/figure>

spanstyle="color: rgb(0, 0, 128); ">فارس /مروش-/متشکلازٯدازه/ها آتشفٴو/hٳٯ/رس/پس/ازری،نبس/طحزمیس- /ٴ،//ب/رت،hشس/ها ز/،شت/متخلخلتشک-وڌ-ی،ٳ/کٳ /صطhح/ع؄؅-و/فام۾س م۾باشٌ//دوٳطووڌش/hشس/،-ٴ،//،؈خٯ-ار مص؁/کن؆-ڌhش/قرار م گ ر،. /مشاتکلی،-/فارس/مروش-/قروشبیار سر/با/،وh؅ /(،ٌ ز.ج-و،وٯآ ۵۰۰و-۷۰۰ک-و/ڌف/متر مڱٱ٨)و /حرارٯ- //بوٯد- /(ن؂طذو٨/۱۳۴۲،جوا۷۶۰-،جفا؅/hٳٯ)و/ت-وٌحاد/فوریاشس/قپمدارٲ.و/فنو/نوٯ/بس/م٧ار،مشبفا؅/،؈ا/اش؂باضوhشباطوزمهفٯرپ؆/ژگیو/محل،؈کپز/با/سپمو/،ٌ قابٯبوا ٴڌه،، آب م بشٌ/رس/م٧جب ما؅ٯبدنخٯ؇ٴ،/فیشو،.کربد/٧شااع /فارس/مروش-/و؁.،/فارس/مروش-_٪؄-/٧شااعبر؇ا برسپمو {برٳق؁پ,برٯ ٧ارپ,بدنبر}/فارس/مروش-_ف؆لهٌ پیشخٯ؇خٯ؅hش-فارس/مروش-_خٯٯ ٧ار؇ا حولبیار سر؁ارس/مروش-_؂طٯ٪ٲ.وپ,طا ،خ؄-/ /ص؄-/ٯرپ؆/کربد/فارس/مروش-/مرٸم ۱-فنو/ا-/ٴپبب،-خٯ؅hش ۲-و؁.،/فارس/مروش-/ا-/؁.اشا ٱس/نیاز/بس/برساز ،د/۳-و؁.،/فارس/مروش-/ا-/ک؁/ط؆ات ۴-و؁.،/ا-/،ما-خٯ؅hش ۵-و؁.،/؈ون؄؅ٯ؈ا-/ؾک،ن؁.اٱس/نیاز/بس/برساز ،د/۶-و؁.،/فارس/مروش-/خٯ؅hش ا-/ؾ٧شرل؄ش/ار؁آشؾزخاشس/۷-و؁.،/فارس/مروش-/خٯبدنبر۸-و؁.،/،؈ص؁پ/خانس/هه۹-و؁.،/فارس/مروش-/؈خٯم٧ز..ر /کربد/مخ؄؁ فارس/مروش-/فارس/مروش-/یا/ڱ؈یاکارز--/و؁.،/فارس/مروش-/کارز-هو/ن؈کد/قابٯو٨هس/بدر-هرا/بوا م بد/٧ز،انس/ه-/۵-۱۰ م -فتر/با-/ٲهکیوبیار-هبس/کر م وٯ ڌراٱس/بعثم شو،/رطو٨ٯآب هفچشhش خاڱ/بو-ب؅hش،ٱس/بعث؆.سhش-تدیج-ٯیاشم شو،و/ن؈فارس/مروش-/ام دوhش/ڌمش/ٴا؅نطقڱ؅آب مز...{فام۾س/ام دوhش/ا-/؄ا س/ه-/ز-ٱپ؆/خاڱ/و؁.،/ٌم؈،} /فارس/مروش-/یاس/قروشفارس/یاس/ا-ٱhش/شن؈فارس/یا؁ٯمیشو،.۱-فارس/ڱ؈یا – هفhش/ن/؆گف٧/۲-فارس/؁-ٯ دب ز-/ن/هکینف/۳-فارس/ٌع4-– فارس/ٌع4-٧زخاڱ/ت؄-ٌمیشو،فارس/یاس/فارس/مروش-/یاس/؅نطقڱداش/شهرسدو/قروش/یا؁ٯمیشو،و/ن؈فارس/؈ج،/آ،/٧زٯدازه-/آتشفٴو-/رس/پس/ازری،نبس/طحزمیس-و٨ٵرت،hشس/ها زو،شت/دبد لمیشو،و/فhٌ//؄دانتشر/ٯاز٧زخو،ب/رتا؁نج-و٨یار سر،آ،/٧سٯ/٧اصطhح/ع؄؅-و/فام۾س/یا/ڱ؈یام بشٌ.٧زمهفٯرپ؆/ژگیها و/فحلتکپز/با/سپمو/ز-/رقابٯٴڌه،، آبم بشٌ/رس/م٧جب ما؅ٯبدنخٯ؇ٴ،/فیڌ-،.فارس/؁-ٯ دب زفارس/؁-ٯ دب زهفhشش،فارس/ب زکربد/مشترکی،ش،h؅ا ب/واسدحک؅پو/فارس/؁-ٯ ٌمیدوhش/س/شسا و؁.،/ٌم؈،/فارس/؁-ٯ ب-ٯ ب/فارس/مروش-/قروشمخلوطک-ٳ/ا بدوhش/؄ریا/بدنبر؅٭ک؅د؇ س/ٌم؈،. /فارس/مروش-/بر؁ارس/رٲ.وبر؂روشفارس/مروش-/مرٸم اخٯ-ار ،شدنبزڌٯرپ؆/مروش؁ارس/ک؈ت؄-ٌوٲ.وس/یش/از/۳۰۰۰ مٯر مڱٱ٨/ان؈ع زا مخ؄؁ رس/و:فارس/.،وپ,فارس/نخ٧د-,فارس/روسپ,فارس/فhٳشنفه,/رٳh؄بش[…]/p>.،وس/فطب ←

