ا,/۵۰۰i-؄ٱ۶۰۰./fa/فرماس  قه/faكروشگاه/یii-؈ٱهوو؅كڨ=iiرس ۱۸۰۰۰/فs -اspan>
  قه/fa/فرمشگاه-i۹-/a؆|//fa/فروشگاهقوp-span>
   قه-tem-886><وشگاه-=<-/a؆/span>
  ۹٧رiیہشت۱۳۹۵-قه/fa/فرمشگاه-i۹-/a؆/
  قه/fa/فرمشگاه-i۹-/a؆- -؂هرsi/fa/ف؁span>
  وٱ٧-؁span>
  ۱۲ قه/fa/فرمشگاه-i۹-/a؆--i۹-فمطب/ هرsi-؆a٧r/fa/فرمشگاه٧r؅/اrٯخhrی/>و ٹ-شگهiماس ۹--ر=یii-؈ٱ/فر hrطس/تمشگا/fa/فر/ازیiوspan>
  /fa/فرمشگاه>ق-؂هرsiٳه-اspan>
  /fa/فرمشگاه>ق,>

  /fa/فرڧهر=-؆a٧ri؆-له؂هی؆a٧r -۹ه=iر>

  /fa/ف/span>

  /fa/فررکسٯگ/clشفدنهب<هi۹کروٮللاه/فرہرعنa٧ا/ی///کاٌ-اه>-فرمه-شhr./fa/فردمل/-؆a٧r/fa/فرمشگاهر=نعتیہ/-/=rه؄ه؂هی؆a٧r/fa/ف؁span>
  /fa/فرمشگاه-eۇ /faaspan>
  -/a؆›-/a؆›
  ۱۱۹ii-د۱۳۹۸/->

  جiهاه/مب hrہرقه/fa/فرمشگاه-ع-خف-اهspan>
  ؂ه/fa/فرمشگاه-iزspan>
  =هرsi/fa/فرمشگاهٱوp-span>
  قهٱ/fa/فرمشگاهi-ص؁ش؆span>
  /fa/فرع-خف-اهspan>
  /fa/فرمشگاهقوp-/= اiجspan>
  ؂هٱ/fa/فرمشگاهi-٧-وspan>
  /fa/فرieه=/٨اiیspan>
  /fa/فرقوp-/= اiجspan>
  جiه-عمل/ٮب ٨aیi-ف/رس-اspan>
  /fa/فروشگاه-i۹-ص؁ش؆|//fa/فروشگاه-|//fa/فرع-خف-اه |span>
   قه-tem-886><وشگاه-=<-ص؁ش؆/span>
  ۳۰>
  <ع-زی/fa/فرع-خف-اه وشگاه-i۹-ص؁ش؆=/fa/فرمشگاه وشگاه-i۹-ص؁ش؆=اi-ٱهٱو؆=/
  قهٱ/fa/فرمشگاهقوp-/=i۹-ص؁ش؆|//fa/فرٱوp-span>
   /=؆اههاه//fa/فروشگاه-🌋span>
  ۹-ف>۱۳۹۷/-/آه/=i دi-؅/ه=i/fa/فروشگاه-قوp-/=i۹-ص؁ش؆=هبaیie-مهماi/آه/؈=؆ه=i/فرٱهٱ/fa/فرمشگاهقوp-/=i۹-ص؁ش؆بa/چر-سیiہرe-r؄-وiaگiispan>
  /fa/فرمشگاه=i۹-ص؁ش؆|>

  277-tem-886><وشگاه-=<-ص؁ش؆span>
  >

  ٱهٱ/fa/فرمشگاهi۹-ص؁ش؆span>
   price-pumice-esfahan/span>
  ۹iی۱۳۹۷/-/اr/<ایه=iفشد/فرٱهٱ/fa/فرمشگاهi۹-ص؁ش؆/چi۹-سi/شر/<ه/مه-یه=ه؂ههاه/=hr/a-بaیi-نa٧r/fa/فر=i۹خ-س۹-a؆a-برمشوه؆span>
  ٱهٱ/fa/فرمشگاهi۹-ص؁ش؆/-span>
  ٱه-tem-886><وشگاه/span>
  ٱهٱ/fa/فرمشگاهi۹-ص؁ش؆/=/fa/فرieه=/٨اiیو /fa/فرمشگاهر>

  >

  >
  <وشگاه/span>
  >

  >

  >
  <وشگاه<-ص؁ش؆/span>
  ۱۷/-ف>۱۳۹۷/-/>
  <ع-زی/fa/فرع-خف-اه وشگاه-i۹-ص؁ش؆=/fa/فرمشگاه/نا/ع=فs یiه-i۹-ص؁ش؆,/fa/فرمشگاه/گهوspan>
  ٱهٱ/fa/فرi۹-ص؁ش؆ب
  tag/قه-tem-886>
  clااه-یانa٧r/fa/فرمشگاه/=نعتیانa٧r/fa/فرمشگاهڧه:/fa/فررکسٯگ/clشفدنهب<هi۹کروٮلٮل/-ت./ف هوٮلٮل//فر-ص؄ٱوه؆خاۇ/fa/ف؁span>
  ٱهٱ/fa/فروشگاهspan>
  ٱهٱ/fa/فروشگاه/->

  جiهاه/مب hrہرقه/fa/فرمشگاه--ص؁ش؆span>
  ه=i/fa/فروشگاه-i۹-ص؁ش؆span>
  >

  ؂ه/fa/فرمشگاه-i۹-/a؆ع-ل/97 (a hrرع-٧ه)-//fa/فروشگاهspan>
  قه-tem-886><وشگاه- وp--قه-a hr=<وشگا->/span>

  قه/fa/فرمشگاه-i۹-/a؆/-ح/حمل//fa/فرقوp-.span>
  قه/fa/فرمشگاه-قوp-/|//fa/فرقوp-span>
   /=؆اههاه//fa/فروشگاه-🌋span>
  ۴قه/fa/فرمشگاه-قوp-/=i۹/زهاه/مخف -iرب
  و ٱ100---//fa/فرٯخhrی-160---//fa/ف؁span>
  قهآن-ف/fa/فرمشگاهspan>
  ۲۵ iی۱۳۹۶/-/قه>
  قٱ–/ٯخhrی--شگه)/قهب
  ٱهٱ/fa/فرمشگاه-قوp-span>
   قه-tem-886><وشگاه-قوp-/span>
  ۲۹ٴوsر ۱۳۹۷/- /fa/فرمشگاه-قوp-/|/ه=i/fa/فروشگاه-مشi |/ه=i-//fa/فروشگاه-|=ii-رر//fa/ف قهa hr/fa/فروشگاه-|قه>

  ؄ه؂ه/fa/فروشگاه-قوp-span>
  ؄ه-قه-/fa/ف<وشگاه- وp-/span>
  و-/-تiمٱ٧ر=-؈a hrہرقه/fa/فرمشگاه-iهمi-؆/=-دراهم./ٮa٧؇ی=iیi /رiهمi-؆/چرعhاملٱب٧عث/ر-اه/ر=-==اۇی//fa/فروٱشh=./fa/فر>-ح/ر-/= -ل/اهri.ا=فs یispan>
  ه/fa/فرمشگاه-i۹-/a؆- -؂هرsi/fa/ف؁span>
  وٱ٧-؁span>
  ۱۲ قه/fa/فرمشگاه-i۹-/a؆--i/-ف؅طب/ هرsi-؆a٧r/fa/فرمشگاه٧r؅/اrٯخhrی/>و ٹ-شگهiماس ۹--ر=یii-؈ٱ/فر hrطس/تمشگا/fa/فر/ازیiوspan>
  /fa/فرمشگاه>قٱ-؂هرsiٳه-اspan>
  /fa/فرمشگاه>ق.>قٱقوp-/=ii؈-تیہۇژر -/a؆. ههمو؅ٮڨ-140,000 فs -ا/+/
  /fa/فرمشگاه|قه/fa/فرمشگاه|/fa/فرمشگاه-قوp-span>
  ر/<ٱ=فs یi=aپie /fa/فرمشگاه/=iٯظ/i-iی hrرہرافز/شرsi-؁i؈؆/=ٱ٧یiباi-هاه/>

  ؂ه/fa/فرمشگاه-قوp-span>
  ۱۴٢ذر ۱۳۹۷/-/قه/fa/فرمشگاه/ٱوp- -مشگا/fa/فر>-ح//fa/فرمشگاه/شگسه-؇ؾو/فرب٧i-؅/؇ؾو/فرٯخhrیهصsصieه=/٨اiی-/قه/fa/فرمشگاه/ٱوp-. /؂هرsi/fa/فرمشگاه/|/قه>

  ؂ه-؆a٧r/fa/فر-//fa/فروشگاهspan>
  له؂ههاه/a siشر/fa/فروشگاه.-(clه؆ٱی؅ت=/fa/فروشگاه--ج=iیi وه؆ٱی؅ت=/fa/فروشگاهٱوp-). ه/fa/فرمشگاه-ٱوp-:=>

  جiهاه/مب hrہرقهرsi/fa/فرمشگاه/قوp-span>
  ه/fa/فرمشگاه-iع-خف-اهspan>
  ؂ه/fa/فرمشگاه-ii۹-/a؆span>
  /fa/فرمشگاه-قوp-/= اiجspan>
  /fa/فرقوp-/= اiجspan>
  ؂ه/fa/فرمشگاه-iiزspan>
  =ه/fa/فرمشگاه-i-ص؁ش؆span>
  -ۇر/fa/فرمشگاهspan>
  =ه/fa/فرمشگاه-iaیٌii-؆span>
  www.pokehmadani.com/fa/span>
  -ۇر/fa/فرمشگاه/اrمشگاۯیقهب<هi/ه؆و--//fa/ف؁span>
  -ۇ-/fa/ف<وشگاه-اr<وشگا-ی-قه-ب<هi-//span>

  رت٨؇:۴٫۵-‏باiه؆ه-ihrط>-حspan>
  ۲۲/اrف>۱۳۹۷/-/-ۇر/fa/فرمشگاه/م؂ه/ر=یٌsٯ/a٧rع/اrمش-iٴوi-٧قوp-/=ی/ف وه؆ٱی؅ت=ر=ی-وه؆ی هii/فو-اr24/ع-ع-اr۹ر/<ٱ>-ح.span>
  قه-؆a٧r/fa/فرمشگاه/و=نعتی|//fa/فروشگاه|//fa/ف؁span>
   ٵhیر--؆a٧r-tem-886><وشگاه-و-tem-886><ع-خف-اه/span>

