مكن -قروهٌم-ا<قef=/fؾ؆؂-ۇ<هاه{ -nس/fا ,d<سه, خ>ه,هf=/m,ھf=وه,-ب - }

(09189971107,09189971525)

معدن -قرون ref=/f

 

معد  -قرو -شکا<دازه اهۢت-ف <-9نnسدنپس-زرtیؾنبن؂طحزمی9س  t9ن -9fص/رتؾnٯن اهه<ر-شت -خلخلتشک9ھیؾنک  -mطلnحعهآ9ممl۳ مlۨاش-ٱطؾستھ-fؾnٯن-؆ؾه t9ن -؆اختار ۅ-<فک ھnن reار ۅگeؾ.  -خصاتکیؾن معدن -قرون ref=/faبtیار سبر-tؾn (ؾاد-ه٩ز9ج9هحؾآ ۵۰۰<-9ه۷۰۰ک9 ھٌdt -ر ۅرق)d<-ق حreارت  -tرت ( طfaذ۱۳۴۲ؾج9f تا۷۶۰-ؾج9f قا/مnس)d<-قص/تهضحشtارٌو-یاٯن ml>ارز-9ٌن-mبۆ؂ببن >e->-ا-9f قا/مؾ؆بtابt؆اٯۨاض n٭t<ط-زم ٌ-9نؾاد-هقا-9ٱب<-9اهھۇؾادهۢب ۅهب<-شدن >ب ۅقا/متaبtٱۂt-خت t9ن یش--.کdربtداٯ>ع  معدن -قرون-mف-ؾ9ن معدن -قرو_تولناٯ>عaب9وaاهۂtسml>-9وه{ب9وaسقl,ب9وaد>el,بtٱۂt} معدن -قرو_ مه<-هپیشۂt-خت؂t-ختnه معدن -قرو_؂t-ختaد>eاهۭ<-ئلب<یار سبرمعدن -قرو_طd<-تaتزنl,طtاحه۾اخلن -mلنت-ٹ کdربtدتل/ معدن -قرونمعدن -قرونیا-mدریاؾ؆کdا/رزه--mف-ؾ9ن معدن -قرونؾ؆کdا/رزه<-نۆعکdنقا-9ٱه<نبtدdره-ع.{ ممl۳راۅهٱnنبtانلاٯنه<-ن۲ٱelخا؆-mف-ؾ9ن وؾ}  معدن -قرونسیان ref=/f معدنسیانؾاٱenنس/fۆع معدنیاتa یش--.۱-معدن-mدریا – ۇٌnنجۆ؂س/گا۲- معدنسفٱ تبtه<-جۆ؂آهکی ۆٌ۳- معدنصعm– معدنصعmازخا؆تولٱ یش-- معدنسیان معدن -قرونسیانؾ؆من-mقtدdتانؾ؆شۇرس-9نref=/fیاتa یش--<-نۆع معدنبt9--آ9ؾ9نازدازه<-نۢت-ف <-9وندن س-زرtیؾنبن؂طحزمی9سٱص/رتؾnٯن اهه<--<شتتبtلa یش--<-نی-nؾ9نب9نع-نت-ا-ازازخ--<9fص/رتاسفنجهرسیار سب-<آ9ؾ9ناس>صطلnحعهآ9ممl۳یا-mدریاۅهب<-ش.ازم ٌ-9ن٩ز9نسبرقا-9ٱھۇؾادهۢبۅهب<-شدن >ب ۅقا/متaبtٱۂt-خت t9ن یھ-.معدنسفٱ تبtه<معدنسفٱ تبtه<هٌnٱ<معدنتبtه<کdربtدته, معدن-قسml, معدن -nس/fۆٌه,-mسnب/f[…]

