معد٧ /ه/ف--ڳ؟ معد٧ /ه/ف-/ٯ٧ رف-ٴ٨ا>اصلشز.hال-رف-آر.h>ف-شس٧ /-٪ع/در معد٧ /ه/ف- س٧ب٧م/الحسوخم/- /ll/زق-لش/ /س-/چ /صر>hیاؾدا/>؈نؾجهسٮی٨الا/ -ڲر خل/آ٧حl>۷.ht ٧م-باشٯ.ؾنگا-نم/در /ه/ف- -گیاڳر-م/-لب٧س -گیاشس٧.معد٧ /ه/ف-ا/-/ٯ٧بٱ- رف- /.hر؈زذرشتغشر-تاقhا٪بlگباقh>ش؈ز۱۰۰ ؅ل- />شس.ر-کٴز؈ٱ؈زه رف- وقبرش-م/اؾفڨص/-hباٱ. /ٯ٧ف-ٴز ح رشسخرشجمعد٧ /ه/ف-بهصرتٴهس- رف--باقh۵۰تا۱۰۰ ؅٪ وٱت.hعحl>۵ ؅٪ >ؾز-الا-٧ ا--ٴزخوسگو٬l>ا/.>زح.htتر؈ٱهتl>طبl>htعڅ یاتبlطلربا-یع/ف-باٯٴگوخازرml-لا-٧ ا-معد٧ /ه/ف-؈ٱ>څم-شl>.>ؾ /حلرب>عڅ یاتبlر-h-بهدلlؾصرتم->-h>.م/در /ه/ف-٧وس-/رhڅ- /٧دپرس-ٴز / /ه/٧/ شl>. سوبقام/ؾفمعد٧ /ه/ف-م ٱس-/رmlم->ؾگٰٯ/زا-نم/در /ه/ف-؈خم/ رف-بlس؈ف-؈۱۳۴۸شمس-(۱۹۶۹ لا-)شس.hدر -ٹرن>.>ؾحالحاضhtعڄhربم/ؾفالش-h>/٧>٧hرف-حاش-٧ل-ج.hرh-؈/رشت؅٪هٴٱ>،ٴٱ>س؈٧و… -ڲصاؾم-ٹرد>.ٱرمعد٧ /ه/ف-/چ /صر/-ن(۵/ ۰تا۷/•)بهطl>-د٧/ml-آبشhر ؅ڧم//>عا-قصا-ٹرم/وسرم/ه مؾهبآرٴز-ٛبهطl>-د٧/ر۷۶۰ؾجهسٴ/>رااهچ/ر--h-ؾحج دآ٧حاصل ڧشl>.ٯطٱذl>ا-نم/در /ه/ف-۱۳۴۲ؾجهسٴ/>راام-باشٯشسحhٛبl/ //لحرلشه/از معد٧ /ه/ف-از -ڲ>/٧>ال/-ر س٧ب٧/چبؾرام-باشٯ / //ف: جه٪شببٱ-بامهش/دٴ؈خم/ (ا/ٯ٧ ر٧ رشتدچh>شز۴۰ ؅ل- />)برش-تڇ-ڱبعدش-سباس - - h--م l-کسبر-بlسبر-بش-قhا٪بlبسبا/ hا٪جاد/>ڱ(/ٯ٧ ر٧ رشتدچh>شز۱۵ ؅ل- />)بعنml>عا-قحاؾابرش-سردخ/ٯ٧ رٱ-ٹرم///ٯ٧ ا/ مش>لlلررف-حاؾ-(//ٯ٧ ا-۲ر۴۰ ؅ل- />برش-شس.hدرفh ؾ-ؾهاطقدٴببهدل- خ/-٪جب/ ها-ٴب(زذرشتؾفزر//ٯ٧ ا-۳۰ ؅ل- />-)برش-ؾنگبر-/چه ا( hا٪۲۰تا۵۰؅ل- />-)شس.hدرؾس؈خم/ >ه/ٱٱ-شسد٧ ا/ م ا(ذرشت مؾه//ٯ>) کٯ٩بتl>ها-ند٧/lس؈خهشه/ز معد٧ /ه/ف-عڄhربسب،ٴؾهبعر /تل؁ م/تل؁ م/ط-ن-ڲا/-س/hو ما وقال/اه/-م-باشٯ. /لlطا-نم/دربا>هدهرلنml>-س- // >>ع-ؾ/ه-هاد٧/ؾز-ابورmlنٴبسٮه-ٹرد>ا/ؾصنعس- // ه-تl>/٧>زا-نم>در /ه/ف-هعنml>ف-ک-زاجl ٴلد ٱهس- // >س.hدر .>ؾص >ختلالر۴۰ %س- // پرتل>مزmlلان

hد>څ٧ /لب ←

//ٯ hع تل؁ معد٧ /ه/ف-قر رد٧ ؾh>څhربوخ hصخ/-ا/>ش>څ  : 

۱- معد٧>یا٧۲–معد٧>هس-۳–معد٧ٱر-۴–معد٧م/س٧ا- جه٪س.hرh؈/ٯ hع ل؁ت معد٧ /ه/ف-قر ربام//ؾم>اشی.  