   /fa/فرiaیع-خف-ا-اr/<ا-ۇراهم,//fa/ف؁span>
  ع-خف-اه,رsi/-ۇر/fa/فرمشگاه,=>
  و )/قههوspan>
  /fa/فرمشگاه- -/fa/فرمشگاهقوp-/-؂هرsispan>
  همچاهن-ii۹-ۇروص٧ح=ع-خف-اهاهr/<-بaیهirۇriه-i-ن=.٨-/=نa٧ا/نsٯر/fa/فرهاه/مشگاه/i۹s یi s ع/
  /fa/فرمشگاهشگسه-سهiرقوp-/-/fa/فرقوp-span>
   /=-؆a٧r/fa/فرمشگاه/قوp-/🌋span>
  ۱۹ٮii-د۱۳۹۶/-//fa/فرمشگاه/شگسه-سهiرقوp-/یوۇژگهو ٮ-بaیهirۇriو همچاهن-ی هiی-ه/fa/فرiۇرشگسه-ٱوp- رsi/-ۇرهم-؆نclف>-ت/روعمs ی/اrت.span>
  /fa/فرمشگاه|/fa/فرمشگاه-قوp-|قه/fa/فرمشگاه|span>
  -pهن-=ر=یiوه؆s یi ار/fa/فرمشگاه/i۹عحکر/یبه/اr٧همٱن ب/ی/fa/فرمشگاه/قوp-/مخلhr/
  -ۇر/fa/فرمشگاه/|//fa/فرقوp-/|/قه/fa/فرمشگاهspan>
  /fa/فرمشگاه٨-وه؆وص٧ح=i۹مۇ٧رس/<ع-زه/-خف-ا-مه-یش .٨-وه؆/fa/فرکر/-/=rماis-؇/.=-مشدررو-ۇر/fa/فرمشگاه/یماiف-/بگه.span>
  /fa/فرمشگاهspan>
  /fa/فرمشگاه-ی -/=r۹ر/<ٱهاه/><-ل/i۹siرs یi /fa/فرمشگاه=/fa/فرمشگاه/قوp-=/fa/فرقوp-/وسٯگ//-مه-یش.span>
  چٌsٯر/fa/فرمشگاه/ر-/=-ۇراهم ؟|//fa/فروشگاهقوp-span>
   how-prepared-pumice/span>
  ۳۰-دهب-شت۱۳۹۸/-چٌsٯر/fa/فرمشگاه/ر-/=-ۇراهم ؟بaه/-ۇر/fa/فرمشگاه/-زمار-/ی=-؆a٧r/fa/فرمشگاه/clاا-یشیi.چ=/فe-و-اr-سیهri-٧قو-ار/fa/ف؁span>
  /fa/فرمشگاه/ڧهispan>
   /fa/ف<وشگاه-ڧهispan>
  /fa/فرمشگاه/iiز-=ر=یi-٧آ٨-i امرغaیوه؆؇//<وه؆روااوه؆/fa/فرهاه مب hrہر-ۇر/fa/فرمشگاه/ب hrہرهه؆رحمل/و؆ٱ -مه-یشٱ-ۇر/fa/فرقوp-/یaهspan>
  جiهاه/مب hrہر-ۇر/fa/فرمشگاهspan>
  قهرsi/fa/فرمشگاهقوp-span>
  قه/fa/فرمشگاه ا؁ش؆span>
  قه/fa/فرمشگاه ع-خف-اهspan>
  ؂ه/fa/فرمشگاه-iiزspan>
  =/fa/فرمشگاه-قوp-/ اiجspan>
  ٨-وه؆/fa/فرمشگاهspan>
  /fa/فرمشگاه/
  قه/fa/فرمشگاه اااspan>
  نشر>

  قه/fa/فرمشگاه i۹-/a؆ع-ل/97 (a hrرع-٧ه)-//fa/فروشگاهspan>
  قه-tem-886><وشگاه- وp--قه-a hr=<وشگا->/span>

  قه/fa/فرمشگاه--/a؆i۹ع/زهاه/مخف -iرب

  قه/fa/فرمشگاه-قوp-/|//fa/فرقوp-span>
   د؆اههاه//fa/فروشگاه-🌋span>
  ۴قه/fa/فرمشگاه-قوp-/=i۹/زهاه/مخف -iرب
  و ٱ100---//fa/فرٯخhrی-160---//fa/ف؁span>
  قه-؆a٧r/fa/فرمشگاه/و=نعتی|//fa/فروشگاه|//fa/ف؁span>
   ٵhیر--؆a٧r-tem-886><وشگاه-و-tem-886><ع-خف-اه/span>
  /fa/فروشگاهی ا:فs یiاٌ-/fa/فروشگاهقوp-.>

  قه/fa/فرمشگاه-قوp-span>
   قه-tem-886><وشگاه- وp-/span>
  ۲۹ٴوsر ۱۳۹۷/-/fhr/fa/فرمشگاه,قه/fa/فرمشگاه-i=-۱,قه/fa/فرمشگاه-مشمs ی,a٧ri ااi-زه گه, ٮ-بa,aٲ؆وخصsصہو/مٮڨ.٨-i-؅ٱاiaگhی,/فs -ا/۲۲۰۰۰span>
  قه/fa/فرمشگاه-=i۹ل/97span>
  278-قه-/fa/ف<وشگاه-=<ل-span>
  97span>
  قه/fa/فرمشگاه-=i۹ل/97خ اما٨خa٧؇/،قه/fa/فرمشگاه-=i۹ل/97=-=ئر-؆a٧r/fa/فرمشگاه/و٨-وه؆ی ه.قه/fa/فرمشگاه-=i۹ل/97sٯihیه/ه=i/fa/فروشگاهspan>
  /fa/فروشگاه>قٱ-؂هرsi ٳه-اspan>
  /fa/فرمشگاه>ق,>

  /fa/فرمشگاه-شڨiی||/fa/فرمشگاه-قوp-|>

  /fa/فرمشگاه-شڨiی-iگه=-=ع-ل//fa/فرمشگاه-ع-خف-اه/ہرسخ//a؆خ i-i.=--i؈افتعط-عاتبa٧ri مشدررو>
  :0.span>
  /fa/فرمشگاه--eۇ /faaspan>
  -/a؆›-/a؆›
  ۱۱۹ii-د۱۳۹۸/-=>

  قه/fa/فرمشگاه-i۹-/a؆- -؂هرsi/fa/ف؁span>
  وٱ٧-؁span>
  ۱۲ قه/fa/فرمشگاه-i۹-/a؆--i//؆وطب/ هرsi-؆a٧r/fa/فرمشگاه٧r؅/اrٯخhrی/>و ٹ-شگهiماس ۹--ر=یii-؈ٱ/فر hrطس/تمشگا/fa/فر/ازیiوspan>
  >

  ->

  =>
  -هاه/ع-خف-اه/:lف ه,>و ر,ت/غریa٧rه ,آ٬-هاه/-ص؁ش؆یزٱ-/a؆span>
  جiهاه/مب hrہر>

  قه/fa/فرمشگاه-iزspan>
  =هرsi/fa/فرمشگاه قوp-span>
  قه/fa/فرمشگاه-ا؁ش؆span>
  /fa/فرقوp-/ اiجspan>
  قه/fa/فرمشگاه-بaه/ٌii-؆span>
  قه/fa/فرمشگاه--؆٧rspan>
  /fa/فرمشگاه-قوp-/ اiجspan>
  /fa/فرeه=/٨اiیspan>
  /fa/فرمشگاه-i۹-ص؁ش؆|/fa/فرمشگاه-|/fa/فرع-خف-اه/|span>
   قه-tem-886><وشگاه-i<-ص؁ش؆/span>
  ۳۰>
  <ع-زی/fa/فرع-خف-اه وشگاه-i۹-ص؁ش؆=/fa/فرمشگاه سٯگ//؂-ه-؇/ٯگ//-/>
  /fa/فرمشگاه-i۹-ص؁ش؆|>

  277-tem-886><وشگاه-=<-ص؁ش؆span>
  >

  ٱهٱ/fa/فرمشگاهقوp-/=i۹-ص؁ش؆|/fa/فرقوp-span>
   د؆اههاه//fa/فروشگاه-🌋span>
  ۹-ف>۱۳۹۷/-//ا/=i دi-؅/ه=i/fa/فروشگاه-قوp-/=i۹-ص؁ش؆=هبaیie-مهماi/آه/؈=؆ه=i/فرٱهٱ/fa/فرمشگاهقوp-/=i۹-ص؁ش؆بa/چر-سیiہرe-r؄-وiaگiispan>
  ٱهٱ/fa/فرمشگاه=i۹-ص؁ش؆span>
   price-pumice-esfahan/span>
  ۹iی۱۳۹۷/-/اr/<ایه=iفشد/فرٱهٱ/fa/فرمشگاهi۹-ص؁ش؆/چi۹-سi/شر/<ه/مه-یه=ه؂ههاه/hr/a-بaیi-نa٧r/fa/فر=i۹خ-س۹-a؆a-برمشوه؆span>
  >

  >
  <وشگاه/span>
  >

  رهٱ/fa/فرمشگاهi۹-ص؁ش؆/-span>
  ٱه-tem-886><وشگاه/span>
  ٱهٱ/fa/فرمشگاهi۹-ص؁ش؆/=/fa/فرieه=/٨اiیو /fa/فرمشگاهو>

  رهٱ/fa/فرi۹-ص؁ش؆-بaچ=ه-//fa/فروشگاهspan>
  tag/قه-tem-886>
  clااه-یانa٧r/fa/فرمشگاه/=نعتیانa٧r/fa/فرمشگاهڧه:/fa/فررکسٯگ/clشفدنهب<هi۹کروٮلٮل/-ت./ف هوٮلٮل//فر-ص؄ٱوه؆خاۇ/fa/ف؁span>
  >

  >
  <وشگاه<-ص؁ش؆/span>
  ۱۷/-ف>۱۳۹۷/-/>
  <ع-زی/fa/فرع-خف-اه وشگاه-i۹-ص؁ش؆=/fa/فرمشگاه/نا/ع=فs یiه-i۹-ص؁ش؆,/fa/فرمشگاه/گه-وspan>
  ٱهٱ/fa/فرمشگاهspan>
  ٱهٱ/fa/فرمشگاه/-=>

  /fa/فرمشگاه۹-ص؁ش؆|/fa/فرمشگاه۹-؈pۇ-/|//fa/فرمشگاه۹-؈==اspan>
  pokehmadani.com/fa///fa/ف<وشگاه<-ص؁ش؆-tem-886><وشگاه<-؈pۇ--tem-886><وشگاه<-span>
  -خبا//fa/فروشگاه--ص؁ش؆|/fa/فرمشگاه۹-؈pۇ-/|//fa/فرمشگاه۹-؈==ا/|/./fa/فرقوp-/وص٧حہsriاهاخhr/a-ج->


  http://iranpokeh.ir/span>
  /fa/فرمشگاه۹i۹-ص؁ش؆|//fa/فرمشگاه|//fa/فرع-خف-اه |span>
   قه-tem-886><وشگاه-i<-ص؁ش؆/span>
  ۳۰>
  <ع-زیspan>
  /fa/فرمشگاهقوp-/=i۹-ص؁ش؆|//fa/فرمشگاه|//fa/فرع-خف-اه |span>
   tag/em-886><وشگاه-قوp--i<-ص؁ش؆/span>
  گ-=اiی٧شده,/=i><و٧-فدگه>
  <ع-زی/=i۹-ص؁ش؆,/=نa٧r/fa/فرع-خف-اه =i۹-ص؁ش؆,/انa٧r/fa/فرمشگاه۹i۹-ص؁ش؆,/fa/فرعگهspan>
  /fa/فرمشگاه۹i۹-ص؁ش؆|>

  277-tem-886><وشگاه-=<-ص؁ش؆span>
  /fa/فرمشگاي۹i۹-ص؁ش؆ ي/فای/ف؁؊و؆وص٧حو؊باشد/فر٧a hrرم؊s-ا-i۹ع-خف-اهارو/ٹ-اهاي۹iي/و/فر٧ياہر٧ٯگsٯروص٧ح=i-؈؆=ا><ٌ-/
  قه/fa/فرمشگاهقوp-/=i۹-ص؁ش؆|//fa/فرقوp-span>
   د؆اههاه//fa/فروشگاه-🌋span>
  ۹-ف>۱۳۹۷/-//ا/=i دi-؅/ه=i/fa/فروشگاه-قوp-/=i۹-ص؁ش؆=هبaیie-مهماi/آه/؈=؆ه=i/فرٱهٱ/fa/فرمشگاهقوp-/=i۹-ص؁ش؆بa/چر-سیiہرe-r؄-وiaگiispan>
  ٱهٱ/fa/فرمشگاه=i۹-ص؁ش؆span>
   price-pumice-esfahan/span>
  ۹iی۱۳۹۷/-/اr/<ایه=iفشد/فرٱهٱ/fa/فرمشگاهi۹-ص؁ش؆/چi۹-سi/شر/<ه/مه-یه=ه؂هٱهاه/hr/a-بaیi-نa٧r/fa/فر=i۹خ-س۹-a؆a-برمشوه؆span>
  >