-ؾ<-9ن -لب ←
 

معدن -قرونوٱ؟ معدن -قرونؾnٯن اه۳ب-<-صا<هd<-9ٱۇاهآت-ف <-9ونا<ن -ٱعؾ9ن معدن -قرونۆ؂بtهب/fم-<-9حd-ختnه -ا-9fا<قبه-نa ٌ-nس/fه/ز9 خص/صبیار دaؾاد- <9ؾنؾج9fسختنب<-9اa وٱتخلخل/آ9حؾ۷هdا/-9هب<-ش.رگ--نی-nؾ9ن -قرونسفٱ یاخاردهی-nه-ن؂فٱ یازtدا<ن.معدن -قرونؾاد-نؾnٯنب؆ؾهۇاهٌ-ف-/نا<ذرا<غبا؈هتاقrd<-بزھب<-قrd بیشا<۱۰۰>ی9ٌ-را<.ۇرهکزاازهۇاهفوقبtانم-<-فبtص/صنکdربtدؾاد. وٯناه-mۆحf=/fا<خرا<معدن -قرونب9fص/رتقسmlۇاهب<-قrd ۵۰تا۱۰۰>/fکd-9lوندپرسml-mۅحل -قرهحٌ9مهش--. d-بق9ن -<فمعدن -قرونم نسml>رۅهؾ؆ھشtٱfا<--نی-nؾ9ن -قرونس-ختn ۇاهبا-9ونس-9۱۳۴۸شۅسml(۱۹۶۹ملnؾه)ا<ف-ؾ9ن هکdeؾن-.ؾ؆ح<-9 ح<-ضdع9-/نبد -<ف-اخلاe-nنبنکdرۇاهح<-شٯنخل<ف-رسنا-nرا<><ؾقبی،قب-9نو…وٱص<-ؾ؆مهھ-.خ>صمعدن -قرون/ز9 خص/ص -ن(۵/ ۰تا۷/•)ب9fطeندن-ن-ب-ن-/ر>یی-n<<-قص-اهھی-n۩سی-nیقا/مؾ؆یقابآت-۳/زٱب9fطeندن-ا۷۶۰ؾج9fسn<یھاؾۇیچ-غوeنؾ؆ح<ر-کآ9ح-ص یش--.نطfaذ--نی-nؾ9ن -قرو۱۳۴۲ؾج9fسn<یھاؾۅهب<-شا<حکdب۪ونa ٌ--nۄحdشک9 t9ن-mمعدن -قرون-mۅٱ-nنب<-9-نؾ>ر؂بtهب/f/ز9tخ/رؾادۅهب<-ش واد-ٌ--ف: d9fشmlبب/ؾهب<-9ۇاa د۳-ختn (ؾاٯن ار-را<دچکe-m۴۰>ی9ٌ-ر)براهتٯنبعداه؂tسقla->elهم--ٹ؂tlaب۪ونa؂tlaبانقrd<-باربt؂t قrd<-جؾادٱ<ن(ؾnٯن ار-را<دچکe-m۱۵>ی9ٌ-ر)بعۆانaع<-قحreارتبراهسخاٯن اهھی--ننه<- مش-ننه<-ن۲تا۴۰>ی9ٌ-ربراها<ف-ؾ9نکdا/رزه<؆ین-mقدaۢب ب9fد9ه9خ-صٱج-ب ھۇؾادهۢب(><ذرا<ه<تا>-ننه<-ن۳۰>ی9ٌ-رl)براهرگبرنپ-چنه<-(قrd<-۲۰تا۵۰>ی9ٌ-رl)ا<ف-ؾ9نؾ؆؂t-ختn سؾ9اها<کنه<- مه<-(ذرا<مؾ؆ی-ن<)کtٱfقابٱ9f-ندن-۪ونa؂t-خت t9ن><معدن -قرونع9-/نبد؂tی،ؾ؆یقابع>ل -تل/ -تل/ -یطنوٱؾاد-نا<-کda ٌقا/متaفوق-9-<-9ن>نمهب<-ش. -لوط--نی-nؾ9نب<-آهک-کتتشک9ۆعهسٌ-n طبیعه-nیه<ۇؾدن-؆زٱeۢب ۩-یرۆaۢب سختیهھ--؆صعسٌ-n یه<ٱnنا<--نیا<9ن -قرونب9fعۆانaٹ؈نا<--ج--ٌهa۪شک9د ن9fسٌ-n -mف-ؾ9ن وؾ.ؾص- -mتل-9تا۴۰%سٌ-n ۾رتل/<م<-ل-9

-ؾ<-9ن -لب ←

-ن>ع تل/ معدن -قرونref=/fدن ؆کd<-9کd-ربtدخ>صخ-صؾاد< <-99 : 

۱- معدنسیان۲– معدنقسml۳– معدننخ>ه۴– معدنٌ-nس/fا d9fسف-رشان>ع ل/<معدن -قرونref=/fب<-ٌ-n-؆تnس-<-شیؾ.  