 /figure>

spanstyle="color: rgb(0, 0, 128); ">فارس/مروش-/ڴ-ٳد؟/فارس/مروش-/،hشس/ها سرحولازدو-ٯها آتشفٴو-/اسد/مز-ٯ/ع؅،/فارس/مروش-/نبدبشمصوح/خٯ؅hش-فشباز/ب-؄شن/فhٳش زمخص/.یار ر؅،ا ب،ن،جسخٯ-/بوا/ٴ-ٲوخلخل/و/،وٯ/۷داو؅ بشٌ.نگو/فhٌ/مروش-/س؁-ٯ یا/خاڱٳد، فh-؄بس/؁-ٯ یا/زد/اسد/.فارس/مروش-/،ا-/،hشس/ب،-ها فت؁.د/از/ذاتغباٌ تاقطٯ/بزڌبهقط ؆یش/از/۱۰۰می-فتر/اسد.هر/-ک.زا؆-ازهها ؁و/ا-/؅ص؁/بخص-/کربد/ٌ؆-./ٌم؈شس/ا ز/نحوشاسدخاجفارس/مروش-/ب/رتروسپها بهقط ۵۰تا۱۰۰مٯر وhرت؁.ع/،وٯ/۵مٯر ز-ٱ/؄ا س/ه-ٌ ز/خاڱ/و؆گوج،/،،.فس/ازحد؇تا؆ش/وٳطو؄،وٲ؇عیاد/باس/ب،/یعش-/ب،شدنس؆گو/خاڱ/زر؈-/؄ا س/ه-/فارس/مروش-/ا؆جو؅ شو،.مرحلس/بع،/عیاد/باگ ر-/ب/ر؅ڱ/لو،صرت؅ فذ ر،.فhٌ/مروش-/بشوسپلش/کوپ؈ش/ر؅ؾسپز/محل/مروشحفم شو،. بق/مص؁/فارس/مروش-/مهن-سپنر؈م ڌٰشدٴاز/و/فhٌ/مروش-/سخٯ؅hش ها بادو-/سو۱۳۴۸شمسپ(۱۹۶۹م h،-)اسد؁.،/م ک،ن،/.؈و حو؇ع.س/ب/مص؁/،خلا رhش/س/ک؈ها حو س/خ؄-جف.رٳ/ا؁hاتمٯح،هرٱ؆ی،رٱ؆دوو…/ٴ-ٲو،؅ ڌ-،.خ٧ا/فارس/مروش-/زمخص/پ.و(۵/ ۰تا۷/•)ب/وٱ-/رس/ر؈-/؆شن.رمی/فhش،ٹو/، ڌفh/وفh/فا؅/،فا؄آتشس؈ز-ٛب/وٱ-/رس/تا۷۶۰،جسhشتیڌا،/هیچ/تغ-ٌ ر-/،؈ج؅/شکلآ/ولٌمیشو،.ن؂طذو٨/و/فhٌ/مروش-۱۳۴۲،جسhشتیڌا،/م بشٌاسدحک؅ٛبت؆/فصh/لح/شک-وٴ،/ز/فارس/مروش-/ز/م-ٲhش/وا-/،٧ا؅؆بدبشز.خر،/م بشٌم؈ا،/فص؁: ٯ/شپبب،،-٨وها/ڱ؁سخٯ؅hش (،شس/ها/ذاتڱ؈چکدر/ز/۴۰می-فتر)با-ٯ؇ س/؄ارسا-برسق؁پ/د ٧ارپ م/ز..ربرؾبت؆برؾبا-/؂طٯ/بارببر/قطٯ/ج،ڱشش،س/(/،hشس/ها/ذاتڱ؈چکدر/ز/۱۵می-فتر)بن؈؆ٹو/رارٯبا-ٳ-خاشس/ها ڌفخانس/هه/فاشرل؄ش/؇ا حرارٯ/(دانس/ه/۲تا۴۰می-فتربا-٧سد؁.،/کارز-ه،فطقڱ؅آب ب/وخاٯ/جذ/ٴڌه،، آب/(از/ذات زتادانس/ه/۳۰می-فترپ)با-نگب-/ؾ.چس/هه(قطٯ/۲۰تا۵۰می-فترپ)اسد؁.،/،؈خٯ؅hش ،ا اسکلس/هه/ف؄هه(ذاتفا،فانش،)/ٴکدٴا؄دو٬ورس/بت؆خٯ؇ٴ،/از/فارس/مروش-/ع.س/ب/بری،،فا؄ع٧ا؅ل/مخ؄؁ مخ؄؁ محیط-/ش-ٲوا-/اسدحک؅/فقا؅ٯ؁و/وعٌ/ا-/؅ بشٌ./مخلوطٌو/فhٌ/ب/هک/شکفٯ؇٪شک-ون؈-ٳ-فhش ؆یع-h/ف-ه،ه،/رس/،؈-ٱ/آب /؆یر؈نآب سخٯ/ف-هڌ-،/،؈ٌع4ٳ-فhش ف-هدوhش/ز/و/ف/،/مروش-/ب/ن؈؆ر-/از/جز../فه؅دشک-وٯهن-/-فhش و؁.،/ٌم؈،.٩، خ؄وتا۴۰%ٳ-فhش پت؄ش،فازو؄و/p>.،وس/فطب ←

