l>فر ٴ پوکٴ -کلازد--زهه-reآت ف؈./ڈ؈۳بروپس ؅زرسیانبوسطحزمینسرا ۈوو -وصh-تا؈ڱوه-reر۩< ارشتٴ -لخلب-کلڧرایاوک /صطل>حع۩ نl>م۩ٳ م۩٨-ش بlسطس ڧ/و؈ڱوبنا۩ۈوو ارخ ا- ش .فکناڧ؈ڈقیا- شeگe-ا. ٴ صاتکلیاوl>فروٴ پوکوقین/ٌ-سیا- س ، -ااl؈ (ا ،/reو-نحجٴ۩ اlدآ ۵۰۰./ل۩۷۰۰کلوڧرٴ-،ٴ - شپ)۹./ق حیا-  و -رlدب (نطٌذlب۱۳۴۲ارجهو -۷۶۰-ارجهٴقاhم؈۳ب)۹./قصh-۩ احر-ب ٴوریاڱوقومبا- /ن ٴن/س ؆س ببوٴا-ام هٴقاhمار-ر--راڱ٨-ضو -س<طزمهٴب.e؈ژگی./نش صhلار کreب -اسوم/ڈا ،/reقا لبب./لاreڧ؇ا ،reآب شeب./شروٴجب شقاhم -بlس/خ ۈوٴیشmا.کۧ--ر-ۧڱا- l>فروٴ پوکو/س فباوl>فروٴ پوک_ۨ؈لوۧڱا--لو،-reسب،سوم/re{بلو،۳قe,بلو،ۯreا-e,-بlسب}l>فروٴ پوک_l>له./reپیشس/خ ۳/خ ؈۩l>فروٴ پوک_۳/خ ۯreا--reح./لب.یا- س ،l>فروٴ پوک_ط۹./ ۪ ئنe,طر-reا خلو /صلوۨ.eکۧ--ر-l>فروٴ پوکوٴ پشe۱-ٴن/س -ر-و۴reببنا۩۳/خ ؈ ۲-/س فباوl>فروٴ پوکو-ر-وفضاه-eرونیا-بوسب،سا-reا ر-۳-/س فباوl>فروٴ پوکو-ر-وکط-قا- ۴-/س فباو-ر-ونٴ ۩۳/خ ؈ ۵-/س فباوروlhم ر-ر-وپ کی-نفضارونیا-بوسب،سا-reا ر-۶-/س فباوl>فروٴ پوکو/خ ؈ -ر-وپش.h؄؈ل/و>فرآشپ خ ڱو۷-/س فباوl>فروٴ پوکو/خ -بlسب،۸-/س فباوار eوخ نوه./۹-/س فباوl>فروٴ پوکور/خ ٴز/ئف، کۧ--ر-مختل/ l>فروٴ پوکوl>فروٴ پوکویا/سر یارک۴اhرز۩-/س فباوl>فروٴ پوکورک۴اhرز۩./ن؆ ک۴بقا لبlبه.و-ر-ۧ-۩.اب./لا شeب.-ۧزاانوه./و۵-۱۰ شeلٴ ر-ر-و۲هک۴یو بیا-۩.وکۧ- شeرlد چراروب./عثشeشmارطlب آب ؇ٴچ؈ رخا ب./قی.؈.روب./عثآ-رس؈۩ د یج۩دیاهشeشmا./ن؆ l>فروٴ پوکواشeبl؈ڈرچٴڈه-hمن/طقرآب شز/ر .{l>م۩ٳاشeبl؈ڈ-ر-ولاreوه./وز،eخا /س فباونٴو-} l>فروٴ پوکویاوقین/هl>فرویاورا،؈ڈ/ق؆ l>فرویا ٴیشmا.