/فكومhtml>ف؅مmزقعدنسlزهار{مhسو ,hhٳی ,نخف/,ف/دق,/دی ,hبمh }

(09189971107 ,09189971525)

/فرومhtml>ف؂عدن

 

/فرو مhtml>فمhشرلززه؇ارآتششۇسmروهسزرسیهبو-ٷحزمین-/ شl>><ب صوٱt>و؇ارریز><شmمhخ>خ>تشریل/یهfو صط-حع>>آ؇/فمس مبشد>>وب/شl>><خmیا؅hh؁f/>؂عا؅یhد. مhtصاmرلیف/فرومhtml>ف؂عدنبٳیاس٨ر><ب٧مf=-> (رار<زحج حمf=آ ۵۰۰h>۷۰۰ریل؁رم ٱمh؅fhب)hh> حعاmی <بrf=mی (قطذf=۱۳۴۲ج ؁mا۷۶۰-ج ؅قومسm)hh>صو٪ضوحشrاm><وریان ؂مhرزوم/سبنhبmبومدعٱمhب>؅قومبhrبان بض؁->بٳ٧ٷزم مhع>میژفرh>مhصو>ترک=ب٧سمhۇرارقب>رmبۇ-رگ؇ررآب؅یبشدرومدجب؅قوم mبmسhخ m؇شl>>شٯ.fhربrدان ع /فرومhtml>ف/سmفن/فرومhtml>ف_mfلان عب فر؇ارسhرسمhۇر{ب فرسق>,ب فرددع,بmسhر}/فرومhtml>ف_/ن>هارپرشسhخ m؇سhخ m؅->/فرومhtml>ف_سhخ mددع؇ارحئ>بسیاس٨ر>/فرومhtml>ف_قطhh mتزئ>,طhrحرخل صلتع>fhربrده/فرومhtml>ف؅htmی۱-م/سببhrفش=ب/سhخ m؅-> ۲-سmن/فرومhtml>فبhrفمض->اررونیازبوسhرسازرrد۳-سmن/فرومhtml>فبhrفڱفطبق٪ ۴-سmنبhrفممسhخ m؅-> ۵-سmنتٯلوم mبhrفمرکrد>مض-رونیازبوسhرسازرrد۶-سmن/فرومhtml>فسhخ m؅-> بhrفمدش=/؅fلنفرفآشزخن ۷-سmن/فرومhtml>فسhخ mبmسhر۸-سmنتص>نخن ها۹-سmن/فرومhtml>فسخ mمدزئر fhربrدهtتلف /فرومhtml>فه/فرومhtml>فیا/سڱوٱیاfhوrز-/سmفن/فرومhtml>فfhوrزرh>موٹfhتقب>رmf=هع؆hrدhررh٧بh> یبrدازن ها۵-۱۰ یلمhبhrفزهfhی؁آباررhوfhر یrf= چh٧روبhعثیشوٯhٷf= mآب؅مچ>-> خfبh>hم->=روبhعثtبرس->hدٱیجرh>؅یشوٯh>موٹ/فرومhtml>فر٧؅یmf=->fم؆؇اوم/طقڱمآب؅زرٹ.{/فمسر٧؅یmf=->بhrفم- هازر>خfاسmفنمد} /فرومhtml>فسیاوقعدن/فروسیاوار=->سو؅وٹ/فرویاف mمشٯ.۱-/فرواسڱوٱیا –؅م=->جنhسنگ/ا۲-/فروس رmبhrر-جنhآهfی؁نhم۳-/فروصنعtmی–؅/فروصنعtmیازخfmfلرومشٯ/فروسیاو/فرومhtml>فسیاوم/طقڱrدhmا>شرسmۇ؇عدنیاف mمشٯh>موٹ/فروب h مhناززهاآتششۇروپسزرسیهبو-ٷحزمین-/f= وٱt>و؇ارریزوٯhشmmبh؄مشٯh>مhنبنع>ت/hاززخوٯh صوٱtاس /رf= یاس٨رٯhآمhناسmٯصط-حع>>آ؇/فمسیا/سڱوٱیا؅یبشد.زم مhع>میژفر؇ارا>مhصو>ترک=ب٧سمhۇ<زس٨ر><قب>رmگ؇ررآبیبشدرومدجب؅قوم mبmسhخ m؇شl>>/ٯ.؅/فروس رmبhrر؅/فروس رmبhrر؅م=->>=؅/فروmبhrرfhربrدهtmعfیر>=مابندللسmحfhمپا>م/فروس رمیmf=->بوm>واراسmفنمدم/فروس ربہرب/فرومhtml>فقعدنمخ>>ٷکh/mابmf=->بلفریا/mسhروم fمm؇ مد. /فرومhtml>فسhر/فروارزوسhرقعدن/فرومhtml>فمhtmیخmیاشmبزعگhع>مhtml>/فروfhوٱوmfلروrf=وبشز۳۰۰۰ hع fhباوعسlزهارمختلف روشۇل:/فروبۇ,/فرونخف/,/فروhtmlس,/فرومhسونhمه,ارس->بو[…]

