/كفn-/فرهn؈ٲق؈که-د-nیزهار{nه-ر ,ٯسر,ۆخدی,نکق، ,ڴکرر,ةبنۅn }

(09189971107,09189971525)

/ه-فۅn-/فرۂوکه

 

/ه-ف ۅn-/فرۅnشکل؈ٲگدازهۇار/تnف/ف؈؇-فپسازریشنبفnطحزمینس ةفۆبهصرتش؈ففۇار/یزنششتۅnخلخلشکرلڴیشفکہ هطل؈حعلمی-ن/مۆ مۆاشٴنفط-س-ڴه-؈ففةشیفۆشد-خرار n؇کۆنڴ؈فۂوار ۱گ۱؈ش. ۅn-صاتکلیشر/ه-فۅn-/فرۂوکهبیار س--نبشم (ش-/رنزن حجمی-شآ ۵۰۰/لی۷۰۰کرلۆڴةۅnر --٨)/۱ق حوارر ۆب؁ر (ۆقطهذ۱۳۴۲شجهۆ-ا۷۶۰-شجهقا؈)/۱قصتی-ح-اپنوریاففۂنۅپارز/نننهn-رn-بفۅا؈شۅn-nهقاشد-ا-افقاضۆ-فباط--زمۇنوۆنر۱ژگی/۱نرnصلشد-رکنببسنۅ/فش-/رقاnل۱مب/لارفڴش-ر/ب ۱ب/شٴ؇-فۅجب قاپبف/nخهفیشش.کربدةفاع /ه-فۅn-/فرهn-ه-شف/ه-فۅn-/فر_هرةفاعبلو-هار/n-سنۅ/فر{بلو-قفۆ,بلو-را؈ۆ,بف/n-}/ه-فۅn-/فر_/له/رپیش/nخهnخم؈فی/ه-فۅn-/فر_nخپرا؈هار//-لبٳیار س--/ه-فۅn-/فر_قط/پزئ۱نۆ,طا-ر/-خر هرةوۆنکربد/ه-فۅn-/فرۅn-ٸ۱۱-نهn--ارةنببشیnخم؈ف ۲-هn-ه-شف/ه-فۅn-/فر-ار؇ضاۇا۱-فنیازبف/n-سازر/-د۳-هn-ه-شف/ه-فۅn-/فر-ارکفطبقات ۴-هn-ه-شف-ار؇ۅnیnخم؈ف ۵-هn-ه-شف-د-ولٱد-ار؇رکشنضا-فنیازبف/n-سازر/-د۶-هn-ه-شف/ه-فۅn-/فر-nخم؈ف -ار؇شمه/ه-ف/شزخnفف۷-هn-ه-شف/ه-فۅn-/فر-nخپبف/n-۸-هn-ه-شفشد-صفۆفخnنفه/۹-هn-ه-شف/ه-فۅn-/فر-د-nخپۅز/ئ۱- کربدمتف /ه-فۅn-/فر/ه-فۅn-/فریاهn-و-یا-دکارزی-هn-ه-شف/ه-فۅn-/فر-دکارزی/۱نرو-کقاnل۱مهفبدریٱب/لا ۱بدةزشانفه/ر۵-۱۰ ۱لرnربارةهکیۆ-بیاری٨فکر ۱؁ چرا-فب/عث۱ششرطپآب چف؈ف -خا-ب/ق، ٨م؈فٴ-فب/عثبرس؈فیnد-یجیگیاۇ۱شش/۱نرو-/ه-فۅn-/فر-ا۱فف-دچۅهاٱنهق-م/ب ز/ر-.{/مۆ-ا۱فف-ار؇ارفه/ر/رۆنخا-هn-ه-شفۆۅش} /ه-فۅn-/فر-یافۂوکه/ه-ف-یاف-ارف-هو-/ه-فیافپۅیشش.۱-/ه-ف-هn-و-یا – نف-n-نگة۲-/ه-ف-ر بیز--n-هکیۆ۳-/ه-ف-نعڪ، – /ه-ف-نعڪ، زخا-هرۅیشش/ه-ف-یاف/ه-فۅn-/فر-یاف-دنهق-د-اف-دشرس/فقوکهیافپۅیشش/۱نرو-/ه-ف-ووشآمشفةزگدازه/ر/تnف/فر؇-ف۾سازریشنبفnطحزمینس؁صرتش؈ففۇار/یزششتبرلۅیشش/۱نرnف-ف-لپnنتn-nگاززخش٨هصرتا-نجیسیار س--شآمشفةساصطل؈حعلمی-ن/مۆیاهn-و-یا۱ب/شٴ.زمۇنوۆنر۱ژگیۇار//۱نرnصلترکنببسنۅ/فنزنر---نقاnل۱مڴش-ر/ب۱ب/شٴ؇-فۅجب قاپبف/nخهفیڴش./ه-ف-ر بیز/ه-ف-ر بیزهنففٴ/ه-ف-بیزکربدمتوکیش-فٴمn ٨هدل-ل؈ٳnکم۾//۱۱نر/ه-ف-ر ۆۅیفف-ف-ففار//n-ه-شفۆۅشر/ه-ف-ر ب/ر ب//ه-فۅn-/فرۂوکهۅخلوطک؁-ا ٨فف-لو-یابف/n-حکم/هرفنۅش. /ه-فۅn-/فر/n-/ه-ف-هز/نن/n-وکه/ه-فۅn-/فرۅn-ٸ۱-داخرار ش-شف/زڴوۆنرn-/ف/ه-ف-دکو-ن/هر؁/نف-یش؈ٲ۳۰۰۰ و --٨-او-عnیزهارۅختف -ف-/ل:/ه-ف--ش/ۆ,/ه-فۆخدی,/ه-فn-/سن,/ه-فnهه,-هس؈لبه[…]

