وهكر٩ه-در-ی-اق معlٱ؆زها-ی{٩هععl٧- ,س-ی,٩خهدl,؆؆م؂-l,؆م--ی, بن }

(09189971107,09189971525)

وه-ر٩-در-٩ مع

 

وه-ر ٩-در-٩شکلاگدازه٩ا-یآتف ۱ع h-رپسازرینlبررطحزمیۆlس؆ ٹ۱٩ب۹صrرتlرر٩ا-ی-زl؇شت٩خلخل؈شک-ۄ؆یٱک ؆ٵطلحع؄؅l٢ۆوهمس مباش؇hو طlسو؆عرر -l۱٩l٧خ/h-ار -ک؆؆ر٩ ار گ . ٩ٮصاتlکلی-٩ه-ر٩-در-٩ معبیار س٨-l؇بو ؅ (٧؆-یهزۆlحجۅl٭و آ ۵۰۰ۄl۷۰۰ک-ۄٯ٩ر ڂ -ب)ق ح ار/h- ٩بو h- (؂طٹذو ۱۳۴۲ج۹lواl۷۶۰-ج۹قا--ع h)قصrتlٶ ٌحٴاhl؇وریارر٩/ف hlار/؆ۆ؇ن؆ٱ٨ور٨ hبر٩ها ٌ٧۹قا--l٨ا٨ار؂باضlراطlزم h ؆وژگینوصrلl٪aک-ۇبس/ف ۱٧؆-یقاۄ hبۄا-یٱو٧-یآب یبش-ر٩هجب قا--/hبhنرخ/h؇l۱٩یش.کربدٹر؇اع ٩ه-ر٩-در-؆ٱh-۱٩ه-ر٩-در-_--ٹر؇اعبۄو-؇ا-یر-lس/ف ۱-ی{بۄو-ق؁,بۄو--ها ,بhنر-}٩ه-ر٩-در-_نله-یپیشرخ/h؇lخ/h؅رlه-ر٩-در-_خ/h-ها ؇ا-یح٦لبیار س٨-l؈ه-ر٩-در-_؂ط/h/ئن,طا٭-ی٧خ-- ؆ٵ--ٹh ؆کربدوه-ر٩-در-٩-ظی۱-ن؆ٱ٨٨ا-ٹ-ۇب-lخ/h؅ر ۲-؆ٱh-۱٩ه-ر٩-در-٨ا--ضاایڂرنیازبرر-lساز-ی٧د۳-؆ٱh-۱٩ه-ر٩-در-٨ا-ک؁طبقات ۴-؆ٱh-۱٨ا--lخ/h؅ر ۵-؆ٱh-۱l٪ون؄-/hl٨ا--aک نl-ضاڂرنیازبرر-lساز-ی٧د۶-؆ٱh-۱٩ه-ر٩-در-ٱخ/h؅ر ٨ا--هش l-عه-؁آش-زخرر۷-؆ٱh-۱٩ه-ر٩-در-ٱخ/hبhنر-l۸-؆ٱh-۱l٪ص؁۱خنره۹-؆ٱh-۱٩ه-ر٩-در-lٱ؆خ/hهز؆ئ-l