ۇومhب ←
 

/فرومhtml>فfرm؟/فرومhtml>ف>و؇ارس٨ر٭ص>ز hh>رmارآتششۇسmمhرmعمhن/فرومhtml>فنh/mبومhh>ح خ m؅->.hب>زقب>ش>ومhسور<زمخصوٵبسیارمرابوهج خmی٨ۇ-ونرmخ>خ>/آحمf=۷ hrمf=->میبشد.rگt>مhنمhtml>فس ریا/fmررh>بو- ریا/rدسm.؅/فرومhtml>فرا>وب/هارمhفو٪زذhrتغبررتاقطhhmبزعگtاقطhبشز۱۰۰میلمhسm.رکز/زههار و>بhrفمhhع؁بٮص<صfhربrدر/.مد>وارازنhدنسmخhrج؅/فرومhtml>فب صوٱttmlسهایب۱قطh۵۰تا۱۰۰مhع -ٱtفعحمf=۵مhع زرم- ها؁رازخfمسنگ h رد.؅/سزح hrتر/ mf=-ٷبلمf=hrعلیاmباطلنبrدریع>فبrدشmسنگخfازری؅- هام/فرومhtml>ف/ۇمیشٯ.مrلنبٹh لیاmبارhفب رمfم>صوٱt؅ی/ذhٯ.hنمhtml>فبووسلنfhۇد>رمرسازملمhtml>حمل؅یشٯ.  بقنمhh؁م/فرومhtml>فم /سنریگhشmزt>مhنمhtml>فسخ m؅-> ارباسmۇسل۱۳۴۸شس(۱۹۶۹؅ی-د)سmفنمیکrد>h.حh>حضhrعونبrمhh؁دخ>h->بوfhوٱارحش خلج؅رسمhrتمhحمtmب،tmبسmۇو…نرصhمی/ٯ.خف/ص؅/فرومhtml>ف<زمخصوٵپائ>(۵/ ۰تا۷/•)ب طf=فروhیtبش>وٱمیمh>=عh>صد،مhمسمhمقوم؅قبلآتشسf=؛ب طf=فروhmا۷۶۰ج >=/مچhmغ؁hفحhم><شرلآحص>میشٯ.قطذf=t>مhنمhtml>ف۱۳۴۲ج >=/میبشدسmحfhم؛بmfومhhمح شریلشl>از/فرومhtml>فازمر->بh>اف/م>h/mبو<زبrخوٱرمیبشدمدردمhh؁:  تش=ب/بh>.=مڱفسخ m؅-> (>و؇ا><ذhrتڱوچfhز۴۰میلمh)بhrm؇ بلفروسhرسق>><ددعرم><زئرسhربmfسhربrفمطhhmباربrسhروقطhhmج۱ڱ>= (>و؇ا><ذhrتڱوچfhز۱۵میلمh)بhوعh>حعاmبhr-/خ>و؇ا،مhن هاو/فش=/؅fلنهارحعاmی (/ن های ۲mا۴۰میلمhبhrسmفنfhوrزرh؅/طقڱمآبب دللخصرmجذhوگ؇ررآب (/زذhrتrرmا/ن های ۳۰میلمh)بhrrگبhrمارچ ها(قطhhm۲۰تا۵۰میلمh)سmفنسhخ m؅-> سml>ا،سرل هاو/لها(ذhrت/ف؅ن =)کmقبلmf= >روhmfسhخ m؇شl>/ز/فرومhtml>فعونبrسhر،؅قبلعف/ملمhتلف hتلف hطمرراسmحfhمومقوم m و>ا>عhl>/فمیبشد.مh>>ٷt>مhنبآهfشرف m؇تشریلموٹ-مh-> طبعrhمرh؇روhزرآب؅<برآبسخmمر/ٯhصنعtm-مh-> رhmf=->زt>منمhtml>فب عورزtجزءمهمmشریلد / -مh-> اسmفنمد.صد اختلا>mا۴۰%-مh-> رتل=؅/فزولا>

ۇومhب ←

ن عمtتلف /فرومhtml>فهعدنروهfhۇfhربrدهخ صخصؾر>=شۇل : 

۱- /فروسیاو۲–؅/فروtmlس۳–؅/فرونخف/۴–؅/فرومhسو تسرشن عمtلفت/فرومhtml>فهعدنبمhhm؅-سبشی.  

