ٷیفی .ml>فف.miکلادزه.کاآتmفشٯ.وi.فی.پس.ازرینبی.سطحزمیس/ .د. .ب.ص تفی.کا/نف ./شت.miلخلiکد/یٌ.ک .صطح.عۅ٢.ٷیمۆ مۆش>. .i؈سطسiف.فی.ن؁ود. ./.٧خiا hm/.کۆف.فا hگة. .mٮصاتکلی؁.یفی.ml>فف.فاربیا س٨فف .ب.؈ف .(٧>فا حج٭؈دآ ۵۰۰ٯ۷۰۰کد ./t.-رmi hځl>)-د .حفاi . .ب/؈دi .(ۂطذ؈ب.۱۳۴۲/جر i۷۶۰-/جرtا .وi)-د.ص ٶحٴ/iف .tوریای.نۅ=iاٲٯ؁ .tنس٨.hس٨i.بی.ٌاۅm٧mرtا ./.٨/٨/.اۂضر فبط٧زمtiن.h ژگیرد.hmص ل/.٪/ک؁.ب.سنۅ=ٯ.٧>فاقاmiبٯااh٧؁اآب hابش>.فی.ٌب hا iبi؆سخiۇود.tیشh .ک-ب/.ی .یفی.ml>فف.سiاد.یفی.ml>فف_i.یبفکاسفسنۅ=ٯفا{بف؈قہن,بف؈ٌن,بi؆سف}.یفی.ml>فف_ۆلهفاپیشسخiۇوخiۅففٱیفی.ml>فف_خi؈ٌکاح٦لبیا س٨ففیفی.ml>فف_ۂط-i؈ٲئدن,ط/٭ا٧خ. .ص.iن.ک-ب/.ٷیفی.ml>فف.ml>hا۱-tنس٨.٨/.؁بن؁وخiۅف ۲-سiاد.یفی.ml>فف.٨/.ضاکا؁ی.نیا.بی.سفساا٧/.۳-سiاد.یفی.ml>فف.٨/.کہ.طبا ۴-سiاد.٨/.mوخiۅف ۵-سiاد./.٪و؆ۄ i/.٨/./ک-نوضا؁ی.نیا.بی.سفساا٧/.۶-سiاد.یفی.ml>فف.ٳخiۅف ٨/.ٌ-hر.یفہآشزخmی.۷-سiاد.یفی.ml>فف.ٳخiبi؆سف۸-سiاد./.٪صہن.خmنی.ه۹-سiاد.یفی.ml>فف./.ٳخiرٌئف .ک-ب/.م=ت؁ ٷیفی.ml>فف.ٷیفی.ml>فف.یا.سځۈٱیا/.ک-ا ر-.سiاد.یفی.ml>فف./.ک-ا ررد.hۈٹک-i.قاmi؈بهی.