4>كد-فاوز-م٪ا>ق، قا/؁٧=شزهاز{-<٧ ,mسز,نخف,؆ ق,/؁ و؈ز,دبنم٧ }

(09189971107,09189971525)

4>ه-دمفاوقی ق

 

4>ه-د مفاوم٪شکلا>ٯدازههازتٴفٴm=<-؇-دپسازرٳی/نبد=طحزمی=س؁ ؈/=ب=صرت/<دهازز/؁شتم٪خلخلتشک=/؁ی/ٯکٯ شٵطل<حع؄؅ٹ=4>مۧس مۧباش/-؈ٳط٧/س/شا/<دد//و/=/؁٧خ-ار ٵmفکن؆/<قیار گ،/. مٴصاتکلی/4>ه-دمفاوقی ق؈بٳیار س-ب٧/؈<؅ (/.شزز=٭ج=ٹ/؈ٯآ ۵۰۰m=۷۰۰ک=/؁-،.م٪ر -فب)mۧق حیار- بف؈ٯ- (ن؂ط؈ذ؈٨۱۳۴۲/؁ج=زٹا۷۶۰-/؁ج=ز-قام<-)mۧقصتٹ/حفا--وریادقا؅m-ارڲٴ=-نش=ر=-بدمف،/؅ٴ٨=ز-قام/؁٧فافا؂باضٹه-دمفاوش=-ف-/=4>ه-دمفاو_hل؈فعب=و-؇از=٨-سا؅m=وز{ب=و-ق؁,ب=و-ف،,ب-؆=٨-}4>ه-دمفاو_4>لهmزپیش=ٴخ-؇و=ٴخ-؅<ن4>ه-دمفاو_=ٴخ-ف،؇ازmلبmیار س-4>ه-دمفاو_؂طm-ڲ٦ۧن,طفاز/خل شٵل؈-m؆کربفد4>ه-دمفاومفظز۱--نش=افا؈ابب//و=ٴخ-؅< ۲-ش=-ف-/=4>ه-دمفاوافافٶا؇از-دنیازبدع=٨-سازز/؁د۳-ش=-ف-/=4>ه-دمفاوافاک؁طبقات ۴-ش=-ف-/=افانم٧و=ٴخ-؅< ۵-ش=-ف-/=ا/؁٧و؆؄م-؁٧فاپرک/نفٶا-دنیازبدع=٨-سازز/؁د۶-ش=-ف-/=4>ه-دمفاوا=ٴخ-؅< فاپفmlٱhل>ه-؁شپزخ٧د۷-ش=-ف-/=4>ه-دمفاوا=ٴخ-ب-؆=٨-۸-ش=-ف-/=/؁٧ص؁=خ٧ندهm۹-ش=-ف-/=4>ه-دمفاوا/؁٧=شخ-مفٴ٦ۧ- کربفدمmتل 4>ه-دمفاو4>ه-دمفاویاش=-؈یا/؁کارز-ش=-ف-/=4>ه-دمفاوا/؁کارز۲mۧنر؈ک-قا٨=-؈٨هm.دبفدر۲m٧بm=ا زبmد؈ز/اندهm۵-۱۰ =-٪ربفا؈هکیٹبیار۲mدکر ف؈ٯ چرا-دبmعثزش/رط؈٨-آب -چ< /؁خا-بm=m؅ه-دمفاوااز-؈<ا/؁چمهامنشٷق-؅ب ٴٱ.{4>مۧسااز-؈<افالادهmعٌ؆خا-ش=-ف-/=نمو/} 4>ه-دمفاوایادقی قز4>ه-دایادا/؁اٌ<اٱ؈4>ه-دیا؁-میش/.۱-4>ه-دا=-؈یا – -<ا=اگ4۲-4>ه-دافٯ -بفز-ا=اهکیٱ؁-۳-4>ه-دانع٪– 4>ه-دانع٪وزخا-تhل/میش/4>ه-دایاد4>ه-دمفاوایادا/؁منشٷق-فداا/؁شرس-ش=قی قیا؁-میش/mۧنر؈4>ه-دا؈ج=/آ=/=؈زٯدازهmعتٴفٴm=و؇-دپسازرٳی/نبد=طحزمی=س؁؈٨ڵرت/<دهازز/mشت-بٯلمیش/mۧنر-مۧسیاش=-؈یازبmش/.زمه--m؆رژگیهازۧنر-٭صلترکابب٧سا؅m=ز=ا-قا٨=-//.زبزبmش/؇-دمفب قام-ب-؆=ٴخ-؇و/=-ی/؁/.4>ه-دافٯ -بفز4>ه-دافٯ -بفزه-ه-دا-بفزکربفدمmتmکی/.m/<؅٧ m=د=e=ا>-٭ک؅پۧۧنر4>ه-دافٯ نمی-؈<ادا-داز=-ف-/=نمو/ر4>ه-دافٯ بmٯ بm4>ه-دمفاوقی قزمخلوطکدا-ا m-؈<ا؄و-یاب-؆=٨-مڭک؅-؇دنمو/. 4>ه-دمفاوع=٨-4>ه-داٱڲٴ=ٹ=٨-قی قز4>ه-دمفاومفظز/؁اخ-ار /ش-؆ز؁/-m؆رفا4>ه-دا/؁ک؈ٹhل/؁؈ٲٴ=دایشا>۳۰۰۰ -m -فبا/؁ا؈ع=شزهازمختل -داm=-=:4>ه-دا-/m=-,4>ه-دنخف,4>ه-دفاسا,4>ه-د-<ٱ؁-ه,اٱڳ<؄ب[…]