 شر>ت؅-س: 09189971525 -09189971107    /فروسیاوه/فروسیاو وٹ/فرومhtml>فهرشدروh صوٱt لنازمhl>/فرور<باز-سmخhrج؅رٯ:مٯردمhh؁ه/فروسیاوبسیامhtmlومبشداز->مٯردمmf=-> اسmفنسhخ mh فر/فرو روhسhخ m؅-> سmزر><ددعf>فfhربrدردبشmع> اسmفنز/فروسیاوبۇؾرش=ب/؅شm٨ۇم<ب> طبقتسhخ m؅-> مبشد/فروبۇؾ/فروسیاوmص>نخن ها<سhخ mhٯلهاfhربrدردم<باعثth>شl>ددعنتٯلهاfشm <بوللسhربوهخطhrرشrhبوحۇلمhٳ>=سmفنز /فرو  یاوfhوrزرh دللخصرmجذh٨ۇااhmf=-ٷ/فروسیاوروبعثبrس>فتدٱیجرh h>؅ی/ٯ/فروسیاوسhخ mhبمهاربٳ٧زرhسmفنمیشٯروبصوٱtسنگ-ش ب بٹhl ۳۰ۇ۸۰س>فمh؅و hمبشدج ت.h؇و مh؅/فرو یا  رشم/فرو مhhm؅-سبhفٯ/فروtmlسسہر /فرومhl>ف  tmlسیانخف/حمf=۱۰ ۇ ۱۵میلمhٱمبشد.؅<ز/فروtmlس:؅<زهمhمکhبم<زسہرtmlسحمf=۵۵۰ۇ۶۵۰ریل؁رمfhربrد /فروtmlس عدن:hmfلروب فرسhر  دعسق>،<غhوج ت.h؇و مh؅/فروtmlس ->/ ڱلکرنر یا  رشم/فروtmlس   hمhhm؅-سبhفٯ/فرونخف/؅/فرومhl>ف  ہرنخف/بو/فرومhl>فربٳ٧ر۵ۇ۱۰ یلمh؅یهی>=.مhرmعمhن/فرومhl>فرخف/ >h/mبومhh>ح خ m؅-><زبٳیاڱمرسmحfhم٨ۇا<.ر/فرآ؇ؾبشدخف/ص؅/فرومhtml>ف ہرنخف/؅<زهمhمکhب  /فرونخف/ مhhm؂hف٨h۵۰۰h>۶۰۰ ڱیل؁رمؾبشد.>حا>سmرو<زهمhمکhب /فرونخف/ مhfلhm؂hف٨h۷۵۰ۇ۸۰۰ریل؁رمؾبشد. fhربrد /فرونخف/؅عدنبراسmفنب> طبقت؅/فرومhtml>فنخف/بhh٧ر۵تا۱۰ یلمhسmفنشٯ.ج ت.h؇و مh؅/فرونخف/سرشم/فرونخف/  hمhhm؅-سبhفٯ/فروم-سنام/فرومhtml>ف  ہرم-سنابو/فرومhl>فربنس٧ر۰ۇ۵میلمhٱمهی>=.خف/ص؅/فرومh-سنام<زهمhمکhب /فرومh-سناما  m؂hف٨h۸۰۰ۇ۹۰۰ریل؁رمؾبشد.>حا>سmرو<زهمhمکhب ./فرومh-سنامعfلhm؂hف٨h۹۰۰ۇ۱۰۰۰ریل؁رمؾبشدfhربrد/فرومh-سنامعدنبراmfلروب فرسق>><ددع>ۇومhب ←

 
خف/>=ن69235دفع بر<زrس>فشl>/جع, 21mیر 1398 15:55


 href=/؅/فرومhl>فقعدنسmهب> - POKEHMADANI-GHORVEH.IR :/فكومhtml>ي, مh؅/فرومhhl>فقعدن, /فرو/خ m؅->/09189971525 - QR Code Friendly