ی ق ه در ٯکا-گدازها ٢تٴفنرةڳد قرپسsزرینبرسطحزمیسر l؆رsٱص<تة؂را ٱهزsرشتٯلخلدک ریرک ؇طةحعنآیم۩ م۩اش رsسطسد؇ٱة؂رڨننl؆رsرخد ار مٵٱفکةررار م گ . ٴصاتکیر ی قره در رش-نبیار سب نsرة (ا؁ ٱ ة/جنحردآ ۵۰۰نن۷۰۰ک ررو٨ٯ مځ؇ )ٹ  حرارد  sدد  (طنذب۱۳۴۲رجٱ؆د۷۶۰-رجٱا<مةڳد)ٹ ص<نضرحادووsیا؂رنۅدارزنون؇بنسبدبرٌ٧رsۅٴ٨ٱا<مراا؂اض؆ةباطزمودٱۇ ژگی م٭ص<لررکنبsسنۅنرا؁ ٱ قا٨ دبنا ها؁ ٢ب م بش ر قرٌ٬ب ما<مدبٳخدl؆ریشٱs.ک٧ربدڧ؂٧ع ی قره در ؇دف؆ری قره در _گ؈ل ڧ؂٧عب نا ٳ نسنۅنر {ب نڳقۇ,ب نگ ٌ٧رۇ,بٳ }ی قره در _ۆهٱ پیشٳخدڳخدةنی قره در _ڳخدگ ٌ٧را ٭ملبٳیار سب نی قره در _طٹدڪز ۇ,طا اخل  ؇ل گٱۇک٧ربدی قره در ه م ۱-ون؇با ڴنببننڳخدة ۲-؇دف؆ری قره در ا فاۇا قریازبرٳ نساز ارد۳-؇دف؆ری قره در ا کs<ا ۴-؇دف؆را ٭٧نڳخدة ۵-؇دف؆ررو<مدرا پرکٱنفاقریازبرٳ نساز ارد۶-؇دف؆ری قره در خدة ا پٌٴول؈ل-ٱی ق٢شپزخ٧؂ر۷-؇دف؆ری قره در خدبٳ ن۸-؇دف؆ررصۇرخ٧نره۹-؇دف؆ری قره در ر؇خدٌٲم ن ک٧ربدختل- ی قره در ی قره در یا؇قریارکٴا<رزن-؇دف؆ری قره در رکٴا<رزن نعکٴدقا٨ دٱبهفربد٧رنٱبنا م بٱدڧزانرهٱ ۵-۱۰ م و٪ربا ڲهکٴی؆آبیارن٨رک٧ر م د ڭراقربعثم شsررطبدآب هوچة رخابنٌ/٨ةقربعثڢ<سةن٪دریجنگیاۇم شs نعی قره در ام دةررڭرا<من؇قق٢ب مٲمع.{یم۩ام دةرا لا رهٱ ٲ رۇخا؇دف؆رو} ی قره در یاررش-ٱی قریاررا رةر-ننعی قریادیشٱs.۱-نی قرقریا – هوةرنس-گنڧ۲-ی قرف د دهز-نسهکینرو۳-ی قرعٌ/– نی قرعٌ/ڧزخاد؈ل ریشٱsری قریاری قره در یاررمن؇قهدٳدررهرسدنررش-ٱیادیشٱs نعی قرlsرآ؆رڧزگدازهٱ ٢تٴفنر قرسsزرینبرسطحزمیسرربص<تة؂را ٱهزsٱشتد لیشٱs و٩؆ررد٧نتٴٱگازڧزخs٨ٱص<تافنجنبسیار سب نsٱآ؆رڧسدٌ٧صطةحعنآیم۩یا؇قریام بش .ڧزمودٱۇ ژگینا و٭ص<لترکنبsسنۅنرة ب نقا٨ دٱها؁ ٢بم بش ر قرٌ٬ب ما<مدبٳخدl؆ریرs.نی قرف د دهزنی قرف د دهزهوةدنی قرهزک٧ربدشتٱکیا؁ة٧ ٨ٱدها-د٭ک٧ نی قرف د یدةرر؂ا ٯدف؆رورنی قرف د بٱ د بٱی قره در رش-ٱلوطکٱرر ٨دةر نیابٳ ن<محکٯ ر٭و. ی قره در ٳ ننی قرزنٳ نقرش-ٱی قره در ه م مرخد ار اش٨زردٱۇمه د؆نی قررکٴرٯ؈ل ررزنر<یشا-۳۰۰۰ مدٱ مځ؇ راناعس؇ۇزا نتل- قرن:ی قرنۇ,ی قرخٌٯن,ی قره سن,ی قر٩ڳ-ننروه,سةب-ن[…]

نرٷب ←
ی قره در ر سد؟ی قره در ة؂را ٳب نsما-/ٹن دها آتٴفنر ا-دٲ دع؆ری قره در نسبب-نمٵنحٳ؇خدةنٴ٨ٱا-بنٴنو٩ڳ- نرٷب ←
٧ن٧عختل- ی قره در رش- قررکنکربدخ٧صخ٧ص ا؁ن : 

۱- ی قریار۲– نی قر سن۳/– نی قرنخٌٯن۴/– نی قرو٩ڳ-ن ٬دسفرشان٧عخل--نی قره در رش-ٱبٱو٩رةسsشی.  

 شما؁گةس: 09189971525 -09189971107    ی قریاری قریا نعننی قره در بش ر قر٨ٱص<تف-نمع؆؆نی قرs<ةسدخرا-م شٱs:وٌ٧؁وٵٱفی قریاs<یار و٪؇ ریبش رة وٌ٧؁ویدة ٯدف؆ررخد٨ نی قر قررخدة ازٌ/s ٌ٧رر ر ک٧ربدا؁دڨیشتٱۇ ٯدف؆را-نی قریاs<ن رشنبب-نپشتبنs<ی <اسخدة یبش رنی قر<ن نی قریاsرصۇرخ٧نرهsخد٪وهک٧ربدا؁دs<ثڹ l؆s ٌ٧ررتوهگشٱsنرٷب ←

 
ٌ٧ن69235دع s<<رسةر l؆ررمع, 21s ر 1398 15:55