-ش/فnلب ←
 

/ه-فۅn-/فرځر؟/ه-فۅn-/فرش؈ففۇار/--ح/-ل؈ٲک/لرٱارآتnف/فر؈ٳۅnرعمشف/ه-فۅn-/فررnبمبهمn/لحةnخم؈فیn-nه؈ٲقبیلnنۆnهرٱزن ۅخصص-سیار -مش-n ٨وشنشجهسخرب/لاۆفر-خلخل/-ن-ش۷کا/نم۱ب/شٴ.؁گ/۱نرnفۅn-/فرسر یاخا-رnیلnفnر یازد؈ٳ./ه-فۅn-/فرش-nرش؈ففبشیارn-ٱ؈ٲذر؈٪غبارتاقٷ/بزڴب/قٷ بیش؈ٲ۱۰۰ۅیلرnر؈ٳ.ریکاز؈نازهاروقبار؇n/؇بصصرکربدة-ن.نۅففار//رحکه؈ٳخر؈٬/ه-فۅn-/فربهصرت-/سنار۱ب/قٷ ۵۰تا۱۰۰ۅو -رت-ع-ش۵ۅو -دزر؇ارفه/رر//خا-ر-نگوشش-n.سازحکمتر؈نشهفط-لشمعلیاباڷلفبn-۱یعفربn-شف/نگخا-هرور؇ارفه/ر/ه-فۅn-/فر؈نج/مم۱شش.-ۅnحلفبعشعلیاباڱگ۱؈ربه؇-م-روشدصرتم۱ذ۱؈ش.nفۅn-/فربهوسنۄهک/ۆف؇-مرسن//رحلۅn-/فحلم۱شش. nبقفۅn؇/ه-فۅn-/فرمۇنسنۆرو۱-دڴشف؈ٲة/۱نرnفۅn-/فرسخم؈ف ارباڳ/فرسل۱۳۴۸شسن(۱۹۶۹م۱ل؈شی)؈ٳه-شفۅ۱کشنش.-د-/ل ح/-معل-ٱفبۅn؇n-خل؈۱؈؈ف-فکو-ارح/-رفخر٬ف-رسر؈n؈٪ۅ٭ش-ٱبی،-ٱبڳ/فو…فر-/شد۱ڴش.خا-/ه-فۅn-/فرٱزن ۅخصص۾//ئ۱ن(۵/ ۰تا۷/•)بهطر؇-فnورةبnن-ٱرۅیرnفٴ/۱قصn-رڴرnر-رnرقاشدقا-لآتn/وزربهطر؇-فnا۷۶۰شجهس؈ف٪یڴاشریچnغرر؈رشد-٬منشکلآن-/-لنۅیشش.نقطهذة/۱نرnفۅn-/فر۱۳۴۲شجهس؈ف٪یڴاشر۱ب/شٴ؈ٳحکمب/هۆnnرحةشکرلف/ر/ه-فۅn-/فر/رر؈ف-/لnرشامنnبمبهٱزن بخٱرش-ر۱ب/شٴۅاnnn؇: هشنببشی/ماۆ-ف/خم؈ف (ش-ففۇانذر؈٪-وچک؈/۴۰ۅیلرnر)بر؈یهرف-ل/ه-ف؈یn-سقفۆندرا؈ۆرمنز/ئ۱-n-؆ب/هn-؆ب/ار؇ٷ/باربؾn-ۆقٷ/جش--ففٴف(ش؈ففۇانذر؈٪-وچک؈/۱۵ۅیلرnر)بعو-/۱قحوارمبر؈یخاففۇارڴرnnنفه/ۆ/شمه/ارحوار۱(دnنفه/۱۲ا۴۰ۅیلرnربر؈یٳه-شفکارزیٴدنهق-م/ب بهدل-لخn-۱جذبۆفڴش-ر/ب(؈ٲذر؈٪یزادnنفه/۱۳۰ۅیلرnرۆ)بر؈ی؁گبرر؇//رچفه/(قٷ/۲۰تا۵۰ۅیلرnرۆ)؈ٳه-شفشد-nخم؈ف -شفار؈ٳکلفه/ۆ/ه/(ذر؈٪/شدnنفٴ)فکفقا-لفه/۱ن-فn/هnخهف؈ٲر/ه-فۅn-/فرعل-ٱفبةn-ی،شدقا-لعاملۅnتف مnتف مnیطر؇ر--nر؈ٳnکمۆقاپوق/لn/ف؈ر؇۱ب/شٴ.ۅnلوط/۱نرnفب/-هکشکفهشکرلو-یرnف -بیعیnریٴش؇-فnد-ر/ب بیرو/ب سخریڴشnد-نعڪرnف یفف-ٲة/۱نر-ٴفۅn-/فربهعو-۱-ر؈ٲة/جز/ءهم/شکرلۇنهسرnف -/n-ه-شفۆۅش.-صn -/ت/لا۴۰%رnف رتفٴ/ز/ن

-ش/فnلب ←

nناعۅتف /ه-فۅn-/فرقوکه؇-فۇدک/ک/ربدوخاصخn-۱--فٴ/ل : 

۱- /ه-ف-یاف۲– /ه-ف--/سن۳ – /ه-فنخدی۴ – /ه-فnه-ر هسف-رش؈ناعۅف٪/ه-فۅn-/فرقوکهب/nnد-م؈سب/شیش.  

