ه-،ن /؁رری/؁ة کلا-f زه/؇ ٲآتشفگو/-eک/،ن/پس ؆زرڳینبن/سطحزمیس /eو/؈ ش>/ص ت-ن/؇ ٲهٱ شت/؁ة لخلة ک؈ین/ک؆ /صطح/عففآ/ه-م٩ م٩ ش/ ةڈڳطسةٱ>/-ن/ب؆فeو/؈ fنخةا فصف/ک؆ن-/؂m-ا فگ -.f /؁شٮصاتکلیٌ/ه-،ن/؁رری/؂m-952>شڳیا سب،ٱ شڧ/ڈ- /(ا-ٱٲو fڭجفحڈگآ ۵۰۰وف۷۰۰ک؈؈/ف/-؁ة فڌڱ٨)؈ /حm-ا ة /؈ شڈگة /(؆قط>ذڈڨ/۱۳۴۲ج>؈ة ۷۶۰-ج>؁ام/-eک)؈/ص فضٲحٴ ةٱ فوریان/؂ف؅کا زو فنسب/نسبک/بن/؁-- -ٲ؅ش٧ب>؁ام/fٴ ٴ/اق ض؈-شڳطهزم؇فک-ٱ/وژگیf؈/فحصلf٪کب شڧ/سف؅و/ا-ٱٲقابکبواٲها-ٲآب فٲبش/،ن/؁--ب فامةشکچسخةهeو/؁یشه.fک ش /e--  /ه-،ن/؁رری/سةفڇو/ه-،ن/؁رری_eول/e-- ش،ه ٲسڨ،سف؅و۱ٲ{ب،eقف,ب،e-- -,شکچسڨ،}/ه-،ن/؁رری_هلهٱٲپیشسخةهeخةم-فه-،ن/؁رری_eخةe-- -ه ٲح٦لبسیا سب،ٱه-،ن/؁رری_قطةeزڦ؈,ط ٭ٲاخل/ /صل/e-ٱ/ک ش /ه-،ن/؁رری/؁رٸفٲ۱-فنسب/ٴ /eبب؆فeخةم- ۲-سةفڇو/ه-،ن/؁رری/ٴ /فڶاه ٲن/نیا /بن/سڨ،سا ٲا /۳-سةفڇو/ه-،ن/؁رری/ٴ /کف/طشا ۴-سةفڇو/ٴ /ن؁افeخةم- ۵-سةفڇو/f٪وچلمةfٴ /پک- نفڶان/نیا /بن/سڨ،سا ٲا /۶-سةفڇو/ه-،ن/؁رری/ٳخةم- ٴ /پ--رلول2>/-،فآشپزخان/۷-سةفڇو/ه-،ن/؁رری/ٳخةشکچسڨ،۸-سةفڇو/f٪صفو/خانن/هf۹-سةفڇو/ه-،ن/؁رری/fٳخة؁--ڦ، /ک ش /مڮتل2 ه-،ن/؁رری/ه-،ن/؁رری/یا/سڌوریاfکارزف-/سةفڇو/ه-،ن/؁رری/fکارزفf؈/نوعکة/قابکڈڨه-ن/ش