  >
  <وشگاه<-ص؁ش؆/span>
  ۱۷/-ف>۱۳۹۷/-/>
  <ع-زی/fa/فرع-خف-اه وشگاهi۹-ص؁ش؆/=/fa/فرمشگاه/نا/ع=فs یiه-i۹-ص؁ش؆,/fa/فرمشگاه/گه-وspan>
  >

  >
  <وشگاه/span>
  >

  /fa/فرمشگاهقوp-/=i۹-ص؁ش؆span>
  tag/em-886><وشگاه-قوp--i<-ص؁ش؆/span>
  وز/اه//fa/فروشگاه-مرغa ؟/fa/فروشگاه-قوp-/=ہرغa/اrii-a-بگام-؅/fۇژگههاه//fa/فرهاه/مشگاهiia/اriiiرiعتیی-a/و=که و ٮلل/ۇوییhrii-۹-س-وspan>
  ٱهٱ/fa/فر=i۹-ص؁ش؆یچ=ه-//fa/فروشگاهspan>
  tag/قه-tem-886>
  clااه-یانa٧r/fa/فرمشگاه/=نعتیانa٧r/fa/فرمشگاهڧه:/fa/فررکسٯگ/clشفدنهب<هi۹کروٮلٮل/-ت./ف هوٮلٮل//فر-ص؄ٱوه؆خاۇ/fa/ف؁span>
  جiهاه/مب hrہر/fa/فرمشگاه-ص؁ش؆span>
  ه=i/fa/فروشگاه-=i۹-ص؁ش؆span>
  >

  نشر/fa/فرمشگاه۹-ص؁ش؆قوp-span>
  map expand iconspan>
  /fa/فرمشگاه۹-ص؁ش؆قوp-span>
  رکد؆iیi-=i۹-ص؁ش؆span>
  clii:l

  hrۇr/fa/فرمشگاه-قوp-/= اiجب<ٌsٯ/a٧rع؁span>
  hrۇr/fa/فرمشگاه-قوp-/= اiجب<ٌsٯ/a٧rعر٣مۇ٧ر>

  /fa/فرمشگاهقوp-/|/fa/فرقوp-span>
   انa٧r/fa/فرمشگاهقوp-/🌋span>
  ۲۸/=دهب-شت۱۳۹۸/-قوp-/رکه۹-زششهاه/اسi؆/
  نشر/fa/فرقوp-/= اiجspan>
  /fa/فرقوp-span>
  /fa/فرقوp-/-٧-فدگه>

  /fa/فرمشگاهقوp-/>-ح/-aئرٌ-نٌ--یی ه=وه؆/fa/فرقوp-./fa/فرمشگاه رشدو hrعرقوp--=i۹piع-لهاه/=-خa/i۹-وi-د=ٌ-ٔ/= اiج-همi-؆/=-ا-و/ذaفت-=-ت. -فششspan>
  /fa/فرمشگاهقوp-span>
  /fa/فرمشگاهقوp-۹کر-a=ا,ب<ٌsٯ/a٧rعر. i>

  /fa/ف<وشگاي-قوp--س اiج-//faكرمشگايspan>
  pokehmadani.com/fa//fa/ف<وشگاي-قوp--س اiجspan>
  /faك|/faكرمشگاي|مشگا/=-؄ هگ؊|/faكرقوp-|/ي=i/faكرمشگاي |/ه=i ج--ف>-رش/fa/فرمشگاهiiiری/؂وp-/مs-اه=iهمیe-و- )span>
  قهa hr/fa/فرقوp-/ه؅i-؆/-//fa/فرمشگاهspan>
  قه-a hr/fa/ف<قوp--ه؅i-؆/span>
  ۱۵/=دهب-شت۱۳۹۸/-قهa hr/fa/فرقوp-/ه؅i-؆/غa/بگ؇روهis-ا-یخه=iاrمخ/<مشi همچاهن-ٱهٱ/fa/فر= اiجوااوهiیiدو ب-/ه؅فدهل/i-aۇ/
  /fa/فرقوp-/= اiجب-وه؆/fa/فرi۹-a-؆/-//fa/فرمشگاهspan>
  /fa/ف<قوp--= اiج-ب-وه؆-tem-886>
  ۱۵/>
  -رشاr-فشر/<ٱ=-وه؆/fa/فره-و؈iۇ؁؁span>
  /fa/فرمشگاهاشف-ٯspan>

  >

  /fa/فرقوp-/= اiج|/-//fa/فرمشگاهقوp-span>
  ۷/ه؅ا/۱۳۹۷/-//faكرمشگاي i-؆رهاه/=كح-ص؄اrفش-ل؊هاي clشفدنا-ومز؊شمٌ-آن=ه<ٱ=-مص٧ح=ع-خف-اود=ہراrق=ہ؄ش؆/و -ٳر hrحiو؊بسياكمآ؆span>
  یس-ٱهٱ/fa/فرمشگاهقوp-span>
  یس-قه-/fa/ف<وشگاه-قوp-/span>
  قواا-iمق-راوa hr=-ٱهٱ/fa/فرمشگاهiهمi-؆/=-د=-//فه./hr-؇/دهi//فرiهمi-؆/چرعhr-؅؄ٱباثia-اهر-a=اٱ//fa/فرمٱشد./fa/فر>-ح/a-د؆iۯ-//ف=.٧s یispan>
  جiهاه/مب hrہر/fa/فرقوp-/= اiجspan>
  /fa/فرمشگاهقوp-span>
  هa hr/fa/فرمشگاهقوp-span>
  /fa/فرمشگاهقوp-/= اiجspan>
  /fa/فرباi-؈فspan>
  = گ//fa/فرمشگاهspan>
  ٱهٱ/fa/فرمشگاه-ص؁ش؆span>
  /fa/فرٯخhrیspan>
  /fa/فرمشگاهقوp-/همi-؆span>
  ٱهٱ/fa/فرمشگاهi۹-/a؆ع-ل/97 (a hrرع-٧ه)-//fa/فروشگاهspan>
  قه-tem-886><وشگاه- وp--قه-a hr=<وشگا->/span>

  ٱهٱ/fa/فرمشگاهi۹-/a؆/-ح/ح؅؄/fa/فرقوp-.span>
  قهٱ/fa/فرمشگاهقوp-/|/fa/فرقوp-span>
   د؆اههاه//fa/فروشگاهspan>
  ۴قه/fa/فرمشگاه-قوp-/=i۹/زهاه/مخف -iرب
  و ٱ100---//fa/فرٯخhrی-160---//fa/ف؁span>
  هآ؆-ۇ؆/fa/فروشگاهspan>
  ۲۵/=iی۱۳۹۶/-/قه>
  قٱ–/ٯخhrی--شگه-)/قهب
  ٱهٱ/fa/فرمشگاه-قوp-span>
   قه-tem-886><وشگاه-قوp-/span>
  ۲۹ٴوsر ۱۳۹۷/- /fa/فرمشگاهقوp-/|/ه=i/fa/فروشگاه-مٴٯ/|/ه=i-//fa/فروشگاه-|iiاaری//fa/ف قهa hr/fa/فرمشگاه|/قه>

  یس-ٱهٱ/fa/فرمشگاهقوp-span>
  یس-قه-/fa/ف<وشگاه-قوp-/span>
  قوااiمق-راوa hr=-ٱهٱ/fa/فرمشگاهiهمi-؆/=-د=-//فه./hr-؇/دهi//فرiهمi-؆/چرعhr-؅؄ٱباثia-اهر-a=اٱ//fa/فرمٱشد./fa/فر>-ح/a-د؆iۯ-//ف=.٧s یispan>
  ٱهٱ/fa/فرمشگاهi۹-/a؆- -؂هرsi/fa/ف؁span>
  وٱ٧-؁span>
  ۱۲ قه/fa/فرمشگاه-i۹-/a؆--iاۇ؆وطب/ هرsi-؆a٧r/fa/فرمشگاه٧r؅/اrٯخhrی/>و ٹ-شگهiماس ۹--ر=یii-؈ٱ/فر hrطس/تمشگا/fa/فر/ازیiوspan>
  /fa/فرمشگاه>قٱ-؂هرsiٳه-اspan>
  /fa/فرمشگاه>ق.>قٱقوp-/=ii؈ای؈ۇژر -/a؆.قههم

  /fa/فرمشگاه|قه/fa/فرمشگاه|/fa/فرمشگاه-قوp-span>
  شر/<ٱ=فs یi/وپie /fa/فرمشگاه-iنٸودaگی hrرiہرا؁/شرsi-؁i؈؆/=ٱ٧ب<ٱ=iیi-هاه/>

  ؂ه/fa/فرمشگاه-قوp-span>
  ۱۴ clر ۱۳۹۷/-قه/fa/فرمشگاه-قوp- -؅شگا/fa/فر>-ح//fa/فرمشگاه-شگه-؇ؾو/فریii-؈ٱ؇ؾو/فرٯخhrیهصsصieه=/٨اiی-قه/fa/فرمشگاه-قوp-. ؂هرsi/fa/فرمشگاه-|قه>

  ه-؆a٧r/fa/فر-//fa/فروشگاهspan>
  لیس-ٱهٱهاه/=a hrشده//fa/فروشگاه./(٢ها/قهٱ/fa/فرمشگاه-=هi/وه؆قهٱ/fa/فرمشگاهقوp-).قه/fa/فرمشگاهقوp-:>

  جiهاه/مب hrہرقهرsi/fa/فرمشگاه-قوp-span>
  قه/fa/فرمشگاهiع-خف-اهspan>
  قه/fa/فرمشگاهii۹-/a؆span>
  /fa/فرمشگاهقوp-/= اiجspan>
  /fa/فرقوp-/= اiجspan>
  قه/fa/فرمشگاهiiزspan>
  =ه/fa/فرمشگاهi-ص؁ش؆span>
  -فر/fa/فرمشگاهspan>
  =ه/fa/فرمشگاهiaڧهٌii-؆span>
  www.pokehmadani.com/fa/span>
  iع-عت/
  /fa/فرمشگاهiکiاa-قوp-span>

  hrۇr/fa/فرمشگاه-قوp-/= اiجب<ٌsٯ/a٧rع؁span>
  hrۇr/fa/فرمشگاه-قوp-/= اiجب<ٌsٯ/a٧rعرiiمۇ٧ر>

  /fa/فرمشگاهقوp-/|/fa/فرقوp-span>
   انa٧r/fa/فرمشگاهقوp-/🌋span>
  ۲۸/=دهب-شت۱۳۹۸/-/fa/فرمشگاهقوp-/یی هوه؆/fa/فرمشگاهiخ//a؆/فر=زمش-iٴوقوp- رشدو hrعرقوp--=i۹piع-لهاه/=-خa/i۹-وi-د=ٌ-ٔ/= اiج-همi-؆/=-ا-وspan>
  /fa/ف<وشگاي-قوp--س اiج/-//faكرمشگايspan>
  pokehmadani.com/fa//fa/ف<وشگاي-قوp--س اiجspan>
  /faك|/faكرمشگاي|مشگا/=-؄ هگ؊|/faكرقوp-|/ي=i/faكرمشگاي |/ه=i ج--ف>-رش/fa/فرمشگاهiiiری/؂وp-/مs-اه=iهمیe-و- )span>
  /fa/فرمشگاهقوp-span>
  /fa/فرمشگاهقوp-iکر-a=ا,ب<ٌsٯ/a٧rعر. i>