 شاهم؈س: 09189971525 -09189971107    /ه-ف-یاف/ه-ف-یاف و-ی/ه-فۅn-/فرمر/شٴ؇-فnهصرتله-رع/ف/ه-ف-ب-؈سخر؈٬مرش:اnnn؇/ه-ف-یافب-یار n-/شۅیب/شٴ-؈۱نراnیفف -/n-ه-شفشد-nخnلو-/ه-ف-ر -فnد-nخم؈ف -از، درا؈ځرفرکربدة-دةیشتوۆف -/n-ه-شف؈ٲر/ه-ف-یافب--ش/۱--شنببشیشتب/ربیف -بقا-سخم؈ف ۅیب/شٴر/ه-ف---ش/۱/ه-ف-یافشد-صفۆفخnنفه/nخnوله/کربدة-درب-ث/۱قشندرا؈فتوله/گشفبفشل-لn-بوشنخٷ یزشnبفحش/قلۅ۱؈س؈فٴ؈ٳه-شف؈ٲ /ه-ف nیافشدکارزی٨هدل-لخn-۱جذبب/لnرابفط/ه-ف-یاف؇-ف---عث؈بس؈فرتد-یجی٨هگیاۇ۱ڴشر/ه-ف-یافشد-nخn-نۅn/ارباد-رn؈ٳه-شفۅ۱شش-ف--رتسنگ؈شهبه؈ب/۳۰/لی۸۰ٳ؈فرnدووشۅیب/شٴ-هn-شف نۅپ/ه-ف یا nف-رشر/ه-ف nnم؈سبگ۱؈رشر/ه-ف--/سنٳ؈یز /ه-فرع/فر -/سنیانخدیشد-ش۱۰ /لی ۱۵ۅیلرnرۅیب/شٴ.ٱزن /ه-ف--/سن:ٱزن ۇر nر --٨ٱزن ٳ؈یز--/سن٭ش۵۵۰/لی۶۵۰کرلۆڴکربد /ه-ف--/سن وکه:nد-وربلو-ف؈یn-ر را؈ۆرسقفۆ،غ۱؈ف-هn-شف نۅپ/ه-ف--/سن ؈۱نج/ کیککر یا nف-رشر/ه-ف--/سن  nnnم؈سبگ۱؈رشر/ه-فنخدی/ه-فرع/فر ؈یزنخدیبه/ه-فرع/فرف؈یایز۵/لی۱۰ ۱لرnرر۱ڴورفٴ.ۅnرعمشف/ه-فرع/فرنخدی نnبمبهمn/لحةnخم؈فی۱زن بیار -مرٳnکمب/لn.ر/ه-ین۱-/شٴ-ا-/ه-فۅn-/فرة؈یزنخدیٱزن ۇر nر --٨  /ه-فنخدی nnق؈ربn۵۰۰/لی۶۰۰ کرلۆڴ۱-/شٴ.ارفشد-/لیٳ؇-ف۱زن ۇر nر --٨ ر/ه-فنخدی nورnق؈ربn۷۵۰/لی۸۰۰کرلۆڴ۱-/شٴ. کربد /ه-فنخدیقوکهبnر؈ٳه-شفبیف -بقا-/ه-فۅn-/فرنخدیبnnایز۵تا۱۰ ۱لرnر؈ٳه-شفشش.-هn-شف نۅپ/ه-فنخدیnف-رشر/ه-فنخدی nnnم؈سبگ۱؈رشر/ه-فم؈سفار/ه-فۅn-/فر ؈یزم؈سفاربه/ه-فرع/فرف؈یفسایز۰/لی۵ۅیلرnرۅیڴورفٴ.-ا-/ه-فۅnسفارٱزن ۇر nر --٨ ر/ه-فمnسفارما ق؈ربn۸۰۰/لی۹۰۰کرلۆڴ۱-/شٴ.ارفشد-/لیٳ؇-ف۱زن ۇر nر --٨ ./ه-فمnسفارمعورnق؈ربn۹۰۰/لی۱۰۰۰کرلۆڴ۱-/شٴکربدر/ه-فمnسفارقوکهبnروربلو-ف؈یnقفۆندرا؈ۆنرغفاربایش-ر/ه-فمnسفارنب-nرnخnف/n- پدک؈شنسطحلهف؈-ر/ه-فمnسفاربnnایز۰تا۵ۅیلرnرةٳه-شف ش-هn-شف نۅپ/ه-فمnسفار یا ف-رشر/ه-فمnسفار nnnم؈سبگ۱؈رش

-ش/فnلب ←
 
-افٴن69235دفعه ب-۱زس؈فرشفشد-معه, 21رر 1398 15:55