فfرڧ/بوا فٲب /eزانن/هٌ/۵-۱۰ فوفتر/ش /eهکی؈آبیا فfبن/ک فڈگ چران/بعثfفٲش /رطڈڨةآب هفچ- خاڌ بوٌfبم-ٲن/بعثfآشڱس-فتدریجفقیاهfفٲش ؈/نوعه-،ن/؁رری/ٱافٲةڈ-/fچ؁/ه منطقڌمآب ف-ڱع.{ه-م٩/ٱافٲةڈ-/ٴ /لان/هٌ/ز-ٱ/خاڌ سةفڇو/؆؁و }f /ه-،ن/؁رری/ٳیان/؂m-952>ه-،ن/ٳیان/ا--/ٳ2>fنوعه-،ن/یافة؁یشه.f۱-ه-،ن/سڌوریا – هف-/٬نس/ٳ2گe/۲-ه-،ن/ٳفگ ة ه-/٬نس/٢هکی؈نف/۳-ه-،ن/ٵنع0ٌf– ه-،ن/ٵنع0ٌfeزخاڌ ةولٲ؁یشهٲه-،ن/ٳیان/ه-،ن/؁رری/ٳیان/fمنطقڌ ة /f ه سةو/قm-952>/یافة؁یشهf؈/نوعه-،ن/٨وج/آو/eز زهٌ/آتشفگوی/،ن/ؾس ؆زرڳینبن/سطحزمیسڈڨص ت-ن/؇ ٲه شت/ة گل؁یشهf؈/ف-eو/ٴ/ٹةانتش٧ر/ زeزخ ش>/ص تاٳفنجفڈڨسیا سب،آو/eسک/-- طح/عففآ/ه-م٩/یا/سڌوریافٲبش.eزم؇فک-ٱ/وژگیf؇ ٲ؈/فحصلتکب شڧ/سف؅و/و /ٳب،ٱقابکها-ٲآبفٲبش/،ن/؁--ب فامةشکچسخةهeو/؁ی.fه-،ن/ٳفگ ة هfه-،ن/ٳفگ ة هfهف-۱ٲه-،ن/٩ هfک ش /مڴت-کیا-ٲ-ا ش>/دوا-ةحکمؾ؈/ه-،ن/ٳفگ ؆؁یةڈ-/ٴن/٩ن ٲسةفڇو/؆؁و /ه-،ن/ٳفگ بٌگ ب/ه-،ن/؁رری/؂m-952>؅ لوطکچ/٩ شةڈ-/ٴل،یا/شکچسڨ،محکمةهن/ن؁و .f /ه-،ن/؁رری/سڨ،ه-،ن/رزوسڨ،قm-952>ه-،ن/؁رری/؁رٸفٲf خةا اشکچبزک-ٱ/فرره-،ن/fکورةولٲڈڲون/ٴیش/ا-/۳۰۰۰ فک- فڌڱ٨/انوا سه ٲ؅ تل2 ،ن/ٯو:ه-،ن/٨ڇو,ه-،ن/؆خ--ف,ه-،ن/رسف,ه-،ن/؁-e2>fنفه,/رس-ب2>f[…]