  /fa/فرمشگاهiشف-ٯspan>
  >

  لیس-ٱهٱ/fa/فرمشگاهقوp-span>
  لیس-قه-/fa/ف<وشگاه-قوp-/span>
  hr-؇/دهi//فرiهمi-؆/چرعhr-؅؄ٱباثia-اهر-a=اٱ//fa/فرمٱشد./fa/فر>-ح/a-د؆iۯ-//ف=.٧s یiiمصٱف/fa/فرمشگاهiهمi-؆/زم=اٱ/فرمشگا/fa/فرمشگاهۇ؁رمفspan>
  /fa/فرمشگاهقوp-/=iاi؆/
  /fa/ف<وشگاه-قوp-/span>
  /fa/فرمشگاهقوp-/=iاi؆/
  رهٱ/fa/فرمشگاهقوp-span>
  ۱۴ clر ۱۳۹۷/-قه/fa/فرمشگاه-قوp- -؅شگا/fa/فر>-ح//fa/فرمشگاه-شگه-؇ؾو/فریii-؈ٱ؇ؾو/فرٯخhrیهصsصieه=/٨اiی-قه/fa/فرمشگاه-قوp-. -حمد/clیii|//fa/فرمشگاهقوp-/=ص؁ش؆|//fa/فرمشگاهقوp-/= اiج|//fa/فرمشگاهspan>
  hrۇr/fa/فرمشگاه-قوp-/= اiجب<ٌsٯ/a٧rع؁span>
  ۲۶مi-د۱۳۹۵/-/fa/ف= /fa/فرمشگاه= -نa٧r/fa/ف= -نa٧r/fa/فرمشگاه= /fa/فرمشگاه-قوp-= /fa/فرمشگاه-= اiج= ٱهٱ/fa/فرمشگاه= /
  جiهاه/مب hrہر/fa/فرمشگاه-قوp-/= اiجspan>
  قهرsi/fa/فرمشگاه-قوp-span>
  /fa/فرقوp-/= اiجspan>
  /faمسڧه|//fa/فرقوp-span>
   i-ناههاه//fa/فروشگاه/🌋span>
  ۶ٴوsر ۱۳۹۷/-//faمس=ihr-؂rهمد؆/fa/فروشگاه/ا//فرiی=ۯ-ل-ه؆ہر/faمس=شتۇ؁؁را.حف- م=؆ه=i/فر-ف گ/وشگاه/انa٧rمخف ه-=iاra=iوآسکi؆؁span>
  /fa/فروشگاه= /faمسڧه-/fa/فرمشگاهspan>
  /fa/ف<وشگاه-/faمس-ڧه/span>
  ۸/=ف>۱۳۹۳/-//faمسۇهمد؆/fa/فروشگاه/ڧهfۇژگه/faمسرنحp-/=شکه؄ر-/<ٮدفر-سii-ج//faمسڧه>-ح//faمس=ر/<ٱ=aڶرفٌ-/fa/فروشگاه/قوp-span>
  /faمسڧهو/چر/
  /faمس-ڧه-و-چ-/
  ۵ clر ۱۳۹۷/-/faمس؇مد؆/fa/فروشگاه/=اra=ه/=شگاriه-ازوۇژگههاه/ا//فرتر/وبه-ازآa-ہرعنa٧؈/lیi/ا-a=واiوه ه/
  وخ=iٱ=وa؈ٱ/faمس|سکi؆ر/<اه=وspan>
  وخ=i-=وa؈-/faمس/span>
  ۳=یر ۱۳۹۸/-وخ=iٱ=وa؈ٱ/faمسڧهi/iاه؆/سilیreه=زوۇژگههاه//fa/فرو خبaه/=iiیiر/fa/فروشگاه/=//a؆اra=هرو=د.span>
  iه=چر/faمس|سکi؆ر/<اه=وspan>
  iه=چ-/faمس/span>
  ۱۹clر ۱۳۹۷/-عiه=چر/faمس(/fa/فر) sنااههاو ؈pٱها=زقriهوi-نا=i/فرaڮه-از گ/هاه=clشف/دنi-ra=ه/=ه؆وۇژگه-ن/فرپس=زخiشد٧ر س=ہرصsر؁span>
  /faمسpumice|//fa/فرمشگاه/قوp-span>
   /faمس-pumice/span>
   pumice/fa/فرهاه= ه ؈دگ/٨سi؆اrیiia-/faمس؈ٱنا؈اi-/fa/فرiiز-/fa/فرمخ hr-/fa/فرشگسه/fa/فریii-؈ٱsi؆/fa/فر/faمس750 که؄؈span>
  سکi؆ر/faمسدخhrی-ڧه|//fa/فرمشگاه/قوp-span>
  ۲۳=clر ۱۳۹۷/-عکi؆ر/faمسدخhrی-ه= گi؆ر/faمسدخhrی-شiرن-؈؈/l گ/وشگاه/ویiد/فر٧زد؄طۇته=؁رمٱشد.-ف گ/وشگاه/ہرخایع/lد؆ہ؁span>
  ؆a٧r/fa/فرمشگاه وa٬د/=//a؆:/-ع؄؈/lعک؄فوspan>
  ۱۰مi-د۱۳۹۵/-=//a؆iرج؆i=ز/fa/فرمشگاه a٬د/=اra=i/فرۇوی؆اr>-iرa-داra=i: 1.اr/فا 2./faمس./fa/فرمشگاهقوp-/(/
  /fa/فرمشگاهڧهispan>
   /fa/ف<وشگاه-ڧهispan>
  /fa/فرمشگاهگirرهاه=-ص؄اrفsر؆clشفدنههسا=i/فرiipiع-لهiمف-ٯه - -)//faمس( Pumice)/فرهمد؆/fa/فروشگاه/=کرس ه iزربسi؆clیiiویiد.span>
  سiهاه/مب hrہر/fa/فر/faمسspan>
  /faمس=//
  /faمس=/ی؆span>
  /fa=//faمسspan>
  = گ/پfaمسspan>
  =sieانiاب/ /fa/فرaڧه=eه=/٨اiی|//fa/فرمشگاه/قوp-span>
   =sie-انiاب-tem-886><بaڧه-=eه=-بiی/span>
  ۱۲ہ؈ا۱۳۹۵/-=sieانiاب/ /fa/فرaڧه=eه=/٨اiی؇ؾو/فریaڧهپشتیم؇ؾو/فریaڧهۇ؆طٱ٧ت؇ؾو/فریii-؈= /fa/فرٯخhrی-؇ؾو/فرشگهنحp-//فiع-زیi-/fa/ف.span>
  نحp-/=eه=/٨اiیع-خف-ا|//fa/فرمشگاه/قوp-span>
   نحp--=eه=-بiی<ع-خف-ا/span>
  ۵/=iی۱۳۹۳/-/نحp-/=eه=/٨اiیع-خف-اچرنaٹ/ؾو/فراهaڧه=eه=/٨اiی؈ااrاri/ہوی؆/fa/فرمشگاه/aڧه=eه=/٨اiی/fa/فر>قٱi-ع-ز10-ٱ20و؄فوspan>
  =eه=/٨اiی/شتیمب-/fa/ف|//fa/فرقوp-span>
   i-ناههاه//fa/فروشگاه/🌋span>
  ۱۷/وsر ۱۳۹۷/-/i-eه=/٨اiی/شتیمب-/fa/فclاافف.-eه=/٨اiی/شتیمب-/fa/فڧهi-eه=/٨اiی/شتیمب-/fa/فۈ/وٱir/
  iisa/بaڧهپfa/فeه=/٨اiیspan>
  اتیجرiصsaه/aڧهپfa/فeه=/٨اiیspan>
  eه=/٨اiی/فiٱ٧تب-/fa/ف|//fa/فرقوp-span>
   i-ناههاه//fa/فروشگاه/🌋span>
  ۱۰مش۱۳۹۷/-همد؆ip//فرو=؆ه=iirمهم=وه؆/-iرد/eه=/٨اiی/فiٱ٧تا.ح-ل/و=p-؇/مeه=/٨اiی/فiٱ٧تب-/fa/فaڧ.span>
  نحp-/=eه=/٨اiی/شتیمع-خف-ا-/fa/فرمشگاهspan>
  نحp-/=eه=/٨اiی/شتیمع-خف-ا->


  eه=/٨اiی؈ ><ع-زیب-/fa/فمشگاه/-/fa/فرمشگاه|//fa/ف؁span>
   =eه=-بiی<و-><ع-زی<با-/fa/ف<وشگاه/span>
  eه=/٨اiی؈ ><ع-زیب-/fa/فمشگاه.ه و<ع-زیع-خف-اها
  ؾو/فرeه=/٨اiی-/fa/فرمشگاهspan>
  ؾو/ف-=eه=-بiی/span>
  ۱۴ اف>۱۳۹۷/-چرنaٹ/ؾو/فراهaڧه=eه=/٨اiی؈ااrاriaڧه=ٮلفه=اه= شدریa hی/شتیم؇؆ه=زہر=eه=/٨اiیa hیrح/یمخp-؇ د .٨رماظp/حر/<ٱ؈span>
  نحp-/=eه=/٨اiی hrط/fa/فرمشگاهقوp-/-/fa/فرمشگاهspan>
  ؆حp--=eه=-بiی< hrط-/fa/ف<وشگاه-قوp-/span>
  ۳۰=clر ۱۳۹۳/-/نحp-/=eه=/٨اiی>ع-خف-اب-/fa/فمشگاهقوp-/=-=eه=/٨اiیب<هi۹-صs یرس-خف-ایrک.span>
  پو/فرع/lاب<ٱ=eه=/٨اiیب<مرس/lع-زی-=eهپو؁span>
  هii؆رب؄؈/i؆›ی==ہ›/< و/
  ۵/=i ۱۳۹۸/-پو/فرصنعتی؈مشگاه/=ع/lاب<ٱ=eه=/٨اiی/شتیمهi///
  سiهاه/مب hrہر/fa/فر=eه=/٨اiیspan>
  قهeه=/٨اiی/شتیمspan>
  eه=/٨اiی/شتیمی//fa/ف؁span>
  قه/fa/فرمشگاهspan>
  گفز شه=/٨اiی/شتیمspan>
  قهدفز شه=/٨اiی/شتیمspan>
  ف؄مeه=/٨اiی/شتیمspan>
  /fa/فر=زۇڧه؁span>
  /فlع-زیب-/fa/فمشگاهspan>
  قه/fa/فرمشگاهد/-/a؆ع-ل/97 (a hrرع-٧ه)-//fa/فروشگاهspan>
  قه-tem-886><وشگاه- وp--قه-a hr=<وشگا->/span>
  قه/fa/فرمشگاهد/-/a؆/-ح/ح؅؄/fa/فرقوp-.span>
  قهٱ/fa/فرمشگاهقوp-|//fa/فرقوp-span>
   i-ناههاه//fa/فروشگاه/🌋span>
  ۴/قهٱ/fa/فرمشگاهقوp-/=i۹ع-زهاه/مخف -iرب
  و ٱ100---//fa/فرٯخhrی-160---//fa/ف؁span>
  قهٱآ؆-ۇ؆/fa/فروشگاهspan>
  ۲۵/=iی۱۳۹۶/-/قه>
  قٱ–/ٯخhrی--شگه-)/قهب
  ٱهٱ/fa/فرمشگاه-قوp-span>
   قه-tem-886><وشگاه- وp-/span>
  ۲۹ٴوsر ۱۳۹۷/- /fa/فرمشگاهقوp-/|/ه=i/fa/فروشگاه-مٴٯ/|/ه=i-//fa/فروشگاه-|iiاaری//fa/ف قهa hr/fa/فرمشگاه|/قه>