۱-l>فرو/سر یا – ؇ٴ؈ڈ؆س/گlۧ۲-l>فروفد ب--ر۩<-؆سهکیو؆رٴ۳-l>فرونعlی– l>فرونعlیۧزخا ب؈لاٴیشmاl>فرویاوl>فروٴ پوکویاورمن/طقر-۳ -ڈر-؇-سب/ڈقین/ویا ٴیشmا./ن؆ l>فروmاآماوۧزد--زه./وآت ف؈./کوروپس ؅زرسیانبوسطحزمینسراlب h-تا؈ڱوه-reر۩حع۩ نl>م۩ٳیا/سر یاشeب./ش.ۧزمهٴب.e؈ژگیه-re/نش صhلت کreب -اسوم/ڈو-نو ،قا لبlڧ؇ا ،reآبشeب./شروٴجب شقاhم -بlس/خ ۈوٴیڧراا.l>فروفد ب--ر۩فروفد ب--ر۩<هٴ؈ڈ.l>فرو--ر۩<کۧ--ر-مشت.کیا ،.؈ .-ودلرلاسب کۧپ/نl>فروفد نٴیبl؈ڈ-وڱ-re/س فباونٴو-l>فروفد ب./د ب./l>فروٴ پوکوقین/هم-لوطک۱اlو- .-بl؈ڈ-و،یا-بlسب،hم کبreونٴو-. l>فروٴ پوکوسب،l>فرو/ر /نسب،قین/هl>فروٴ پوکوٴ پشeر-خ ا- ا شبlبزرڧب.eش پوڌl>فرورک۴ ب؈لارlز/نو-یشاز۳۰۰۰ شب. شپرا؆ -س/۩<ه-reم-تل/ رو./ٴل:l>فروبا./ٴe,l>فرونخد۩,l>فرو پسو,l>فروٴ ۳/ق؆رٴه,/ر ؈ب/ق[…]

با./ٴوٴ لب ←
 

l>فروٴ پوکوکسب؟l>فروٴ پوکوا؈ڱوه-reس ،ح./لازن۹./لب؇-reآت ف؈./کواسبٴ بعاوl>فروٴ پوکو؆س-بب/قٴ ./لح۳/خ ؈۩ٴ هازقب۩ نو ٴ ۳/eh-نم-صh-سیا- را ، .-وانارجهسخ وب./لاو کز -لخل/ ن اlد۷نیاh/نeب./ش.رlگ/نش ۧوٴ پوکوسفد یاخاسب،reش ۩ وسفد یازر-اسب.l>فروٴ پوکوا ، وا؈ڱوبنا۩؇-reٴ فبh-ازذtاتغ--رreتاق۷۹./ببزرڧب./ق۷۱ -یشاز۱۰۰میلٴ راسب.؇-۩ک؅زاا؅زه؇-reفوق-ر-وٴ ./رف--خصh-وکۧ--ر-ۧ ،ا.نٴوڱو؅re/ز؆حن/هاسبخtاجl>فروٴ پوکو-وصh-تپسو؇-reeب./ق۷۱ ۵۰تا۱۰۰مب. ؈ -تفبع اlد۵مب. ر-،لاreوه./re/زخا ؈ /گ؈mاا ، .lس ؅زحنیت اشوبlسط-اlزیعٴلیا-باطلوب، ،ویعکو-، شبlس/گ؈خا /زرولاreوه./وl>فروٴ پوکواج./ٴeشmا.رٴ حلوبعاعٴلیا-بارگe-و-ور ؄وار-h-تelذe-ا.