وکه- /ه/فcl/ٴکلا-=ٯٯ٧زه/٧claآتفa<ا-ه-مپسازرینب-مسطحزمیسط a/ڧم/eبiصeٱت-ف-م/٧cla؈ eشت/ٮلخلدٴکclطیمک/ صط-حعل-clٌوکمh مh٧شڅeدlطٌسi-ف-منclٴa/ڧم/e؅خclاٱ a<دک/-ط-ف/>اٱ alگl>.= /صاتکلیcl/که-م/ه/فcl/>اٱcl /eبlدcl (/-طiذl۱۳۴۲جi/eٌ٧۷۶۰-جi/ااe-)a<ai/ااe؅٧؅اف-h٧ض/eٌ-فب طٌزم/؈<>نaelژگی=,بlaسه}/که-م/ه/فcl_/چله-٧claح<،لب<یاٱ سهوکه-م/ه/فcl_-ط<<،l,ط٧claڌخcl صcl<>نک<ٱبٯوکه-م/ه/فcl/هala۱-نس٧clclaبنclٴخ--ف ۲-سڧم/که-م/ه/فcl٧clا٧laه-منیاٲب-مسهساٲclaڌٯ۳-سڧم/که-م/ه/فcl٧clک-ط٧ا٪ ۴-سڧم٧cl/clٴخ--ف ۵-سڧم؅وl-e؅٧clک<>نٯاaه-منیاٲب-مسهساٲclaڌٯ۶-سڧم/که-م/ه/فclخ--ف ٧cl٩ٴنخاڇسڧم//}= /که-م/ه/فclیا-م/>-فlia-/که-میا-/یشa.=۱-وکه-مسڇ-یا – a؈-فaسlگaa۲-/که-مclد٨؈ -aسهکی/ea؅۳-/که-منعsc– aکه-منعscٴزخاڇدacl/یشa/که-میا-م/که-م/ه/فclیا-م؅نطقaڇٯ<٧ف؅ٴaٱسداق>نaelژگی=/٧clalaاصeلتکclبسڅاeٲclهeقاlalaڌ/claآبalaب<شڅه-م/٩٬ب aاeبlaسخ-ٴa/ڧم/یط.=وکه-مclد٨؈ =وکه-مclد٨؈ =ه؈-ففکیڌ/فنaه/فٯکه-م؅ک<-eدacllا-میشا-۳۰۰۰ a<> aڇهاa-ٹس ٧cla/ٮتl ه-مa<اا:/که-م<ا؈,/که-م/خ٩ٯcl,/که-مه/س,/که-م/ا-liaه,ر-لبli[…]

<ا-م/اب ←
 

وکه-م/ه/فclځclد؟/که-م/ه/فcl-ف-م/٧claسهح<،لا-=ن<<اcla٧claآتفa<اclا-د/clعمڧم/که-م/ه/فclaسببliم<اح<خ--فcl/اiا-بcl-٧ن/eا-lilaeٲ/ٮصeٵیاٱ ه-ڌ/ <نجiسخclب<اا/eفclٌٮلخل/ٌl۷=ن aeٌ-ٱتعl۵a<> ؅ٲcl>اcl-مهclبiه-ڇaو؅ٵeٱتمlaوذl>.aا-ڧم/ه/فclبliوسڅliک<ا؈گفه-سزaحل/ه/فحامlaشa.= <بقم/<دوکه-م/ه/فclم/نطسڅروala؅ڈشliا-laا-ڧم/ه/فclسخ--ف a٧claباsداclسا۱۳۴۸aشaس(۱۹۶۹مl-cl)ا-دڧم/laک<>نڅ.=؅<ا ح<،-ف-مک<-a٧claح<،cl-مخcl-فرlا-ا-ا-aclه-موcl٧نeٱaیaا-فclه-م٧۷۶۰جiس-ف<یاڅaیچٺclcl>cl؅<-eشکلآ،لن/یشa.=ن-طiذllaا-ڧم/ه/فcl۱۳۴۲جiس-ف<یاڅalaب<شا-دحک<-بدa/eا-aح<ٴکclٴa/ڧمزaکه-م/ه/فclزacl-ف<اcl٩٧-نسببlieٲوٮeٱڌ/alaب<ش/٧/څاد: ز۴۰aیclار)باclٴ-cl-م-که-اclٴهسق-ڴeدcl٩٧>laمeز؈lهٴهڴبدaهڴب٧cl<<؈باٱبٴه/eق<<؈جڌaڇ-ف<-م(-ف-م/٧eذا-aڇ-چکد>ز۱۵aیclار)بعa-اٱباclٴطخاف-م/٧laaان-مه<=/eوکشاٱl(ٯن-مهآب aeیروaآب سخacl=طڅ؅نعsٴclا-ف acl=<ا-م/اب ←

ن-٧ٹ/ختl وکه-م/ه/فclق>ه-م/؅ک<<ا؅ک<ربٯوخ-٧ٵخlٌڌ/ف

۱- وکه-میا-م۲– aکه-مه/س۳– aکه-منخ٩ٯcl۴– aکه-ما-licl

 شaا/هٴ--س: 09189971525 -09189971107    وکه-میا-موکه-میا- a-clوکه-م/ه/فclمcl<شڅه-مiصeٱتٯliزaع<؈ڧٯکه-مaeٌز-سدخا-مcla:٩٧/څادوکه-میا-مٌیاٱ اه//یب<شڅز-la٩٧/څیدl-ف سڧم؅خهوکه-مcl ه-م؅خ--ف ازcaeدcl٩٧>ځclفclک<ٱبٯڌ/ٯیشت<>ف سڧما-aکه-میا-مٌ<اlٌڌشclبlclaشتب<ا؅aeیف ٧اسخ--ف /یب<شڅaکه-مٌ<اlaکه-میا-م؅ص-ڧمخن-مه<=aeسخوl-ه<=ک<ٱبٯڌ/ٯaeٌعث=متوl-ه<=گشliae-مڧهسهبنخ< ؈ ا--مح<ال/l>س-ف<ا-دڧما- aکه- <یا-م؅ک<اeرزcl=clڅaکه-مه/س<-  aکه-مaعlسق-ڴ،aeغl>-مiاa- aڅدaکه-مه/س -lج< کclک٩cl یا <فرaکه-مه/س  <-ا---سبگl>clڅaکه-منخ٩ٯclaکه-مaعclب-۵۰۰a<اcl۶۰۰ کcl/e؅lٌ<ش.=٧clف؅اclٴ-ده-م/eٲ/ٱ ار ڇه aکه-منخ٩ٯcl aااcl->clب-۷۵۰aاcl۸۰۰aکcl/e؅lٌ<ش.= ک<ٱبٯ aکه-منخ٩ٯclق>clڅaکه-مم-سماclوکه-م/ه/فcl <- م-سماclبliوکه-مaعclب-۸۰۰aاcl۹۰۰aکcl/e؅lٌ<ش.=٧clف؅اclٴ-ده-م/eٲ/ٱ ار ڇه= .aکه-مم-سماclمعاcl->clب-۹۰۰aاcl۱۰۰۰aکcl/e؅lٌ<ش=ک<ٱبٯaکه-مم-سماclق>ڴeدclغماclب څزaکه-مم-سماcleٌ/clسخlaسهٯe پ؅ک>نسطحلaliازaکه-مم-سماclب- ۰aتا=۵aیclار-دڧ cl

<ا-م/اب ←
 
٩٧ف<ن69235دع ٌ//eٲٳ-فcla/ڧم؅مع, 21دclر 1398 15:55