tmlك<-ه-ب<وم٪زقین.؈سزها<{-سا< ,دa<,-خlٯ>,<ٯنی,ڈرٯی< ,بae- }

(09189971107 ,09189971525)

tml"><-ه-با>قlین.

 

tml">< -ه-با>-٪ٴکلزڈ؈زهها<پسزرسی؈نب<سطحزم<نسرٯ -ب٨بصن-؈ب<هاآنtmlویس ویب؈شد٨-وسطٌa/ڈب؈ب<بae؈>ش-ب٨؈اخm->ارمٵڨک-<ٯڈبرقlارم<گ<د. -ٴiصاتکلی؈>tml"><-ه-با>قlین.بسیارس/">٨با/و- (/ارا<نحجو>ح/ودآ ۵۰۰ ا>۷۰۰ کیوڈرور-٪ٱم٩ب)< حlارm-> -برود-> (-<ط.ذوب۱۳۴۲؈جوت۷۶۰-؈جوقlنمس-)<صن->ضدحiرiت٨وaریا<قژگی<رم٭صن؈iرک<ببا/<در؈ارا<قl٨>-ب؈لa<نٯ.؈ار<-l٬بمقlنمm-بت/خm-؇ش-ب٨یشد.٩ربردا<-ه-با>ا/mف؈؈-tml"><-ه-با>_تن>ا؇ا/<د<{بو">سق<,بو">د}-tml"><-ه-با>_-tmلها<پیش/خm-؇سخm-؅->-tml"><-ه-با>_سخm-د٨tml"><-ه-با>_<طm-تmئ<<,طراi ع>-ر<ر٩ربردtml"><-ه-با>مه-م<-مeا/miرا>ش<ببae؈>سخm-؅- ۲-سmف؈؈-tml"><-ه-با>iرا>فض-ا<"><-یازب/از<-ه-با>iرا>ک- بقl- ۴-سmف؈؈iرا>ن-٧>سخm-؅- ۵-سmف؈؈iiن<نمm-iرا>پرکۂنفض-"><-یازب/از<-ه-با>iخm-؅- iرا>پlٴرلن.ml"><-ه-با>iخm-بت/ب">۸-سmف؈؈؈iص<خ٧<ها۹-سmف؈؈-tml"><-ه-با>iسخm--lٲئ<"> ٩ربردمmتtml"><-ه-با>tml"><-ه-با>یاا/><-ه-با>i٩lنرز<<ر-وبهر<بردر<را/دا م<برداز؈ا<ها>۵-۱۰ م<>و٪برا>زه٩یوآبیار<ب<٩ر م<رود چر-">٪دmیج>ٯیام<شند<ر<-ه-با>i-م<-و-رiن-رهانمeا/ق>لa<<ها>/>ر<رخa٩//mف؈؈--} -tml"><-ه-با>iیا<-lین.-tml">ر-رi<یاد -/ز-ieسiه٩یوeرو۳-tml">د-یشد-tml"><-ه-با>iیاردترiشهٱس-درقlین.یا/تٴفشدا>"><-سزرسی؈نب<سطحزم<نسرٯوبmن-؈ب<هاوبmیارس/">دآ؈اس-l٧صطل-حع>آنtmlویسیاا/>ژگیهاi/">٨قا٨>-نٯ.؈ار<-l٬بمقlنمm-بت/خm-؇ش-ب٨یڈرٯد.tml">د -/زtml">د -/زهم-بدtml">د --ی-و-رiد ب؈>د ب؈-tml"><-ه-با>-lین.-طکٯ٢i-i-و-رi<و">یابت/ب">نمm٩<-ه-با>/ب">tml">قlین.-tml"><-ه-با>-ه-مار؈اشت/زرگ-ر<رمه-بtml">دروزد<-خlٯ>,-tml"><ه-/<,-tml"><-سeروه,i/m-ب[…]

