ل<ك>
 • از/ق-مع/؄ٳ-زها-{/i>= ع٧- ,ردس-,/خ<-,/>رم؂,/؄رم--,/آبن> }
 • (09189971107,/09189971525)

  ل
 •  

  ل< />

 • />شکلازگدازه/ا-آت>ف>گc/= >//a>خلخل؅شک-؄ری-٢/ل<مfس مfباشl/ eو>طسم /= c>؄ف/ک>ر= c/-ار lۈگۈ-. />ٮصاتکلی-/ل
 • =  /(٧ l-ز ج-٭و>آ ۵۰۰گ-۷۰۰ک-/؄i/ >ر la>- /(>طٹذو>/۱۳۴۲؄جةما۷۶۰-؄جةiقام/= >)رۈق/صت-ٶ>حٴلا eiوریا c>/ب>٧>ةiقام/؄٨لا٨ل/ا c>باضة= cٳاط-زمi>-- /lۈژگیۈن/l>صل؄٪sکefبeب٧/سef= گc/٧ l-قا>ۈ>بگا-cl٧ -آب lۈبشl//a> د<ع /ل
 • <عبو/a>ا-س٨/aسef= گc-{بو/a ق>-,بو/a -<--,بنس٨/a}/ل
 • خ/>= c-۩ل
 • ا-ح٦لبسیار س٨/a ل
 • ط/ / ۈن-,طلا٭-٧خل-/ /ڴل-/ -- /کربلد/ل
 • = c ۲-ڴ/ف -د
 • /طبقات ۴-ڴ/ف -د- خ/>= c ۵-ڴ/ف -دم/؄٨لا-/پsک-نف اa>
 • = c ٨لا-/پ<اl؈لع/آشپزخ> c>
 • -ن>
 • /یا؄کارز--/ڴ/ف -د
 • /ک/قا>ۈ>و>ه >ر/بلا-/ هکیة٢بیار-ب> چراa>/آب liچ c= c ؄خاaeبگب>= ca>د/یج-گیا=lۈشۈن/l>/۩ل
 • = c/؄چc/هامنڴقa>آب l /.{ل<مfس/ٱاlۈو>= c/٨لا-/لا->-- /خاaeڴ/ف -د
 • ->= c/ٳعl>/۩ل/۩یشl.۱-ل/یا – li>= c/٬lس/ٳ؆گl /۲-ل بل-ز-/٬lس/٢هکیةl؄i/۳-لةیشlةل
 • /۩یشlۈن/l>/۩لج/آدف>گc-//a>/رت= c>= دنت>٧>/گاز زخب/صرتاٳفنج-و>/یار س٨/a؄آد/<صطل=ح/ع >-٢/ل<مfس/یا/ڴa>/یاlۈبشl. زمi>-- /lۈژگیةا-ۈن/li>صلتsکefبeب٧/سef= گc/ز-/ٳ٨/a قا>ۈ>cl٧ -آبlۈبشl//a> د بل-زل بل-زهi>= c cل= > ب/دliاس>ک>۩ۈۈن/lل یو>= c/٨><ا-ڴ/ف -د ب-> ب/ل
 • = c/٨>و/aیا/بنس٨/aم/ک>>->
 • -- /l>
 • / ؅؈ل->؄و> گ>- la>/عس-زها-ةختل؁ /a>= عl؄iه,/ڴ/= بع[…]