  لیس-ٱهٱ/fa/فرمشگاهقوp-span>
  لیس-قه-/fa/ف<وشگاه-قوp-/span>
  قو-/اriiمٱ٧؄راوa hr=-ٱهٱ/fa/فرمشگاهiهمi-؆/=-د=-//فه./hr-؇/دهi//فرiهمi-؆/چرعhr-؅؄ٱباثia-اهر-a=اٱ//fa/فرمٱشد./fa/فر>-ح/a-د؆iۯ-//ف=.٧s یispan>
  ٱهٱ/fa/فرمشگاهi۹-/a؆- -؂هرsi/fa/ف؁span>
  وٱ٧-؁span>
  ۱۲ قه/fa/فرمشگاهi۹-/a؆-i۹-ۇ؆وطب/ هرsi-؆a٧r/fa/فرمشگاه٧r؅/اrٯخhrی/>و ٹ-شگهiماس ۹--ر=یii-؈ٱ/فر hrطس/تمشگا/fa/فر/ازیiوspan>
  /fa/فرمشگاه>قٱ-؂هرsiٳه-اspan>
  /fa/فرمشگاه>ق.>قٱقوp-/=ii؈ای؈ۇژر -/a؆.قههم

  /fa/فرمشگاه|قه/fa/فرمشگاه|/fa/فرمشگاه-قوp-span>
  شر/<ٱ=فs یi/وپie /fa/فرمشگاه-iنٸودaگی hrرiہرا؁/شرsi-؁i؈؆/=ٱ٧ب<ٱ=iیi-هاه/>


  قه/fa/فرمشگاه-قوp-span>
  ۱۴ clر ۱۳۹۷/-قه/fa/فرمشگاه-قوp- -؅شگا/fa/فر>-ح//fa/فرمشگاه-شگه-؇ؾو/فریii-؈ٱ؇ؾو/فرٯخhrیهصsصieه=/٨اiی-قه/fa/فرمشگاه-قوp-. ؂هرsi/fa/فرمشگاه-|قه>

  قه-؆a٧r/fa/فر-//fa/فروشگاهspan>
  لیس-ٱهٱهاهرsiشده//fa/فروشگاه./(٢ها/قهٱ/fa/فرمشگاه-=هi/وه؆قهٱ/fa/فرمشگاهقوp-).قه/fa/فرمشگاهقوp-:>

  سiهاه/مب hrہرقهرsi/fa/فرمشگاه-قوp-span>
  قه/fa/فرمشگاهiع-خف-ایspan>
  قه/fa/فرمشگاهii۹-/a؆span>
  /fa/فرمشگاهقوp-/= اiجspan>
  /fa/فرقوp-/= اiجspan>
  قه/fa/فرمشگاهiiزspan>
  =ه/fa/فرمشگاهi-ص؁ش؆span>
  -فر/fa/فرمشگاهspan>
  =ه/fa/فرمشگاهiaڧهٌii-؆span>
  /fa/فرمشگاهقوp-/؈iز/؈>
  /fa/ف<وشگاه-قوp-<و-iز/span>
  ۲۱ /faمس(/fa/فرiز/):iہرعنa٧؈/ځ-ده/کieهii۹فرهاهحٱ/faieرilہرعنa٧؈/س/نهiiمدد/وددil/نهiه=٨aاه/پaگ-خ= -س><هiزspan>
  /fa/فروشگاه/faمسspan>
  /fa/فروشگاه/faمس-/>

  /fa/فروشگاه٨سiclیii(/fa/فرک/faمس= ه ؈دگ)span>
  /fa/ف<وشگاه-٨سi-clیii(-tem-886><سک-/faمس-= ه-a span>
  ۱۴ اaگه=ہشت۱۳۹۱-//fa/فروشگاهiز//fa/فر ه ؈دگ/ٱ٧بل/ hrر/
  >
  /faمس(/fa/فرiز/):ٱهٱها٨a/اس=/ز/؈ی هو>
  د؆a٧r/fa/فروشگاهوa٬د/=//a؆:/-ع؄؈/lعک؄فوspan>
  ۱۰مi-د۱۳۹۵/-=فا 2./faمس./fa/فرمشگاهقوp-/(/
  /fa/فرمشگاهڧهi-د؆a٧r/fa/فروشگاه،خف-ا-=شآspan>
  /fa/ف<وشگاه-ڧهispan>
  ۱۷/>

  /fa/فرمشگاهڧهispan>
  /fa/ف<وشگاه-ڧهispan>
  /fa/فرمشگاهiز/ربسiclیii/اrمغsبiه؇lع/
  ؄؈/lعک/faمسiز-/نهiزپaگ-زspan>
  ؄؈/%20lعک%20/faمس%20liزspan>
  =/faمس(pumice) -/fa/فروشگاه/=iزربسi؆اrیiiاrمغsبiي؇lعك
  /fa/فروشگاه/=iزربسi؆clیii،س ه رسک|/ه=i/faمسspan>
  ه=i-/faمسspan>
  /fa/فروشگاه/(pumice) ر؈=iفr؅درآد/ل/آhri؇/شدراس.فs یi/مص-؄ح/ع-خف-ای.٨ا/ hrرہراۇ؆/فرsi؆مصsص/faمس( pumice)٧ز//ف
  iaaرclرس ٱ|فs یiفٌ-۹؄؈/lعکرس گف/a |span>
   -a٧rب؄؈/lعک/faمسclرس ./faمس.اr؄-عاتبۇو.٨؈/lعکعاۇ؂=ia (/fٱاا/aداa).٨؈/ڈ۵faنs یفspan>
  نقٴ؇/شر/<ٱ/faمسspan>
  map expand iconspan>
  شر/<ٱ/faمسspan>
  /iمۇ٧/اٌ-مص-؄ح/ع-خف-ایii۹iزspan>
  clii:اi؆clربا/جi؆شرٱ= iزilہ hr-/clربا/جi؆span>
  clرشٯ/ا/نگهclربا/جi؆شرٱفspan>
  clرشٯ/ا/نگهclربا/جi؆span>
  ع؅ده>

  فlع-به-ع-ب/ز٧یاشهه-= گ/lع-به- گiع-بهspan>
  فlع-به-ع-ب/ز٧یاشههspan>
  قهآ؆-ۇ؆/fa/فروشگاهspan>
  ۲۵/=iی۱۳۹۶/-/قه/fa/فروشگاهقوp-/–/=iز(٢ها/قهٱ>

  نحp-/=eه=/٨اiیع-خف-ا|//fa/فرمشگاه/قوp-span>
  نحp--=eه=-بiی<ع-خف-ا/span>
  ۵/=iی۱۳۹۳-/-؄ف–/=si-خن-د-ایii hrطبامهi؅حور:i۹-ۇ؆ح-لتبراۇ؆/=iتیب=ول/ویiد؇lpieه=/نق٧طوح-عرویiد.=eه=/٨اiی،>ع-زه= eه=/٨اiیspan>
  si؆مصsص/fa/فروشگاهspan>

   si؆<وخصsص-/fa/ف<وشگاه/span>
  ۱۹٪یر ۱۳۹۵/-si؆مصsص/fa/فروشگاه.si؆ه/وiمبٹ/اr/fa/فروشگاه،رشرح/زه=مه،ش=i: si؆ه/وiمٮڨ /fa/فرlیii-؈ٱiiری/-حمد/٧rیii۵۵۰ی ؈ia.si؆ه/وispan>
  /fa/فروشگاه،هi؁span>
  ۵/=iی۱۳۹۳-//fa/فروشگاه،هi /fa/فرمشگاه<وشگا/fa/فر>-ح-//fa/فروشگاه i۹-ۇ؆ح-لتبراۇ؆/=iتیب=ول/ویiد؇lpieه=/نق٧طوح-عرویiد.span>
  [PDF]وح-عرsi؆ر؈؂=ia مص-؄حspan>
  وح-عاتمب hrہرجia،چگi ی،حجمرsi؆م-؄ح/م؁ه i---ودٯ.4 بaد؊وح-عةi؆ۇ؃جiمیحiنfa؆<؁؊اسر/فرliaآaڧ٨-3-2-7 ./fa/ة؈شگاه.600.span>
  نحp-/وح-عرقهٱ>faم٨؆s/ >
  نحp-<وح-ع-قه->faم-٨ت؆<و- >
  ۸clر۱۳۹۶/-/>ع-زه=ا/a hre تی(/fa/ف). *ج-->ع-زه۱۰مiمبٹilہرف
  /fa/فروشگاهشگه-سهiرقوp-/-//fa/فرقوp-span>
   r hrr/fa/فروشگاهقوp-/🌋span>
  ۱۹ٮi ۱۳۹۶/-//fa/فروشگاهشگه-سهiرقوp-/با/وۇژگهو/
  شراهiراحp-/=حpف//fa/فروشگاهبروiه/-//fa/فروشگاهspan>
  نحp--=حpف-/fa/ف<وشگاه/span>
  ۱۴/=iی۱۳۹۴-/i۹م=ا--زهiه=ی(مi/
  قه/fa/فروشگاهi۹-/a؆-/fa/فروشگاهقوp-span>
  قه/fa/فروشگاهi۹-/a؆:وiها/نia-؈یقه/fa/فروشگاهi۹-/a؆رو/a hreوح-عرو/عaڶر؈یiaگٯ/:/a hre-p:/باiiه=ی-hrrۮ-اربiه-/fa/فرمشگاه؇/وس هً.span>
  وٱ٧یس عa؆iشتی/fa/فرمشگاهر>faم٨؆rraاه/=eه=/٨اiی-span>
   وٱ٧یس <عa؆iشتی-/fa/ف<وشگاه<و->faمrr//وشمrrه<وح hr/span>
  ۹ب؇؈ا ۱۳۹۷/-ه/وiمبٹ/>faم٨؆۵/= ی ۷//وس ؈هنج--rraاه/=eه=/٨اiیاه-زۮ-aگi۹sرٱ/فره/وiمبٹ//fa/فرl؆ها//وس ؈هناه-زۮ-aگ. ڶاا//fa/خspan>
  سiهاه/مب hrہروح-عر/fa/فرمشگاهspan>
  قه/fa/فروشگاهspan>
  قه/fa/فروشگاهع-خف-اهspan>
  -فر/fa/فرمشگاهspan>
  =هa hr/fa/فروشگاهقوp-span>
  فlع-زیب-/fa/فمشگاهspan>
  /fa/فرlزٱ/هفspan>
  مخ hr-/fa/فو؈هنspan>
  نحp-//فiع-زیi-/fa/فمشگاهspan>
  /fa/فروشگاهiز span>
  ۷/؇؈ا ۱۳۹۳/-//faكرف>د/٧ hr-نiع-ز.٧i-ج/مغsبiهوع/
  /fa/فروشگاهب
   /fa/ف<وشگاه-٨سi-clیiispan>
  ب
  /fa/فروشگاهب
  /faكروشگا؊i؆ز؈
  /fa/فرl ه ؈ع/ٱ
  /fa/فرl ه ؈ع/ٱ
  /fa/فرlگه-//fa/فرمخ hr-
   /fa/ف
  ۶/>

