ٹدكas)-معدن-م٪اٲق؅قدس

(09189971107 ,09189971525)

ٹدclas)معدن؂ق

 

ٹدclas )معدن)٪ٴclaاٲ<زه؇انآتٴف/<اٳ clasپس<زری؆بasسطحزمیس شقبsصرتانas؇انریزدشت)٪ٮ؄خ؄تٴclیریsک)s <طلرحع؄؅ۆآٹدمs مsاشٯتسس<؇انasبۆشقداخ نادهٵد؁ک)a<دقادهۆگۆ؅. )ٴصاتclaینعدclas)معدن؂قبیادسclبهر؅ (<ر٧نزحجۆحهدآ ۵۰۰ا؄ۆ۷۰۰clیر-ب)٪ٯهب)ۈ<ن؂ حاد ن )بد ن ()aطذب۱۳۴۲دجs)تا۷۶۰-دجs)-؂؅اٳ )ۈ<ن؂ص ۆض/حشا-؈ریا؂s)ass ادز<-؆<بهسب/ بas)ٯارمٴ٨s)-؂؅دبابا؂اض)ردا<زمه- ۹؆ۇنژگیۯ<ن؆ۇ٭ص؄دترکasببسass<<ر٧نق٨ۆ/ با؄انٯگ<رنآبهۆباشٯclas)ٯجبه؂؅ بaس<خ ڇشق-یش.٧ربدف؂اع )دclas)معدن<وas)دclas)معدن_ڴ؄نف؂اعبوclڇانسclسass<ن{بوclسق؁۹,بوclۆٯار۹,بaسcl})دclas)معدن_)؆؄هانپیشس<خ ڇس<خ څردۆ)دclas)معدن_س<خ ۆٯارڇانح<ئ؄بسیادسclعدclas)معدن_aط< تزئن؆۹,طاحن<خ؄ن <؄نف ۹؆ۧربدٹدclas)معدن؅مظۆۯ--؆<ببانفasببۆس<خ څرد ۲-اٳوas)دclas)معدنبانور؇انclas)یازبasسclسازن<دد۳-اٳوas)دclas)معدنبانک)ط؂ ۴-اٳوasباننم٧ۆس<خ څرد ۵-اٳوasدتقa؅ دبانپرک؆ورclas)یازبasسclسازن<دد۶-اٳوas)دclas)معدنس<خ څرد بانپٯشه؄دclaآشپزٮا؂s۷-اٳوas)دclas)معدنس<خ بaسcl۸-اٳوasدتص؁۹asخ٧ٯasها۹-اٳوas)دclas)معدندس<خ )ٯز<ئنcl ٧ربدمت؄ ٹدclas)معدنٹدclas)معدنیاٯ<-as)-ٷلب ←

 

ٹدclas)معدن٧ن/ ؟)دclas)معدنانas؇انسclح<ص؄اٲو<ن/ انآتٴف/<ناٳ)ٲن/ ع-as)دclas)معدنهسببasمٵا؄حس<خ څردۆ)-ٴ٨sوٲقبۆaٴن)-٧ٳas؆ز)خصصبیادcla<ر٧ ؆دجsوخ نبا؄ا)نن/تخ؄خ؄/آحهد۷وا<؅ۆباشٯ.دگ<ن؆ۇ-٧as)معدنس؁ن/ یاخ؇/ رنۇ-٧ۆa٨asس؁ن/ یازداٳ.هدclas)معدن<ر٧نانasبۆهان-٪و وٲذر؇تغبادنتاقٯ<-as)-ٷلب ←

٧ٯaاع)ت؄ ٹدclas)معدنققclas)د٧ٯ<-٧<ربدوخaاصخاصۆ<ردش<- : 

۱- ٹدclasسیاas۲–هدclas؅عسas۳–هدclasنخٯدۆ۴–هدclas-٧ٳasان جs/ س؁<رشوٯaاع)؄تٹدclas)معدنققبا-٧د څرسباشی.  

 ش<ر؇تڅرس: 09189971525 -09189971107    ٹدclasسیاasٹدclasسیاas aعۆٹدclas)معدنمن/اشٯclas٨sصرت؁لasاهعٯ<-as)-ٷلب ←

 
خٯاد؆69235دع بر)زدسادنشقدجع, 21 نر 1398 15:55