ڇون/؁طب ←
 

ه-،ن/؁رری/یڳة؟/ه-،ن/؁رری/-ن/؇ ٲسب،حٵلا-fیوکه ٲآتشفگوی/ا-ة/؁زک/عو/ه-،ن/؁رری/نسشکب2>fفصوح/خةم-ف؁ش٧ب>ا-/بفلشن؈ ف-e2>ٲ f؅ ص /٨ڳیا ،ما-ا شنج>سخة/بوا؈ یڲة لخل/آ/حڈگ/۷fی-اوٲبش.چگ؈/ف-eو/؁رری/سفگ یا/خاڌڳة-ٲف-فلبن/سفگ یا/ز /ا-ة/.fه-،ن/؁رری/ا-ا/-ن/ب؆فه ٲفتفڇ /ا-/ذ>ا-غ ٱٲتاfقmک/بزٲبfقm شیش/ا-/۱۰۰؅یفتر/ا-ة.ه /فکfچزان؆زهه ٲفو/ش /فصف/ ڮص /ک ش /eا-ن./ن؁ون/؆ٲز/نح952>ا-ةخ>ا-ه-،ن/؁رری/ش>/ص ترسفه ٲبfقm ۵۰تاf۱۰۰؅ک- و- تفڇع/حڈگ/۵؅ک- f -/لان/هٌرٲز/خاڌ وس2گوج/ا-.fس ؆زحی-تانش>/ةڈڳطٴلڈڲ-عیا /باطن/ب-ا-/یعی/ش-اشکچس2گو/خاڌ زر/لان/هٌ/ه-،ن/؁رری/انجوٲشه.f؁رحلن/بع/عیا /بارگ -/ش>/،مڌ لوf تٱٲذ -.ف-eو/؁رری/ب2>fوسف؄2>/کوو/،مپسفز/محل/؁رر۲حففٲشه.f بق/؁صف/ه-،ن/؁رری/م؇نسف؆رفٲfڰشک>ا-/؈/ف-eو/؁رری/سخةم- ه ٲباسةوی/سو۱۳۴۸شمسف(۱۹۶۹فوف)ا-ةفڇو/؁ٲک- ن/.ff٭و حٶ-عڇن/ب-/؁صف/اخلا --/ٴن/کوره ٲحٴن/خل-فڇرس/اف-e>ا-؅کحڇرٱشی،رٱشسةوfو… یڲصfمٲ.fخ--ص/ه-،ن/؁رری/ f؅ ص /ؾڦ؈(۵/ ۰تاf۷/•)ش>/طڈ-/،ن/ر/آششنڇ ؅ی/ف-ٲڹ؈/صاٲف- وسف- فام/fفاٴلآتشس2 ڛش>/طڈ-/،ن/ة ۷۶۰ج>س-تیا /هیچ/ة ر -/f٭جمٱ شکلآ/حٵلن؁یشه.fنقط>ذڈڨ/؈/ف-eو/؁رری۱۳۴۲ج>س-تیا /فٲبشٲا-ةحکمڛشةون؈ فص- لح/ ک؈eو/ز/ه-،ن/؁رری/ز/مڲ-/ٴوا/--مٱسشکب2>f fڴ ا-/فٲبشٲ؁و - فصف: >ک/شبب2فeوه ؈ ڌفسخةم- (ان/؇ ٱ ذ>ا-ڌوچکة -/ز/۴۰؅یفتر)ش>افeهن/ٴل-،نافeڨ،سقفٱ د-- -ٲم زڦ،eڨ،شةونeڨ،ش /قmک/با شeڨ،؈ قmک/جاڌ۱ن/(/-ن/؇ ٱ ذ>ا-ڌوچکة -/ز/۱۵؅یفتر)شعنوانe؈/حm-ا ةش>افeخان/؇ ٲفخانن/هf؈ ه-شرلول2>/ ٲح-ا ة/(-انن/ه/۲ة ۴۰؅یفترش>افe-ةفڇو/کارزفffفطقڌمآب ش>/دوخاصک/جذبf؈ ها-ٲآب/(--/ذ>ا-هfة -انن/ه/۳۰؅یفتر)ش>افeچگش>/پڱچن/هf(قmک/۲۰تاf۵۰؅یفتر)ا-ةفڇو/fٳخةم- ٳو ٲا-کلن/هf؈ ههf(ذ>ا-ه-fفان) کک>اٴلةڈڬ>؈،ن/شةونeخةهeو/--/ه-،ن/؁رری/عڇن/ب-/eڨ،ی،fفاٴلع--مل/؁ختل2 فختل2 فحیط/یڲا-ا/ا-ةحکم؈ فقامةفو/وعو/-/فٲبش./؁خلوط؈/ف-eو/ب/٢هک شکفةهe ک؈نوعفeف- ٷشیعفe- ففfه/،ن/fٲ-/آب و شیرنآب سخة ففf/fٵنع0eف- ففfةڈ-/٧-/؈/ف/٧-و/؁رری/ش>/عنوان،/ا-/جزڡ فهمة ک؈e؇نو>/سف- سةفڇو/؆؁و .fص ختلوة ۴۰%eف- پتل2ٲه- لو

ڇون/؁طب ←

ان-- ؅ڮتل2 ه-،ن/؁رری/قm-952>/،ن/؇fکو/کرش /و/خ-- خاصا-ٲگو : 

۱- ه-،ن/ٳیان/۲– ه-،ن/ٱسف۳f– ه-،ن/نخ--ف۴f– ه-،ن/ف-e2>fن >ک/سفڇرش/ان-- ؅ڮل2-ه-،ن/؁رری/قm-952>/ب/ف-/f٩م-س بشی.f / 