ش ۧوٴ پوکوب/قوسول/وک/ٴeوڈرپ سو/ز؅حلٴ پوڇحٴلٴeشmا. ۳/بقوٴ .فl>فروٴ پوکومهناسونرشeرڧذشبlهاز/نش ۧوٴ پوکوس/خ ؈ ؇-reباسب/کوس/ل۱۳۴۸ش؅سو(۱۹۶۹ٴeل>ا۩)اسبفباوٴeکی-نا.ر./ل ح./یعلبhوب،ٴ .ف خلاe-؈ڈ-وک۴ ؇-reح./reوخلجفبر وا tاتمب.اlپ-ی،پ-سب/ڂو… کز ./ارمeڧراا.خا l>فروٴ پوکوh-نم-صh-پ/ئن(۵/ ۰تا۷/•)-وطl،ورو وآ- نبh-میش .ع./قص eڧرش ؈ رش شقاhمارشقا-آت س/-؛-وطl،ورو -۷۶۰ارجهس؈.یڧرا-؇یچ -re-وار. شکلآن /لنٴیشmا.نطٌذlب/نش ۧوٴ پوک۱۳۴۲ارجهس؈.یڧرا-شeب./شاسبحکۧ؛-ب؈نو ٴ ؄حۨ-کلۈو/زl>فروٴ پوکو/ز؅ز؈ڈ-./ل وااس-بب/قh-ن-ر-h-ا ،شeب./شٴو-، ٴ ف: ۬بشreبب/ا۩-./م؇-و رس/خ ؈ (ا ڱوه- ذtاترچکب-/ز۴۰میلٴ ر)-tا۩ۨreو->فرا۩۳ب،سقe دreا-eeم ز/ئف،۳بe-ب؈ن۳بe-ر-وق۷۹./ببا--ر۳ب،و ق۷۹./بجا رڈ.و(ا؈ڱوه- ذtاترچکب-/ز۱۵میلٴ ر)-ع؆ ن۹./قحیا- -tا۩۳راخاڱوه-eڧرش نوه./و l>ش.h؄؈ل/و>-reح.ا- و(د نوه./و۲ب-۴۰میلٴ ر-tا۩ۧسبفباوک۴اhرز۩.رشن/طقرآب -ودلرلخ بجذبو ڧ؇ا ،reآب(ازذtاتر۩<ب-د نوه./و۳۰میلٴ رe)-tا۩۱lگ-tوپ/رچوه./(ق۷۹./ب۲۰تا۵۰میلٴ رe)اسبفباوار/خ ؈ ا-eاسکلوه./و l>ه./(ذtاتl>ارش ن.) کبlهقا-بlجه/نرو -ب؈ن۳/خ ۈوازl>فروٴ پوکوعلبhوب،۳بی،ارشقا-عالٴ تل/ ٴ تل/ ٴ یطوکز ، واسب کۧو ٴقاhم فوق/ل ./اواوٴeب./ش.ٴ لوط/نش ۧوب./هک شکف ۨ-کل؆ ۩۳ٴ -یع۩۱ ش۩.؇ارو ر،آب ؈ -یر؆آب سخ ش۩ڧراا رنعl۳ٴ ش۩.l؈ڈز/نشاوٴ پوکو-وع؆ نفةواز/جز/ء ٴهب-کلۯهناوسٴ /س فباونٴو-.رص /ختل/لب-۴۰%۳ٴ ؾ تل/.l>با./ٴوٴ لب ←

نا-مختل/ l>فروٴ پوکوقین/روهرکۧ./ٴک/ر-ر-وخا-خ ٌ ،.؈./ٴل : 

۱- l>فرویاو۲– l>فروپسو۳– l>فرونخد۩۴– l>فروٴ ۳/قre ۬بسفبر انا-مخل/تl>فروٴ پوکوقین/وب./ٴ ر؈س ب./شیا.  