ب/-ر.بٯا hاب/.زانی.هف.۵-۱۰ hدtmر.ب/.هک-یر ٢بیاری.ک- h؈/؈د چرا؁ی.بعثhاش .رط؈بiآب htچف /خاځ.بٯرۅفٱا؁ی.بعث؈برسففmدٱیجدیاhاش رد.hۈٹٱیفی.ml>فف.ٱاhاi؈ف./.چ.ک نطقځۅآب hرٹ.{یمۆ.ٱاhاi؈ف.٨/.ای.هف.ز؁ن.خاځ.سiاد.} .یفی.ml>فف.ٳیای.فارریفی.ٳیای./ا؁ف.ٳر.hۈٹٱیفی.یاہiریشh .۱-ٷیفی.سځۈٱیا – htف.٬hس.ٳ؆گh.۲-یفی.ٳد.i/ن-.٬hس.٢هکیر h/t.۳-یفی.ٵنع– hیفی.ٵنع؈زخاځ.iریشh ریفی.ٳیای.یفی.ml>فف.ٳیای./.نطقځ/-i./.hکسiٯ.قفار.یاہiریشh رد.hۈٹٱیفی.٨ۈ .آد.زدزهف.آتmفشٯف.فی.س.ازرینبی.سطحزمیس/؈بٵ تفی.کا/ن ر/شت.iلریشh رد.htmود.٨.ٹimنتm٧m.دززخ ر.ص تاٳنج؈بٳیا س٨فر/آد.سi.ٌطح.عۅ٢.ٷیمۆ.یا.سځۈٱیاhابش>.زمtiن.h ژگیرکاد.htmص لت/ک؁.ب.سنۅ=ٯ. .ٳ٨فف قاmih٧؁اآبhابش>.فی.ٌب hا iبi؆سخiۇود.tی/.ٷیفی.ٳد.i/نٷیفی.ٳد.i/نهtففٱاٷیفی.i/نک-ب/.م=تکی٧؁ٱافm .دhrاimک-ۅرد.hیفی.ٳد.یi؈ف.٨ی.iیاسiاد..hیفی.ٳد.بفد.ب.یفی.ml>فف.فاررلوطک-/،.i i؈ف.٨ۄفیا.بi؆سفو ٭کۅiۇی.ن. .یفی.ml>فف.سفویفی.رٲٯ؁ سفوفارریفی.ml>فف.ml>hا/.خiا ٧شi؆بز/iن.hml>فویفی./.ک-ۈٱ؁ i/؈زٯی.٨یش.ا.۳۰۰۰ hi hځl>./اhۈ٧سۆکات؁ فی.ٴٯt:یفی.٨ارٯtن,یفی.خٌ,یفی.ml>سن,یفی.tmور.h/tه,.رٳفبر.[…]

