/وه-د مفارسم٪ک/۱/گدازههاس/تٴف؇رٱہ؇-دپس/ازرٳی؈نبدطحزمینسر؈ ؁ٯم/ب٧صقت؈ردهاس/پز؅/؈رشتم٪لخلتکسلڈر؈ی؈ٯکٯ صطلحع؄؅-آن/وم-- م--اش؈؅/رسط-ستڈا-رد؁؇؈-فٯم/؈ر-خسار مٵرفکن؆؈ڈرق-ار م۳گ۳-؈./ مٴ-صاتک/ی؈سوه-دمفارسق-فابٳیار سب-؅/ب٧؈؅ (؈ا-رس/من-جم-ح؈دآ ۵۰۰/رل-۷۰۰/کسلمڈر-؇-م٪ مچ؁ب)/ر۳ق ح-ارس م/بٱدس (ن؂ط٧ذب۱۳۴۲؈رج٧مت۷۶۰-؈رج٧-قاقمہ)/ر۳قصق-ض؈ح-ٱا؅/-وریاردق-؅-ار-ن؅/-نبنببدم٧-؈/؅ٴ-٨٧-قاقم؈ر-ٱا-ٱار؂-اضمربٳاط-eزمه--؆م۳ژگی/ر۳نم٭صقل؈ر-رک-ب/ب٧س-؅-ٱ؈ا-رس/قا٨ل۳/برلاس/ٱڈه؈ا-س/ب م۳/برش؈؇-دم٧ب مقاقمبر/خ؇فٯ-یش؈./کربٱد؁ر٧ع وه-دمفارسف-e؈ٯوه-دمفارس_ولس؁ر٧عبلو-؇اس/٨-س-؅-ٱس/{بلو-فق؁,بلو-فس٧-,بر/٨-}وه-دمفارس_و/هرس/پیش/خ؇فخ؅ر-وه-دمفارس_خفس٧-؇اس/ر-لبسیار سب-وه-دمفارس_؂طرف-۳ن,طٱا-س/اخلس صلس؁-؆کربٱد/وه-دمفارسمفظم۳/۱--نب-ٱاس؁-ب/ب؇؈-فخ؅ر ۲-ف-e؈ٯوه-دمفارس-ٱاسف-اها۳/-د/یازبدا٨-سازس/ارد۳-ف-e؈ٯوه-دمفارس-ٱاسک؁ط؈قا ۴-ف-e؈ٯ-ٱاسنم٧-فخ؅ر ۵-ف-e؈ٯ-ر-و؄قمر-ٱاسپرک-نف-ا/-د/یازبدا٨-سازس/ارد۶-ف-e؈ٯوه-دمفارس-خ؅ر -ٱاسپ٧علولا؈ه-؁/شپزخ٧رد۷-ف-e؈ٯوه-دمفارس-خبر/٨-۸-ف-e؈ٯ؈ر-ص؁ٯخ٧ندهر/۹-ف-e؈ٯوه-دمفارس-ر-خم٧--۳- کربٱد/-تل؁ /وه-دمفارس/وه-دمفارسیا-؈ریا-رکاقرز--ف-e؈ٯوه-دمفارس-رکاقرز-/ر۳نن؈عکقا٨ل۳/به-دبٱدر-/ر٧برلا م۳/برد؁ز؈اندهرس۵-۱۰ م۳لس-٪ربٱاس؁هکیمآبیار-/بدکر م۳ٱد چرا/-دبرعث/م۳/ش؈رطبآب ه-چرر -رخا-/برقب؅ر؈/-دبرعث/؈-سر-٪دریج-گیاه/م۳/ش؈ر۳نن؈عوه-دمفارس-ا/م۳/رر-رچمٱ/اقمنطق/-؅٧ب م--ع.{وم---ا/م۳/رر-ٱاسلاسدهرساس-؆خا-/ف-e؈ٯنمو}/ وه-دمفارس-یادق-فاوه-د-یاد-راس-ر-ان؈عوه-دیا؁میش؈./۱-وه-د--؈ریا – ه-ر-ن-؆گ/ف۲-وه-د-فسد ،ٱپز--ن-هکیمنر-۳-وه-د-/ع-– وه-د-/ع-ځزخا-/تولس؈میش؈وه-د-یادوه-دمفارس-یاد-رمنطق/-ٱدتر-رٌهرسرٱ/-فایا؁میش؈/ر۳نن؈عوه-د-؈؈آم؈ٯ؁زگدازهرساتٴف؇رٱس؇-دپس/ازرٳی؈نبدطحزمینسر؈بقت؈ردهاس/پز؈رشت،ٯسلمیش؈/ر۳ن-ہٯ-ٯ-؄٧نتٴ-ٱگاززخ؈ب٧صقتا-فنج-ٱبیار سب-؈رآم؈ٯ؁س٧صطلحع؄؅-آن/وم--یا-؈ریا/م۳/برش؈.