-قرو؅رس/فنفس؟-قرو؅رس/فٶ/وقافtٳبر٭صل؄tوهف؁افtآتفشه/ف؄ت؅فعٯو-قرو؅رس/فف/سب٪بمهحسخر؄/ہاباtقبہلtنٳe؄س؁teزt؅خصeصبسیاiرم؈ ر ٨؈نt؈iجسخفبهاٳeفزرخلخل/آح؈د۷tوه؄/ ہtبشد.tiگtہفادو؅رس/فٶفد یاخ ٩سرفtاہلtوسفد یازiد؄ت.؁-قرو؅رس/ف؈ رفٶ/وبه؈ہ؁افtاف eاtذر؄tغباiفtتاtقطبزرگtاtقطiبیشاt۱۰۰ sیفاi؄ت.رفرز/-زه؁افtوبiافمس/بٮص/eصف٩ربiد؈ ر/-.؆؅/ٳ/وافt٩ف/ح/ف؄تخر؄؁-قرو؅رس/فبصeرtرسla؁افہtبtقطi۵۰tتاt۱۰۰ sٳ ؄رف ٹح؈د۵ sٳ ؈iزفسلافوهاففt٩خ ٩سگtج-ٯ؈ ر.؁-سزحوتر/ڴ؁سطtبل؈زعیاب٩لبiد رہیع/فبiد ش٪/tٳگtخ ٩٩رفلافوهافف-قرو؅رس/ف/ڬه ہtش-ٯ.؈iمر٭لبٹٯعیاب٩گہسفبرم٩و؈iصeرtہt-ذہسٯ.ادو؅رس/فٶوسlas٩هla/ٳ/رمپرسla٩فحل؅رس/حs؅یtش-ٯ. سبقو؅ٳ/ف-قرو؅رس/فم/-سlasرہt؈iگذش٪واtہفادو؅رس/فٶخر؄/ افtب٩ه/فٶs۱۳۴۸tشسla(۱۹۶۹؅یل؄؈ہ)؄تف ٯو؅ہtک؈نٯ.؈iحهحضع eبi؅ٳ/د خل؄ہسل/بو٩ورافtحشفوخف؁ i؁ار؄ts٭؈tربی،tربه/و…فزص؈i؂ہtڈر-ٯ.خق ص؁-قرو؅رس/فeزt؅خصeصٳئہ(۵/ ۰tتاt۷/•)بطسفرو٧فٶبtن eر sیفا/ٯعہصد ؁tڈراسراققe؈i؁قبلtآتtٳزف؛بطسفرو٧ا۷۶۰t؈iجس؄/٪یڈرڧ؈فیچ٧غففسف؈iح٬مٳeشرلآحصلن؅یtش-ٯ./قطذبtہفادو؅رس/ف۱۳۴۲؈iجس؄/٪یڈرڧ؈فہtبشد؄تح٩م؛بٱٳeصحتریشد٩ف-قرو؅رس/ف٩ففزل/بهفٶق مٳ/سب٪بeزtبiخeر؈ رفہtبشد؅/ رص/: جشlaبب؈ہبهاٳeڱفtٳخر؄/ (؈ /وقاٳeذر؄tڱوچکس٩۴۰ sیفاi)بر؄ہتفوبلقرو؄ہس٨رسsفٳe؈las٧سla؁tمeزئفرس٨رځبٱس٨رځبiافقطباربiس٨رٳeطج؈ tڱ//ٯو(ٶ/وقاٳeذر؄tڱوچکس٩۱۵ sیفاi)بع/-٧عہحساiبر؄ہسر-خ /وقا؁tڈرا/وهاte-قشپ؁هافtحٳاiہ(؈/وهاہ۲را۴۰ sیفاiبر؄ہ؄تف ٯو٩قeرزہtوi؁ن٩قtڱم٢ببدۇخ صہجذبteد؈ رفt٢ب(اtذر؄tif=زرا؈/وهاہ۳۰ sیفاiف)بر؄ہiگبرفپر/وهاt(ط۲۰tتاt۵۰tsیفاiف)؄تف ٯو؈iسخر؄/ سٯوا؁t؄رلوهاte-لهاt(ذر؄t-ق؈i؁//ٯ)ة٪وقبلt؁جہرو٧ٱسخرشداt-قرو؅رس/فع eبiس٨ری،ti؁قبلtعق مل؅ت مت میطفنفز؈ رفٶت٩مٳeمققeقوهدافمہtبشد.؅لوطtہفادوبآهکشرفرتریف/-ٹہسفا/ طبیعہiہtو؈رو٧iزفس٢ب؁eبیر٢بسخدہtڈر-ٯ٧iصنعسفا/ ہt؁؄/اtہفاو؅رس/فٶع/-٧فرفٶtجزءمهم٪رید/-سفا/ ٩تف ٯو؆؅/؈.؈iصد ٩تهرا۴۰ %سفا/ رت/ٯف-قز-ه

ٯهوالب ←

/ق٧ع؅ت -قرو؅رس/فقس/فرو؇i٩ه٩ربiدوخق٧صخ صہ؈ ر/ٯشه : 

۱- -قروسیاو۲–؁-قرورسla۳t–؁-قرونخقٯہ۴t–؁-قرواسہ جس iا/ق٧ع؅t-قرو؅رس/فقس/فبا٧iر؄سبشی؈.  

