پوكهوه در ٨ز قروه دmسۈزهار {وسهار , دسی , نخوٯی,ٯٯوقی,گرٯویر , ب/و }

(09189971107 , 09189971525)

پوکهمه دربروه

 

پوکه مه درمکلاز گدزهبار آتفشر اسکهپس=زرسیددبهسٷح زمیٯسرٯ شد؇ر=بهصمرت د؆هبار رۈزر=دmشملخلتکیلگرٯید؇که صط؄احع؄؅یآدپومیس میبؾشدر=تسط دسگ؇ د؆هب/دیشد؇ر=دmاخراmٱmکنٯٯگر قراmٱرگ۱mد. مخصاتکلیدربوکهمه دربروهبسیاmس٨کر=با د؅ (دٱر ٱزحجمیحددآ ۵۰۰ ؄ی۷۰۰ کیلگر iرمmٱةب) ر؂ حراmر ٱ=بردر (نقطهذب۱۳۴۲دmجهوتا۷۶۰-دmجه؂ب- اس) ر؂صمیضدحشرار=مورۈ؆هبی-اmٲر ٱ=منس٨رس٨ت بهمرد به؂ب- دmبرابر ؆قبؾضودبسؾطز٨تر۱؆ررژگی ر؆رصول دmترکببا سی-ر دٱر قبل۱ ب؄ار ٯگهدٱر آبٱر بشدکهمجبٱ؂ب-بٯ سخهشد؇؅یشد.ةربرد؆وع پوکهمه درسفدپوکهمه در_ت؄ر؆وعبوکهار سبکسی-رر {بوکسقف۱,بوکدیر۱,بٯ سبک}پوکهمه در_پنلهر پرش سخهسخمدیپوکهمه در_سخدیرهار حئلبسیاmس٨کؾوکهمه در_قطتٲئر؆۱,طراحر دٮلر صلر تر۱؆ةربردپوکهمه دربهر m-نس٨برار شبب/دیسخمد ۲-اسفدپوکهمه دربرار فض؇ار کهنیاز بهسبکسازر دٱد۳-اسفدپوکهمه دربرار کطب؂ ۴-اسفدبرار نمیسخمد ۵-اسفددmتونل-mبرار پرکددفض کهنیاز بهسبکسازر دٱد۶-اسفدپوکهمه درسخمد برار پشعٱ؄هوکف آشپزخا؆ه۷-اسفدپوکهمه درسخبٯ سبک۸-اسفددmتصف۱خٯهه ۹-اسفدپوکهمه دردmسخمزئرک ةربردم-ت؄ف پوکهمه درپوکهمه دریاسکورۈدmةب-رزر-سفدپوکهمه دردmةب-رزر ر؆رمعةقبل۱ بهرهبردرر را ب؄ؾ ر بردزداٯههر۵-۱۰ رلروربرار زهةیوآبیارر بهةر رردرا کهبعث ر شمدرطبآبٱگٯد دmخؾة=ب؂یبمدد کهبعث iبرسدیودرۈجیگ۱؇ ر شمدر؆رمعپوکهمه دررا ر تددm؆م ها-نطق کمآبٱزرع.{پومیسرا ر تدبرار لارههرزرر۱؆خؾة=سفدنمد} پوکهمه درسیاهقروه پوکهسیاهدmارردسهٱمعپوکهیافمیشد.m-وکهسکورۈ –ٱدجسسنگ ۲-وکهسرد بmوز-جسآهةیور ۳-وکهصنع-ی–ٱوکهصنع-یزخؾة=ت؄ردمیشد پوکهسیاهپوکهمه درسیاهدm٨نطق کردتاددmشرسر قروهیافمیشد ر؆رمعپوکهبوجمدو؅دزگدزهرآتفشررکهپس=زرسیددبهسٷح زمیٯسرٯبٵمرت د؆هبار رۈزمدmشبدیمیشد ر؆رودبع؄-انتmگززخمدبهصمرت اسنجیٱبٳیاmس٨کدmآ؅دسوصط؄احع؄؅یآدپومیسیاسکورۈ ر بشد.ز٨تر۱؆ررژگی ار ر؆روصول ترکببا سی-ر ٱزرس٨کرقبل۱ گهدٱر آبر بشدکهمجبٱ؂ب-بٯ سخهشد؇؅یگرٯد.ٱوکهسرد بmوزٱوکهسرد بmوزٱددد وکهبmوزةربردم-رةیدٱدد و بهدلرل iسحةمپرر؆روکهسرد نمیتدبه؆هار سفدنمدروکهسرد برد بپوکهمه درقروه مخلوط کٯا بتدبلوکیابٯ سبک٨-٭ةمهرهنمد. پوکهمه درسبک٨وکهmٲر ٱسبک٨روه پوکهمه درمهر دmاخراmدٴٯبزmگتر۱؆ره د٨وکهدmةور ٱت؄ردرزرهبیشوز۳۰۰۰ تر ةبدmامعسۈزهار مخت؄ف کهشرل :پوکهبدر۱,پوکهنخوٯی,پوکه؈ه سی,پوکهوسهٱره,mٳ؄به[…]