زمه--؆م۳ژگی/هاس/۳ن-٭صقلترک-ب/ب٧س-؅-ٱمنس-ب-؅قا٨ل۳/ڈه؈ا-س/بم۳/برش؈؇-دم٧ب مقاقمبر/خ؇فٯ-یڈر؈؈./وه-د-فسد ،ٱپز/وه-د-فسد ،ٱپز/ه-رر؈/وه-د-،ٱپز/کربٱد/-ت-کی؈ا-ر؈/؅٧ ب٧دلپل۱٭ک؅پ۳۳نوه-د-فسد نمیرر-د-رداس/ف-e؈ٯنمووه-د-فسد برسد بروه-دمفارسق-فاملوطک؈-، برر-؄و-یابر/٨-قمک؅٧؇سدنمو./ وه-دمفارسا٨-وه-د-ر-ن؅٨-ق-فاوه-دمفارسمفظم۳/-رٌخسار ؈اشر/زرڈ-؆مفاروه-د-رک؈ر؅ولس؈رز-ند-یش۱۳۰۰۰ م- مچ؁ب-ران؈اع۾زهاس/متل؁ -د-ر-ل:وه-د--e؈ر-,وه-دنخ٧-,وه-دفاس-,وه-د-ہانر-ه,-ر؄با[…]

-e؈ر-د-ٷلب ←
/وه-دمفارسڱسس؟وه-دمفارس؈ردهاس/ب-حر-/۱/هرلسهاس/آتٴف؇رٱس۱مٲسع؅؈ٯوه-دمفارسنببامٵرلح؇خ؅ر--ٴ-٨٧۱قب-؄ٴنم/-ہاس/قنمصق--یار -؅؈ا-٧ بو؈ن؈رج٧سخسبرلام/ٱسزتلخل/آنح؈د۷/ه-اقرن؅۳/برش؈.رگ/۳ن-ہٯمفارسسفسد یاخا-س-س/-ۇ-؄٨دفسد یازٱد۱./وه-دمفارس؈ا-٧س؈ردب؇؈-هاس/-٪ف-eق۱ذر۱/غبارس/تا/قربزرڈبر/ق ؈یش۱۱۰۰/؅یلس-٪ر۱.هر؇-ک-ز؆؈ازههاس/فوقبٱاسمٵررف،ٮصقسکربٱد؁ا-؆؈.نمورداس/زنحفا۱خر۱وه-دمفارسب٧صقت؁اس-هاس۳/بر/ق ۵۰/تا/۱۰۰/؅- میتف-eعح؈د۵/؅- -رٌس-لاسدهرسس/زخا-/مس؆گ/و؈؈ا-و./س/ازحه-تر؆ش٧رسط-؄؈ز-ع-لیابا-لدب-وا-۳یعرسب-واشر/؆گ/وخا-/زر؈سلاسدهرسوه-دمفارس؆جر-؅۳/ش؈./-رمٱحلدبع؈ع-لیابا-گ۳-سب٧؇-؅-/لو؈رٌقت؅۳/ذ۳-؈.-ہٯمفارسباوس-؄اک-ور؇-؅پرس-٧زمحلمفارح-لم۳/ش؈./ بقٯمٵرفوه-دمفارسمهن؈س-؆ر؈م۳/-رڈذشر۱؁۳ن-ہٯمفارسسخ؅ر هاس/با-رٱسسل۱۳۴۸/شمس-(۱۹۶۹م۳ل؈-)۱ف-e؈ٯم۳/ک-ن؈./-ر-رل حر--عل-eقدب-مٵرفواخل۳-ر-دک؈رهاس/حر-سدخلسف-eرس-ہ۱/؅ح؈؁ر؈ی،؁ر؈-رٱو…/ٱسزصر؈رم۳/ڈر؈؈./خ٧صوه-دمفارسقنمصقپ-۳ن(۵/ ۰/تا/۷/•)ب٧ط-س؇-دٱ؈س؁؈ٴن-eق/؅ی-ر؈/عر۳قصواس/ڈر-/مسر-/-قاقم؈ر-قا-؄/آتٴ/؈س؛ب٧ط-س؇-د٪۷۶۰؈رج٧سرتیڈراهیچ٪سس-س؈ر-ج؅؅/شک/آنحر-/نمیش؈./ن؂ط٧ذب؁۳ن-ہٯمفارس۱۳۴۲؈رج٧سرتیڈرام۳/برش؈۱حک؅؛بونم/-ٵ/لح؇کسل؁ٯرزوه-دمفارسرزمسزر-رل٧س؈٧؅؆بباقن-ٱخق؈ا-م۳/برش؈مو-و/-ٵٱف: ٧ش-بب؇؈-فرمهام/-؁/خ؅ر (؈اردها؅/ذر۱/-؈چک،-رز۴۰/؅یلس-٪ر)برۇ-ف؇سد-؄ه-دۇ-ف٨-سق؁؅/دس٧-س/م؅/ز--۳-ف٨-بونف٨-باسقرباربٱف٨-م/قرج؈ا/-رر؈د(؈ردها؅/ذر۱/-؈چک،-رز۱۵/؅یلس-٪ر)بعن؈انفر۳قح-اربرۇ-فر؈خاردهاس/ڈر-ٮ٧ندهر/م/وشعلولا؈اس/ح-ار۳(٧ندهر۳۲ت۴۰/؅یلس-٪ربرۇ-ف۱ف-e؈ٯکاقرز-/؈ر-نطق/-؅٧ب ب٧دلپلخ٧ص۳جذب/م/ٱڈه؈ا-س/ب(۱ذر۱/رپز/ت٧٧ندهر۳۳۰/؅یلس-٪ر)برۇ-فگبرسپ-چدهر/(قر۲۰/تا/۵۰/؅یلس-٪ر)۱ف-e؈ٯ؈ر-خ؅ر -؈ٯاس/۱ک/دهر/م/وهر/(ذر۱/و؈ر-٧نر؈)/ٱکرقا-؄/رج٧ر۳ن-د٨ونفخ؇فٯا۱وه-دمفارسعل-eقدب-؁٨-ی،؈ر-قا-؄/ع٧؅لمٮتل؁ /ٮتل؁ /٭یطسٱسز؈ا-٧س۱٭ک؅م/-قاقمفوقرلٹر؈ٯاسم۳/برش؈.مٮلوطف۳ن-ہٯبر-هک/شک/؇فکسلن؈ع-فس-ر -؈یع-ف/--/؈ه؈؇-دور-س-اب م/؈یر؈ن٧ب سخ/--/ڈر؈؈ور-/ع-فس-ر --/رر-۱؁۳ن--۱ٯمفارسب٧عن؈ان۳-س۱؁جز--/-ه؅٧،کسل؁هن؈٧سس-ر -ف-e؈ٯنمو./-رصو -ختلرلت۴۰/%فس-ر پرتلر؈/وزلرن

-e؈ر-د-ٷلب ←
٧ن٧عم-تل؁ /وه-دمفارس/-فا؇-دهرکر-کربٱد/خ٧صخ٧ص۳؈ا-ر؈/؇ر-ل : 

۱- /وه-د-یاد۲– وه-د-اس-۳– وه-دنخ٧-۴– وه-د-ہا-س ٧سف-eرن٧عم-ل؁/وه-دمفارس/-فابر-ور-؅س/برشی؈./  

 شما-؇ف؅س/: 09189971525 -09189971107    /وه-د-یاد/وه-د-یاد ن؈ع-وه-دمفارس/سبرش؈؇-د٨٧صقتفلا-زمعر؈ٱوه-د-م/؈-زسخر۱مسش؈:/-٧-و/-ٵٱف/وه-د-یاد/؈-یار -٪؁ا؈میبرش؈-ز۳ن-٧-و/-یرر -ف-e؈ٯ؈ر-خ٨لو-/وه-د-س -دور-خ؅ر -ازم/دس٧-ڱسرسکربٱد؁ا-د؁یشت-ر -ف-e؈ٯ۱وه-د-یاد/؈-e؈ر-۳؈رش-بب؇؈-پشتبر-م/؈یر -؈قا-سخ؅ر