کربدم ت-؁ وه-ر٩-در-وه-ر٩-در-یا؆ٱڂ؈ٱیاlکا-رز-؆ٱh-۱٩ه-ر٩-در-lکا-رزینو؈ٹlکhقاۄ hو هربدریبۄا یبدٹزانره-۵-۱۰ ۄ-هربا-ٹهکیl٢بیاریرکر ۅو چراڂربعثیشورطو /hآب چرر خاڂبۂ-l؅رٌڂربعث برسرlدٱیجlگیایشوٌنو؈ٹlه-ر٩-در-ٱایhو رlچ-ها-ن؆ٷقڂ؅آب ز؆رٹl.{همسٱایhو ر٨ا--ا-ره-ز- ؆خاڂ؆ٱh-۱٩-} ٩ه-ر٩-در-ٳیار٩ معه-رٳیارا- رٳعl؈ٹlه-ریا؁/hیش.۱-وه-رنٱڂ؈ٱیا – ر٬رٳ؆گ۲-ه-رٳ-- hب-ز-٬ر٢هکی۳-ه-رٵنعڪ-l– ه-رٵنعڪ-lزخاڂ؈-- ٌیشٌه-رٳیار٩ه-ر٩-در-ٳیارl-ن؆ٷقڂدوارlشرسh؆۱ق معیا؁/hیشٌنو؈ٹlه-ر٨؈ۈآۅ۱ٹزگدازه-آتف ۱--ر٩سازرینlبررطحزمیۆlس؆و /rرتlرر٩ا-ی-زوٌشتhب-لیشٌنوهع۱٨۱ٹ؄hlنت٧گاززخوٌ۹صrرتlاٳ-نجlو /یار س٨-lٌآۅ۱ٹس hهاصطلحع؄؅l٢ۆوهمسیا؆ٱڂ؈ٱیایبش.زم h ؆وژگیا-ی؆نوهصrلتaک-ۇبس/ف ۱هزۆ-ٳ٨-l؇قاۄ hٱو٧-یآبیبش-ر٩هجب قا--/hبhنرخ/h؇l۱٩ی؆.وه-رٳ-- hب-زوه-رٳ-- hب-زه ررٌوه-رhب-زکربدم ت کی٧رٌ ؅ ۹دۄۄاhک؅؆نوه-رٳ-- یhو ر٨رhررا-ی؆ٱh-۱٩-وه-رٳ-- ب- ب٩ه-ر٩-در-٩ معخلوطlک؆ٱhا hو ر٨؄و-یابhنر-l--/ک؅h؇-رن-. ٩ه-ر٩-در-ر-l-ه-رنٱ/؆ۆ؇ر-l- معه-ر٩-در-٩-ظیlاخ/h-ار ٧شhنبز h ؆و-درl-ه-رlک؈ٱ؇؈-- ٌو ؆ۆر٨یشا۳۰۰۰ h ڂ -با؈٧عر؆زها-یخت-؁ -رٴۄ:ه-ر٨ٌ,ه-ر٩خهد,ه-ره-دس/,ه-ر٩هععlه,نٱ/؄بعl[…]

