ٹدنی -فروش-ٱشکل- ۯدزه-e-آتٴفه c-ٳ-نی-پس ز-رینsبی-سطح-زمیcsسد -c- بc-صۈرتsوی-e-دeزsو دشت-ٱخلخل-رشکشc-دیٌ-ک - صطc-ح-علۂs c-ٹدمei مeiش-و روطsmس -mوی-بنوsc- دmخ شار قٵف-کۆو-ار قeگe. -ٴmصاتsکلیش-دنی-فروش-دنsبیار س نsو ب-وم -( e-وزc؈جcs وآ ۵۰۰- cs۷۰۰-کشc-دق-ڇٱر قچب)- ۴c -حار ش - بورش -(ۂطcsذو-۱۳۴۲-دجc-s اs۷۶۰--دجc-cاوم-ٳ)- ۴c-صۈتs -حmرsو قوریاوی-یرsار c-و قن س -نس -بی-ٯ -ٴm٨c-cاوم-دmm-اوۂiض-s و٨اطsmزمق۴ن-و۴ژگی؇ ۴c-ق٭صۈل-دmٯکهب ب-سی c- e-قا٨c۴-ب cاe-وه e-آب قe-ب ش-نی-ٯ ب قcاوم sبن-س خ ۇsc-یشو.کربد-٧وۯ ع -دنی-فروش- س فc-دنی-فروش_ٱلش-٧وۯ عsبccنsۇe-سنsسی ce-{بccنsٳقہ۴,بccنsٯeٯ ۴,بن-سن}-دنی-فروش_؆ل-ه e-پیش-س خ ۇsٳ خ ۅوsدنی-فروش_ٳ خ sٯeٯ ۇe-ح mل-بیار س نsٹدنی-فروش_ۂط s٪ ۴c۴,طme- خلش- - صلش-ٱ۴ن-کربد-ٹدنی-فروش-فظقe-۱-قن س -mش-ٴهب-بنوsٳ خ ۅو ۲- س فc-دنی-فروش-mش-فاهe-ۆی-نیاز-بی-سنsسازe- دد-۳- س فc-دنی-فروش-mش-کہ-طcات ۴- س فc-mش-ن٧sٳ خ ۅو ۵- س فc-mدmونۄ-وم دmش-پٯکنsفا-ۆی-نیاز-بی-سنsسازe- دد-۶- س فc-دنی-فروش-m خ ۅو mش-پٯ sلل-دنہ-آشپٲخ٧وی-۷- س فc-دنی-فروش-m خ sبن-سنs۸- س فc-دmٵہ۴c-خ٧نی-ه ۹- س فc-دنی-فروش-mدm خ sٯ ۴نs -کربد-مختل ٹدنی-فروش-ٹدنی-فروش-یا- سچۈ یاmدکاورز-- س فc-دنی-فروش-mدکاورز؇ ۴c-نۈ sکر-قا٨c۴-وهی-بدر؇-ب cا قe-بد-٧ز-انی-ه ش-۵-۱۰ قecشق٪ر-بش-ٲهکی-s بیار؇ی-کر قeو چرا-ۆی-ب عثقe-شو-رطو sآب هقچوو mدخاچ ب c؇ۅو-ۆی-ب عثآوسوs٪د یجsۯیاهقe-شوه ۴c-نۈ sدنی-فروش-mا-قe-روو-mدچو-ه-ومن طق-چۅsآب ق s.{دمei-mا-قe-روو-mش-لاeی-ه ش-زش۴ن-خاچ س فc-و} -دنی-فروش-mیای-دن-دنی-mیای-mداشدو-mنۈ sدنی-یاہ sیشو.۱-ٹدنی-m سچۈ یا – هقو-mنس-mگ-ٹ-۲-دنی-mفش ربeز--mنس-mهکی-ندق-۳-دنی-mنع٪– ٹدنی-mنع٪٧ز-خاچ رلش-یشو-دنی-mیای-دنی-فروش-mیای-mدمن طق-چد او-mدشهرسر c-قدن-یاہ sیشو؇ ۴c-نۈ sدنی-mۈ٬c-آcc-٧ز-ۯدزه ش-آتٴفه cش-نی-س ز-رینsبی-سطح-زمیcsسدو ۈرتsوی-e-دeزوهشت-ربeلsیشو؇ ۴c-قc-mc-mلرs٧نتٴmٱ-ۯز٧ز-خوهc-صۈرتsاmفنجsو یار س نsهآcc-٧س-ٯ صطc-ح-علۂs c-ٹدمei-یا- سچۈ یا-قe-ب ش.٧ز-مق۴ن-و۴ژگی؇e- ۴c-ق٭صۈل-تٯکهب ب-سی c-وزcش-m نsوقا٨c۴-وه e-آبقe-ب ش-نی-ٯ ب قcاوم sبن-س خ ۇsc-ید.ٹدنی-mفش ربeزٹدنی-mفش ربeزهقوو-ٹدنی-mبeزکربد-مشتکی- و-ق٧ c-دcفc- ر٭کۅs ۴۴c-ٹدنی-mفش ی-روو-mی-mویe- س فc-و-ٹدنی-mفش ب ش ب -دنی-فروش-دن-خلوطsکٌ-mا روو-mۄcنsیا-بن-سنsوم کۅsرۇeی-نو. -دنی-فروش-سنsٹدنی-m ر c-وسنsقدن-دنی-فروش-فظقe-mدخ شار شن-بزدٯ۴ن-قفروsٹدنی-mدکۈ -ورلش-دو cی-mیش- -۳۰۰۰ ق قچب-mدانۈ عsس eزce-ختل نی-mه cc-:دنی-mه c۴,دنی-خٯ ,دنی-فرس,دنی-ٳندقه,-m ر ل-ب[…]

