8><كhr؈(2tعد(زقگاٯlوسزهاد{؈(سhr۩ ,>دسد,؈خ<؈,ahiaای,liaی۩ ,>ب5( }

(09189971107 ,09189971525)

8>

 

8>؈a hزllزه؁ادnتفiشاستa hrپس/زیlبhrسطحزمیبia nد/بصٌرتl؅hr؁ادn-ز/lشت؈//a یliaیlrکr ؈طلحع؈آ8><مۆi مۆiاشد/تسطlسl؅l؅hrب5l؈د/lوخعاوفکhial؅قاوگ۩l. ؈nصاتa hیl؁8>و<>ب)>۩ حاع ؈/بدع (hطوذب۱۳۴۲lوٯتا۷۶۰-lوٯ(ق؁است)>۩صٌ؈ضnlات/مhریاhr؁نۅ؈ازش/مhiسبشسبتبhr؈<د ۅnب/r؈(ق؁lوا اhiاض؅/اطزممتi۩شنژگی۩شصٌ/lورکنب/بسنۅشlرعدقب/nد؅ادنalردnبدشدa hr؈<بق؁؈بhدnخهد(یشl.<>ربدشh<ع ؈8>lr؈8>لهعدپی> nخهخم؅؈8>؈تزئ۩۩,طادnlخ ؈شi۩<>ربد8>lr؈8>؅ادa hr؈یازبhrna سازدnlد۳-ستa>lr؈8>lrبان؈خم؅ ۵-ستa>lrبlواhٌواپرک>la>دa hr؈یازبhrna سازدnlد۶-ستa>lr؈8>/>lr؈8>lrبlوصشrبhrهد۹-ستa>lr؈8>ربدمت 8>؁رز-iستa>lr؈8>؁رزد۩شٌع<>قب/nدبهرhبد>ردرب؅ا ددشزlاhrهع۵-۱۰ ؅(وباشه<>یآیاردبhr<>ر ؁د چردa hrبعثدیlرطب؈آبمh؅ lوn<مۆiبدد؅بالاhrهعnی۩؈nlr؈وl} ؈8>تابlوشرسشقگایاh؈یشl۩شٌع8><مۆiیاiس hریادشد.زممتi۩شنژگیادn۩ش(صٌ/رکنب/بسنۅشٌزببa قب/nدنalردnبدشدa hr؈<بق؁؈بhدnخهد(یlial.8>ربدمتi<یlرil؅( بد۩/ست<>hn۩۩ش8>lr؈وlش8>iarبا بت؅بhوa یاihدna حhرn/nlزشhrبیشز۳۰۰۰ تi <>ببlوٌاعسزهادخت a hrبiش(:8>liش(۩,8>>liش(hr؈(لب ←