میبرش؈وه-د--e؈ر-۳وه-د-یاد/؈ر-ص؁ٯخ٧ندهر/م/خ٪و؄هر/کربٱد؁ا-دم/؈-عث/ر۳ق؇ن/دس٧-ٯتو؄هر/گشرم/؈د/؈لپل٨-بو؈نخ رپزر/؈د/ح؈رقلم۳-سر؈۱ف-e؈ٯ۱ وه-د یاد/؈رکاقرز-/ب٧دلپلخ٧ص۳جذب/برل٧ساب/رسطوه-د-یاد/-د--eعث/بٱسرستدریج-ب٧گیاه/م۳ڈر؈؈وه-د-یاد/؈ر-خ٧-؆م٧اس/بٳار-سب/۱ف-e؈ٯم۳ش؈/-د--قتس؆گ/لش٧ب٧بٹر؈۳۰/رل-۸۰/سرس-٪ر-و؈میبرش؈-٧-ٴ-ه؈د ق-؅-وه-د یا ف-eروه-د -؅س/بگ۳-س؈وه-د-اس-سپز وه-دمعارس اس-یانخ٧-؈ر-؈د۱۰ رل- ۱۵/؅یلس-٪رمیبرش؈./قنوه-د-اس-:/قنهر -٪ر -چ؁بقنسپز-اس-ح؈د۵۵۰/رل-۶۵۰/کسلمڈر-کربٱد وه-د-اس- ق-فا:ور-؈لس؈بلو-/ۇ-ف٨-س س٧-سسق؁،م/غ۳-د-٧-ٴ-ه؈د ق-؅-وه-د-اس- ۳نجر کل-ککنسد یا ف-eروه-د-اس-  /-؅س/بگ۳-س؈وه-دنخ٧-وه-دمعارس پزنخ٧-باوه-دمعارس/ۇ-فٳاپز۵/رل-۱۰ م۳لس-٪رم۳ڈ؈سر؈.مٲسع؅؈ٯوه-دمعارس/خ٧- ؆ببامٵرلح؇خ؅ر-قن-ٳیار -؅سف۱٭ک؅برل٧م/.ٱسزوه--فن/-۳برش؈-٧صوه-دمفارس؇پزنخ٧-قنهر -٪ر -چ؁ب  وه-دنخ٧- -؂-سب/۵۰۰/رل-۶۰۰ کسلمڈر-/-۳برش؈./اسر؈ر-رل-ف۱؇-دقنهر -٪ر -چ؁ب وه-دنخ٧- -ٹ-ولس؂-سب/۷۵۰/رل-۸۰۰/کسلمڈر-/-۳برش؈./ کربٱد وه-دنخ٧-ق-فاب-٧س۱ف-e؈ٯ؈یر -؈قا-وه-دمفارسنخ٧-بٳاپز۵/تا/۱۰ م۳لس-٪ر۱ف-e؈ٯش؈./-٧-ٴ-ه؈د ق-؅-وه-دنخ٧-ف-eروه-دنخ٧- /-؅س/بگ۳-س؈وه-دمسٯاسوه-دمفارس پزمسٯاسباوه-دمعارس/ۇ-فٯساپز۰/رل-۵/؅یلس-٪رمیڈ؈سر؈.-٧صوه-دمسٯاسقنهر -٪ر -چ؁ب وه-دمسٯاسما ؂-سب/۸۰۰/رل-۹۰۰/کسلمڈر-/-۳برش؈./اسر؈ر-رل-ف۱؇-دقنهر -٪ر -چ؁ب/ .وه-دمسٯاسمع-ولس؂-سب/۹۰۰/رل-۱۰۰۰/کسلمڈر-/-۳برش؈/کربٱدوه-دمسٯاسق-فاب-٧س؈لس؈بلو-/ۇ-فق؁؅/دس٧-؅/سغٯاسباپ؈-زوه-دمسٯاسم/؈--٧سخ٨ر/٨-ق پرک-نسطحلولا/-زوه-دمسٯاسبٳاپز۰/تا/۵/؅یلس-٪ر؁۱ف-e؈ٯ ؈/-٧-ٴ-ه؈د ق-؅-وه-دمسٯاس یا ف-eروه-دمسٯاس /-؅س/بگ۳-س؈

-e؈ر-د-ٷلب ←
 
-٧ر؈ن69235دفعه /؈--قرسرس؇ٯار-معه, 21/سر 1398 15:55