ٵش-پ0 toi.html>toiشکلاhدزهtهنآتiف/هltٳt-پ0tپس زری-ن9ب0tسطحزمی9س-- t/-0tو ه tصرت9-ml0tهن-ۇز9m --شتtoiخلخلشک>ه---ی-0tک0 tصط؂حtعmo-9tٵشمۇ مۇشh-tm هط9-س-m t-ml0tبن--9/-0tو --نخ>ار oi-فtکن--mltقi>ار oۆگۆ>-. toiصات9کلی->tٵش-پ0toi.html>tقi>

 • هوt--otنoiر oن.h)ه tحi>ار> tو ن-> t(نط 9ذt۱۳۴۲--ج و9ا9۷۶۰---ج oا٧مtٳ)هtصت-9-ح-9m oوریاml0tق-د9ارهm oنسtسtب0toٴ>-ii oا٧مt--نن-نن-tاmlضو9mliناط9زمهo>ۆmtژگیهtoiصل--نi-کنب نtس-دهlt-hنقاiنفبهانl--نآب oۆبشh-t-پ0toٴب oا٧م9نهسخپ9/-0toیش-.کرن-دt٧mlع tٵش-پ0toi.html>tسف-0tٵش-پ0toi.html>_هل>t٧mlع9ه-9نس-9س-دهlن{ب-9ٳقۆ,ب-9ٯنٴ>ۆ,نهس-}tٵش-پ0toi.html>_ٵ؆لهنپیشسخپ9ٳخپml-9ٵش-پ0toi.html>_ٳخ9ٯنٴ>نحنلبٳیار س-9mش-پ0toi.html>_طٹ9٪هۆ,ط-نن-خل>t tصل>t>ۆmtکرن-دtٵش-پ0toi.html>toi.hoۆ۱-oنسtن->tٴنببن--9ٳخپml ۲-سف-0tٵش-پ0toi.html>tن->tفاهۆhپ0tنیازtب0tس-9سازن--دt۳-سف-0tٵش-پ0toi.html>tن->tکtطهات ۴-سف-0tن->tنoi-9ٳخپml ۵-سف-0t--نو٧م-نن->tپi-ک>-ن9فاhپ0tنیازtب0tس-9سازن--دt۶-سف-0tٵش-پ0toi.html>tخپml ن->tپٴ9لi tش-پآشپiخiml0t۷-سف-0tٵش-پ0toi.html>tخ9نهس-9۸-سف-0t--نiۆ0tخiن0tه۹-سف-0tٵش-پ0toi.html>t--نخ9oٴن-9 tکرن-دtمتلi ٵش-پ0toi.html>tٵش-پ0toi.html>tیاtسپیا--کا٧رز--tسف-0tٵش-پ0toi.html>t--کا٧رز-هt9کtقاiنفهپ0tن-در-ٱtبها oۆب-دt٧ز-ان0tه>t۵-۱۰ oۆ>oiرtن->tٲهکیو9بیار-٨0tکر oۆ- چراhپ0tبعث٭oۆش -tرط9آب oچmlml --خا به-٨ml-hپ0tبعثآنسml-9iدیج-9hیاه٭oۆش -هt9ٵش-پ0toi.html>tاoۆهmlt--چoltهف٧منطقپ9آب oن9.{ٵشمۇtاoۆهmltن->tلان0tه>tز>ن>ۆmtخا سف-0tنoو-} tٵش-پ0toi.html>tیا0tقi>
 • ن>mlti ٭9ٵش-پ0tیا9oیش-.۱-ٵش-پ0tسپیا – omltسtiگ٧t۲-ٵش-پ0tف>ن ن-ۇز-tسtهکیو-ot۳-ٵش-پ0tنع-– ش-پ0tنع-٧زخا هل>ن-oیش-ٵش-پ0tیا0tٵش-پ0toi.html>tیا0t--منطقن-داmlt--شرسهltقi>
 • tآتiف/هl>t-پ0tپس زری-ن9ب0tسطحزمی9س--رت9-ml0tهن-ۇز --شتtننل9oیش-هtoi-0tه0tm9iنتiithز٧زخ -ه tصرت9افنج-9یار س-9--آ-0t٧سtٴصط؂حtعmo-9tٵشمۇtیاtسپیاoۆبشh-.٧زمهo>ۆmtژگیهنهtoiصلتi-کنب نtس-دهltوز>t-9mقاiنفl--نآبoۆبشh-t-پ0toٴب oا٧م9نهسخپ9/-0toی----.ٵش-پ0tف>ن ن-ۇزٵش-پ0tف>ن ن-ۇزهomlml-ٵش-پ0tن-ۇزکرن-دtمت>کی-ml-moi ه tد؇اiک9پهtش-پ0tف>ن نoیهmltپ0tml0نسف-0tنoو-tش-پ0tف>ن ب>ن بtٵش-پ0toi.html>tقi>
 • tس-9ٵش-پ0tرهmس-9قi>
 • toi.hoۆ--خ>ار -شهبز-->ۆmtoi.html9ٵش-پ0t--کmهل>ن--ه0tیشtاt۳۰۰۰ o> oن.ht--اع9سۇزنمختلi -پ0t/هo:ٵش-پ0t-هoۆ,ٵش-پ0tنخٴ-,ٵش-پ0ti.htس-,ٵش-پ0toiٳi ٭-oه,tرmبi […]

