پكوس<--9ٱ>؁اiق-در/؇ i-/ا9{=سر ٧9 ,ددس9,خٯ7=i ,نeد؂s,/؇eد99,بنا }

(09189971107,09189971525)

پروس<--9-در

 

پرو س<--9؁شکلاiiدازه/ا9٢تشفiی-=سiروپسڧزرسی/ن بوطحزمی س؇e ش/sڨصرت /=-و/ا9ه=i- s/؇شت؁خلخل؁شک9/؇eی/وک ۆطلحعلم=i ٢پم=ٳ م=٨اشکنe/=--ار ؅۹گ۹-/. شٮصات کلی/9پروس<--9-دربسیار س٨ر sڨا/؈i=م (/٧<9sزiج=i ٭/؈iآ ۵۰۰ی=i ۷۰۰ک9s/؇ٱ؈؁ر ؅ڱi<)د۹ق ح-ارت9 sڨ؇؈iت9 (قطٱذ؈i۱۳۴۲/؇ج؈s فا ۷۶۰-/؇ج؈قا>>=سi)د۹قصت=i ٶi/حٴ؇اد sٱوڱیا-وs="د ارزiیsٱنۆ-؆-iبوٯ7-/"ش٧ب؈قا>>/؇ ٨؇ا٨؇ا-ق٨اض؈s =-س-ط زمٱi-=نs۹ژگی۹ن؅حصل/؇ ٪رکs=بڨاسs="ی-/٧<9قاب۹iبیا9-/؇/٧9٢ب ؅۹بش>تبد؆خته ش/یش/.کرب؇دا-ٯ7ع پروس<--9ۆ->i/پروس<--9_؁>9ا-ٯ7عبور/ا9بر سs="ی-9{بورسقف=,بورد9ٯ7-=,بد؆بر}پروس<--9_پله9پیشخته ختم=-=i پروس<--9_ختد9ٯ7-/ا9٭٦لبسیار س٨ر پروس<--9_قطتتزi۹ن=,ط؇ا٭9/٧خ>9 ۆ>9ت-=نکرب؇دپروس<--9س<؅۹۱-ٱنۆ-٨؇ا9شs=بب؆/=i ختم=- ۲-ۆ->i/پروس<--9٨؇ا9>iا/ا۹iونیازبوبر ساز9/٧؇د۳-ۆ->i/پروس<--9٨؇ا9کفڷبقات ۴-ۆ->i/٨؇ا9>ا=i ختم=- ۵-ۆ->i//؇ ٪و؆ل>ت؇ ٨؇ا9>رک-/ن >iاiونیازبوبر ساز9/٧؇د۶-ۆ->i/پروس<--9ختم=- ٨؇ا9>ٯ7ج ؄>ررف٢ش>زخا-و۷-ۆ->i/پروس<--9ختبد؆بر ۸-ۆ->i//؇ ٪صف=خانوه۹-ۆ->i/پروس<--9/؇ خت؈ٯ7ii۹ر  کرب؇دمخت>؁ پروس<--9پروس<--9یاۆڱو-یا/؇ کا>رٲ=i-ۆ->i/پروس<--9/؇ کا>رٲ=i۹ن؆و- کدقاب۹i؈iهوب؇در=iرابیا ؅۹ب؇داز/انوه9۵-۱۰ ؅۹9ٱترب؇ا9زهکی؈s ٢بیار=iبوکر ؅۹؇؈i چراiوبعث؅۹ش/رط؈iتآب ؇ٱچ-=- /؇خاڱبیsبم=-/iوبعثؾبiس=-=i تد-یج=i iیا/؅۹ش/۹ن؆و- پروس<--9ٱا؅۹د؈i=-/؇ چ>-/ا>نۆقڱم٢ب ؅7ii- .{پم=ٳٱا؅۹د؈i=-٨؇ا9>ا9وه9ٲ9i-=نخاڱۆ->i/>/} پروس<--9ٳیاو-در؈پروٳیاو/؇ا9i-i=-ٳر ؆و- پرویافت؈یش/.۱-پروۆڱو-یا – ؇ٱi=-٬؆اٳ؆گا۲-پروٳ>9i تب؇=i--٬؆ا٢هکی؈s؆؇ٱ۳-پروٵنعfs– پروٵنعfsازخاڱ؁>9i/؈یش/؈پروٳیاوپروس<--9ٳیاو/؇ >نۆقڱ؇دفا-/؇ ش/رسدی-ق-دریافت؈یش/۹ن؆و- پرو٨وج/آ/ازiدازه9٢تشفiی-9روسڧزرسی/ن بوطحزمی س؇e؈iصرت /=-و/ا9ه=i-/؇شتتبد9ل؈یش/۹نر=/٨ٹلد انتش٧رiازازخ/بصرت اٳ>نج=i ؈iسیار س٨ر /؇آ/اسiٯ7صطلحعلم=i ٢پم=ٳیاۆڱو-یا؅۹بش>تبد؆خته ش/ی/؇e/.پروٳ>9i تب؇=i-پروٳ>9i تب؇=i-هٱi=--/پرو٪ب؇=i-کرب؇دمشت-کی/٧-/i=ما بد=iاiدحکم؈۹۹نپروٳ>9i ید؈i=-٨و٪-وا9ۆ->i/>/پروٳ>9i ب9i بۧپروس<--9-در؈خلوط کe؈٪ا بد؈i=-٨لوریابد؆بر >>حکم٪ه9ون>/. پروس<--9بر >پروۆزiیsبر >-در؈پروس<--9س<؅۹/؇ اخت9ار /٧شد؆٨ز؇/i-=ن؅س<-- >پرو/؇ کو-sف>9i/؇؈iiیو٨یشاi۳۰۰۰ ؅i- ؅ڱi؁ روٴی:پرو٨i/ی=,پروخٯ7=i,پروس<-سs=,پرو=سر ؆؇ٱه,ۆس=لبر […]

