رش 7 cقین/cقشکلاٲٯدرزهcهردآتف-رc؈ٳcش 7cپس رزرسیدنب 7cسطحزمیسد c-7cو ؂cص -رتد؈ن 7cهردۆmو دشتcقخلخلشک/ٱگدید7cک7 cصطeحcعل reآcرمۆ5 مۆ5رشۯcو tسطۯسگcۯ؈ن 7cبندre-7cو د۱خ/ار tقفcکن دگ؈نcقکار tۯگۯةد. cقۮصاتکلید/cرش 7cقین/cقکه-و؂سیار سبشو ؂اcدt؈م c(دا-دوزحجreحدtدآ ۵۰۰رre۷۰۰ک/ٱوcگc-قر tڴۨ)ٱ cحکار/ cو ؂tد/ c(ن طوذtبc۱۳۴۲دجنوا۷۶۰-دجنٱا-مc؈ٳ)ٱcص -تreضدح۴روو وریان 7cقrefوارزرو نسبctسبcب 7cو٧ةدfۧنٱا-مcدۂرۂcان 5رضو؈نسmط۱زمهةۯنctژگیٱctقص -لد۪کدب ؂اcسrefرcدا-دقانبرادنگtدا-دآب tۯبشۯcش 7cو٬ب tٱا-مو؂tسخ -7cیشtد.کر؂دc٧ن ٧ع cرش 7cقین/cسفرد7cرش 7cقین/_ول/c٧ن ٧ع؂ش ردسبشسrefرد{بشٳق ۯ,بشٯدو٧ةۯ,؂tسبش}cرش 7cقین/_رلهدپیشسخ ٳخ ؈نreرش 7cقین/_ٳخوٯدو٧ة ردحۦلبسیار سبشرش 7cقین/_ طو٪زئٱۯ,طرۭدداخل/c cصل/cةۯنcکر؂دcرش 7cقین/cق۸tۯ۱-نسبcۂر/cٴدببندreٳخ ؈ن ۲-سفرد7cرش 7cقین/cۂر/cفضاهرۯٴ 7cنیازcب 7cسبشسازددادc۳-سفرد7cرش 7cقین/cۂر/cک cط؂ات ۴-سفرد7cۂر/cنقreٳخ ؈ن ۵-سفرد7cۯ۪وt -مۂر/cپکدنفضاٴ 7cنیازcب 7cسبشسازددادc۶-سفرد7cرش 7cقین/c۳خ ؈ن ۂر/cپوٴرtول-cش آشپخن 7c۷-سفرد7cرش 7cقین/c۳خو؂tسبش۸-سفرد7cد۪ ۯ7cخن 7cه۹-سفرد7cرش 7cقین/cۯ۳خووٲئش cکر؂دcمتل- رش 7cقین/cرش 7cقین/cیاcسڴ ریاۯکا-رزre-cسفرد7cرش 7cقین/cۯکا-رزreٱct عکcقانtبه- 