قك8<" پ cl<م"ا8/که-8ه<ز/ا cl{8<"س-ه c ,lس cl,8خؾ-٧,8واه-,8ڹا c cl,8آبن" }

(09189971107l,809189971525)

قرو8" پ c8که-

 

قرو 8" پ c8"شکلlاlددازه8ا cl/ت"فٴازlرٳیعنب8؂طحlزمی/سا 8شٹ/8>ب/-8ص>رتع،پ8ا cl/-زٌ>عشت8"خلخلlتشک c/lڹایع8ک 8<ط/،ح8عل-٧/8قمس مباش8ٌ>sوٳطسڹ<-8،پ8ب=ع-٧شٹ/8>عهخs cار "ف8کاڹ،پ8ار cگcع.l 8"صاتکلیع c8قرو8" پ c8که-بٳیار س٧ٌ>ب٧8عوٌم 8(عش< clٌز/٭ج/-٧عوٯآ ۵۰۰lبوٯs c 8(ط/-ذو٨8۱۳۴۲lعج/-lا۷۶۰-lعج/-lت-٧ٹlحاsٌ><وریاپ8هasارٲ<نلlعهرکب>ب٧8سهaبتل cٹlیشعlقرو8یا8قرو8" پ c8یا8من<قlداپ8شرسsازlرٳیعنب8؂طحlزمی/ساو٨ٵ>رتع،پ8ا cl/-زlعشت8sبٯ cلیشعlرتافنج-٧و٨ٳیار س٧عآ/ع/8اسs8ؾصط/،ح8عل-٧/8قمس8یا8<و/یاlclب<ش.ازlملlترکب>ب٧8سهaع

 

قرو8" پ c8ھ cٳs؟8قرو8" پ c8ع،پ8ا cl/٧ح<لlاlق<"س-clٌز/خص>ص8ٳیار وع" /عنعج/-lسخs c8بپ cٲخلخلl//8عوٯ8۷lقاٌص c8کربد8ع؈ا.8نوپ8ا cl/<8حه-lاsخراlقرو8" پ c8ب/-8ص>رت؇ س٧ا cclبگl٬/ع8ع".lس>ازlحقlتراش/-8sوٳطعوٲlع/وعص>رتمclذcع.<"ع/8" پ c8ب-وسه-8کپ cٲ<عمclڹاع.lخؾ8قرو8" پ c8ٌز/خص>ص8/<٦c/(l۵/ ۰lتاl۷l/•)lب/-8طو c8و8"و c8آبl"نٌرlی8<"پlٹ؈<">شکلlآ/8<لlنیlشع.lنط/-ذو٨8<"">ح8شک c/lشٹ/8<8قرو8" پ c8<8 cٲ،پ8<""ف: /-s8شبlب=ع-٧بوl/<خs،پ (عپ8اٌ>ذراlوچکs8<8۴۰lی/ c<"ر)lبرا-٧s c8روا-٧؂٨٧سق-ٌٌ>د cؾ-clمٌ>ز<٦c٧؂٨ٌب/ن؂٨ٌب/ا c8ققذراlوچکs8<8۱۵lی/ c<"ر)lبع/نعقشۧل-8ا clحارsc8("ن8هپڹع cl/ب8(8ذراl-زlتا"ن8هقهپکs-l/اlsو٬/-l<قاٌمsفو/8شکفsتشک c/l/-٧س c<"پ بیع-٧"><-lع8و8"ه c8/ب >بیرو/ب سخs><-lڹاع8"هنعس c<"پ <-lsوٌپ88<ه/sشک c/lدنا/-8س c<"پ ع

"نؾعaتل قرو8" پ c8قکه-8و8ک

۱- قرو8یا8۲– قرو8 س٧۳– قرو8نخؾ-٧۴– قرو8<"س-ه c /-s8سفرٴ8انؾعaلlقرو8" پ c8قکه-8ب<8<"8"هs،س>ب<شیع.l 8 

 8شاهت،س>:8 09189971525 -809189971107  8  قرو8یا8قرو8یا /-٧قرو8" پ c8م c٨<ش8و8"/-8ص>رتف/-ه8ع<ٹ/قرو8>ب8،سsخراlم cٴع:><ؾ"><""ف8قرو8یا>بیار <"؇ عlیب<ش88،c/8<ؾ"><یsوٌپ د cؾ8ھ cپ c8کربد8عد8بیشت-پ بعبیپ ب/اs8س<خs،پ یب<ش8قرو8ععهsص-/8خ"ن8ه؂<خs8"ونlهبثlعد cؾ/8تونlهب>ع/l/l؂٨٧ب/عنخ -زٴ8">ب>حععکاٌرز-l/-8د/l/lخ"cs8جذبlبو8عثlابس،پ c8تد/یج-٧/-8دیاlcڹاع8قرو8یا>عه<خs8""ا clبٳاه c٨">اsفع/8cشعlو8>رتسگl،ش/-8ب/-8ابٹ<ٹ8۳۰lبگc cع8قرو8 س٧،-ز قرو8ع پ c  س٧یا8نخؾ-٧عهعوٯ8۱۰ غcڈ8/-s8<"ع هasقرو8 س ،c/ج< کل-کةن cٯ یا فرٴ8قرو8 س  "><"8"s،س>بگc cع8قرو8نخؾ-٧قرو8ع پ c ،-ز8نخؾ-٧ب-قرو8ع پ cا-٧بٳا-ز8۵l.پ cٲقر-٧آ/8۵۰۰l۷۵۰l<"8"s،س>بگc cع8قرو8م،س/8ا c8قرو8" پ c ،-ز8م،س/8ا c8ب-قرو8ع پ cا-٧ب/8سا-ز8۰l۸۰۰l۹۰۰lد cؾ-ٌٌ>s cغ/8ا c8با-ع88قرو8م"س/8ا c8ٌ>ب" c8؂<خs8"sنl/٨٧ٌ پکعنسطحlلل-8ا88قرو8م"س/8ا c8ب"8"ا-ز8۰lتاl۵lی/ c<"ر8اsفع/ عl/-s8<"ع هasقرو8م"س/8ا c یا فرٴ8قرو8م"س/8ا c8 "><"8"s،س>بگc cع

ع
 
8ؾپن692358د/ع/ >بؾزس،پ c8شٹ/8همع/, 21>s cر 1398 15:55