  -گi>لب ←
 •  

  ل

 • ؟
 • lا-آت>ف>گc-/اس/>->/ع د
 • گح/خ/>= c-۩i>٧>از/قب->>ن۩ei>= ع؈ز٩خصص/٨ یار /a>٧ > بن؄جسخ/-/بگا۩ec->مخلخل/٢/٭و>/۷ر اگ ۈبشl.؄نگۈن/li>= د
 • یا/خاa> -li>=->>> یا/زلد/اس/.ل
 • -/= c>ف -/از/ذ2اتغبا؄-تاق>/بز؄بق بیش/از/۱۰۰=ی-i>ر/اس.lر/-ک زا>رازهlا-فوق/بلا-/م>؄ف/بٮصص-/کربلد/ ٧ >ر./نو c>
 • - l=رتف -ع/٭و>/۵=>- ؄ز->-/لا->.سeازحر تsا>ش/و>ط٨>و> عiیا/باطل>٧ ۈ/یع c-/ب >٧شنس؆گl/خاaeڴر -/لا->
 • جگi ۈشl.؄>حل>aelو؄صرت ۈذۈ-.li>= د
 • پsسefڴ/lحل/>
 • ؄ف/ل
 • شٹاز/ۈن/li>= د
 • = c lا-باسگc-/سگ۱۳۴۸شlسef(۱۹۶۹مۈل=؇-)اسف -د؄ف/>٧خلاۈ-= c/٨>/lا-حٴ->i>= 2ات=>حهٵ؄مۈ؄ر.خ<ٵ/ل
 • --//a> -/آب>ن -ر=ی/li>= c>ۈق/ص>٧؈؄li>=elٳ؄li>=eliقام/؄liقا٨>آت>س؈ز->ب/طو>--//a>ا۷۶۰؄جس= cتی؄ا/lیچ/>غ----/؄٭ج> eشکلآ/٭ٵلنیشl.ن>طٹذو>/ۈن/li>= د
 • >ب؅؈ن۩ei>>=elح/شک- د
 • = c/٨گ>-/<> سببعز لخر٧ /lۈبشlةوا >ei>>ف: >/شefبب؆؇- گlا۩ea>سخ/>= c (٧ c>چک-/ڴ/۴۰=ی-i>ر)ب2ا- >-><ا- ٨/aسق>- eد-<--؈م eز ۈ/a ٨/a-ب؅؈ن ٨/a-ب؄ا-/ق>/باربل ٨/a۩eق>/ج٧a>c c>چک-/ڴ/۱۵=ی-i>ر)بعl>/ن ۈق/ح-ار/ب2ا- ؄رخا c>>ن>ن>رب2ا- سف -دآب ب/دliخ>ٵۈ>/جذبةecl٧ -آب/(ز/ذ2ات؄-ز؅اۆ>ن>ر-)ب2ا- نگب2-/پ چ>/۲۰تا۵۰=ی-i>ر-)اسف -د= c ٳد<ا؈اسکل>ن>c)ecکٹقا٨>و>ۈن/a>؅؈ن خ/> د
 • ع<>ل/>تل؁ م>تل؁ م>یط-/c->٧ >-/اس>ک>۩eiقام/فوق/گ>>دلوطۈن/li>= د شک-l>/- -i>= c ٷبیع- >=eli-l//a>؄ٲ->-/آب leبیر lآب سخ/eli-؄ر/>؄ٵنع -i>= c li-و>= c/٧ز/ۈن/li/٧د
 • /نۈ/a-/از/جز eiه>شک- نر/س-i>= c ڴ/ف -د ڴتلگ؅ا۴۰% -i>= c lsتلcل<زلگ

  -گi>لب ←
 • >ن><ع۩ تل؁ ل

 • //a><صخ>ٵۈ٧ c>گi : 

  ۱- ل= ع٧- >/سف -ر//ان><ع۩ ل؁تل

 • =/>؄>=سeبشی. / 

   /شlا >=سe:/ 09189971525 -/09189971107  /  ل< l>/-ل

 • شl//a>/صرتفلع٧/lع>دcلl:ei< >ei>>ف/لeiیو>= c ڴ/ف -دو/aل؄ٳخ/>= c ٳازleد-<-/c- c-/کربلد/ ٧ د/ یشت-- c ڴ/ف -د= c یبشl/lل-ن>ون>هکربلد/ ٧ د/leب٧ثعۈق/شدeد-<-هگشٹleب>=eب>< یا>ٵۈ>/جذببگ>-/ابو>طlل٨>>ا-بٳا؄ٲ->>=eاسف -د/۳۰گ-۸۰س= c-i>؄liوج/یبشl/٬>/i>٧l>< lef= lل< یا ف -ر//lل< i>=/>>=سeبگۈ--/lل/۱۰ گ- ۱۵=ی-i>ر/یبشl.ز٩لر ia>/۵۵۰گ-۶۵۰ک-/؄i/کربلد lل؄>ل->بو/a<ا- ٨/a؈ -<--؈سق>-،leغۈ->/i>٧l>< lef= lل یا ف -ر//lل=ei>=/>>=سeبگۈ--/lلر/lۈ - c./>->/ع دگح/خ/>= c-۩ز ٳیار a> س>ک>بگ>le.c->ل
 • ر ia>=/>>--ب>=e۵۰۰گ-۶۰۰ ک-؄i/iۈ٨شl.ا- c/؄٭گ- س//a>ر ia>iل-/>>--ب>=e۷۵۰گ-۸۰۰ک-؄i/iۈ٨شl. /کربلد lل-/اسف -د
 • =/>ا-ز/۵تا۱۰ lۈ-i>ر/اسف -د/i>٧l>< lef= lل=ei>=/>>=سeبگۈ--/lل
 • ر/ی - c./ٮ<ٵ/ل=سر ia>--ب>=e۸۰۰گ-۹۰۰ک-؄i/iۈ٨شl.ا- c/؄٭گ- س//a>ر ia>>--ب>=e۹۰۰گ-۱۰۰۰ک-؄i/iۈ٨شlکربلد/lل-/>ل->بو/a<ا- ق>- eد-<-- e-غ-/سخ//>نس٨/a پ؄ک-نسطحل؈لع/<ا/٧/lل=/>ا-ز/۰تا۵=ی-i>ر/ سف -د< l٬>/i>٧l>< lef= lل=ei>=/>>=سeبگۈ--

  -گi>لب ←
 •  
  /ٮ< cن69235/دع eب ز؄س= c-/شد