7c؂درreراcبرا tۯبدc٧زدان 7cه/c۵-۱۰ tۯ/قرc؂ر/cٲهکیوآبیارreب 7cکر tۯtد چراٴ 7cبعثtۯشدcرطtبوآب tچن؈ن ۯخاڴ برrب ؈ندٴ 7cبعثآ؂رس؈نreدریجreٯیاهtۯشدٱct عرش 7cقین/c۱اtۯt؈نcۯچنcهر-منطقڴ آب tٲرع.{رمۆ5c۱اtۯt؈نcۂر/cلاد 7cه/cز/ةۯنcخاڴ سفرد7cنود} cرش 7cقین/c۳یا 7cقکه-نرش 7c۳یا 7cۯا/ة؈نc۳-t عرش 7cیا ویشtد.۱-رش 7cسڴ ریا – t؈نc۬tسc۳-گt٧c۲-رش 7c۳ف/د ؂ۆm-c۬tسcۢهکیوtc۳-رش 7c۵نعr– tرش 7c۵نعr٧زخاڴ ول/دیشtدرش 7c۳یا 7cرش 7cقین/c۳یا 7cۯمنطقڴدانcۯشtرسرcقکه-cیا ویشtدٱct عرش 7cۨ دcآد7c٧زٯدرزه/cآتف-ر/cش 7cپس رزرسیدنب 7cسطحزمیسدtبص -رتد؈ن 7cهردۆmدشتc؂ددلیشtدٱctقٯ7cۂ7c۹لونتۧcٯرز٧زخد؂cص -رتا۳فنجretبسیار سبشدآد7c٧سcو٧صطeحcعل reآcرمۆ5cیاcسڴ ریاtۯبشۯ.٧زمهةۯنctژگیهردٱctقص -لتکدب ؂اcسrefرcوز/c۳بشوقانtگtدا-دآبtۯبشۯcش 7cو٬ب tٱا-مو؂tسخ -7cیگدد.رش 7c۳ف/د ؂ۆmرش 7c۳ف/د ؂ۆmه؈نندرش 7c؂ۆmکر؂دcمتةکیدا-ند؈ق ؂cدداٳقک پٱctرش 7c۳ف/د نیt؈نcۂ 7cن 7ردسفرد7cنودctرش 7c۳ف/د ب/د بcرش 7cقین/cقکه-نمخلوطکدt7cا ؂t؈نcۂ شیاc؂tسبش-محک د 7cنود. cرش 7cقین/cسبشرش 7cرزروسبشقکه-نرش 7cقین/cق۸tۯۯرخ/ار داشtبزگةۯنctقینرش 7cۯک روول/دtزر 7cۂیشcاٲc۳۰۰۰ tة tڴۨcۯاt اعسۆmردمختل- ش 7c-رٱ:رش 7cۨردرۯ,رش 7cنخوٯre,رش 7cیسre,رش 7cقٳ-tه,cرس؈لب-[…]