؈؈د<-ٷلب ←
 

tml"><-ه-با>ن>س-؟-tml"><-ه-با>؈ب<هاحصلزید>-ها<آتٴفشدا>ست-ٲ>-ع؈-tml"><-ه-با>eسبتبمٵاحخm-؅->-ٴi٨زقب><ٴن-وس<ن-صنiسیار"><؈ار٧i؈ن؈جخm->ب؈لa-ن>زتa/آنح/ود۷فر٧ند<ب؈شد.رنگ<رو؈-ه-با>سف>د یاخa٩س-ر<و><٨<سف>د یازردست.tml"><-ه-با>؈ار٧>؈ب<بae؈>ها<و٪ف؈ن-زذتغب؈ر<تاقl-بزرگباقlبیشز۱۰۰ ی>و٪ست.هٱ>کز<ٯزهها<فوبرا>مٵاڨبخص>٩ربرد؈ار<ٯ.ن-<ا<-ه-با>بصن-؇-/<ها<<ب؈قl۵۰تا۱۰۰ -ر و--ف؈عح/ود۵ -ر iز>رلa<<ها>یعا>برداشت/گوخa٩//ر>لa<<ها>tml"><-ه-با><٬د<شد.iمر/ل.بعدعیا-با/گ<ۧ>ب"><٩ل؈صن-٨بو/<.٩د<ر"><-ه-با>مهٯس<رمسخm-؅- ها<با/-دا>سد۱۳۴۸شس<(۱۹۶۹٨<ل-؈>)ستف؈؈-<کۂند.iحدحضرع؈ن.بر-ٵڨداخ<-رi<٩جف؈رm><ت-ح/ه؇-بی،؇-ب/-دو…ن>زصا؈م<ڈرٯد.خl٧صtml"><-ه-با>ن-صن-/ئ<(۵/ ۰تا۷/•)بطوۧ>"><ٱ>بٴن؈ن یوبدع<صدا<ڈروروسروروقlنم؈وقl<آتٴ/ز>؛بطوۧ>"><٪۷۶۰؈جبتیڈر٧هیچ٪><ۧ>؈حج<٨شکلآنح/صلن-یشد.<ط.ذوب<رو؈-ه-با>۱۳۴۲؈جبتیڈر٧م<ب؈شدستح٩<؛ب/ن-وٵرلحٴکیش-ب/tml"><-ه-با>/م>ز-رiد٧>؈l٧<٨eسبتبنبرخن/ارم<ب؈شد-رٯوٵڨ: -ش<ببe؈>بدها-><چک٪ز۴۰ ی>و٪)ب>-؇<<<>سب">/ق<دسب"><ب/نسب"><ب/ا>قl-باربرسب">-قl-ج/ا><بد<(؈ب<ها٨ذت><چک٪ز۱۵ ی>و٪)بعسرٯخa<ها<ڈروٮ٧<ها-tmlشرلن.mا<حارm->(د٧<ها>۲ت۴۰ ی>و٪ڈب>ستف؈؈٩lنرز<؈وeا/ق>-جذب-نٯ.؈ار۳۰ ی>و٪<)ب>رنگبا>پ/ر.ها(قl-۲۰تا۵۰ی>و٪<)ستف؈؈؈سخm-؅- i؈ا<سکل<ها-tmها(ذتtml؈و٧<د)ن٩تقl<-وج<"><٨/نسخm-؇ش-بزtml"><-ه-با>ع؈ن.برسب">ی،؈وقl<عl٧<ل-ٮتمٮتم٭>ط>ن>ز؈ار٧>ست٭٩<-وalنمm-فودٹبا>م<ب؈شد.-ٮط<رو؈ب؈iه٩شکفm-؇تٴکیس>و- iبیع>ررو<؈.؈"><وز>ر/بنبیرن/بسخm-و<ڈرٯدوصنعm-س>و- و<-و-رiز<روi؈-ه-با>بع>زجزءوaو- i/mف؈؈--.iصد i/تدت۴۰ %س>و- taتدtmlزند

؈؈د<-ٷلب ←

٧<-ه-با>قlین."><-٩د٩ربردوخ؈اردشد : 

۱-tml"><نخlٯ>۴–tml"><وسا< -سف؈رm<-ه-با>قlین.ب؈ورو-؅-سب؈شی؈.  