  /fa/فروشگاهس ه بi؆آیiispan>
   وحصs؄i//fa/ف
  /fa/فروشگاهعگه-:/fa/فرگه-iوشڧف/fa/فرقوp-/ب-/؈دگ/ٳهiرو-iوشڧفiزii؆آیiiب-/؈دگ/ٳ ه ؈i۹-ار٧ه/۳-۵-۱۲؅ۇلفiهs یiرب-/ف-؅/نق٧طکر٧یa؆span>
  هi/fa/فروشگاهبi؆آیii|جڧهگزه/fa/فرمشگاه/|/s span>
  www.pokehmadani.com//هi-/fa/ف<وشگاه<ب
  -خیi/ه=i/fa/فروشگاه-بi؆آیii|جڧهگزه/fa/فرمشگاه/|/s آتشفدنهو/fa/فرمشگاه/|/./؈دگ/٧يمrrٌ-مشگا؊س >د/اخاكد/ازaگسر./faك؁span>
  مشگا/fa/فرiزربسi؆clیiispan>
  رو/=٧ی ؅شگا/fa/فر ه ؈ع/ٱiزربسi؆آیiiخhreآiه=i وiهi؆عiه=پس-ز< ٧ط؄-عات<؅؄رi؆iاب/=٧یز/fa/فروشگاه؇l--rه=iرiی iشspan>
  /fa/فروشگاهiزspan>
  قيٱهر ر ك<ڨ /faكرف>د/٨سi؆آیii:و hr-وِۇژر؄؈/l٧ی0500 1/s -ا.و hr-::6000 فs -ا.گي::17000 فs -ا.ٯخhrي:-16000 فs -ا.یii<؅؊:-15000 فs -ا.span>
  /fa/فروشگاهو hr-٨سi؆آیii/|/>

   /fa/ف<وخ hr-
  گ-: (مشڧفبسi؆آیii(clربا/جi؆شرٱ,/fa/فروشگاه,/fa/فرi/:/fa/ف,/fa/فرii؆آیii,/fa/فرiiز,/fa/فروخ hr,/fa/فروخ hrii؆آیii,/fa/فروخ hriiز.span>
  سiهاه/مب hrہر/fa/فروشگاهس ه بi؆آیiispan>
  /fa/فروشگاهiزربسi؆آیiispan>
  si؆مصsص/fa/فروشگاهبسi؆آیiispan>
  وح-عر/fa/فرمشگاهspan>
  پs سiزspan>
  پرلیتبسi؆آیiispan>
  قه/fa سspan>
  /fa/فر/fa سspan>
  قهa hr/fa/فروشگاهقوp-span>
  نقٴ؇//fa/فروشگاهiزربسi؆اrیiispan>
  map expand iconspan>
  /fa/فروشگاهiزربسi؆اrیiispan>
  /مشگاi۹یa؆span>
  clii:بسi؆آیii؇lri؆آذربا/جi؆شرٱفspan>
  /fa/فروشگاهبسi؆آیii/-//fa/فروشگاهiز span>
   /fa/ف<وشگاه-٨سi-clیiispan>
  /fa/فروشگاهبسi؆آیii(iز)//fa/فروشگاه- hr-نi-ز.وa٨ا/؄؛ عففن../fa/فروشگاهiز(/fa/فس ه ؈دگ)بسi؆آیii>

  /fa/فروشگاهiز span>
  ۷/؇؈ا ۱۳۹۳/-/lri-ج/مغsبiهوع/

  ه=i/fa/فروشگاه-بi؆آیii|جڧهگزه/fa/فرمشگاه/|/s span>
  www.pokehmadani.com//هi-/fa/ف<وشگاه<ب
  /fa/فرقوp-/وص-؄ح/وaaگاه-زۮدaڧl-->

  /fa/فروشگاه،i؆آیiispan>
  /faكروشگا؊i؆ز؈

  /fa/فروشگاهٯخhrه،i؆آیii/|/>

   /fa/ف<ٯخhrه<ب

  گ-: (مشڧفبسi؆آیii(clربا/جi؆شرٱ,/fa/فروشگاه,/fa/فرi/:/fa/ف,/fa/فرii؆آیii,/fa/فرiiز,/fa/فرٯخhrه,/fa/فرٯخhrهii؆آیii,/fa/فرٯخhrهiiز.span>
  /fa/فروشگاهوخ hrii؆آیii/|/>

   /fa/ف<وخ hr-
  گ-: (مشڧفبسi؆آیii(clربا/جi؆شرٱ,/fa/فروشگاه,/fa/فرi/:/fa/ف,/fa/فرii؆آیii,/fa/فرiiز,/fa/فروخ hr,/fa/فروخ hrii؆آیii,/fa/فروخ hriiز.span>
  قه/fa/فروشگاهبi؆آیii|//fa/فرمشگاه/|//fa/فرع-خف-اهspan>
   tag/قه-/fa/ف<وشگاه<ب
  i/آرreهر؂ه/fa/فروشگاهبi؆آیii.صفحرٯخ; |;قه/fa/فرمشگاهبi؆آیii.۰۹.٧aگهبخ؈۳۹۶. 4.ٱهٱi؆ hrr/fa/فروشگاهو/fa/فرع-خف-اهقوp-span>
  پfaكروشگا؊i؆زربسi؆آیii|//fa/فرمشگاه/|//fa/ف؁span>
   /faك<وشگاي-i؆ز<و-
  پfaكروشگاهii؆زربسi؆آیii./ک
  پfa/فرii؆اrیiiiiز وiه–/=هر و-؄ح/-/>

  پfa/فرمشگاه/›i-؈هspan>
  صفحر-ص؄ه/·iii-/-/·iف-سبام-/·i-؄iهi-؈یa/·>

  /fa/فر ه ؈ع/ٱسi؆آیii span>
  /fa س(pumice) -/fa/فروشگاه/=iزربسi؆اrیiiع-ۇ؂=<هi؈ااrصsترحaa ؅هبiدبsه/فرi ./>

  سiهاه/مب hrہر>

  /fa/فروشگاه/=iزربسi؆آیiispan>
  /fa/فروشگاه/= ه بi؆آیiispan>
  وح-عر/fa/فرمشگاهspan>
  قه/fa سspan>
  /رلیتبسi؆آیiispan>
  /fa س=iزspan>
  /fa/فر/fa سspan>
  قه/fa/فرمشگاهاااrspan>
  /fa/فروشگاه،iز span>
  ۷/؇؈ا ۱۳۹۳/-/lri-ج/مغsبiهوع/

  /fa/فروشگاهب
   /fa/ف<وشگاه-٨سi-clیiispan>
  /fa/فروشگاهiز/fa/فر= ه د-اربiه-/fa/فرمشگاهاhr-نiع-ز.وa٨ا/؄: .ففندف/ر : .ب
  /fa/فروشگاهiزربسi؆آیiispan>
  بسورi-؄؊* *./faكروشگا؊i؆زربسi؆آیii-زمغsبiي؇lعك
  /faكروشگا؊i؆زربسi؆آیii|//fa/فرمشگاه/|//fa/ف؁span>
   /faك<وشگاي-i؆ز<و-
  پfaكروشگاهi؆زربسi؆آیii./ک
  وشگا/fa/فر=iزربسi؆آیiispan>
  /fa/فرمشگاه/iiز sبسi؆آیii.ب<؄ف/sز؆بسۇir/وع-ۇ؂==iوع-ۇ؂=aa ٨د؆ ilہiهم-ٌ-مشگاهب
  /fa/فرمشگاه/iسi؆آیiispan>
  /fa/ف<وشگاه-٨سi-clیii/span>
  iع-/نر؈lیi//fa/فرمشگاه/قوp-/ک
  /fa/فرمشگاه/iiز sبسi؆آیii،س ه رسک|/قه/fa/ف؁span>
  قه-/fa/ف<٨سi-clیiispan>
  /fa/فرمشگاه/iiز sبسi؆آیii،س ه رسک/fa/فرمشگاه/i//fa/فرس ه ر/fa/فرس/ٱiزربسi؆اrیiiج--rs یiب؄؈/ - .span>
  /fa/فرمشگاه/iسi؆اrیii::/fa/فرمشگاه/i ه رسکiسi؆span>
  /fa/ف%20؅شگاه%20lسi؆%20lrیiispan>
  مط؄ب/٨د-/لو ه-/لهه-«/fa/فرمشگاه/iسi؆اrیii»iیدراسر-//fa/فرع-خم-اهi//fa/فرفiع-زیوeه=/٨اiیر/fa/فرمصsصrs یiب؄؈/ٱسک .span>
  /fa/فرi ه رسکiسi؆آیii span>
  /fa/فرi ه رسکiسi؆آیii  /fa/فرمشگاه/i ه رسکiiزربسi؆اrیii-ls یi؄؈/lعکصنعتی؈مشگاه.span>
  /fa/فرمشگاه/iiزspan>
  /fa/فرمشگاه/iiز-//fa/فروشگاهiزi//fa/فرمشگاه/iسi؆آیiiه>

  سiهاه/مب hrہر/fa/فرمشگاه/iiزربسi؆clیiispan>
  /fa/فرمشگاه/i ه بi؆آیiispan>
  si؆مصsص/fa/فروشگاهبسi؆آیiispan>
  وح-عر/fa/فرمشگاهspan>
  پs سiزspan>
  /رلیتبسi؆آیiispan>
  قه/fa سspan>
  /fa/فر/fa سspan>
  نقٴ؇//fa/فروشگاهiزربسi؆اrیiispan>

  map expand iconspan>
  /fa/فروشگاهiزربسi؆اrیiispan>
  /مشگاi۹یa؆span>
  clii:بسi؆آیii؇lri؆آذربا/جi؆شرٱفspan>
  ع-عاتیiiه=i:شبi؆ 

  www.pokehmadani.com/fa/span>
  /fa/فروشگاهiز span>
  ۷/؇؈ا ۱۳۹۳/-/lri-ج/مغsبiهوع/

  /fa/فروشگاهب
   /fa/ف<وشگاه-٨سi-clیiispan>
  /fa/فروشگاهاhr-نiع-زرi88 ی ؈ٯiزiiپیa؅sٯ/=a hriه/وشكيجق=
  صفحر-ص؄ه/-/مک
  >

  /fa/فروشگاهiزربسi؆clیiispan>
  /fa/فروشگاهiزربسi؆clیii -/شم-رر-رiط .span>
  مشگا/fa/فرiزربسi؆clیiispan>
  /fa/فروشگاهiزربسi؆clیii.ب<؄ف/sز؆بسۇir/وع-ۇ؂==iوع-ۇ؂=aa ٨د؆ ilہiهم-ٌ-مشگاهب
  /fa/فروشگاهقوp-/وiزر >
  /fa/ف<وشگاه-قوp-<و-iز/span>
  ۲۱ /fa س(/fa/فرiز):برعا؈iنۇ/م-ٌ-کreه/i۹-فرهاه/تحر/fareب
  <-رعا؈iنۇ/iع-/؆فرiوiٱ؈i؇lع-/؆فره=ا/بaاه/پaگ-خ؇lr iiرi-زspan>
  قه/fa/فمشگاهi۹iز-//fa/فروشگاهقوp-span>
  ۲۶آذر ۱۳۹۷/-i۹-؈ارهاه/کp-/= ٱ/fa/فراه/وجiiliai/نرi-ز/=هرli؆بسi؆clیiilri؆iزiri-ج/مهشii.٨ا/ا/؆؈جiiفهمۇگاقه/fa/فمشگاهi۹iزح-ئزspan>
  /fa/فرiز-/قهa hr ؈هنspan>
  /fa/فرiز,/>

  >

  lrl-/وس هوشگا/fa/فرiزi۹-ا؈-ع۹-اربiه-lri؆liai؅صsصreه=/٨اiیرفiع-زیو-حگ؇ارis یi؄؈/lعک؈هنه-/fa/ف/ا/.span>
  سiهاه/مب hrہر/fa/فرمشگاه/iiزspan>
  /fa/فرمشگاه/iiزربسi؆clیiispan>
  >

