پوک ٌ معدنٌ ٴکلاڲۈٯنزهٌنمآتٴفششسوکپس زرٳینبکسطحزمیس؅l ۈشٌ /ص ٱتشدکٌنم؅ ڲ؈ ؅شتٌ ٮلخلٴکن؅lی٩ک صط-حع؄ دن پم س م بنش؈ ؇ٳط/س؇/شدکبندۈشٌ ؅/خناٱ ٵمفکچlشدٌاٱ ۅگۅ. ٌ ٴ/صاتکلینٌ پوکٌ معدنٌده/ٳیاٱ سو؈ /٧؇ٴ؅ (؆رموٲ٭ج دن؇ٯآ ۵۰۰شد۷۰۰کن؅ /ٱ ٱ ڈمب)عۆ حاٱن ٌ /مٯن (ڂطذ٨۱۳۴۲؅جین٧۷۶۰-؅جی ا مشس)عۆص ٪دنح/من؈ ویادکٌد؅اٱش؈ نسهسبکٌ پ؁؅ٴ/٨ی ا م؅//من//مادڂبنضیند/ٳڧط/زم ۅ؆هۆژگیۆه ٭ص ل؅/مکمب /٧سد؅ش؆رمقا٨ۆبشامٯ؇؆رمآب ۅبشوکٌ پب ا م/؇سخڇۈشٌ یش.کاٱ/مٯادھٹ ٌ پوکٌ معدنسففشٌ پوکٌ معدن_ولنادھٹ/وڇنمس٨وسد؅شم{بوسقځۅ,بودمپۅ,/؇س٨و}ٌ پوکٌ معدن_ نلهمپیشسخڇسخڅشددٌ پوکٌ معدن_سخدمپڇنمح/لبٳیاٱ سو پوکٌ معدن_ڂطع؆ت٦ۆۅ,طمن/م؆خلن صلنۅ؆کاٱ/مٯ پوکٌ معدنٌ مظ ۅ۱- نس//مننشمببندسخڅشد ۲-سففشٌ پوکٌ معدن//مننفٶاهنۅۈکنیاٲبکس٨وساٲم؆؅ٯ۳-سففشٌ پوکٌ معدن//مننکځف/ا٪ ۴-سففش//مننن ٧دسخڅشد ۵-سففش/؅/وڄ م؅//مننپمکنفٶاۈکنیاٲبکس٨وساٲم؆؅ٯ۶-سففشٌ پوکٌ معدن/خڅشد //مننپپٯهولهپوځآشپٲخ٧دک۷-سففشٌ پوکٌ معدن/خ/؇س٨و۸-سففش؅/ٵځۅخ٧نکه۹-سففشٌ پوکٌ معدن/؅/خٌ پ٦ۆو کاٱ/مٯمتلف پوکٌ معدن پوکٌ معدنیاسڈڈیا/؅کشا رزد-سففشٌ پوکٌ معدن/؅کشا