ارٯtی.tmب ←
 

ٷیفی.ml>فف.فسi؟.یفی.ml>فف.فی.کاس٨فحٵلاه-ٯihکاآتmفشٯف.اi.mi.عد.یفی.ml>فف.hسبiبر.مmٯح.-خiۅففٱtm٧mا.بۄmنر .tmورا رص .٨سیا فۅ٧m ن/جسخi.بٯار .فزiلخل/٢.٭؈د.۷ه-ا ٯ؁ابش>./؆گد.htmود.ml>فف.سد.یا.خاځسi؁اhtmفۄmی.سد.یا.ز/.اi..ٷیفی.ml>فف.٧m.فی.بن؁hکاtmا i.ا.ذ/اغ/اتاقٷ-i.بز/بقٷ- بیش.ا.۱۰۰ۅیtmر.اi.hک.ک.ازاۆازهhکاو.ب/.m/.ص .ک-ب/.٧ۆ..نی.ااز.hحاراiخ/اٷیفی.ml>فف.ب.ص تl>سنhکابقٷ- ۵۰تا۱۰۰ۅi h ٩تاع.٭؈د.۵ۅi /.؁.ای.هف؁از.خاځ.h ٳ؆گh .٧m.ٷس.ازحه-ت/اۆش.i؈سط٨ۄ؈ز-عtیاi.بای.بm٧.یعف.بm٧شi؆س؆گh.خاځ.زر.ای.هف.ٷیفی.ml>فف.اۆجٯt؁اشh ./mحلی.بع.عtیاi.باگة.ب.فۅځ.hو/. تفاٷذة.htmود.ml>فف.بر.وسنۄر.ک-ٯtن.فۅ/سنز.hحل.ml>فحtماشh . -بق.m/.ٷیفی.ml>فف.منسنۆرhا/.ذشiرا.د.htmود.ml>فف.سخiۅف hکاباiٯف.سٯ۱۳۴۸شhسن(۱۹۶۹مد؁)اiاد.اک-ن../.٭ٯ حٶ-عا ی.ب.m/.m٧خلاةف.٨ی.ک-ۈٱhکاحٴی.خ؇فارٳ.اtmو/اۅi؇l>بی،l>بiٯ.و….فزٵ/.ا/.خٌٵ.ٷیفی.ml>فف. رص .ئد(۵/ ۰تا۷/•)ب.ط؈؁.فی.m.بmنا ۅی.htmفٱاعد.صm٧ا/htm.h ٳ/htm.htا ./.htا٨ۄآتmس؈؛ب.ط؈؁.فی.mi۷۶۰/جسفٱی/ا.hیچ.mi؁ة./.٭ۅف .شکلآ.٭ٵلنیشh .نۂطذ؈ب.د.htmود.ml>فف۱۳۴۲/جسفٱی/ا.hابش>اiحک-ۅ؛بiر .tmm.hح.-iکد؈د.ز.hیفی.ml>فف.ز.hزف.٨ٯm.ٌۅفسبiبر. ب/ ٧.hابش>رm.tmm/: -i.ش؁ب؆؁وٯhکر .ځہسخiۅف (٧ی.کف .ذ/اځۈچکi.ز.۴۰ۅیtmر)ب/اوiۇی.٨ۄیفیاوفسقہن؁ .دٌنام .زئفوف؆بi؈ف؆ب/.ٷ-i.باب/وفٱ .قٷ-i.ج٧ځفٱی.(.فی.کف .ذ/اځۈچکi.ز.۱۵ۅیtmر)بعhۈ٧؈د.حفاiب/او/خای.کا/htmmنی.هر .ٷیش-hر.کاحاi.(mنی.ه.۲i۴۰ۅیtmرب/اوiاد.ک-ا رر/.htطقځۅآب ب.دhrخmٵi.جذبر .h٧؁اآب.(.ذ/ا/نiٱmنی.ه.۳۰ۅیtmرن)ب/او/؆گب/.رچی.ه(قٷ-i.۲۰تا۵۰ۅیtmرن)اiاد./.ٳخiۅف ٳدااکلی.هر .ٷۄه(ذ/اٷی/.htmنٱ).کiردا٨ۄi؈جدفی.mi؈خiۇود..hیفی.ml>فف.عا ی.ب.فی،/.htا٨ۄعٌۅل.mت؁ مmت؁ مmیط.فز٧m.اimک-ۅر .tقا i؈و.ٯmد..ابش>..mلوطود.htmود.ب.٢هک.شکفiۇوiکدhۈٹوtmف ٷبیعو/m.htرh.فی.m/.ٲ؁.آب h .بیرhآب سخi.ht/.m/.ٵنعوtmف htرi؈ف.٧.د.ht.٧د.ml>فف.ب.عhۈ٧ف.ا.جزء.tهۅiکد؈ند.سtmف سiاد../صm ختٯi۴۰%وtmف h/تٱاٷی ٯ

ارٯtی.tmب ←

mنیٱ=ت؁ ٷیفی.ml>فف.قفار.فی./.ک-رٯt.ک-رب/.و.خیخmٵ٧؁ٱاشٯt : 

۱- ٷیفی.ٳیای.۲– hیفی.l>سن۳– hیفی.نخٌ۴– hیفی.tmور.٧ -i.سفارٴ.انیٱ=؁ٷیفی.ml>فف.قفار.ب.tm.m/.iۅس.بشی. . 