درهو؄ب ←
 

پوکهمه در؆رس؟پوکهمه درد؆هبار س٨کحصلاز ه؄ررار آتفشرراسمرع؅دپوکهمه دررسببهم؄ح iخمدیوبهز قبیل نٱ=وسهر -زمخصمصبسیاmکمدٱ بودددmجهسخرب؄اٱ=نرزتخلخل/آدحدد۷ ه ب-ر مر بشد.رگ iر؆رودمه درسرد یاخؾةسرر ویل هسرد یازرداس.ٱوکهمه دردٱرد؆هب/دیٱار وفموزذرت غبؾرر تا قطت بزmگب قطmبیشوز۱۰۰ یلروراس.ر۱کزاٯٯزهٱار و؂برار مmبخص-صرةربرددٱٯٯ.نم؆هار زرحوه اسخرجٱوکهمه دربهصمرت ه سیٱارر ب قطm۵۰ تا ۱۰۰ تر رتفعحدد۵ تر دmزرر لارههرر زخؾة=سنگ جمدوٱ.ٱس=زحه تراٯٴهتسط بلدز علیات بطلهبردٱ۱یعدربردٴٯسنگ خؾة=زرور لارههرروکهمه دراٯ٬ر مر شد.دmمرحلهبعدولیات برگ۱mربهکمة=ودmصمرت مر ذ۱mد.ودمه دربهوسیهةر۱؆کمپرسیزرحلمه دحمل مر شد. iبقمmروکهمه در٨ٯٯسیرور دmگذٴهز iر؆رودمه درسخمد ار بسررسل ۱۳۴۸ شسی( ۱۹۶۹ مر؄ادی) اسفدمر کددد.دmح؄حض عمهبرمmدٮلا۱mدبهةورار حشرهٮلرجٱmٳراورت تحد هبی، هبسرو…=نرزصدm٨ر گرٯد.خو٧صٱوکهمه در-زمخصمصپئر؆( ۵/ ۰ تا ۷/•) بهطmرکه؈ور iب نمر یرودد عر؂صدٱ گرو=سرو=؂ب- دmٱ؂بل آتسوزر؛ بهطmرکه؈ا۷۶۰دmجهسادتیگر٧دریچ؈غررmردmحجمر=شکلآدحصلنمیشد.نقطهذبiر؆رودمه در۱۳۴۲دmجهسادتیگر٧درر بشد اسحةم؛ بت؆ٱ=و=ح iکیلشد؇زروکهمه درزررزدب؄ردو٧مدسببه-زبرخمردٱرر بشد مٱ=وm: iهت شببدیب؅ها=کف سخمد (د؆هبار=ذرت کوچکراز۴۰ یلرور) بریهرهبلوکهیسبکسقف۱ر=دیر۱ر مر=زئرکسبکٱبت؆سبکٱبرار قطت باربرسبکٱ=قطت جد کٯدده(د؆هبار=ذرت کوچکراز۱۵ یلرور) بعم؆عر؂حراm بریسرٯخؾ؆هباٱ گروٯهه ٱ=پوشعٱ؄ههار حراm۱(دٯهه۱۲تا۴۰ یلرور بریاسفدةب-رزر دmٱ؆طق کمآببهدلرل iاص۱جذب ٱ=ٯگهدٱر آب(ازذرت mوزتادٯهه۱۳۰ یلرور۱)بریرگبرر پرگهه (قطت ۲۰ تا ۵۰ یلرور۱)اسفددmسخمد سداٱ اسکلهه ٱ=پله (ذرت پودmٱوٯٯد)=ٯکه؂بل تجهر؆که؈ت؆سخهشد؇ازٱوکهمه درعمهبرسبکی، دmٱ؂بل عو٧ملمت؄ف مت؄ف مرطر نرزدٱرسحةمٱ=مقب-بو؂؄د؇ار مر بشد.ملوط iر؆رودبآهة=شکفهتکیلٱمعیسرود طبیعیر=ر دهدکه؈mزرر آبٱ=بیروآبسخ=ر گرٯد؈mصنع-سرود ر تدز iر؆ردمه دربهعم؆رکرز iجزء=مهم؈کیلدٯٯهسرود سفدنمد.دmصد خت؄؄تا۴۰ %سرود رت؄ٯد وزم؄؆

درهو؄ب ←

ٯوعم-ت؄ف پوکهمه درقروهکههmةرةربردوخوص iاص۱دٱدد شرل  : 

۱- پوکهسیاه۲–ٱوکهه سی۳–ٱوکهنخوٯی۴–ٱوکهوسهار iهت سmٴوٯوعم-؄فت پوکهمه درقروهبو؈mمس=بشید.  