 ش؅ا،ۨ؈س : 09189971525 -09189971107    l>فرویاوl>فرویا ؆ ۩l>فروٴ پوکومب./شرو -وصh-تفل/قز؅ع./اڌl>فرو؈ -ز؈سبخtاجمشmا: ٴا- ٴ فl>فرویا -یا- ٴ پاٴیب./شز؈نشا- ٴیبl؈ /س فباوار/خ -لو،l>فروre رو ر/خ ؈ ازی؈ دreا-کوکوکۧ--ر-ۧ ،-ۨیشت.e /س فباوازl>فرویا -ا./ٴٌ شreبب/ا۩ؾ تب./ٴ؈ -ی -قاس/خ ؈ ٴیب./شl>فرو-ا./ٴٌl>فرویا ار eوخ نوه./؈ س/خ وlه./کۧ--ر-ۧ ،-؈ -عثع./ق؈ن دreا-وتوlه./گشبlه؈ - الرلسب،-وانخ۷۱ ر۩< ر - حا./قلٴe-س؈.اسبفباواز l>فر ۳یا ارک۴اhرز۩.-ودلرلخ بجذبب./ل واببlسطl>فرویا رو-عث<-ر-؈کوتد یج۩.-ودیاهشeڧرااl>فرویا ار/خ -ٴ >-re-س<رب اسبفباوٴeشmارو-h-تس/گ؄>شو-وا-ع./ا۳۰./ل۩۸۰.؈کٴ رشوmاٴیب./شبٴ ؇ا ؂ومبl>فر یا ۳فبر l>فر ٴ ؈س بگe-اl>فروپسو.؈۩< l>فرو؅ع.وک پسویانخد۩اراlد۱۰ ./ل۩ ۱۵میلٴ رٴیب./ش.h-نl>فروپسو:h-نه- ٴ ر ٴپh-ن.؈۩<پسو.اlد۵۵۰/ل۩۶۵۰کلوڧرٴکۧ--ر- l>فروپسو ؂ین/و: رلا-لو،ا۩۳ب، ۯreا-eسقe،؈ غe-وبٴ ؇ا ؂ومبl>فروپسو ؈نج./ کل۩کةند یا ۳فبر l>فروپسو  ۨ ٴ ؈س بگe-اl>فرونخد۩l>فرو؅ع.وک ۳؈۩<نخد۩ب/قl>فرو؅ع.وکٌا۩-س<۩<۵/ل۩۱۰ شeلٴ رشeڧو..ٴ بعاوl>فرو؅ع.وکٌنخد۩ س-بب/قٴ ./لح۳/خ ؈۩h-ن-سیا- ر ٌۧسب کۧب./ل ؈ .کزl>ف۩ۢنٴٌ ./شا l>فروٴ پوکو۳؈۩<نخد۩h-نه- ٴ ر ٴپ  l>فرونخد۩ ش -ب ۵۰۰./ل۩۶۰۰ کلوڧرٴٴٌ ./ش.-reڈار/ل۩ۧسبروh-نه- ٴ ر ٴپ l>فرونخد۩ ش ٴولو -ب ۷۵۰/ل۩۸۰۰کلوڧرٴٴٌ ./ش. کۧ--ر- l>فرونخد۩قین/وب. واسبفباو-ی -قاl>فروٴ پوکونخد۩ب <۩<۵تا۱۰ شeلٴ راسبفباوشmا.بٴ ؇ا ؂ومبl>فرونخد۩سفبر l>فرونخد۩ ۨ ٴ ؈س بگe-اl>فروم؈سواوl>فروٴ پوک ۳؈۩<م؈سواوب/قl>فرو؅ع.وکٌا۩-وس<۩<۰/ل۩۵میلٴ رٴیڧو..ا l>فروٴ سواوh-نه- ٴ ر ٴپ l>فروٴ سواوما ۨ-ب ۸۰۰/ل۩۹۰۰کلوڧرٴٴٌ ./ش.-reڈار/ل۩ۧسبروh-نه- ٴ ر ٴپ .l>فروٴ سواومعٴولو -ب ۹۰۰/ل۩۱۰۰۰کلوڧرٴٴٌ ./شکۧ--ر-l>فروٴ سواوقین/وب. وبلا-لو،ا۩۳قe دreا-e بغواوب<۩<زl>فروٴ سواوو - وس/خ -بlسب،h پرک،-نسطحل؈ل/وازl>فروٴ سواوب <۩<۰تا۵میلٴ رۧسبفبا ۴mابٴ ؇ا ؂ومبl>فروٴ سوا یا ۳فبر l>فروٴ سواو ۨ ٴ ؈س بگe-ا

با./ٴوٴ لب ←