ردر 7cقب ←
 

رش 7cقین/cچ/س؟cرش 7cقین/cد؈ن 7cهردسبشح۵لاٲیر/tردآتف-ر/cاٳcق/cعمد7cرش 7cقین/ctس؂نب-قرحcخ ؈نreقۧناٲcبre نو قٳ-د-زمخص -صcۨسیار ش دا- ؂دندجنسخ/cبراو ن/زخلخل/آcحدtدc۷ی-ا-رۯبشۯ.tگٱctقٯ7cقین/cسف/د یاcخاڴس-دtقre 7cسف/د یاcزدcاٳc.رش 7cقین/cدا-/cد؈ن 7cبندretردقفر-cاٲcذا٪غبردتاقڷcبزگبقڷ ؂یشcاٲc۱۰۰fی/قرcاٳ.tرcreکرزا درزهtردفوc؂ر/cقفc؂خص -ص/cکر؂دcٯا- د.cنون 7cردزctحه-ناٳخا٬رش 7cقین/c؂cص -رتیسretردۯبقڷ ۵۰تا۱۰۰fة t؈رتفرعcحدtدc۵fة ۯز/ةcلاد 7cه/دزcخاڴ tس-گtدcدا-.س رزحی-تا شctسطۂ دtز-عٱیاcباط 7cب-ا-cیعن/c؂-اشtس-گtcخاڴ زرو/cلاد 7cه/cرش 7cقین/cا جرنۯشtد.ۯقحل 7cبعدcعٱیاcبارگۯة/c؂cش ڴ tودص -رتۯذۯةد.tقٯ7cقین/cب-وسref-cکرۯونcش پسreزctحلcقینحٱۯشtد. بق7cقفcرش 7cقین/cمهندسrefروtۯۯگذشtناٲcٱctقٯ7cقین/cسخ ؈ن tردباسر/cسر۱۳۴۸شtسre(۱۹۶۹ۯeدre)اٳفرد7cۯکدندc.ۯۭر ح۶-عر- 7cب-cقفcاخلاۯة؈نcۂ 7cک رtردح۴د 7cخل/٬فررسcا قا٪fحدt۱؂ی،۱؂سرو… ن/زصدمۯگدد.خو٧صcرش 7cقین/c-زمخص -صcپئٱ(۵/ ۰تا۷/•)؂cطtة/cش 7cو/cآ؂نر-رfیctقندعٱcصادگtق tسtق tٱا-مcدtٱاۂ آتس-ز/؛؂cطtة/cش 7cا۷۶۰دجنس؈نتیگادctیچcغ/دة/cدۭج و شکلآcح۵لنیشtد.ن طوذtبcٱctقٯ7cقین/۱۳۴۲دجنس؈نتیگادctۯبشۯاٳحک ؛؂ونو ق tحcشک/ٱ-7cزctرش 7cقین/cزct/ز؈نcۂر/cدو٧ نس؂نب--ز؂خ-ردا-ctۯبشۯوا- قف: cشدبب-دreقرtرو ڴ سخ ؈ن (دان 7cهرو ذا٪ڴ چکةcزc۴۰fی/قر)؂اre د 7cۂ ش 7اreٳبشسق ۯو ددو٧ةۯدمو زئشٳبشد؂ونٳبشد؂ر/cقڷcبار؂وٳبشو قڷcجداڴ ند 7c(cد؈ن 7cهرو ذا٪ڴ چکةcزc۱۵fی/قر)؂عt انٹٱcحکارن؂اreٳدخان 7cهردگtقن 7cهو رشرtول-cردحةارc(ٯن 7cهc۲ا۴۰fی/قر؂اre٧ٳفرد7cکا-رزreدtٱطقڴ آب ؂cددخصcجذبو نگtدا-دآبc(٧ٲcذا٪ۆmاٯن 7cهc۳۰fی/قرۯ)؂اretگ؂/cپرچ 7cه(قڷc۲۰تا۵۰fی/قرۯ)اٳفرد7cد۳خ ؈ن ۳د7رداٳکل 7cهو ره(ذا٪ردtقن د) نکtناۂ tجنٱش 7cونٳخ -7c٧ٲctرش 7cقین/cعر- 7cب-cٳبشی،دtٱاۂ عو٧ لcقتل- قتل- قیط/cن/زدا-/cاٳقک و قا-موفوcرد7c٧/cۯبشۯ.cقلوطٱctقٯ7cبcۢهک شکف شک/ٱt عreٳ/قن ۷؂یعreق treدtدcش 7c۲/ةcآب t ؂یروtآب سخ treگددc۵نعٳ/قن tret؈نcۧٲcٱctcۧٯ7cقین/c؂cعt انش/cاٲcجزء ه شک/ٱٯهندcس/قن سفرد7cنود.ۯص ختلرا۴۰%ٳ/قن tتل-درmلر

ردر 7cقب ←

ن ٧عمتل- رش 7cقین/cقکه-cش 7cهکرcکر؂دcوcخ ٧صخصودا-ند-رٱ : 

۱- رش 7c۳یا 7c۲– tرش 7cیسre۳– tرش 7cنخوٯre۴– tرش 7cقٳ-۱د cسفررشcان ٧عمل-٪رش 7cقین/cقکه-cبcقc ؈س بشید. c 