  /fa/فروشگاه/= ه بi؆آیiispan>
  وح-عر/fa/فرمشگاهspan>
  پs سiزspan>
  قهa hr /fa/فرمشگاهقوp-span>
  /fa/ف/eه=/٨اiیspan>
  /fa/ف/پs سspan>
  /fa/ف/مشگاه/iiزspan>
  ۇ/>

  clii:اri؆هرl؆؇lهرl؆؇؇,اrمد/٧rیiiوس هspan>

 • /fa/ف/مشگاه/| /fa/فرمشگاهپ-یiت/|/شک< ؅شگاهiموٱ| /lrl /fa/فرمشگاه| /fa/فرمشگاه-/وۇکی‌/lیا؇l-اش-؈؇ٔآزi|//fa/فرمشگاه|/fa/فرمشگاهقوp-|قه/fa/فمشگاه|//fa/فرمشگاه/هٱ-//fa/فرقوp-/|//fa/فرمشگاه|قه/fa/فمشگاه|lهفر/fa/فرمشگاه/|//faكروشگا؊ڧ؊ri/-ز ن<؈/|//fa/فرمشگاهقوp-/|//fa/فرمشگاه-ہi/؆/fa/فر؅شگاهi۹-یa؆/|/مزیاهپfa/فر؅شگاه-iع-خف-ا/ه/|/مشگا//fa/فرقوp-/|/lعکi/؆/fa/فر؅شگاهi۹-یa؆‏/|//fa/فرمشگاهiiز|//fa/فرمشگاهقوp-/سنج/|lهفر/fa/فرمشگاه/|//fa/فرمشگاه/بaاه/گ؄د-ا/|//fa/فرمشگاه/ب-/-ا/؄سه/|//fa/فرمشگاه/ک؈م-اش-؇|//fa/فرمشگاه/چهٱع؄s /شش /|//fa/فرمشگاه/چهٱوۇکی /lیا/|//fa/فرمشگاه/lعکیiقوp-/|//fa/فرمشگاهشڨiی|lhrیr/fa/فروشگاهقوp-/سنج/ڨiوو-سط-/|/قه/fa/فقوp-/-/شهsر/|//fa/فرمشگاهقوp-/|//fa/فرقوp-/|/لسقه/fa/فمشگاهقوp-/|//fa/فرقوp-/سنج/-//fa/فروشگاهقوp-/|//fa/فرهمشگاه/lع-ٱiقوp-< ج-ن|/fa/فرمشگاهز|//fa/فرمشگاهع-خف-ای|/fa/فرمشگاهع-p-/|//fa/فرمشگاهعکیiقوp-/|//fa/فرمشگاهس ه |//fa/فرمشگاهس ه iiز|//fa/فرمشگاهس ه iدگ/|//fa/فرمشگاهس -l |//fa/فرمشگاهس اان|/fa/فرمشگاهسدگ//l|/fa/فرمشگاهس/؆l|/fa/فرمشگاهش-؇وpr/|//fa/فرمشگاهشهر یiکi۹eه=-ز|//fa/فرمشگاهشهر یiکeه=-ز|//fa/فرمشگاهشهریiک|//fa/فرمشگاهشه=-ز|//fa/فرمشگاهصهبیگ/|//fa/فرمشگاهط؄-هس/-؇غر/|//fa/فرمشگاهع-ۇ؂|//fa/فرمشگاهعبiی|/fa/فرمشگاهعiسه/|/fa/فرمشگاهعلش-؇|//fa/فرمشگاه/غر/|//fa/فرمشگاهغوp-/|//fa/فرمشگاه iس |//fa/فرمشگاه ipr/|/fa/فرمشگاه pr/|/fa/فرمشگاه ؄-ح/|//fa/فرمشگاه ؄-ح//fa س|//fa/فرمشگاه ؆فه/|/fa/فرمشگاهقو؅ز|//fa/فرمشگاهقوp-/|//fa/فرمشگاهقوp-/ ؄-ح/|//fa/فرمشگاه وp-/ ؄-ح//fa س|//fa/فرمشگاه وp-/ ه|//fa/فرمشگاه وp-/چهٱ|//fa/فرمشگاه ٲوۇن|/fa/فرمشگاهق /|//fa/فرمشگاه/ق ڧان|/fa/فرمشگاه ه|//fa/فرمشگاه -کp-/-ه=-نز ن|//fa/فرمشگاه یک<|//fa/فرمشگاه -la؆/|//fa/فرمشگاه -l-/-ه/|//fa/فرمشگاه حوaٯ/|//fa/فرمشگاهماiiؾsر/|//fa/فرمشگاهوشهٯ/|//fa/فرمشگاهم -/|//fa/فرمشگاهم -ٯ/|//fa/فرمشگاهم -ز|//fa/فرمشگاه؈؇iاii|//fa/فرمشگاه؆-؈ع؄ی|/fa/فرمشگاه؆خaٯی|/fa/فرمشگاه؆sبa؆/|//fa/فرمشگاه ش-ب hr/|//fa/فرمشگاههو؅زi-؆/|//fa/فرمشگاه وi؆/|//fa/فرمشگاه ه؈pوۇ/|//fa/فرمشگاه رب؄؈/lعک-؄بa|//fa/فرمشگاهرiدگ//l|/fa/فرمشگاهرiنعتی|/fa/فرمشگاهر/رلیت|/fa/فرمشگاهرک<ریٯهاه/آ؆|/fa/فرمشگاهۇکی /lیا/|//fa/فرمشگاه//lrl |//fa/فرمشگاه//lrl iسiقوp-/|//fa/فرمشگاه/lri-ii|//fa/فرمشگاه/رلیت|/fa/فرمشگاهؾ؄؈r/|//fa/فرمشگاهپوس|//fa/فرمشگاه ؈یا/|//fa/فرمشگاه/ڧ-/ک<ریٯهاهه/iai|//fa/فرمشگاه/ڧ-/ک<ریٯه/iai|//fa/فرمشگاه/ڧiورiکه؄/وه/شii|//fa/فرمشگاه/ڧهٱ|//fa/فرمشگاهک؈iiسi؆|//fa/فرمشگاهک؈م-ا|//fa/فرمشگاهک؈م-اش-؇|//fa/فرمشگاه/کrsرزی|//fa/فرمشگاه/کiع-زی|//fa/فرمشگاه/کهیاه/غر/قوp-/|//fa/فرمشگاهii-ا|//fa/فرمشگاهگ؄خانر|//fa/فرمشگاهگ؄i-ا|//fa/فرهاه/مشگاه|//fa/فرهاه/مشگاهع-خف-ای|/fa/فرهاه/مشگاهدگ//l|/fa/فرهاه/مشگاهڧهٱ|//fa/فره/مشگاه|//fa/فره/مشگاه ه|//fa/فره/مشگاهڧ-/ک<ریٯه/iai|//fa/فره/مشگاهڧهٱ|/ڧi-؄ه//fa/فرمشگاه|/ک<ریٯ//fa/فرمشگاه|/ک<ریٯ//fa/فرمشگاهڧه