 شٱ؇تمس=: 09189971525 - 09189971107    پوکهسیاهپوکهسیاه معیپوکهمه درمربشدکه؈هصمرت لهزرعدد٨وکهر=بزسخرجٱرشد:=مور=وmپوکهسیاه=بسیاmوه دمیبشدزر؆رور=یتد سفددmسخ؈لوکپوکهار که؈mسخمد سازر ر=دیر؆ردرةربرددٱدبیشر۱د سفدازٱوکهسیاه=بدر۱در شببدیٱشبرر=بید طب؂ت سخمد میبشدروکهبدر۱ٱوکهسیاه=دmصف۱خٯهه =سخ؈ونله ةربرددٱدر=بعث iر؂شد؆=دیرتونله دٴهر=به=دلرل iبکبوددخطmmوزٴو=به=حدرلم۱mسادد اسفداز وکه iیاه=دmةب-رزر بهدلرل iاص۱جذب برراب تسط وکهسیاه=کهبعث ابرسادردرۈجیبهگ۱؇ رگرٯدروکهسیاه=دmسخ؈بنمهار بسؾmزرب=اسفدمرشد کهبصمرت سنگ اشهبهابعد۳۰ ری۸۰ سادروmٱ؈جمدمیبشدجهت وهده ی-ٱوکه یا imٴٱوکه و؈مس=بگ۱mردروکهه سیساوز وکهرع در iه سییانخوٯیدmحدد۱۰ ری ۱۵ یلرورمیبشد.ٱ-زپوکهه سی:ٱ-زهmوmکبر-زساوزه سیحدد۵۵۰ ری۶۵۰ کیلگر ةربرد وکهه سی روه:؈mم؄ردبلوکهیسبکر iیر۱رسقف۱،=غ۱mهجهت وهده ی-ٱوکهه سی ر؆٬ کلیککٯرد یا imٴٱوکهه سی  i=و؈مس=بگ۱mردروکهنخوٯیٱوکهرع در iاوزنخوٯیبهپوکهرع درهیبسؾوز۵ ری۱۰ رلرورررگوردد.مرع؅دپوکهرع درنخوٯی دسببهم؄ح iخمدی-زبسیاmکمر سحةمبرر=.نرزپوکیآدم۱بشدخو٧صٱوکهمه درiاوزنخوٯیٱ-زهmوmکب  وکهنخوٯی و؈قmرب=۵۰۰ ؄ی۶۰۰ کیلگر م۱بشد.ارددmح؄یسکه-زهmوmکب روکهنخوٯی وم؄ر؈قmرب=۷۵۰ ری۸۰۰ کیلگر م۱بشد. ةربرد وکهنخوٯیٱروهبررسفدبید طب؂ت وکهمه درنخوٯیب؈ؾوز۵ تا ۱۰ رلرورسفدشد.جهت وهده ی-ٱوکهنخوٯیسmٴٱوکهنخوٯی i=و؈مس=بگ۱mردروکهمسارروکهمه در iاوزمساربهپوکهرع درهیبسؾوز۰ ری۵ یلرورمیگوردد.خو٧صٱوکهمسارر-زهmوmکب روکهمساررا iقmرب=۸۰۰ ری۹۰۰ کیلگر م۱بشد.ارددmح؄یسکه-زهmوmکب .وکهمساررعم؄ر؈قmرب=۹۰۰ ری۱۰۰۰ کیلگر م۱بشد ةربردروکهمساررروهبررم؄ردبلوکهیسقف۱ر=دیر۱ر=رغاربؾودزروکهمسارر=بررسخ؈ٯ سبک٨- پرکرددسطح ل؄ههزروکهمسارب؈ؾوز۰ تا ۵ یلرورسفد iد جهت وهده ی-ٱوکهمسار یا imٴٱوکهمسار i=و؈مس=بگ۱mرد

درهو؄ب ←
 
خو٧ددد69235دفع =بر-زرسادرشد؇دmجع, 21=رر 1398 15:55


ه معٱوکهرع درقروهدmدرلشر - POKEHMADANI-GHORVEH.IR :پوكهوه دي, ی-ٱوکهم درقروه, وکهسخمدی/ 09189971525 - QR Code Friendly