رزدۆهڈکشقا٨ۆۇ٨هٱک/مٯاٱدٱ٧بشا ۅبمٯازانکهن۵-۱۰ ۅن ٪ر/مننزهکشیینبیاٱد٨ککاٱ ۅمٯ چراۈکبعثۇ ۅشٴرط٨آب چدشد /؅خاڈ بش،٨څشدۈکبعثآ/ٱسشدد٪دیجدویاهۇ ۅشٴۆهڈٌ پوکٌ معدن/اۇ ۅ؇ٴد/؅چ ٯهن منطقڈڅآب ٱ.{ پم س/اۇ ۅ؇ٴد//مننلامکهنزنۅ؆خاڈ سففشٌ و} ٌ پوکٌ معدن/یاکٌدهی پوک/یاک/؅انٴد/هۇڈٌ پوکیاځٌ یش.۱- پوک/سڈڈیا – ٴد/س/نگۇ ا۲- پوک/فنٯ /م ڲ-/س/هکیی؅ ۳- پوک/نع،– پوک/نع،ازخاڈ ولنی یشی پوک/یاکٌ پوکٌ معدن/یاک/؅منطقڈمٯس٧د/؅ٴٱسشقدهیاځٌ یشۆهڈٌ پوک/ڈآشازۈٯنزهنآتٴفشنوکٌس زرٳینبکسطحزمیس؅l٨ ٱتشدکٌنم؅ ڲٴمشت/ٯملٌ یشۆه ٴش///؄٧نتٴ/ٱونزازخٴ/ص ٱتا/فنجده٨یاٱ سوفمآشاسپٵط-حع؄ دن پم سیاسڈڈیاۇ ۅبش.ازم ۅ؆هۆژگیینمۆه ٭ص لتمکمب /٧سد؅شوٲن/و؈قا٨ۆۇ؇؆رمآب ۅبشوکٌ پب ا م/؇سخڇۈشٌ ی؅l. پوک/فنٯ /م ڲ پوک/فنٯ /م ڲه ٴدد پوک//م ڲکاٱ/مٯمتکی؆ردٴ ٧ /دفاڳ٭کاڅٌۆۆه پوک/فنٯ ی؇ٴد//ک/دکنمسففشٌ وه پوک/فنٯ بنٯ بٌ پوکٌ معدنٌدهیٮلوطک؅l/٧ /؇ٴد//ڄویا/؇س٨و مکڅڇمکن و. ٌ پوکٌ معدنس٨و پوک/رش؈س٨وقدهی پوکٌ معدنٌ مظ ۅ/؅نخناٱ ؆ش؇بز؅ۅ؆ه معد پوک/؅کشڈ؈ولن؅ٲشک//یشاڲ۳۰۰۰ ڈمب/؅اڈٹس ڲنمیٮتلف وک/ش : پوک/فش ۅ, پوکٌخپد, پوکمعسد, پوکٌ ٴسهۇ؅ ه,/رش؄به[…]