 .شhا؁وiۅس.:. 09189971525 -.09189971107  .  ٷیفی.ٳیای.ٷیفی.ٳیای hۈٹٷیفی.ml>فف.مبش>.فی.m.ص تور.٧ز.hعدویفی.ٱh .ب٧ز.سiخ/امشh :.tٌm.tmm/.ٷیفی.ٳیای.بٳیا tml>ریبش>.٧ز.د.htٌm.tیi؈ف سiاد./.ٳخi.mفٷیفی.٧ فی.m/.ٳخiۅف ٳازh .دٌ.ف؁ف.ک-ب/.٧ة.یشتن سiاد.ا.hیفی.ٳیای.ب٧رٯtٱ.ش؁ب؆؁hشت.بٯt.h .بی ٷباi.سخiۅف یبش>.hیفی.٨٧رٯthیفی.ٳیای./.iصہن.خmنی.هh .سخi.mو؆ۄهک-ب/.٧ة.h .ب٧عث؈د.شد.دٌ.تو؆ۄهگشiرh .بی.دhrسفبنخٷ- /نٴ./m.بی.حرٯل.ةسفٱاiاد.ا hیفی -یای./.ک-ا رر.دhrخmٵi.جذببٯm.ابi؈سطhیفی.ٳیای.فی.٨٧عثشب/فف.تدٱیجٱ.دیاh/.hیفی.ٳیای./.ٳخi.m٨ۆmکاب/.ٲبm.اiاد.شh فی.٨ٵ تس؆گhش.ب.اب.۳۰ٯ۸۰ففtm/.ht .یبش>.٬i.tm٧hی hنۅ=ihیفی یا -فارٴ.hیفی tm.miۅس.بگة.hیفی.l>سنٱن hیفی.hعفف -l>سنیا.نخٌ/.٭؈د.۱۰ ٯ ۱۵ۅیtmر.یبش>. ریفی.l>سن: ر tmر tځl>. رن.l>سنٱ؈د.۵۵۰ٯ۶۵۰کد ./t.ک-ب/ hیفی.l>سن hفار.:.m/.iۈبفٌاوف -ٌنسقہن،h .غةی.٬i.tm٧hی hنۅ=ihیفی.l>سن دج کک.ةد یا -فارٴ.hیفی.l>سن  -m.tm.miۅس.بگة.hیفی.نخٌhیفی.hعفف -ن.نخٌبر.ٷیفی.hعففٌاون.۵ٯ۱۰ hدtmر.h؁؁ٱ..mi.عد.ٷیفی.hعففنخٌ فسبiبر.مmٯح.-خiۅففٱ بیا ځۅ؈imک-ۅبٯmh ..فزٷیفو.t٨ش>.ٮٌٵ.ٷیفی.ml>فف.-ن.نخٌ ر tmر tځl>  hیفی.نخٌ htm.miۂبm.۵۰۰ٯ۶۰۰ کد /t.t٨ش>.ة؁./.٭ٯوi.فی. ر tmر tځl> .hیفی.نخٌ htmt.miۂبm.۷۵۰ٯ۸۰۰کد /t.t٨ش>. .ک-ب/ hیفی.نخٌقفار.بm.اiاد.بی ٷباi.ٷیفی.ml>فف.نخٌبm.mن.۵تا۱۰ hدtmر.اiاد.شh .٬i.tm٧hی hنۅ=ihیفی.نخٌسفارٴ.hیفی.نخٌ -m.tm.miۅس.بگة.hیفی.مس.ا.ٷیفی.ml>فف -ن.مس.ا.بر.ٷیفی.hعففٌاو.سن.۰ٯ۵ۅیtmر.ی؁؁ٱ..ٮٌٵ.ٷیفی.mس.ا. ر tmر tځl> .hیفی.مmس.ا.ما -iۂبm.۸۰۰ٯ۹۰۰کد /t.t٨ش>.ة؁./.٭ٯوi.فی. ر tmر tځl> .hیفی.مmس.ا.معt.miۂبm.۹۰۰ٯ۱۰۰۰کد /t.t٨ش>ک-ب/.hیفی.مmس.ا.قفار.بm.iۈبفٌاوقہن؁ .دٌن؁ .iغ.ا.بن.٧ز.hیفی.مmس.ا. .بm.سخi.mi؆سفو پ/.ک؁نسطحلر.ٌا.٧ز.hیفی.مmس.ا.بm.mن.۰تا۵ۅیtmر.iاد -h ٬i.tm٧hی hنۅ=ihیفی.مmس.ا یا -فارٴ.hیفی.مmس.ا. -m.tm.miۅس.بگة

ارٯtی.tmب ←