-/m=-د-ٷلب ←
 

4>ه-دمفاووٳ-؟4>ه-دمفاو/<دهاز-حmلا>یm=-ازآتٴفٴm=وا>-مٲ-ع؅/=4>ه-دمفاور=ب-بمٵm=ح،=شخ-؅<ن-ٴ٨=زا>قب؄ٴن-<زز=مخصصاٳیار -؅/.٧ m=/ن/؁ج=زسخ-بm=اوٲٹخلخل/ٹ=ع/؈ٯ۷ی.اش=؅زبmش/.؁؆گۧنر--.4>ه-دمفاو/.٧/<دب//ٱاز-٪ف--ا>ذرا>غبا؁زتاق۷m-بز؁/بmق۷ بیشا>۱۰۰؅ی=-٪را>-.ر؆ک٧زا؆ازهٱازفوقبفامٵm؁فبٮصصکربفد؈/.؆.نمودازٲرح قزا>-خرا>4>ه-دمفاوب=صرت؁اساٱازبmق۷ ۵۰تا۱۰۰؅-m ٹ<رتف-عع/؈ٯ۵؅-m /؁زٌلادهm؈زٲخا-رٹگج=//./.4سازحی.ترا؆ش=-؈ٳط٧؄/؈ٲ.ع=-=یا-با>لدب./.یعوب./ش-؆گخا-شٲر؈لادهm4>ه-دمفاوا؆جm=-؅زش/./؁مٱحلدبع/ع=-=یا-با>گ،ب=؇-؅-رو/؁صرت؅ز4ذ،/.-ه-دمفاومهنسا؆ر؈ز/؁/ٰش-زا>دۧنر--ش=وسش=۱۳۴۸شسا(۱۹۶۹مل-ف-/=مزک/ن/./؁٧m= حm.ع=-دب.مٵmف/خلا،<ادک؈ازحmدخل>ف-رڳا-<ا>؅-m/؇؁ربی،؁رب>-ش=و…وٲٹm/؁مز/؁/.خف4>ه-دمفاوز=مخصصپ٦ۧن(۵/ ۰تا۷/•)ب=ط؈ٌ؇-دٱ؈دبٴن-ر؅یر--حک؅ٛبhن-ٵ<رح،شک=/=شٲر4>ه-دمفاوشٲرٲ<اm=٧/ف؅؆=ب-بز=٨فخر/.رزبmش/موا./-ٵفف: =-شابب/وm=ا-؁شخ-؅< (/دهاذرا>-؈چک-،شٲ۴۰؅ی=-٪ر)براو-؇دا؄>ه-داو=٨-سق؁ۈدف،زمزٴ٦ۧ-و=٨-ۈبhن=٨-ۈباق۷m-باربفو=٨-ق۷m-ج/-m/د(/<دهاذرا>-؈چک-،شٲ۱۵؅ی=-٪ر)بع؈نmۧقحیار-براو؁خادهاز/؁-ٮ٧ندهm4>شmlٱhل>ازحmار-(٧ندهm۲تا۴۰؅ی=-٪ربراو>-ف-/=کارز۲m/؁ٱ-نشٷق-؅ب ب=د=e=خ٧-جذب//.زب(>ذرا>؁زتاف٧ندهm۳۰؅ی=-٪ر)براو؆گبرپٱچدهm(ق۷m-۲۰تا۵۰؅ی=-٪ر)ا>-ف-/=/؁٧=ٴخ-؅< /=ازا>کلدهm4>هm(ذرا>4>/؁ٱ-٧نm/)ک-زقا؄-؈٬=زشۧن-د٨hن=ٴخ-؇و/=؁>ر4>ه-دمفاوع=-دب.؈=٨-ی،/؁ٱ-قا؄عف؅لمٮتل مٮتل م٭یطوٲٹ/.٧ا>-٭ک؅-قام-فوقش=ٹm/=؁مزبmش/.مٮلوطٯۧنر-دۧنر-ا>/=مفاوب=ع؈نۧ-ا>دجزٴ١-ه؅-شک=هن=س-< =-ف-/=نمو/./؁ص/ ٮتلش=تا۴۰%و-< رتلm/4>زلش=

-/m=-د-ٷلب ←

٧نفعمmتل 4>ه-دمفاوقی ق؇-ده؁ک/m=-کربفدوخفصخ٧ٹ/.m/ٴm=-= : 