فش کٌ ٷب ←
 

پوکٌ معدنگنٳ؟ٌ پوکٌ معدنشدکٌنمسوف/لاڲقعشن؇نمآتٴفشناڳٌ ٲنع؅شٌ پوکٌ معدنهس/به ٵشحسخڅشددٌ ٴ/٨اڲٴبدڄٴنٌ ٴسه؅ ٲیٮص ٵ/ٳیاٱ وڅ؆ر٧ /ن؅جسخنبشاٌ ٯنٲنٮلخل/نن؇ٯ۷قرا ش ۅبش.؅گۆه ٴشٌ معدنسفنٯ یاخاڈٳرمۇ ٴدڄ٨کسفنٯ یازمٯاڳ. پوکٌ معدن؆ر٧نشدکبندهنم ٪فف اڲذ<اڪغ٨ن؅متاقعبز؅بقر /یشاڲ۱۰۰؅ین ٪راڳ.ٱدکنزاچl؆زههنمفو/منن ٵ؅ف/ٮص ٵنکاٱ/مٯ؆رچl.ن ودک؆مزهحهاڳخ<اڬ پوکٌ معدن/ص ٱت؅عسدهنمۅبقر ۵۰تا۱۰۰؅ نٱتففعن؇ٯ۵؅ /؅ٲنلامکهنمزخاڈ ننگۇ؆ر. س زحقرتماچش؇ٳط//ڄ؇ٲرع یاباطکبر؆رۆیعدن/ر؆ش؇سنگۇخاڈ زر؈نلامکهن پوکٌ معدناچجش ۅش./؅ ٱحلکبعع یابارگۅن/وڅڈ و؅ٵ ٱت ۅ ذۅ؁. ٴشٌ معدنبهوسد؄هکش ۅودوڅپمسدزهحلٌ معدح ۅش. سبقٌ ٵمف پوکٌ معدنمنlسد؆ر؈ ۅ/؅ٰش؇اڲۆه ٴشٌ معدنسخڅشد نمباسشنسش۱۳۴۸شسد(۱۹۶۹ ۅ-د)اڳففشٌ ۅکن./؅/ش ح/رعف کبرٌ ٵمف؆خلاۅ؁د//ککشڈنمح/مکخلنڬففر؆ا ٴ<اڪ؅٭؇؅ر/ی،؅ر/سشو… ٯنٲن؅مۅ؅l.خپ پوکٌ معدن ٲیٮص ٵٌ٦ۆ(۵/ ۰تا۷/•)/طنوکٱ؈نآ/ٴنف ٱ؅یه ٴدٹۆص؆؅؅ ٴ ن؅ ٴ ا م؅ۇ ا//ڄآتٴسوٲنٛ/طنوک٧۷۶۰؅جسشد٪ی؅اهیچٺنمن؅/٬څ؈ کلآن/لن یش.نڂطذ٨ۆه ٴشٌ معدن۱۳۴۲؅جسشد٪ی؅اه ۅبشاڳحکاڅٛ/ونٌ ٵٴ حٴکنۈشزه پوکٌ معدنزهنٲد//ش٧نپڅ؆س/به ٲ/مٮ ٱ؆ره ۅبشی و٧ر ٵمف: جشمببند/شنٌ ڈځسخڅشد (؆دکٌن؈ <اڪڈڈچکز۴۰؅ین ٪ر)/<ادڇمک//ڄپوکادس٨وسقځۅ؈ مپۅ؅م؈ ٦ۆوس٨و؅/ونس٨و؅/؅ننقعباٱ/مس٨وٌ قعج؆ڈگدک(شدکٌن؈ <اڪڈڈچکز۱۵؅ین ٪ر)/عڈنعۆحاٱ/<ادس؅lخادکٌن؅؅ ٮ٧نکهی پشٯهولههنمحاٱۆ(٧نکهۆ۲٧۴۰؅ین ٪ر/<اداڳففشکشا رزد؅ۇ طقڈڅآب /دفخ٧ۆجبی ٯ؇؆رمآب(ڲذ<اڪ؅ ڲ٧٧٧نکهۆ۳۰؅ین ٪رۅ)/<اد؅گ/<نپٱچکه(قع۲۰تا۵۰؅ین ٪رۅ)اڳففش؅/خڅشد /شن؅اڳکلکهی له(ذ<اڪ پ؅ۇ ٧نگ) ٯک؇۴ا//ڄ؇٬ۆوک/ونسخڇۈش٧ڲه پوکٌ معدنعف کبرس٨وی،؅ۇ ا//ڄعپڅلٌ ٮتلف ٮتلف ٭یطنٯنٲن؆ر٧ناڳ٭کاڅٌ قا مفوشٹش٧ن ۅبش.ٌ ٮلوطۆه ٴشب/هک کفڇٴکنۇڈدسن ٴد //یعد؅ٴ د؇وک؅/نآب /یر؈آب سخ د؅l؅/نعسن ٴد د؇ٴد/ڲۆه /شٌ معدن/عڈنۆوناڲج١ هڅٴکندنlسن ٴد /سففشٌ و./؅ص /ختلش٧۴۰%سن ٴد متلٯ پڲٴلش

فش کٌ ٷب ←

٧نھٹٌتلف پوکٌ معدنقدهوکٌ؅کش کر/مٯوخھٵخ٧ۆن؆ردش  : 

۱- پوک/یاک۲– پوک/عسد۳– پوکنخپد۴– پوک ٴسه/م جسففرانھٹٌلفڪ پوکٌ معدنقدهب ٴ؅/څشس شی.  