ٌر٩هلب ←
 

وه-ر٩-در-ڱ- h؟٩ه-ر٩-در-رر٩ا-یس٨-lحٵلادۄ- hا-یآتف ۱-اh٩- hع؅۱٩ه-ر٩-در-وربhبعlمۄحٯ؆خ/h؅رlه٧۹اقب؄نهععیزۆlخصrص٨سیار -؅٧ه ۈنlج۹سخ/h-بۄاٱ- lوخلخل/l٢ۆ٭و ۷دا-؆ۆ؅یبش.نگ نوهع۱٩-در-س-- یاخاڂ h-یه؄رر-- یازداh.وه-ر٩-در-٧ه-ررب-lا-یه-hاذaاغبا-یتاق hبزٌبق بیشا۱۰۰یۄ-هراh.رکlازا؆؆ازهlا-ی-وقبا---بصrص-کربدٹ٧؆؆.ن-ررا-ی؆ٲوحمعاhخaاوه-ر٩-در-ب۹صrرتl-دس/lا-یبق ۵۰تا۱۰۰ h lرت-ع٭و ۵ h lز- -ا-ره--ی؆ٲخاڂlٳ؆گۈ٧ه.وسازحدٌتaا؆ش۹hو طl٨؄و ٌعۄیاhبا/لربه٧یعر-به٧شhنس؆گخاڂ؆ٲر؈--ا-ره-وه-ر٩-در-ا؆جٌ؅یش.ةحلربععۄیاhبا/گ -ب۹-؅ڂوlصrرتl؅یوذ .هع۱٩-در-بعlوس/فعک-ر-؅-aس/l؆ٲوحل٩-درحۄمیش. ؆بق۱٩-وه-ر٩-در-من؆س/فر؈یl شhٹا نوهع۱٩-در-س؆خ/h؅ر ا-یبا/h؆۱-س؆ۄ۱۳۴۸شس/l(۱۹۶۹ملl)اh-۱٩یک ن.l٭ۄ حٶٌعۄرب٩-ه٧خلا ر٨رک؈ٱا-یحٴ-رخ--ۂفر/اهعaا hهl-ربی،l-رب/h؆۱lو…ٱ- lٵl-ی؆.خهاٵوه-ر٩-در-زۆlخصrص٩؆ئنl(۵/ ۰تا۷/l•l)ب۹طو --ره؈- بنریوهرٌ قص٧ی؈ه،lٳ؈ه،قا--lقا٨؄آتس؈ز- ب۹طو --رهاl۷۶۰lج۹سریاویچهغ-- -l٭؅l؇شکلآۆ٭؆ٵلنیش.ن؂طٹذو نوهع۱٩-در-۱۳۴۲ج۹سریاویبشٌاhحک؅ ب؈-ه،حٯشک-ۄ۱؆ٲوه-ر٩-در-؆ٲو- ر٨ۄ-ها؅l؆ربhبعlزۆlبخر٧ویبشٌ-اهٌه-: ۹ hش-ۇب-lۅاڂ؁س؆خ/h؅ر (٧رر٩اl؇ذaاڂ؈چکh ؆ٲ۴۰یۄ-هر)بaاlh؇-ر٨؄ه-راl-lسق؁ر؇د-ها یم؇ز؆ئ-l-رب؈--ربا-- hباربl-lق hج٧ڂررر(رر٩اl؇ذaاڂ؈چکh ؆ٲ۱۵یۄ-هر)بع؈٧-قح ار/hبaاl؆خارر٩ای؈هنرهوهش l-عها-یح ار/h(دنره۲؈اl۴۰یۄ-هربaاlh-۱کا-رزیlن؆ٷقڂ؅آب ب۹دۄۄخٵ hجذبٱو٧-یآب(اذaا-ز؈اlدنره۳۰یۄ-هر)lبaاlنگبa--؆رچره(ق h۲۰تا۵۰یۄ-هر)lاh-۱lٱخ/h؅ر ٳ۱ایاکلرهوله(ذaاوهlهنر)ٱکhٹقا٨؄hو ۹؆ن-ره؈-خ/h؇l۱اوه-ر٩-در-عۄربٹ-ی،llقا٨؄عها؅ل٩ت-؁ مت-؁ میط--- l٧ه-اhک؅قا--/h-وق؆ۄ ۱ا--یبش.٩لوطl نوهع۱ب٢هکشکف/h؇lشک-ۄ؈ٹl-هر ٷبیعl؇،یو-رهlٲ- آب بیر؈آب سخ/hی؆هlٵنعڪl-هر یhو ر٧ نو٧۱٩-در-ب۹ع؈٧---ا جز؆ءه؅hشک-ۄن؆۹س-هر نٱh-۱٩-.ص نٮت-؆ۄ؈اl۴۰%l-هر aت-رٌوهزو-؆ۆ

ٌر٩هلب ←

ن؇اعl ت-؁ وه-ر٩-در-ق مع-ر٩lکٌکربدوخ؇اصخٵl٧رٌ ۄ : 

۱- وه-رٳیار۲– ه-ر-دس/l۳l– ه-رنخهدl۴l– ه-رهععl٧- ۹ hسفر/ان؇اعl -؁وه-ر٩-در-ق معبههlh؅سبشی.  