 ما/م>: 09189971525 -09189971107    معد٧>یا٧معد٧>یا نml>- معد٧ /ه/ف-م-ڨاشٯد٧/هصرت لراز /اه/٧ معد٧>واز>خرشجم-ڴl>: hر/ //فمعد٧>یا٧سیاؾم/>هد باشٯاز-نم hر/ تl>/ >س.hدرؾس؈خا/ل/کمعد٧>- د٧/ؾس؈خم/ >٧- - hا-/ف-hبابشر-/ >س.hدر؈ز معد٧>یا٧د>څ-رشببٱ-پشا/>څو/ >>تس؈خم/ باشٯ معد٧>د>څ- معد٧>یا٧ؾص-رخ//ٯ٧ او؈خا/وٯهافhباواعثٴا-قشه/- hرتوٯهافٯو٧ل- سباب؈نخh>فزhؾ/ٱ٧د>ڂ -h>ٴ/>شس.hدر؈ز معد سیا٧ؾh ؾ-بهدل- خ/-٪جب/>ڄ/-ب/l>ط معد٧>یا٧د٧>عث٧بٴ/ف->فج-به-hرم-رد>ا معد٧>یا٧ؾس؈خا/ب /رف-بسؾز-٨/ٱس.hدر -شl>ٹد٧>صرتٴگلاهبهاباه۳۰ >ڄ-۸۰ >ٴ/ف-م/>ه٬l> باشٯجه٪ه/هد ق- /امعد یا س.hرhمعد م//م>-h->ا معد٧>هس->ٴفز معد٧ /؇/ف- هس-یاٱر-ؾحl>۱۰ >ڄ- ۱۵ ؅ل- /> باشٯ./چ معد٧>هس-:/چ ؾم/>مکhب/چ>ٴفز>هس->l>۵۵۰؈ڄ-۶۵۰ٹل ؾ hب معد٧>هس- قر ر:/ؾlل-گبل/کش-سبا- د- h--س -،و-h٧>ه٪ه/هد ق- /امعد٧>هس- -ن> د-کد- یا س.hرhمعد٧>هس-  ب/م//م>-h->ا معد٧ٱر-معد٧ /؇/ف- سٴفزٱر-ب٧معد٧ /؇/ف-ش-بسفز۵ ؈ڄ-۱۰ م-ل- />م-ml-/>. /-٪ع/درمعد٧ /؇/ف-ٱر-  س٧ب٧م/الحسوخم/- /چبسیاؾد>شس/h/>ڄ/و.ن-ڲمع-آ٧م-باشٯخرمعد٧ /ه/ف-سٴفزٱر-/چ ؾم/>مکhب   معد٧ٱر-  //قh->/۵۰۰ ال-۶۰۰ ل ؾ م-باشٯ.ا-نؾحال-شس٧د٧ /چ ؾم/>مکhب  معد٧ٱر-  /څ lل-/قh->/۷۵۰؈ڄ-۸۰۰ ل ؾ م-باشٯ. hب معد٧ٱر-قر ربر/-س.hدرب/ >>تمعد٧ /ه/ف-ٱر-ب//فز۵ تا۱۰ م-ل- />س.hدرشl>.>ه٪ه/هد ق- /امعد٧ٱر-س.hرhمعد٧ٱر- ب/م//م>-h->ا معد٧م>را-معد٧ /ه/ف- سٴفزم>را-ب٧معد٧ /؇/ف-ش-برسفز۰؈ڄ-۵ ؅ل- /> ڹml-/>.خرمعد٧ />را-/چ ؾم/>مکhب  معد٧م/>را-ما قh->/۸۰۰ ؈ڄ-۹۰۰ ل ؾ م-باشٯ.ا-نؾحال-شس٧د٧ /چ ؾم/>مکhب . معد٧م/>را-معڅ lل-/قh->/۹۰۰ ؈ڄ-۱۰۰۰ ل ؾ م-باشٯفhب معد٧م/>را-قر ربر/-lل-گبل/کش-س - - h- یغرا-بفداز معد٧م/>را-ور/-؈خا/ٯٴبا >کرنٴطحلlلرشاز معد٧م/>را-ب//فز۰تا۵ ؅ل- />شس.hدر شl>>ه٪ه/هد ق- /امعد٧م/>را- یا س.hرhمعد٧م/>را- ب/م//م>-h->

hد>څ٧ /لب ←
 
خر/>ن69235دفعڇ ر /ؾٴ/ف-ه/ؾجمعڇ, 21یر 1398 15:55


.html>معد٧ /؇/ف-قر رؾگلشر - POKEHMADANI-GHORVEH.IR : مك٧ /ه/ي, ق- /امعد٧م/؇/ف-قر ر, معد٧وخم/-/09189971525 - QR Code Friendly