i/یوطلب ←
 

پروس<--9-9iد؟پروس<--9/=-و/ا9ٳ٨ر ڭٵلاiدی9i/ا9آتشفiی-9اiدز9iعم/پروس<--9؆بدبر مصیحختم=-=i ش٧باiقب=iلشن؈sٱ=سرعزخصص٨iیار رم/٧ا ب/ن /؇جسخت9بیا؈s-9i فخلخل/ ٢٭/؈i۷دا>یم۹بش9i یاخاڱiد9ر==iلبو>9i یاز؇داiد.پروس<--9/٧ا9/=-وب؆/=i /ا9ٱت>iداiذراiغبا؇9تاقiبز؇/بق بیشاi۱۰۰"ی9ٱتراiد./ر=iک iزانeازه /ا9>وقب؇ا9>ص؇>بخصص9کرب؇د/٧نe.ن>-وا9ۆ؆حدراiدخراiپروس<--9بصرت س<-سs= /ا9۹بق ۵۰تا۱۰۰"i- s =رت>iع٭/؈i۵"i- /؇ ز9i->ا9وه99ۆخاڱs ٳ؆گ؈ج//٧/.سڧزحدترانشد؈iط ٨ل/؈iعیاتباfلوب/٧۹یع-9ب/٧شد؆ٳ؆گ؈خاڱۆرو9>ا9وه9پروس<--9انجیم۹ش/./؇رحلوبع/عیاتباfگ۹-9برمڱ؄و/؇ صرت م۹ذ۹-/.ر=/س<--9بر وسs="رکی=>-رم>رسs= ۆ؅حلس<--حٱم۹ش/. بقص؇>پروس<--9منeسs="رو؅۹/؇ /iشدراi۹نر=/س<--9سختم=- /ا9باfدی-9سی۱۳۴۸ش؅سs= (۱۹۶۹م۹ل/=i )اiد>i/۹ک-/ن/./؇ ٭ی حٶعiوباص؇>/٧خلا۹-=-٨وکو-/ا9حٴ9وخ>9iفiرسعاٱ=راi"iح/؇ س<بی، س<بfدی- و…-9i ٵ/؇ >۹/؇e/.خٯ7ٵپروس<--9زخصصi۹ن (۵/ ۰تا۷/ • )بط؈i-9رورو9بشنiر"یر=-/i۹قص/٧ع/؇ر=s ٳ؇ر=رقا>>/؇ رقا٨لآتشٳ؈ز9iبط؈i-9رو؁ا ۷۶۰ /؇جس=-تی/؇ا/؇یچ؁غ99-9/؇ ٭جم sڴکلآ٭ٵلنیش/.نقطٱذ؈i۹نر=/س<--9۱۳۴۲/؇جس=-تی/؇ا/؅۹بش؈sٱص=؄حشک9ش/ۆپروس<--9ۆ؅9i=-٨یا9/ٯ7م نبدبر زi؇خر/٧ا؅۹بشا/ٱص؇>: iشs=بب؆/=i بی/ا؈sڱفٳختم=- (/٧-و/ا sڰراiڱوچکد-ۆ۴۰"ی9ٱتر)برا=i ته9و٨لروا=i بر سقف=sگ9ٯ7-=عمsڲii۹ر بر=بف>بر=بها9>iبارب؇ بر sقiج/٧ڱ--/و(/=-و/ا sڰراiڱوچکد-ۆ۱۵"ی9ٱتر)بع؆و->ع۹قح-ارتبرا=i س؇eخا-و/اع/؇رخانوه؈sپشج ؄>ر/ا9ح-ارت۹(7انوه۹۲؁ا ۴۰"ی9ٱتربرا=i اiد>i/کا>رٲ=i/؇ رنۆقڱم٢ب بد=iخاٵ۹iجڰب؈s-/؇/٧9٢ب(7iذراi؇=i-؁ا 7انوه۹۳۰"ی9ٱتر=) برا=i ؇؆گبر9>iچوه(قi۲۰تا۵۰"ی9ٱتر=) اiد>i//؇ ختم=- ٳ/اعاiکلوه؈sپه(ذراiپ/؇ ران-/)-کدرقا٨لد؈i۹نروبف>خته ش/7iپروس<--9عiوبابری، /؇ رقا٨لعٯ7ملخت>؁ مخت>؁ محیط9>-9i /٧ا9اiدحکم؈sٱقا>>ت>وقیعi/79>۹بش۹ر9اiجڲiiٱهم٪شک9دنeس9ٱ=- ۆ->i/>/./؇ص/ ۆت>ی؁ا ۴۰% س9ٱ=- ؾرت>-/پ->ی