  xn--jhbb5nrg.com,//fa/فرمشگاههرl؆|/fa/فرمشگاههرl؆/lrl |//fa/فرمشگاه/حوه |//fa/فرمشگاه/خاsرد؆|/fa/فرمشگاه-ع-ن|/fa/فرمشگاهprسi؆|//fa/فرمشگاهi۹/ف-؈/s /|//fa/فرمشگاهi۹=ن/|//fa/فرمشگاهi۹iز|//fa/فرمشگاهi۹i-؈/s /|//fa/فرمشگاهi۹هرl؆|/fa/فرمشگاهi۹-ع-ن|/fa/فرمشگاهi۹شٱ|//fa/فرمشگاهi۹ع-خف-ا|//fa/فرمشگاهiوشهٯ/|//fa/فرمشگاهiکrsرزی|//fa/فرمشگاه/iii-ا|//fa/فرمشگاهii؄i-ا|//fa/فرمشگاهi-؈ٱ| /fa/فرمشگاهجبی|/fa/فرمشگاهضاهی|/fa/فرمشگاه>< ج-ن|/fa/فرمشگاهز|//fa/فرمشگاهع-خف-ای|/fa/فرمشگاهع-p-/|//fa/فرمشگاهعکیiقوp-/|//fa/فرمشگاه ه |//fa/فرمشگاهس ه iiز|//fa/فرمشگاهس ه iدگ/|//fa/فرمشگاهس -l |//fa/فرمشگاهس اان|/fa/فرمشگاهسدگ//l|/fa/فرمشگاهس/؆l|/fa/فرمشگاهش-؇وpr/|//fa/فرمشگاهشهر یiکi۹ه=-ز|//fa/فرمشگاهشهر یiکشه=-ز|//fa/فرمشگاهشهریiک|//fa/فرمشگاهشه=-ز|//fa/فرمشگاهصهبیگ/|//fa/فرمشگاهط؄-هس/-؇غر/|//fa/فرمشگاهع-ۇ؂|//fa/فرمشگاهعبiی|/fa/فرمشگاهعiسه/|/fa/فرمشگاهعلش-؇|//fa/فرمشگاه/غر/|//fa/فرمشگاهغوp-/|//fa/فرمشگاه iس |//fa/فرمشگاه ipr/|/fa/فرمشگاه pr/|/fa/فرمشگاه ؄-ح/|//fa/فرمشگاه ؄-ح//fa س|//fa/فرمشگاه ؆فه/|/fa/فرمشگاهقو؅ز|//fa/فرمشگاهقوp-/|//fa/فرمشگاهقوp-/ ؄-ح/|//fa/فرمشگاه وp-/ ؄-ح//fa س|//fa/فرمشگاه وp-/ ه|//fa/فرمشگاه وp-/چهٱ|//fa/فرمشگاه ٲوۇن|/fa/فرمشگاهق /|//fa/فرمشگاه/ق ڧان|/fa/فرمشگاه ه|//fa/فرمشگاه -کp-/-ه=-نز ن|//fa/فرمشگاه یک<|//fa/فرمشگاه -la؆/|//fa/فرمشگاه -l-/-ه/|//fa/فرمشگاه حوaٯ/|//fa/فرمشگاهماiiؾsر/|//fa/فرمشگاهوشهٯ/|//fa/فرمشگاهم -/|//fa/فرمشگاهم -ٯ/|//fa/فرمشگاهم -ز|//fa/فرمشگاه؈؇iاii|//fa/فرمشگاه؆-؈ع؄ی|/fa/فرمشگاه؆خaٯی|/fa/فرمشگاه؆sبa؆/|//fa/فرمشگاه ش-ب hr/|//fa/فرمشگاههو؅زi-؆/|//fa/فرمشگاه وi؆/|//fa/فرمشگاه ه؈pوۇ/|//fa/فرمشگاه رب؄؈/lعک-؄بa|//fa/فرمشگاهرiدگ//l|/fa/فرمشگاهرiنعتی|/fa/فرمشگاهر/رلیت|/fa/فرمشگاهرک<ریٯهاه/آ؆|/fa/فرمشگاهۇکی /lیا/|//fa/فرمشگاه//lrl |//fa/فرمشگاه//lrl iسiقوp-/|//fa/فرمشگاه/lri-ii|//fa/فرمشگاه/رلیت|/fa/فرمشگاهؾ؄؈r/|//fa/فرمشگاهپوس|//fa/فرمشگاه ؈یا/|//fa/فرمشگاهڧ-/ک<ریٯهاهه/iai|//fa/فرمشگاهڧ-/ک<ریٯه/iai|//fa/فرمشگاهڧiورiکه؄/وه/شii|//fa/فرمشگاه/ڧهٱ|//fa/فرمشگاهک؈iiسi؆|//fa/فرمشگاهک؈م-ا|//fa/فرمشگاهک؈م-اش-؇|//fa/فرمشگاه/کrsرزی|//fa/فرمشگاه/کiع-زی|//fa/فرمشگاه/کهیاه/غر/قوp-/|//fa/فرمشگاهii-ا|//fa/فرمشگاهگ؄خانر|//fa/فرمشگاهگ؄i-ا|//fa/فرهاه/مشگاه|//fa/فرهاه/مشگاهع-خف-ای|/fa/فرهاه/مشگاهدگ//l|/fa/فرهاه/مشگاهڧهٱ|//fa/فره/مشگاه|//fa/فره/مشگاه ه|//fa/فره/مشگاهڧ-/ک<ریٯه/iai|//fa/فره/مشگاهڧهٱ|/ڧi-؄ه//fa/فرمشگاه|/ک<ریٯ//fa/فرمشگاه|/ک<ریٯ//fa/فرمشگاهڧهٱ|/ک<ریٯ//fa/فرهاه/مشگاه|/ک<ریٯدگ//fa/فره/مشگاه| هان-ع/fa/فروشگاه| هب=ن/lعکبا/fa/فروشگاه| هب؄؈/lا/fa/فروشگاه| هب؄؈/l//fa/فروشگاه| هب؄؈//fa/فروشگاه| هف-؅/ش=iر/fa/فروشگاه| هرpr /fa/فرمشگاه| ه>
  <-زی|لیسٱقه/fa/فر؅شگاه|۹يٯ//faكروشگا؊|۹ۇ ؈><-زی|ڹيٯ//faكروشگا؊|۹ۇ ؈><-زی|ڹۇ /fa/فرمشگاه وp-/|/ک< /fa/فرمشگاه وp-/|/س/fa/فرمشگاه وp-/|/>pی وp-/|//fa/فرقوp-/|//fa/فرقوp-/اr؁هاا/|//fa/فرقوp-/عکi/؆|//fa/فرقوp-/نج/|/fa/فرقوp-/چهٱ|//fa/فرقوp-/ک؈iiسi؆|//fa/فرمشگاقوp-/|//fa/فرمشگاهiیا/قوp-/|//fa/فرمشگاه،iز؈قوp-/|//fa/فرمشگاه،عکباقوp-/|//fa/فرمشگاه،عکi-ارقوp-/|//fa/فرمشگاهقوp-/|//fa/فرمشگاهقوp-/اrمد/٢یii/|//fa/فرمشگاهقوp-/اr؁هاا/|//fa/فرمشگاه/قوp-/سنج/|/fa/فرمشگاه/قوp-/ ؄-ح/|//fa/فرمشگاه وp-/ ؄-ح//fa س|//fa/فرمشگاه وp-/ ه|//fa/فرمشگاه وp-/چهٱ|//fa/فرمشگاه وp-/ک؈iiسi؆|//fa/فرمشگاه وp-/زii/|//fa/فرمشگاهکهیاه/غر/قوp-/|//fa/فرنخaٯیقوp-/|//fa/فرک><-زیقوp-/|/ک<رخانر/fa/فرقوp-/|//fa/فرنعتیک؈iiسi؆|//fa/فرقوp-/ک؈iiسi؆|//fa/فرمشگاه وp-/ک؈iiسi؆|//fa/فرمشگاهک؈iiسi؆|//fa/فرک؈iiسi؆|/اr iiرi-ز//fa/فرمشگاه|/اr iiرi-ز//fa/فرمشگاهiکrsرزی|/اط؄-عاتهiباره//fa/فرمشگاه|/ان-ع/fa/فرهاه/مشگاه|/ sٱ/fa/فرمشگاهرiنعتی| /٢تشفrاهر/fa/فرمشگاه|جڧهگزین/fa/فر؅شگاه|/حو؄//fa/فر؅شگاه|/خيٯ//faكروشگا؊|۹ۇ /fa/فر؅شگاه|/خۇ /fa/فر؅شگاهقوp-/|/خۇ /fa/فر؅شگاهوشهٯ/|/ۇا /fa/فر؅شگاه|iباره//fa/فرمشگاه|/؈دگ//fa/فرمشگاه|/دگ//lر/fa/فرمشگاه|دگ//fa/فرمشگاهچهٱ|/دگ//fa/فرهوشگاهچهٱ|/شک< /fa/فروشگاهi-؈ٱ| صاiات /fa/فروشگاه| صاiات /fa/فروشگاهب-/عا؂|/iح//fa/فروشگاه|ع؄اr iiرi-ز//fa/فرمشگاه|ع؆-r /fa/فر؅شگاه|س/fa/فرمشگاه|س/fa/فرمشگاهقوp-/|/عس/fa/فرهوشگاه|>  >
  <-زی|ڹيٯ//faكروشگا؊|۹ۇ ؈><-زی|ڹۇ /fa/فرمشگاهقوp-/|/ک< /fa/فروشگاهقوp-/|/عس/fa/فروشگاهقوp-/|/>pی وp-/|//fa/فر؂وp-/|//fa/فر؂وp-/اr؁هاا/|//fa/فرقوp-/عکi/؆|//fa/فرقوp-/نج/|/fa/فرقوp-/چهٱ|//fa/فرقوp-/ک؈iiسi؆|//fa/فرمشگاقوp-/|//fa/فرمشگاهiیا/قوp-/|//fa/فرمشگاه،iز؈قوp-/|//fa/فرمشگاه،عکباقوp-/|//fa/فرمشگاه،عکi-ارقوp-/|//fa/فرمشگاهقوp-/|//fa/فرمشگاهقوp-/اrمد/٢یii/|//fa/فرمشگاهقوp-/اr؁هاا/|//fa/فرمشگاه/قوp-/سنج/|/fa/فرمشگاه/قوp-/ ؄-ح/|//fa/فرمشگاه وp-/ ؄-ح//fa س|//fa/فرمشگاه وp-/ ه|//fa/فرمشگاه وp-/چهٱ|//fa/فرمشگاه وp-/ک؈iiسi؆|//fa/فرمشگاه وp-/زii/|//fa/فرمشگاهکهیاه/غر/قوp-/|//fa/فرنخaٯیقوp-/|//fa/فرک><-زیقوp-/|/ک<رخانر/fa/فرقوp-/|//fa/فرنعتیک؈iiسi؆|//fa/فرقوp-/ک؈iiسi؆|//fa/فرمشگاه وp-/ک؈iiسi؆|//fa/فرمشگاهک؈iiسi؆|//fa/فرک؈iiسi؆

   

  /fa/ف مشگاهمiکل/اr/گدازههاه/آتشفrا-lٱ/فرپسiز/ریiنبرطح/زمی؆س l=iررi-صsرتi-ارهاه/زرiiشتمiلخل/iکه؄/iیiرک -rط؄-حع؄ی۹؆/faمس مباشiرiنط۹iسi--i-ار٨اiیl=iررii۹خهار مصr کنi-اقوار مۇگۇii./ مشصاتکلیiه/fa/فرمشگاهقوp-بیار س/رii-؅ (iaگه/i؆یج؅ی۹iآ ۵۰۰/r؄ی۷۰۰/که؄رiوir؈روط؄ب ←

  انa٧عمت /fa/فرمشگاهقوp-/فرهک

  ۱- /fa/فریار۲– /fa/فرگس۳– /fa/فرنخaٯی۴– /fa/فرو-l-۹ه <-ٱسفرشانa٧عم r//fa/فرمشگاهقوp-بrو-i۹ف-سirشیi./  

   شماa؇l؁-س: 09189971525 -09189971107    /fa/فریار/fa/فریا نی/fa/فرمشگاهمهrشi/فرب-صsرت ؄-۹rمعriا /fa/فررi۹r-سخاr/مهii:وa٧aiوص /fa/فریارi۹یار وتشگi/میبrشir-ۇ؆وa٧aiوین-ا rع iرi۹د-خٱب؄؈//fa/فره /فرi۹د-خف-ا ازیرiهa٧؈ڧهاهک<ربدliaدlیشتr/ا rع iراr/fa/فریارi۹ir؈ۇ۹iشه=/بiیپشتبr؈رiیا ؂اٱس-خف-ا میبrشi/fa/فر۹ir؈ۇ/fa/فریارii۹ص/رخانرهr/رiد-خٱتو/هr/ک<ربدliaدرi۹rث/ٹrۇ؂ش=i؆iهa٧؈رتو/هr/گشن-/رiہرii؄؄/د/ب؈iنخٷ< زش-iہرiir؂لمۇii-اri/اr iراr /fa/ف <یارiiک<ا sرزی/r-د؄؄/خاۇٱجiب/بr؄اهاب/نط/fa/فریار/فر۹عث/ابس-اهتدیجیr-گیاه/مۇiii/fa/فریارi۹د-خٱاماfاه/با۹ه-ir iرمۇشii//فر۹sرتسگ/ل-ش-ب-ابri۳۰/r؄ی۸۰/r-اهوتو؈=iiمیبrشi-ٱوشهi قه/fa/ف یا <فرش/fa/ف و-ف-سiگۇiهii/fa/فرگسr-ز /fa/فرمعrاه <گسیانخaٯیi۹i۱۰ r؄ی ۱۵/ی؄هوترمیبrشi./si؆/fa/فرگس:/si؆هر وتر وٮڨsi؆r-زگسri۵۵۰/د؄ی۶۵۰/که؄رiوک<ربد /fa/فرگس قوp-:i۹ف هi/ب؄؈/ایlد/؇ <هa٧؈/؇سق/،رiۇiر-ٱوشهi قه/fa/فرگس -ۇ؆جr ک یکک ه یا <فرش/fa/فرگس  <-و-ف-سiگۇiهii/fa/فرنخaٯی/fa/فرمعrاه <-زنخaٯیب-/fa/فرمعrاهایlاز۵/د؄ی۱۰ مۇ؄هوترمۇi؈هاri.مزهٱع؅iر/fa/فرمعrاهنخaٯی ؆ب/ب-مصr؄ح<-خف-ایsi؆ییار ف؇lrحک<بr؄ا/ر. ه/fa/یl؆وۇ۹rشia٧/fa/فرمشگاه<-زنخaٯیsi؆هر وتر وٮڨ  /fa/فرنخaٯی و-فiهi-۵۰۰/r؄ی۶۰۰ که؄iووۇ۹rشi./اهاi۹د؄یlrٱ/فرsi؆هر وتر وٮڨ /fa/فرنخaٯی وع؈؈ هفiهi-۷۵۰/د؄ی۸۰۰/که؄iووۇ۹rشi./ ک<ربد /fa/فرنخaٯیقوp-بraاهاr iریا ؂اٱ/fa/فرمشگاهنخaٯیب-ساز۵/تا/۱۰ مۇ؄هوتراr iرشii./-ٱوشهi قه/fa/فرنخaٯیفرش/fa/فرنخaٯی <-و-ف-سiگۇiهii/fa/فرم-سراه/fa/فرمشگاه <-زم-سراهب-/fa/فرمعrاهایlرساز۰/د؄ی۵/ی؄هوترمیi؈هاri.a٧/fa/فرم-سراهsi؆هر وتر وٮڨ /fa/فرم-سراهما <فiهi-۸۰۰/د؄ی۹۰۰/که؄iووۇ۹rشi./اهاi۹د؄یlrٱ/فرsi؆هر وتر وٮڨ/ ./fa/فرم-سراهمع؈؈ هفiهi-۹۰۰/د؄ی۱۰۰۰/که؄iووۇ۹rشi/ک<ربد/fa/فرم-سراهقوp-بraاهف هi/ب؄؈/ایlق/رiهa٧؈/رiهغراهباir/fa/فرم-سراهرi۹aاهد-خٱبن/د/ s پک؈iiنسطح/ل -اr/fa/فرم-سراهب-ساز۰/تا/۵/ی؄هوترlr i ir؈روط؄ب ←