 /شما-eم-س :/ 09189971525 -/09189971107  /  ه-،ن/ٳیان/ه-،ن/ٳیان نوعفه-،ن/؁رری/مڨش/،ن/ش>/ص تف2>fنز/معوه-،ن/ٱو شنز/-سةخ>ا-مڴه: ف-- - فصف/ه-،ن/ٳیان شٳیا فترٲ؁یبش/نز/-؈/ف-- - فیةڈ- سةفڇو/fٳخة/ش،ه-،ن/ن ،ن/fٳخةم- ٳازٌfو د-- -/یری/ک ش /eا- /eیشت-ٱ سةفڇو/ا-/ه-،ن/ٳیان شهور/شبب2فپشت/بو/و شی ٷشا٩/سخةم- ؁یبش/ه-،ن/ٴهوه-،ن/ٳیان f٩صفو/خانن/هfو سخة/توچلهfک ش /eا- /و شنعثfع؈/دو د-- -/توچلهfگشک>و شن ووسڨ،شنخm هش/- شن حول/؁ -س-ٲا-ةفڇو/ا- ه-،ن یان fکارزفfش>/دوخاصک/جذبfبوا/ابfةڈڳطه-،ن/ٳیان ،ن/ٴهعثfش -ی/تدریجفش>/یاهfف/ه-،ن/ٳیان fٳخة/اٴن؁ا ٲشڳfٲڨ- ا-ةفڇو/؁شهf،ن/ٴٵ تس2گلش>/ش>/اشڹ/۳۰وف۸۰س-یفتfفج/؁یبش/٬>ک/فش٧هن قف؅که-،ن یا فڇرش/ه-،ن ف-/ةم-س بگ -/ه-،ن/ٱسفس-ه ه-،ن/معری سفیا/نخ--فf٭ڈگ/۱۰ وف ۱۵؅یفتر/؁یبش.f fه-،ن/ٱسف:f f؇ فتر فڌڱ٨/ fس-ه/ٱسفحڈگ/۵۵۰وف۶۵۰ک؈؈/ف/ک ش  ه-،ن/ٱسف قm-952>/:/f٩ولٲش،نافeڨ، -- -سقف،و غ -ن/٬>ک/فش٧هن قف؅که-،ن/ٱسف -؈ج کلفکfنگ یا فڇرش/ه-،ن/ٱسف  - ف-/ةم-س بگ -/ه-،ن/نخ--فه-،ن/معری -ه/نخ--فب2>fه-،ن/معرینافeڳه/۵وف۱۰ فوفتر/فٱر./؁زک/عو/ه-،ن/معرینخ--ف ٱسشکب2>fفصوح/خةم-ف fڴڳیا ڌمe-ةحکمبواو .یڲه-،فe/فبش/ٮ--ص/ه-،ن/؁رری/-ه/نخ--ف f؇ فتر فڌڱ٨  ه-،ن/نخ--ف ف-/ةق -ب- ۵۰۰وف۶۰۰ ک؈؈ف/فبش.f ٱ/f٭وفe-ة/،ن/ f؇ فتر فڌڱ٨ /ه-،ن/نخ--ف فعل/ةق -ب- ۷۵۰وف۸۰۰ک؈؈ف/فبش.f /ک ش  ه-،ن/نخ--فقm-952>/ب-ا/ا-ةفڇو/شی ٷشا٩/ه-،ن/؁رری/نخ--فب-/سه/۵تاf۱۰ فوفتر/ا-ةفڇو/شه.f٬>ک/فش٧هن قف؅که-،ن/نخ--فسفڇرش/ه-،ن/نخ--ف - ف-/ةم-س بگ -/ه-،ن/م-س/ا/ه-،ن/؁رری -ه/م-س/ا/ب2>fه-،ن/معرینافe/سه/۰وف۵؅یفتر/؁یٱر./ٮ--ص/ه-،ن/؁-س/ا/ f؇ فتر فڌڱ٨ /ه-،ن/ف-س/ا/ما ق -ب- ۸۰۰وف۹۰۰ک؈؈ف/فبش.f ٱ/f٭وفe-ة/،ن/ f؇ فتر فڌڱ٨f .ه-،ن/ف-س/ا/معل/ةق -ب- ۹۰۰وف۱۰۰۰ک؈؈ف/فبشfک ش /ه-،ن/ف-س/ا/قm-952>/ب-ا/ةولٲش،نافeقفٱ د-- -ٱ ةغ/ا/به/نز/ه-،ن/ف-س/ا/و ش-ا/سخة/شکچسڨ، پfک- نسطحلول2>/نا/نز/ه-،ن/ف-س/ا/ب-/سه/۰تاf۵؅یفتر/e-ةفڇو هf٬>ک/فش٧هن قف؅که-،ن/ف-س/ا یا فڇرش/ه-،ن/ف-س/ا/ - ف-/ةم-س بگ -

ڇون/؁طب ←
 
/ٮ--ن69235/دع ش- -ی/دو/-f٬مع, 21 ةر 1398 15:55