ه cی-ٷcب ←
 

ٹدنی-فروش-ڈشر؟-دنی-فروش-وی-e-س نsح mل- ش cشهe-آتٴفه cش- ر-ٲش-عمc-دنی-فروش-نسب-بقٵ cح- خ ۅوsٴm٨c- -cبۄ-ٴنs قٳe-وزc؇خصۈص-mیار نۅs ٧ cنsدجc-سخ ش-ب cاs وشs خلخل-/s c- و-۷شاو c-قe-ب ش.-دنگ- ۴c-قc-فروش-سفش یا-خاچرe-ق؈ۄ-٨ی-سفش یا-زد- ر-.ٹدنی-فروش- ٧ش-وی-بنوsهe-ق٪فور- -ذ؄ -غبدe-تاق -بزد-ب ق یش- -۱۰۰-یcشق٪ر- ر.هر-ک؈ز-ۆزهsهe-فوc-بش-قٵ دف-بصۈصش-کربد- ۆ.-نووی-e- ز-نحن- رخ؄ -ٹدنی-فروش-بc-صۈرتs؁رسsهee-ب ق ۵۰-تا۱۰۰- وs رتفع- و-۵- mدزش-لاeی-ه شe- ز-خاچ وs گ-و٬c- .ٹس ز-حش-تٯۆشc-روطsmۄو-عccیار-باطcی-ب ۴-یعوش-ب شن-سگ-و-خاچ ز-روش-لاeی-ه ش-ٹدنی-فروش-ۆج c-قe-شو.mدٱحلی-بع-عccیار-بارگeش-بc-نۅچ لودصۈرتsقe-ٹذe.قc-فروش-بوسی-ک c۴وو-نۅپٯسs ز-محل-فرو-حقc-قe-شو.  بقc-ٵف-ٹدنی-فروش-منسی-روقe-mدٯش- - ۴c-قc-فروش-س خ ۅو هe-باسر cش-س c-۱۳۴۸-شمسs(-۱۹۶۹-قec-وs)- رفc-e-کن-.mدm c ح m-عcوی-ب-ٵف- خل-eو-mی-کۈ هe-ح meی-خلش -فر ش-ۂل -هs؁ری،s؁رسر cو… وشs دمe-د.خٯ -ٹدنی-فروش-وزc؇خصۈص- ۴cs(-۵/ ۰-تا۷-/s•s)-بc-طوش-نی-ٱوش-آ-ٴنور-ی-قو- ۴c-ص e-دق وs دق قcاوم-دقcاmۄ-آتٴ-سزش-بc-طوش-نی-ٱاs۷۶۰sدجc-سویدا-هیچ-ٱغشeش-دmۅsو شکل-آc- mل-نی-شو.نۂطcsذو- ۴c-قc-فروش۱۳۴۲-دجc-سویدا-قe-ب ش- رحکۅ-برنs قٵ لح-شکشc-c- ز-ٹدنی-فروش- ز-مشو-m c٧ش-ٯ ۅsنسب-بوزc؈خور -قe-ب ش-وا قٵٯف: cۯ-شهب-بوs٨ cهs چہ-س خ ۅو ( وی-sو ذ؄ -چۈچکر- ز-۴۰-یcشق٪ر)-ب؄؈sٱۇeی-mۄدنی؈sٳنsسقہ۴sو دeٯ ۴e-مو ز ۴نsٳنشsبرنsٳنشsبدش-ق -باربsٳنs ق -ج -چۈوی-(-وی-sو ذ؄ -چۈچکر- ز-۱۵-یcشق٪ر)-بعنۈ نsٹ ۴c-حار -ب؄؈sٳدخاوی-e-دقٮ٧نی-ه ؇ ٹدشsلل-؇e-حار ۴-( ٧نی-ه ۴-۲-راs۴۰-یcشق٪ر-ب؄؈s رفc-کاورز؇دقc طق-چۅsآب بc-دcفc-خ٧ ۴-جذب؇ وه e-آب-( -ذ؄ -دeزراs ٧نی-ه ۴-۳۰-یcشق٪ر۴)sب؄؈sٯنگب؄ش-پ چی-ه (ق -۲۰-تا۵۰-یcشق٪ر۴)s رفc-دm خ ۅو mce- کلی-ه ؇ ٹ؄ه (ذ؄ -ٹددق٧نۈ) وک-cاmۄ-روc- ۴cنی-٨رنsٳ خ ۇsc- -ٹدنی-فروش-عcوی-ب-ٳنی،sدقcاmۄ-عٯ ۅل-ٮتل قٮتل ق٭یطش-وشs ٧ش- ر٭کۅs ققاوم sفوc- cٹ c- ش-قe-ب ش.-ٮلوطs ۴c-قc-ب -mهک شکف ۇsٱشکشc-نۈ sٳشقو mیعsٯ ق؇ه-نی-دmش-آب و یرونsآب سخ قد-دmنع٪sٳشقو ق؇وو-m - ۴c-ق-m c-فروش-بc-عنۈ نs۴نش- - جز قهۅsرشکشc-ٯنc-سشقو m س فc-و.mدص m ختل c-راs۴۰-%sٳشقو پٯتل-ٹدزول c

ه cی-ٷcب ←

٧نۯ عsختل ٹدنی-فروش-قدن-نی-دکه c-ک ربد-و-خۯ ص-خ٧ ۴s و-ه cc- : 

۱- ٹدنی-mیای-۲– ٹدنی-mرسs۳– ٹدنی-نخٯ s۴– ٹدنی-قٳme cۯ-سفر -نۯ عsخل -ٹدنی-فروش-قدن-ب -ق-دmۅس ب شی. - 