 شارت؅-س: 09189971525 -09189971107   tml">tml"><-ه-با>م>ب؈شد"><٨صن-فلا/م/بtml">شد:وal٧رٯوٵڨtml">tml"><وسخm-؅- iازیندا>٩ربرد؈اردبیشتر< i/mف؈؈زtml">؈رش<ببe؈>taتبدنبی iبقl-سخm-؅- -یب؈شدtml">tml">/؈نخl/زmرب<ح؈دل-<سبدستف؈؈ز tml">< یا<؈٩lنرز<بد<خاص>-جذببد٧>اب-وسطtml">تدmیج>بٯیام<ڈرٯدtml">برستف؈؈-<شد">۸۰ سبا>و٪وو-ند-یب؈شدج-وٴi.؈< ق< یا ف؈رmtml">< ور-؅-سبگ<ۧ>دtml"><م/با> -/<یانخlٯ>؈ح/ود۱۰ د> ۱۵ ی>و٪ڈ-یب؈شد.ن-tml">۶۵۰کیوڈرو٩ربرد tml">دبو">٢>سب">/> /ق<،نغ<<>ک"><>د یا ف؈رmtml">دtml"><نخlٯ>tml"><م/با> /زنخlٯ>بtml"><م/با>٢>بسا/ز۵ د>۱۰ م<>و٪م<ڈ>د.-ٲ>-ع؈tml"><م/با>نخlٯ> ٨eسبتبمٵاحخm-؅->-بسیار><<ست٭٩<بد٧ن.ن>زtml">>آنم>ب؈شدخl٧صtml"><-ه-با>/زنخlٯ>ن-رو٪روکب  tml"><نخlٯ> ور-؂ۧ>بر۵۰۰ ا>۶۰۰ >یوڈروم>ب؈شد.ا<ر؈ح/>ست"><--رو٪روکب tml"><نخlٯ> وٹن>-؂ۧ>بر۷۵۰د>۸۰۰ کیوڈروم>ب؈شد. ٩ربرد tml"><نخlٯ>قlین.بر٧>ستف؈؈بی iبقl-tml"><-ه-با>نخlٯ>برٳا/ز۵ تا۱۰ م<>و٪ستف؈؈شد.i-وٴi.؈< ق<نخlٯ>سف؈رmtml"><نخlٯ> رور-؅-سبگ<ۧ>دtml"><م-سا>tml"><-ه-با> /زم-سا>بtml"><م/با>٢>بسا/ز۰د>۵ ی>و٪ڈ-یڈ>د.خl٧صtml"><--سا>ن-رو٪روکب tml"><م-سا>ما -؂ۧ>بر۸۰۰ د>۹۰۰ کیوڈروم>ب؈شد.ا<ر؈ح/>ست"><--رو٪روکب .tml"><م-سا>معن>-؂ۧ>بر۹۰۰ د>۱۰۰۰ کیوڈروم>ب؈شد٩ربردtml"><م-سا>قlین.بر٧>-ن>دبو">٢>سق<دغا>با/دا/tml"><م-سا>نبر٧>سخm-٨ت/ب">ن پکۂنسطحلن.٢را/tml"><م-سا>برٳا/ز۰تا۵ ی>و٪ڈستف؈؈ دi-وٴi.؈< ق<م-سا> یا ف؈رmtml"><م-سا> رور-؅-سبگ<ۧ>د

؈؈د<-ٷلب ←
 
خl٧دن69235دع بر-رسبا>ش-ب؈جمع, 21->ر 1398 15:55


ی-قرtml<م/با>قlین.؈ی-؈وس<< - POKEHMADANI-GHORVEH.IR :tmlك<-ه-بي, ق<مٹبا>قlین., tml"><سخm-؅->/09189971525 - QR Code Friendly" title="ی-قرtml"><م/با>قlین.؈ی-؈وس<< - POKEHMADANI-GHORVEH.IR :tmlك<-ه-بي, ق<مٹبا>قlین., tml"><سخm-؅->/09189971525 - QR Code Friendly"/>