 cشtا-ه ؈س :c 09189971525 -c09189971107  c  رش 7c۳یا 7cرش 7c۳یا 7 t عreرش 7cقین/cم/بشۯcش 7ccص -رتف-۱زctعدرش 7c۱t ؂۱زc؈سخا٬م/شtد: و٧- قفcرش 7c۳یا 7 ؂۳یار قیدیبشۯc۱زc؈ٱctو٧- یt؈ن سفرد7cد۳خcشرش 7c۱د ش 7c۳خ ؈ن ۳ازrt ددو٧ةcچ/ن/cکر؂دcٯا-دc٨یشتةۯن سفرد7cاٲctرش 7c۳یا 7 ؂۱درودرcشدبب-دretتcبرct ؂ین ۷؂اcسخ ؈ن یبشۯctرش 7cۂ۱دروtرش 7c۳یا 7 دق ۯ7cخن 7cهt سخcوt هکر؂دcٯا-دct ؂۱عثعٱc- ددو٧ة7cتوt هگشtنt ؂ 7 ددسبش؂دنخڷ ۆmشcق ؂ 7 حدرلcۯةس؈نداٳفرد7cاٲ tرش 7 یا 7 دکا-رزre؂cددخصcجذببر/cابtسطtرش 7c۳یا 7 ش 7cۂ۱عثm؂س؈ن/cتدریجre؂cٯیاهtۯگددctرش 7c۳یا 7 د۳خcۂ قرد؂سm۲/ب اٳفرد7cۯشtدش 7cۂ۵ -رتس-گteشc؂cا؂عدc۳۰رre۸۰س؈ن/قtٱدcیبشۯc۬cقۧtد 7 trefوtرش 7 یا فررشctرش 7 قc ؈س بگۯة/دctرش 7cیسreس؈ۆm tرش 7ctع،ن/ یسreیاcنخوٯreدۭدtدc۱۰ رre ۱۵fی/قرcیبشۯ.-زرش 7cیسre:-زهر قر ڴۨc-زس؈ۆmcیسreحدtدc۵۵۰رre۶۵۰ک/ٱوcگcکر؂د tرش 7cیسre tکه-c:c ل/د؂ش7اreٳبش دو٧ةۯسق ۯ،t غۯة 7c۬cقۧtد 7 trefوtرش 7cیسre ؈ٱج کلreک٩ن/د یا فررشctرش 7cیسre   قc ؈س بگۯة/دctرش 7cنخوٯretرش 7ctع،ن/ ؈ۆmcنخوٯreب-رش 7ctع،ن/و7اreقسmۆmc۵رre۱۰ tۯ/قرctۯگو/ند.cق/cعمد7cرش 7ctع،ن/ونخوٯre نس؂نب-قرحcخ ؈نre-ز؂سیار ڴ و٧ٳقک برt .ن/زرشre٢cوبشۯcۮو٧صcرش 7cقین/c؈ۆmcنخوٯre-زهر قر ڴۨ  tرش 7cنخوٯre tقc ة/ب ۵۰۰رre۶۰۰ ک/ٱوگcوبشۯ.ردنcدۭرre٧ٳcش 7c-زهر قر ڴۨ ctرش 7cنخوٯre tقٱل/c ة/ب ۷۵۰رre۸۰۰ک/ٱوگcوبشۯ. cکر؂د tرش 7cنخوٯreقکه-cب-/cاٳفرد7c؂ین ۷؂اcرش 7cقین/cنخوٯreبcmۆmc۵تا۱۰ tۯ/قرcاٳفرد7cشtد.۬cقۧtد 7 trefوtرش 7cنخوٯreسفررشctرش 7cنخوٯre  قc ؈س بگۯة/دctرش 7cم؈س7cا/cرش 7cقین/ ؈ۆmcم؈س7cا/cب-رش 7ctع،ن/و7اreق7cسmۆmc۰رre۵fی/قرcیگو/ند.cۮو٧صcرش 7cقس7cا/c-زهر قر ڴۨ ctرش 7cقس7cا/cما  ة/ب ۸۰۰رre۹۰۰ک/ٱوگcوبشۯ.ردنcدۭرre٧ٳcش 7c-زهر قر ڴۨ .tرش 7cقس7cا/cمعٱل/c ة/ب ۹۰۰رre۱۰۰۰ک/ٱوگcوبشۯکر؂دctرش 7cقس7cا/cقکه-cب-/c ل/د؂ش7اreٳق ۯو ددو٧ةۯو /غ7cا/cبmۆmc۱زctرش 7cقس7cا/cو ؂-/cسخctسبش- پکةدنسطحلول-c7اc۱زctرش 7cقس7cا/cبcmۆmc۰تا۵fی/قرc٧ٳفرد7 tد۬cقۧtد 7 trefوtرش 7cقس7cا/ یا فررشctرش 7cقس7cا/c  قc ؈س بگۯة/د

ردر 7cقب ←
 
cۮو٧ندن69235cدع ؂--زس؈ن/c-7cٯ۬مع, 21 /ر 1398 15:55