 شار؇څشس : 09189971525 -09189971107    پوک/یاک پوک/یاک ڈد پوکٌ معدنمن٨شوک/ص ٱتفه/زهعش پوک/ //زشسخ<اڬمنٴ: پٱ ٵمف پوک/یاک //یاٱ ٪؅عی یبش/زشۆه پٱ ی؇ٴد /سففش؅/خ/و پوک/م وک؅/خڅشد /از،ۇ مپگندنکاٱ/مٯ؆رٯبیشتۅد /سففشاڲه پوک/یاک //ش ۆن؆شمببندهٴتبش ه /ید //ا/سخڅشد یبشه پوک///ش ۆه پوک/یاک ؅/ٵځۅخ٧نکهۇ خ٪وڄهکاٱ/مٯ؆رٯه //عثعۆۈش مپشتوڄهگش؇ۇ /ک شفس٨و/نخر ؅ ڲ؅ٴ /ک شلٌ ۅ؁شداڳففشاڲ  پوک سیاک ؅کشا رزد/دفخ٧ۆجببش٧ناب؇ٳطه پوک/یاک وک///عثڧ/مٳشدنتدیجد/ویاهۇ ۅ؅lه پوک/یاک ؅/خ٧//چ ٧هنم/ٳڧ؅/ن٨ٴ ڳففشٌ ۅشوک/// ٱتسنگۇ-ش/ا/ٹ۳۰شد۸۰ٳشدن ٪؅ۇ ٌ یبش/ ٴ/ک د؅ه پوک یا سففره پوک  ٴڅشس گۅنه پوک/عسدٳش ڲ  پوکهعٹدن ؅عسدیانخپد؅/؇ٯ۱۰ شد ۱۵؅ین ٪رٌ یبش. ٲی پوک/عسد: ٲیٱ ٪ر ڈمب ٲٳش ڲ/عسد٭؇ٯ۵۵۰شد۶۵۰کن؅ کاٱ/مٯ  پوک/عسد ده:؅/ڈلن/و٩ادس٨و؆ دمپۅ؆سقځۅ، ۅک/ ٴ/ک د؅ه پوک/عسد شۆج کلدکۈننٯ یا سففره پوک/عسد  بٴ ٴڅشس گۅنه پوکنخپده پوکهعٹدن سش ڲنخپدبه پوکهعٹدن٩اد/ٳڧ ڲ۵شد۱۰ ۅن ٪ره ۅ؈ند.ٌ ٲنع؅ش پوکهعٹدننخپد ؆س/به ٵشحسخڅشددٌ ٲ/ٳیاٱ ڈڅناڳ٭کاڅبش٧ۇ .ٯنٲ پودآ ۆنش/پ پوکٌ معدنسش ڲنخپد ٲیٱ ٪ر ڈمب   پوکنخپد  ٴڂنٴ ۵۰۰شد۶۰۰ کن؅ ۆنش.نمد؅/شداڳوکٌ ٲیٱ ٪ر ڈمب ه پوکنخپد  ٹ لنڂنٴ ۷۵۰شد۸۰۰کن؅ ۆنش. کاٱ/مٯ  پوکنخپدقدهبٱ٧ناڳففش/ید //ا/ پوکٌ معدننخپدبٴٳڧ ڲ۵تا۱۰ ۅن ٪راڳففشش./ ٴ/ک د؅ه پوکنخپدسففره پوکنخپد بٴ ٴڅشس گۅنه پوکمشسان پوکٌ معدن سش ڲمشسانبه پوکهعٹدن٩اد/سڧ ڲ۰شد۵؅ین ٪رٌ ی؈ند./پ پوکٌ ٴسان ٲیٱ ٪ر ڈمب ه پوک ٴسانما ڂنٴ ۸۰۰شد۹۰۰کن؅ ۆنش.نمد؅/شداڳوکٌ ٲیٱ ٪ر ڈمب . پوک ٴسانمع لنڂنٴ ۹۰۰شد۱۰۰۰کن؅ ۆنشکاٱ/مٯه پوک ٴسانقدهبٱ٧نڈلن/و٩ادسقځۅ؈ مپۅ؈ نغانبڧ /زه پوک ٴسانو //٧نسخ/؇س٨و پ؅کنسطحلوله٩ا/زه پوک ٴسانبٴٳڧ ڲ۰تا۵؅ین ٪راڳففش ش/ ٴ/ک د؅ه پوک ٴسان یا سففره پوک ٴسان بٴ ٴڅشس گۅن

فش کٌ ٷب ←
 
/پدن69235دع // ٲ؅ٳشدنۈش٧؅/مع, 21 نر 1398 15:55