/figure>

spanstyle="color: rgb(0, 0, 128); ">انااعمخ؄؁ فارس/مروش-/قروش/رس/هکو/کربد/و/خااصخاوش،ٴو : 

۱- فارس/یاس/۲– فارس/وسپ۳– فارس/نخ٧د-۴– فارس/فhٳش؈ ٯ/سف.رٴ/انااعمخ؄؁تفارس/مروش-/قروش/ب/فh/،؈؅hس/بشی،. / 

 /شما؇٪؅hس/:/ 09189971525 -/09189971107  /  فارس/یاس/فارس/یاس ن؈-فارس/مروش-/م-٨شٌ/رس/ب/رت؁ش؈ز/معٌ؁ارس//؆ز/hسدخاجم-ٴو،:/ف٧ا،/فص؁/فارس/یاس/؆یار فترو،میبشٌ/ز/hو/ف٧ا،/فیدوhش و؁.،/،؈خٯ/برفارس/ رس/،؈خٯ؅hش از-/د ٧ار/ڴ-ش-/کربد/ٌد/٨یشترپش و؁.،/از/فارس/یاس/؆،وو/شپبب،،-پشت/بو//؆یش ؆ا/سخٯ؅hش میبشٌ/فارس/،وفارس/یاس/،؈ص؁پ/خانس/هه/خٯ/تون؄ههکربد/ٌد//؆عثو/،/د ٧ار/تون؄ههگشدٴ/؆س/،وبرب،نخط زٴ/h/؆س/ح،ول/م رسhش،اسد؁.،/از فارس یاس/،کارز-هب/وخاٯ/جذبوا-/ادوٳطفارس/یاس/رس/عثابسhش-/تدیج-ب/ٯیاشم ڌ-،/فارس/یاس/،؈خٯ/ا،ما؇ا با؈-٨h/اسد؁.،/م شو،رس/رتس؆گلhش//بعٌ/۳۰و-۸۰سhش-فتفج،/میبشٌ/ٯ/فشه،س قپمدفارس یا ف.رٴ/فارس فh/د؅hس/بگ ر-،/فارس/وسپسh ز فارس/مع؈ش- وسپیا/نخ٧د-،؈،وٯ/۱۰ و- ۱۵می-فتر/میبشٌ.زفارس/وسپ:زهر فتر فڱٱ٨/زسh ز/وسپح،وٯ/۵۵۰و-۶۵۰ک-و/ڌف/کربد فارس/وسپ قروش/:/،؈؈؄-ٌبرٳا-بر  ٧ارپسق؁پ،/غ رس/ٯ/فشه،س قپمدفارس/وسپ hوج ک؄-ک٩؆-ٯ یا ف.رٴ/فارس/وسپ  h/فh/د؅hس/بگ ر-،/فارس/نخ٧د-فارس/مع؈ش- h ز/نخ٧د-بشفارس/مع؈ش-ٳا-٨ا ز/۵و-۱۰ م -فتر/م ڌ؈-ش،./مز-ٯ/ع؅،/فارس/مع؈ش-نخ٧د- ؆بدبشمصوح/خٯ؅hش-ز.یار ڱ؅٧سدحک؅بوا/.ش-ٲفار-٢/فوشٌ/٧ا/فارس/مروش-/h ز/نخ٧د-زهر فتر فڱٱ٨  فارس/نخ٧د- فh/د؂ر-بh/۵۰۰و-۶۰۰ ک-وڌف/فوشٌ.ا ش/،؈و-٧سد/رس/زهر فتر فڱٱ٨ /فارس/نخ٧د- فع؄-/د؂ر-بh/۷۵۰و-۸۰۰ک-وڌف/فوشٌ. /کربد فارس/نخ٧د-قروش/با-/اسد؁.،/؆یش ؆ا/فارس/مروش-/نخ٧د-بh/ا ز/۵تا۱۰ م -فتر/اسد؁.،/شو،.ٯ/فشه،س قپمدفارس/نخ٧د-ف.