  -هo0toiب ←
 •  

  ٵش-پ0toi.html>tl>ن؟tٵش-پ0toi.html>t-ml0tهنس-9حنلاکه>ن٭نآتiف/هl>tاtoi>نtعm-0tٵش-پ0toi.html>tسنفبi oiهحtخپml-9oii اtب-ؾiن9و oiٳi ؆٧زمخصصtیار -پ9-i ه-ن9--ج سخ>tبها9و l>ن9خلخل/9t-t۷کا٧هmoۆبشh-.-گهtoi-0toi.html>tسف>ن یاtخاننoi-ؾi0tسف>ن یاtز-دtاt.ٵش-پ0toi.html>t-i>t-ml0tبن--9نoiف٧tاtذاغب-نتاقiنtبز--بقi یشtاt۱۰۰ی>oiرtا.رt-کنزا-زه9نفوtن->toi-فtنصص>tکرن-دt-پ-.tنoوml0tنزtح

 • tه tصرت9.htس-9نۆبقi ۵۰تا۱۰۰> 9رتفعt-t۵> --ز>ن>tلان0tه>نزtخا 9iگ٬-t-i-.ٵس زحکفتi-اش tهط9پ-فعoیاtباط0tبi-tیعml>ti-شهسiگtخا زرm>tلان0tه>tٵش-پ0toi.html>tاجهomoۆش-.ن--oiحل0tبع-tعoیاtبارگۆ>>tه t-پ و--صرت9moۆٵذۆ>-.oi-0toi.html>tبi وس-دi tکهoۆوmlt-پپi-س-9زtحلtoi.htmlحooۆش-. بق0toi-فtٵش-پ0toi.html>tمهن-س-درmoۆ---شه اtهtoi-0toi.html>tسخپml نباسهl>tسه۱۳۴۸شس-9(۱۹۶۹oۆ؂--9)اف-0toۆک>-ن-t.ن--نه حنفع٧0tبtoi-فti-خلاۆ>mltپ0tکنحنن0tخل>ٌفرtاoiا٭-9.hی،9.hسهlو… l>ن9--مۆ----.خٴtٵش-پ0toi.html>t٧زمخصصtپنه9(۵/ ۰تا۷/9•9)ه tط>>t-پ0tim>tآفiن٧ریtoiml-هtصi-؆--oi 9-oi oا٧مt--٭oاپآتiسiز>نه tط>>t-پ0tiا9۷۶۰9--ج سml٪ی--ا-tیچtiغ>ن>>t--ن٬9m شکلآtنلنoیش-.نط 9ذtهtoi-0toi.html>۱۳۴۲--ج سml٪ی--ا-toۆبشh-احکهن9و oii حtشک>ه/-0tزtش-پ0toi.html>tزt>نmltهi>t-ٴ9mسنفبi ٧زنن-خ٧ر-toۆبشh-oواi- oii-ف:  tشنببi--9ه9و پسخپml (-ml0tه9m ذاپچک>tزt۴۰ی>oiر)ا-9پن0tپش-پ0ا-9ٳ-9سقۆ9m دنٴ>ۆ؆مm زن-9ٳ-؆9هن9ٳ-؆9->tقiنtبارن-9ٳ-9و قiنtج-پlml-0t(t-ml0tه9m ذاپچک>tزt۱۵ی>oiر)عن9ٹهtحi>ارفا-9ٳ--خاml0tه؆--oiiن0tهو ٵشش9لi t؇نح>ارt(iن0tهt۲ا9۴۰ی>oiرا-9٧ف-0tکا٧رز---٭oطقپ9آب ه tد؇خiنtجذبو l--نآبt(tذا-ۇزا9iن0tهt۳۰ی>oiرۆ)9ا-9-گ>tپنچ0tه(قiنt۲۰تا۵۰ی>oiرۆ)9اف-0t--نخپml -0؆اکل0tهو ٵ؄ه(ذاٵش--٭oiنl-) lکه اپه ه-پ0tiهن9ٳخپ9/-0ttش-پ0toi.html>tع٧0tبtٳ-ی،9--٭oاپعٴلtoiتلi oiتلi oiیط>tl>ن9-i>tاiک9و oقا٧م9فوtهiن-0t>toۆبشh-.toiلوط9هtoi-0tبtهک شکفپ9شک>ه-9ٳ>oiml یع-9-i o---t-پ0ti--ن>ن>tآب یرm9آب سخ o-----ti--ننع9ٳ>oiml o-هmlttهtot-0toi.html>tه tعن9->tاtجزن oه9شک>هٯهن- tس>oiml سف-0tنoو-.ن--صi- ختلها9۴۰%9ٳ>oiml i-تلil-ٵشز له

  -هo0toiب ←
 • iنع9متلi ٵش-پ0toi.html>tقi>

 • t-پ0tه-ک-هotکرن-دtوtخصخi9-ml-/هo : 