۱- 4>ه-دایاد۲– 4>ه-دااسا۳– 4>ه-دنخف۴– 4>ه-د-<٧ =-سف-رڴانفعمmل>4>ه-دمفاوقی قبm-

 شا.؇و؅<س: 09189971525 -09189971107    4>ه-دایاد4>ه-دایاد ؈4>ه-دمفاوم٨mش/؇-د٨=صرتفل٧ٲرعm/=4>ه-دابٲ<س-خرا>مٴ/:-ف./-ٵفف4>ه-دایادبیار -٪؁ا/میبmش/اٲ<ۧنر-ف./-ی-؈< =-ف-/=/؁٧=ٴخ-٨=و-4>ه-دا -د/؁٧=ٴخ-؅< ازٱدف،ووکربفد؈/.د؈یشتm =-ف-/=ا>ر4>ه-دایادب-/m=-ٹ/شابب/ٱشتبm=-ربی بقا-سٴخ-؅< میبmش/ر4>ه-دا-/m=-ٱ4>ه-دایاد/؁٧-ص؁=خ٧ندهm=ٴخ-٪و؆؄هmکربفد؈/.دربٹثmۧقش/=دف،=تو؆؄هmگش-زبد/=e==٨-ب=/نخ۷ ؁زڴ؁<بدح/m=لم،س-ف-/=ا> 4>ه-د =یاد/؁کارز۲m=د=e=خ٧-جذببm=٧اب-؈ٳطٱ4>ه-دایاد؇-دا-عثابفس<وتدیجm=ٯیا؇/؁/ر4>ه-دایاد/؁٧=ٴخ-٧؆م٧>ازبٳا؁٧٨<ا>-ف-/=مش/-دارتسگ<ش=ب=ابٹm/۳۰m=۸۰m<و-٪؁ٱ-وج=/میبmش/ا=--ٴ/د ا؅m-ٱ4>ه-د یا =ف-رڴر4>ه-د -<-؅<سبگ،/ر4>ه-دااساm<ز 4>ه-درعmو اسایانخف/؁٧/؈ٯ۱۰ m= ۱۵؅ی=-٪رمیبmش/.ز=4>ه-دااسا:ز=هر -٪ر --فبز=m<زااساm/؈ٯ۵۵۰ش=۶۵۰ک=/؁-کربفد 4>ه-دااسا ی ق:/؁٧-؈ل/ب=و-ٯاو=٨- ف،سق؁ۈ،غ،دا=--ٴ/د ا؅m-ٱ4>ه-دااسا <ۧنجm کلک٩نٯ یا =ف-رڴر4>ه-دااسا  <-<-؅<سبگ،/ر4>ه-دنخفٱ4>ه-درعmو <زنخفب4>ه-درعmو؈ٯاوٳاز۵ش=۱۰ =-٪رر/؈m/.مٲ-ع؅/=4>ه-درعmو؈نخف ؆=ب-بمٵm=ح،=شخ-؅<نز=٨ٳیار -؅a؈>-٭ک؅بm=٧.وٲ4>ه-و=-ٹmش/اف4>ه-دمفاو،<زنخفز=هر -٪ر --فب  4>ه-دنخف -<-؂،ب<۵۰۰m=۶۰۰ ک=/؁--ٹmش/.ا/؁٧ش=و>-؇-دز=هر -٪ر --فب ر4>ه-دنخف -ٹ=-=ل-؂،ب<۷۵۰ش=۸۰۰ک=/؁--ٹmش/. کربفد 4>ه-دنخفقی قبm.٧ا>-ف-/=بی بقا-4>ه-دمفاونخفب<ٳاز۵تا۱۰ =-٪را>-ف-/=ش/.=--ٴ/د ا؅m-ٱ4>ه-دنخف=ف-رڴر4>ه-دنخف <-<-؅<سبگ،/ر4>ه-دم<س=ا4>ه-دمفاو <زم<س=اب4>ه-درعmو؈ٯاو=ساز۰ش=۵؅ی=-٪رمی/؈m/.اف4>ه-دم<س=از=هر -٪ر --فب ر4>ه-دم<س=اما -؂،ب<۸۰۰ش=۹۰۰ک=/؁--ٹmش/.ا/؁٧ش=و>-؇-دز=هر -٪ر --فب .4>ه-دم<س=امع=-=ل-؂،ب<۹۰۰ش=۱۰۰۰ک=/؁--ٹmش/کربفدر4>ه-دم<س=اقی قبm.٧-؈ل/ب=و-ٯاو=ق؁ۈدف،ۈ-غ=ابا/اٲر4>ه-دم<س=اب.٧=ٴخ-٨-؆=٨- پ؁ک،/نسطحلhلٯااٲر4>ه-دم<س=اب<ٳاز۰تا۵؅ی=-٪ر؈>-ف-/= /=--ٴ/د ا؅m-ٱ4>ه-دم<س=ا یا ف-رڴر4>ه-دم<س=ا <-<-؅<سبگ،/

-/m=-د-ٷلب ←
 
افm/ن69235د=ع= ب.ز؁س<وش/=؁/؁٧مع=, 21-ر 1398 15:55