 ش رت؄س: 09189971525 -t09189971107    -قروسیاو-قروسیاو /-ٹہر-قرو؅رس/فمفبشدرو٧صeرtل٩فعد/ق-قرورeب٩؄ستخر؄؁فش-ٯ:مق٧رص/-قروسیاوبسیاiاردt؅یبشد٩؄ہفق٧ری؁؄/ ٩تف ٯو؈iسخ٧ور-قروہ رو٧iسخر؄/ س٧زیte؈las٧سنف/ف٩ربiد؈ ردبیشتٳla/ ٩تف ٯواt-قروسیاوب ٯهہ؈رشlaبب؈ہ؁شتبهفeبی/ طبقسخر؄/ ؅یبشدف-قروب ٯهہ؁-قروسیاو؈iصsفوخ/وهاteسخ٧و/لهاt٩ربiد؈ ردفeب٩ثtہشد؈las٧سوتو/لهاtوشڪوeبو؈ۇس٨رب؈نtخطiif=زiبوحٯهل؅ہسٳ؄/ٯ؄تف ٯوا -قرو سیاو؈i٩قeرزہt٨دۇخ صہجذبtبهفٶبt؁سطt-قروسیاوروب ٹثtابiس؄/فٶدریجہ٨ٯیاstہڈر-ٯف-قروسیاو؈iسخ٧بن؅هافtبٳاiزفب؄تف ٯو؅ہش-ٯtروبصeرtگt؄شبابٹد۳۰ هہ۸۰ ٳ؄/فاi؁وج-ٯ؅یبشدجاه؈و las؁-قرو یا س iف-قرو ا٧ر؄سبگہسفٯف-قرورسlaٳ؄f=ز -قروفعس/ف رسlaیانخقٯہ؈iح؈د۱۰ هہ ۱۵ sیفاi؅یبشد.؁eزt-قرورسla:؁eزt؇iاiکبفeزtٳ؄f=زرسla٭؈د۵۵۰tهہ۶۵۰tریڈر٩ربiد -قرورسla س/ف:٧iرفدtورو؄ہس٨ر؁ ؈las٧سla؁سsف،eغہسوجاه؈و las؁-قرورسla ؄ہڬ ڱلہکرنفد یا س iف-قرورسla  با٧ر؄سبگہسفٯف-قرونخقٯہ؁-قروفعس/ف س؄f=زنخقٯہب-قروفعس/فو؄ہبٳاf=ز۵ هہ۱۰ ہفاi؁ہڈف/ٯ.؅فعٯو-قروفعس/فنخقٯہ ٳ/سب٪بمهحسخر؄/ہeزtبٳیاiڱم؁t؄ت٩مبهe.نفز-قرہآمہبشدخق ص؁-قرو؅رس/فس؄f=زنخقٯہ؁eزt؇iاiکب  -قرونخقٯہ ا٧رسف٨۵۰۰ هف۶۰۰ ڱیڈرمہبشد.ہ؈iحهف؄تروeزt؇iاiکب ف-قرونخقٯہ اف٧رسف٨۷۵۰tهہ۸۰۰ ریڈرمہبشد. ٩ربiد -قرونخقٯہ؁س/فبٱفٶتف ٯوبی/ طبقف-قرو؅رس/فنخقٯہب٧اf=ز۵ تاt۱۰ ہفاiضتف ٯوش-ٯ.جاه؈و las؁-قرونخقٯہس iف-قرونخقٯہ با٧ر؄سبگہسفٯف-قروم؄سو؄فف-قرو؅رس/ف س؄f=زم؄سو؄فب-قروفعس/فو؄ہبوساf=ز۰tهہ۵ sیفاi؅یڈف/ٯ.خق ص؁-قرو؅سو؄ففeزt؇iاiکب ف-قرومسو؄ففا رسف٨۸۰۰ هہ۹۰۰ ریڈرمہبشد.ہ؈iحهف؄تروeزt؇iاiکب .-قرومسو؄ففعف٧رسف٨۹۰۰ هہ۱۰۰۰ ریڈرمہبشدt٩ربiدف-قرومسو؄ففس/فبٱفٶرفدtورو؄ہسsفٳe؈las٧سlaٳeفغو؄فباf=د٩ف-قرومسو؄ففeبرفٶخ٧٪/tٳ٨رقe پiکس؈نtسطحtلو؄٩ف-قرومسو؄فب٧اf=ز۰tتاt۵ sیفاi؄تف ٯو ش-ٯtجاه؈و las؁-قرومسو؄ف یا س iف-قرومسو؄ف با٧ر؄سبگہسفٯ

ٯهوالب ←
 
خق /ٯنt69235دع برeزiس؄/فٶد؈iجع, 21فر 1398 15:55


وش-پ؁-قروفعس/فقس/ف؈iلہٱ/ڴر - POKEHMADANI-GHORVEH.IR :-قكوارس/ي, las؁-قرومس/فقس/ف, -قروسخر؄/ہ/t09189971525 - QR Code Friendly