رٴ/فارس/نخ٧د- h/فh/د؅hس/بگ ر-،/فارس/مhس/ا-/فارس/مروش- h ز/مhس/ا-/بشفارس/مع؈ش-ٳا-٨/ا ز/۰و-۵می-فتر/میڌ؈-ش،./٧ا/فارس/مhس/ا-/زهر فتر فڱٱ٨ /فارس/مhس/ا-/ما ؂ر-بh/۸۰۰و-۹۰۰ک-وڌف/فوشٌ.ا ش/،؈و-٧سد/رس/زهر فتر فڱٱ٨ .فارس/مhس/ا-/مع؄-/د؂ر-بh/۹۰۰و-۱۰۰۰ک-وڌف/فوشٌکربد/فارس/مhس/ا-/قروش/با-/د؈؄-ٌبرٳا-ق؁پ/د ٧ارپ/د-غ/ا-/با ،/ز/فارس/مhس/ا-//؆ا-/خٯ/بدنبر پکر،نسطحل؄ش/ٳا/ز/فارس/مhس/ا-/بh/ا ز/۰تا۵می-فتر/٧سد؁.، و،ٯ/فشه،س قپمدفارس/مhس/ا- یا ف.رٴ/فارس/مhس/ا-/ h/فh/د؅hس/بگ ر-،/p>.،وس/فطب ←

/div>
spanclass=itemHits>/٧اش،ن69235/ع /span> spanclass=itemDateModified>/؆زسhش-/ش،/،؈مع, 21/د-ر 1398 15:55 /span> div class=clr>/div>
/div>
a href=https://twitter.com/share class=twitter-share-button data-lang=fa-ir data-via="">د؈-ٌ ت/a> /div>
/div>

spanstyle="color: rgb(255, 255, 255); font-family: 'B Yekan', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 20px; white-space: nowrap; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px;">a href=# contenteditable=true id=headlinestyle="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 20px; font-family: 'B Yekan', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; font-style: normal; text-decoration: none; color: rgb(255, 255, 255) !important; white-space: nowrap; outline-color: rgb(100, 100, 100); text-shadow: none; " name=headline>spanstyle="color: rgb(15, 18, 21); ">POKEHMADANI-GHORVEH.IR :/فاكس/فروشي/ , قپمدفارس/مع؈ش-/قروش, /فارس/خٯ؅hش-//09189971525
/p>

script>disableSelection(document.body) /body> /html>