ه/فر ش-پوکششکلعfعدعزههعۅآتف-قہفرپس عزری=نبرسطحزمیسع= ف-=و بiصtرت=ورهعۅعۅزو =عشتشخلخلشکک==ی=ٱکٱ صطرحعل، aه/مۅ مۅعش=و iط<=سa=i<=وربن= -=و =ع<خaکار شڹفکن؆==وقliار ۅگۅi=. ش<صاتکلی=که/فرش-پوکقli>re=قرشب ←

 

ه/فرش-پوکڈک؟ه/فرش-پوک=ورهعۅسaفح<لعfٱٹقکوعۅآتف-قکعfشکعم=ه/فرش-پوکوسببliشقحٳخa؅و شre=قرشب ←

ن/fعمتلl ه/فرش-پوکقli>فرهعک=قکربدوخ/fصخa۩a=a؈و=ن-ق؂ : 

۱- ه/فر<یار۲– ه/فر<-پس ۳– ه/فرنخ/f ۴– ه/فرشہli<ۅ ٬iسفreرaعن/fعملlfه/فرش-پوکقli>

 شا؈ه؅س : 09189971525 -09189971107    ه/فر<یاره/فر<یار ؈a ه/فرش-پوکمکش=فرٴiصtرتفli<زوعن=ه/فر< h<زسخ؇عfمک=: /f؈= شفه/فر<یار h<یار ش-پ=یبش=<ز۩و/f؈= یiو <سaفre==ع<خaٴفه/فر<ۅ فرٴ=ع<خa؅و <از؈ ؇ۅ/fiڈکوکک٧ربدف=a؈دفیشتi۩و <سaفre=عfوه/فر<یار hre=قرشب ←

 
69235دع h