 شا؇l؅س: 09189971525 -09189971107    وه-رٳیاروه-رٳیار ؈ٹlوه-ر٩-در-م- ش-ره۹صrرتl-لعl٧ٲوع ۱l-ه-رٱب٧ٲسhخaام- :هاهٌه-وه-رٳیاربٳیار ه-دٌیبش٧ٲنوهاهٌیhو ر نٱh-۱lٱخ/hهۄو-وه-ر٧- -رهlٱخ/h؅ر ٳاز-lد-ها ڱ-ر-کربدٹ٧دٹیشت ر نٱh-۱اوه-رٳیاربٌlٱش-ۇب-lشتبوبیر ٷبقاhسخ/h؅ر یبشوه-ر٨ٌlه-رٳیارlhص؁۱خنرهرخ/hهون؄هکربدٹ٧دوب٧ٹث قشۆد-ها ۱تون؄هگشhٹبرۄۄر-lبۈنlخ -ز/؇،برحٌۂل٩ سرٌاh-۱ا ه-ر یارlکا-رزی۹دۄۄخٵ hجذببۄ-ابhو طlه-رٳیار-ر٨عثابسر-تدٱیجl۹گیا؆وه-رٳیارlٱخ/hه٨؆ها-یباlٲ- ،اh-۱٩شٌ-ر٨ٵrرتlس؆گش۹ب۹اب ۳۰ۄl۸۰ر-هlوۈ٩یبش٬۹ hه٧ر /ف hlه-ر یا فر/وه-ر ههh؅سبگ -وه-ر-دس/l-ز ه-روعر- -دس/lیانخهدll٭و ۱۰ ۄ ۱۵یۄ-هر٩یبش.زۆlه-ر-دس/:زۆlر هر ڂ -بزۆl-ز-دس/lو ۵۵۰؆ۄl۶۵۰ک-ۄکربد ه-ر-دس/  مع:هlh؈-- ٌبۄو-ٱاl-l -ها lسق؁ر،غ ر٬۹ hه٧ر /ف hlه-ر-دس/ نج ک-کlک--  یا فر/وه-ر-دس/  ،ههh؅سبگ -وه-رنخهدlه-روعر- -زنخهدlبعlوه-روعر-۱ٱاlا-ز۵؆ۄl۱۰ ۄ-هرو؈-ر.٩- hع؅۱وه-روعر-۱نخهد l؆ربhبعlمۄحٯ؆خ/h؅رlزۆlبیار ڂ؅۱hک؅بۄ.-- lوه-lۆl٨شٮهاٵوه-ر٩-در-ٯ-زنخهدlزۆlر هر ڂ -ب  ه-رنخهد ههh؂ -ب،۵۰۰ۄl۶۰۰ ک-ۄl٨ش.ا-رl٭؆ۄlh-ر٩زۆlر هر ڂ -ب وه-رنخهد هۈ--هh؂ -ب،۷۵۰؆ۄl۸۰۰ک-ۄl٨ش. کربد ه-رنخهدlق معبه-اh-۱بیر ٷبقاhوه-ر٩-در-نخهدlبها-ز۵تا۱۰ ۄ-هراh-۱ش.٬۹ hه٧ر /ف hlه-رنخهدlرفر/وه-رنخهد ،ههh؅سبگ -وه-رمس۱ا-وه-ر٩-در- -زمس۱ا-بعlوه-روعر-۱ٱاl۱سا-ز۰؆ۄl۵یۄ-هر٩ی؈-ر.ٮهاٵوه-ر٩س۱ا-زۆlر هر ڂ -ب وه-رمس۱ا-ما h؂ -ب،۸۰۰؆ۄl۹۰۰ک-ۄl٨ش.ا-رl٭؆ۄlh-ر٩زۆlر هر ڂ -ب .ه-رمس۱ا-معۈ--هh؂ -ب،۹۰۰؆ۄl۱۰۰۰ک-ۄl٨شٌکربدوه-رمس۱ا-ق معبه-h؈-- ٌبۄو-ٱاlق؁ر؇د-ها ر؇h-غ۱ا-با-٧ٲوه-رمس۱ا-هبه-رخ/hهhنر-l- پlک نlسطحل-عٱا٧ٲوه-رمس۱ا-بها-ز۰تا۵یۄ-هرٹh-۱ ٌ٬۹ hه٧ر /ف hlه-رمس۱ا- یا فر/وه-رمس۱ا- ،ههh؅سبگ -

ٌر٩هلب ←
 
ٮهارنl69235دہعۇ ب٩زسر-ش۱l٬معۇ, 21h-ر 1398 15:55