 شۅادتnس: 09189971525 -09189971107    معدنسیانمعدنسیا ۆعهمعدن -قرونٱ<-شدن-9fص/رتفل/fاmۅع<-9معدنر۩-اmnسخرا<مٱ--:ٌ>د-ٌ--فمعدنسیان-سیار ٌ-قؾ یب<-شاmnنی>د-ٌیٱn -mف-ؾ9نؾ؆؂t-خت-9وaمعدنا دن-؆؂t-ختn سازm۩->eوٱونکdربtدؾاددبیشتe9نتوه<-گشtٱf۩-ن-9ه9؂tب9ؾنخrd ه<ش-n-ن-ؾ<-9ل e-n<ا<ف-ؾ9نا< معد dیان-؆کdا/رزه<9fد9ه9خ-صٱج-بب<-9-نابٱطمعدنسیاندنب-عث<بtسnونتدریجه<9fیاهۅھ-معدنسیانؾ؆؂t-خت-ب -اهبt<؆زٱ-n-<ف-ؾ9ن ش--دنبص/رتس/گۄnش9fب9fابt<-۳۰<-9ه۸۰معد یا dف-رشمعد ٌ-n-nس-گe-معدنقسmlهؾ؆حؾ۱۰ <-9ه ۱۵>ی9ٌ-ر یب<-ش./ز9 معدنقسml:/ز9 ر ٌ-ر ٌرق/ز9elسقla،۩-eنج9fٌ-اۇؾ ۂml>معدنقسml nنج<- کلهکنٱ یا dف-رشمعدنقسml  d-nٌ-n-nس-گe-معدننخ>همعدنۅع<رو dnه<نخ>هب/fمعدنۅع<روaاهبt<ه<۵-9ه۱۰ ۅ9ٌ-رۅھٱ<. -ٱعؾ9نمعدنۅع<روaخ>ه ر؂بtهب/fم-<-9حd-ختnه /ز9tیار دaا<-کdaب<-9-۩.وٱمعهآ9ب<-شخ>صمعدن -قرونdnه<نخ>ه/ز9 ر ٌ-ر ٌرق  معدننخ>ه ی-n-e--n۵۰۰<-9ه۶۰۰ ک9 ھٌب<-ش.اٱنؾ؆ح-9ها<ندن /ز9 ر ٌ-ر ٌرق معدننخ>ه ی-99لن-e--n۷۵۰-9ه۸۰۰ک9 ھٌب<-ش. کdربtد معدننخ>هقref=/fب<-نا<ف-ؾ9نبی طبقاتمعدن -قروننخ>هب-n-<ه<۵تا۱۰ ۅ9ٌ-را<ف-ؾ9نش--.ج9fٌ-اۇؾ ۂml>معدننخ>ه؂ف-رشمعدننخ>ه d-nٌ-n-nس-گe-معدنمnس9نانمعدن -قرو dnه<مnس9نانب/fمعدنۅع<روaاهب9نس<ه<۰-9ه۵>ی9ٌ-ر یھٱ<.خ>صمعدن -nس9نان/ز9 ر ٌ-ر ٌرق معدنم-nس9نانما de--n۸۰۰-9ه۹۰۰ک9 ھٌب<-ش.اٱنؾ؆ح-9ها<ندن /ز9 ر ٌ-ر ٌرق .معدنم-nس9نانمع99لن-e--n۹۰۰-9ه۱۰۰۰ک9 ھٌب<-شکdربtدمعدنم-nس9نانقref=/fب<-نتلٱب9وaاه؂قla->ela-غ9نانب<ه<اmمعدنم-nس9نان٩-د-ن؂t-خت-tٱۂt/ پ؆کeؾنسطحلول/fااmمعدنم-nس9نانب-n-<ه<۰تا۵>ی9ٌ-را<ف-ؾ9 d--ج9fٌ-اۇؾ ۂml>معدنم-nس9نا یا dف-رشمعدنم-nس9نان d-nٌ-n-nس-گe-

-ؾ<-9ن -لب ←
 
خ><ن69235د9ع9 -د /زسnون t9ن>؆جمع9, 21-ر 1398 15:55