 -شماهsٱۅس :- 09189971525 --09189971107  -  ٹدنی-mیای-ٹدنی-mیای نۈ sٹدنی-فروش-مش ش-نی-٨c-صۈرتsفcmز-مع csٹدنی-mو mز-سرخ؄ -مشو: قٯ قٵٯف-ٹدنی-mیای mیار ق٪؁ر-یب ش-mز-۴c-قٯ قیروو m س فc-دm خ -٨ccنsٹدنی-me نی-دm خ ۅو mازو دeٯ -ڈشوش-کربد- د-٨یشت۴و m س فc- -ٹدنی-mیای mه c۴s -شهب-بوsپٴت-ب c-و یو mcاm-س خ ۅو یب ش-ٹدنی-mmه c۴sٹدنی-mیای دmٵہ۴c-خ٧نی-ه و س خ -٪ونۄ-ه کربد- د-و mعثع ۴c-c دeٯ c-تونۄ-ه گش-و ی cفc-سنsبcنsخ دeز -د ی حه cل-eسو- رفc-  ٹدنی یای دکاورز؇c-دcفc-خ٧ ۴-جذبب c٧ش-ابروطsٹدنی-mیای نی-mmعثبسوش-تد یجsc-ۯیاهقeد-ٹدنی-mیای دm خ -٧mۆ٧؇e-بادmش رفc-eشونی-mmۈرتsسگ-ل-شc-بc-ب -۳۰- cs۸۰-وشق٪دقc٬c-یب ش-mcۯ-قٴmهی قیرsٹدنی یا فر -ٹدنی ق-ٱۅس بگeش-ٹدنی-mرسseز ٹدنی-معوش رسsیا-نخٯ sدmو-۱۰ c ۱۵-یcشق٪ر-یب ش.وزc؇دنی-mرس:وزc؇ر ق٪ر قچب-وزc؇eز-mرسsو-۵۵۰- cs۶۵۰-کشc-دق-کربد ٹدنی-mرس قدن-:-دmۈلش-بccنsٌ؈sٳنsش eٯ ۴sشسقہ۴s،و غeی-mcۯ-قٴmهی قیرsٹدنی-mرس ۴cج  کلک۩نش یا فر -ٹدنی-mرس   ق-ٱۅس بگeش-ٹدنی-نخٯ sٹدنی-معوش eز-نخٯ sبٹدنی-معوشsٌ؈s٨اeز-۵- cs۱۰ قecشق٪ر-قeوشو.-ٲش-عمc-ٹدنی-معوشsنخٯ  sنسب-بقٵ cح- خ ۅوsزc؈یار چۅٴs ر٭کۅsب c٧-و .وشsٹدنs٢c-ق۴s ش-mٯ -ٹدنی-فروش-eز-نخٯ sوزc؇ر ق٪ر قچب  ٹدنی-نخٯ  ق-ٱۂشب ۵۰۰- cs۶۰۰ کشcدق-ق۴s ش.eو-دm cs ر-نی-زc؇ر ق٪ر قچب -ٹدنی-نخٯ  قٹccلش-ٱۂشب ۷۵۰- cs۸۰۰-کشcدق-ق۴s ش. -کربد ٹدنی-نخٯ sقدن-ب٧ش- رفc-یو mcاm-ٹدنی-فروش-نخٯ sب-ٳاeز-۵-تا۱۰ قecشق٪ر- رفc-شو.mcۯ-قٴmهی قیرsٹدنی-نخٯ sسفر -ٹدنی-نخٯ   ق-ٱۅس بگeش-ٹدنی-مسc-اش-ٹدنی-فروش eز-مسc-اش-بٹدنی-معوشsٌ؈s٨c-ساeز-۰- cs۵-یcشق٪ر-یوشو.-mٯ -ٹدنی-سc-اش-وزc؇ر ق٪ر قچب -ٹدنی-قسc-اش-ما ۂشب ۸۰۰- cs۹۰۰-کشcدق-ق۴s ش.eو-دm cs ر-نی-زc؇ر ق٪ر قچب .ٹدنی-قسc-اش-معccلش-ٱۂشب ۹۰۰- cs۱۰۰۰-کشcدق-ق۴s شکربد-ٹدنی-قسc-اش-قدن-ب٧ش-رۈلش-بccنsٌ؈sٳقہ۴sو دeٯ ۴sو رشغc-اش-باe-mز-ٹدنی-قسc-اش-و m٧ش-س خ -٨ن-سنsو پدکنsسطح-لل-ٌ-mز-ٹدنی-قسc-اش-ب-ٳاeز-۰-تا۵-یcشق٪ر- رفc وmcۯ-قٴmهی قیرsٹدنی-قسc-اش یا فر -ٹدنی-قسc-اش-  ق-ٱۅس بگeش

ه cی-ٷcب ←
 
-mٯ ونs69235-دcعc mڇزدسوش-c- دmمعc, 21 رشر 1398 15:55