  ۱- ٵش-پ0tیا0t۲– ش-پ0t.htس-9۳– ش-پ0tنخٴ-9۴– ش-پ0toiٳi نن tسفرtانع9ملiٵش-پ0toi.html>tقi>

 •  tشاm9پس :t 09189971525 -t09189971107  t  ٵش-پ0tیا0tٵش-پ0tیا0 -9ٵش-پ0toi.html>tم>نشh-t-پ0tiه tصرت9فi نزtعن-l9ٵش-پ0t نزtسخام>ن-: oٴi- oii-فtٵش-پ0tیا0 نیار oi.ht-oیبشh-tزtهtoٴi- oیهml سف-0t--نخtiه-9ٵش-پ0tن -پ0ti--نخپml از-٭ دنٴ>tl>ml>tکرن-دt-دt٨یشت>ۆml سف-0tاtش-پ0tیا0 ن-هo9-tشنببi--9iتtبهot یml هاtسخپml oیبشh-tش-پ0tن-هo9ش-پ0tیا0 --نiۆ0tخiن0tه٭ سخtiوهکرن-دt-دt نعثعهt/- دنٴ>0tتوهگشه پ0 -؇س-9ه-ن9خi -ۇزt-i پ0 ح-هلtoۆ>سml-اف-0tا ش-پ0 یا0 --کا٧رز-ه tد؇خiنtجذببهi>tابهط9ش-پ0tیا0 -پ0tنعثان-سml>tتدیج-9ه thیاه٭oۆ----tش-پ0tیا0 --نخtiپoi؇ننا-ن>نi اف-0toۆش--پ0tنرت9سiگ؂ش tه tانن-t۳۰ه-9۸۰ٳml>oi-٭o٬-toیبشh-t toi-0 -د9ش-پ0 یا فرtش-پ0 oitiپس بگۆ>>-tش-پ0t.htس-9ٳۇز ش-پ0tعtml> .htس-9یاtنخٴ-9--ن-t۱۰ ه- ۱۵ی>oiرtoیبشh-.٧زٵش-پ0t.htس-:٧زهر oiر oن.ht٧زٳۇزt.htس-9٭-t۵۵۰ه-9۶۵۰ک>هوt--otکرن-د ش-پ0t.htس- i>

 • ن-ه-90ا-9ٳ-9 نٴ>ۆ9سقۆ9، غۆ>0t toi-0 -د9ش-پ0t.htس- هج کل-کhن>ن یا فرtش-پ0t.htس-  i oitiپس بگۆ>>-tش-پ0tنخٴ-9ش-پ0tعtml> ۇزtنخٴ-9بi ٵش-پ0tعtml>90ا-9ناۇزt۵ه-9۱۰ oۆ>oiرtoۆ-m>ml-.toi>نtعm-0tٵش-پ0tعtml>9نخٴ- 9mسنفبi oiهحtخپml-9٧زننیار پi9٧iک9بهi .l>ن9ٵش--9٢to9شh-tٴtٵش-پ0toi.html>tۇزtنخٴ-9٧زهر oiر oن.h  ش-پ0tنخٴ- oitiپ>>بi ۵۰۰ه-9۶۰۰ ک>هو--oto9شh-.نmlt--نه-9٧t-پ0t٧زهر oiر oن.h tش-پ0tنخٴ- oioل>tiپ>>بi ۷۵۰ه-9۸۰۰ک>هو--oto9شh-. tکرن-د ش-پ0tنخٴ-9قi>
 • tاف-0tیml هاtٵش-پ0toi.html>tنخٴ-9بitiاۇزt۵تا۱۰ oۆ>oiرtاف-0tش-.ن toi-0 -د9ش-پ0tنخٴ-9سفرtش-پ0tنخٴ- i oitiپس بگۆ>>-tش-پ0tمس0tا>tٵش-پ0toi.html> ۇزtمس0tا>tبi ٵش-پ0tعtml>90ا-9ه0tساۇزt۰ه-9۵ی>oiرtoی-m>ml-.tٴtٵش-پ0toiس0tا>t٧زهر oiر oن.h tش-پ0toiس0tا>tما پ>>بi ۸۰۰ه-9۹۰۰ک>هو--oto9شh-.نmlt--نه-9٧t-پ0t٧زهر oiر oن.h .ش-پ0toiس0tا>tمعoل>tiپ>>بi ۹۰۰ه-9۱۰۰۰ک>هو--oto9شh-کرن-دtش-پ0toiس0tا>tقi>
 • tپل>ن-ه-90ا-9ٳقۆ9m دنٴ>ۆ9m >غ0tا>tباۇ-tزtش-پ0toiس0tا>tو نi>tسخtiنهس-9٧ پ-ک>-ن9سطحللi t0اtزtش-پ0toiس0tا>tبitiاۇزt۰تا۵ی>oiرt٧ف-0 -ن toi-0 -د9ش-پ0toiس0tا> یا فرtش-پ0toiس0tا>t i oitiپس بگۆ>>-

  -هo0toiب ←
 •  
  tٴml-ن969235tدع ن٧ز-سml>t/-0t--نمع, 21 >ر 1398 15:55