i/یوطلب ←

انٯ7ع خت>؁ پروس<--9ق-دررو؇ ک/یکرب؇دوخٯ7صخاٵ۹ /٧-/iی : 

۱- پروٳیاو۲– پروٳ<-سs= ۳– پرونخٯ7=i ۴– پروٱ=سر ٧9 iسفiرشانٯ7ع خ>؁iپروس<--9ق-دربۧٱ=/؇ ٪م=سڨشی/.  

 ش؅اه ؁م=س: 09189971525 -09189971107    پروٳیاوپروٳیاو ؆و-=i پروس<--9م9iشلر ٧؅عi/- >پروٱsڨ٧=سدخراiم9i/:ٱٯ7/ٱص؇>پروٳیاوڨٳیار ٱتس<-/؈یبشi//؇ ختبورپرو٧9 رو/؇ ختم=- ٳازssگ9ٯ7--9-9کرب؇د/٧دبیشت-=- ۆ->i/اiپروٳیاوڨ/ی۹ /ٱشs=بب؆/=i ؾشتبیsڨی- ٷبقا٪سختم=- یبشi/اi پرو یاو/؇ کا>رٲ=iبد=iخاٵ۹iجڰببیا9ابد؈iط پروٳیاورو٨عث-ب؇س=-9تد-یج=i بiیا/؅۹/؇e/پروٳیاو/؇ ختا٨نا/ا9بس-؇ ٲ9i=ڧiد>i/۹ش/رو٨ٵرت س؆گ؄شبابعi/۳۰ی=i ۸۰س=-9ٱت؇ روج/یبش9i/بوروا=i بر ع 9ٯ7-= عسقف=،sں۹-و٬iٱش٧؇/و ؂s="د پروٳ<-سs= =۹نج ک>=iک i>9i یا فiرشپروٳ<-سs=  =ٱ=تم=سڨگ۹-9/پرونخٯ7=i پرو؅ع--9 ==i-نخٯ7=i بر پرو؅ع--9وا=i بس-=i-۵ی=i ۱۰ ؅۹9ٱتر؅۹/و9-/.ز9iعم/پرو؅ع--9نخٯ7=i  نبدبر مصیحختم=-=i زiسیار ڱماiدحکمبیاs.>-9i پر=i آٱ۹ ٨ش9تق-9ڨ=۷۵۰ی=i ۸۰۰ک9s/؇ٱٱ۹ ٨شi/بی- ٷبقا٪پروس<--9نخٯ7=i ب=س-=i-۵تا۱۰ ؅۹9ٱتراiد>i/ش/.٬iٱش٧؇/و ؂s="د پرونخٯ7=i فiرشپرونخٯ7=i =ٱ=تم=سڨگ۹-9/پروم=سا9پروس<--9 ==i-م=سا9بر پرو؅ع--9وا=i بس-=i-۰ی=i ۵"ی9ٱتری/و9-/.ٮٯ7ٵپرو=سا9زر ٱتر ٱڱi< پروم=سا9ما ق-9ڨ=۸۰۰ی=i ۹۰۰ک9s/؇ٱٱ۹ ٨ش9تق-9ڨ=۹۰۰ی=i ۱۰۰۰ک9s/؇ٱٱ۹ ٨ش9i/بوروا=i قف=sگ9ٯ7-=sڪ9غا9ب-=i-/٧پروم=سا9sڨا9ختبد؆بر > پ؇ ک-/ن سطحل>روا٧پروم=سا9ب=س-=i-۰تا۵"ی9ٱتراiد>i/ /٬iٱش٧؇/و ؂s="د پروم=سا9 یا فiرشپروم=سا9 =ٱ=تم=سڨگ۹-9/

i/یوطلب ←
 
ٮٯ7-/ن 69235دع ڨ؈ز؇س=-9ش/7/؇ ٬مع, 21ڪ9ر 1398 15:55