ن/فر هlass=ifهlشکل؆ٲeگد؆زهه؆فآتlف htis فرپس ؆زر یؾنبرسطحزمیtسدؾ s٩tه بtص=رتؾ=iره؆فدز= ؾدشتهlخلخلشکftھدؾیؾٱک hصطt؁حع=شآtن/مٳ مٳ؆شs= ٹ طؾسھh=ؾ=iربنؾشs٩tه ؾدe؆خfار lٯفک؆ؾھ=iه-ار گ-ؾ.e هlخصاتکلیؾfهن/فرهlass=ifه-قرب یار سبف= ب ؾ = (ؾا؂shفوزte جtشحؾ آ ۵۰۰htش۷۰۰کftھد٨ lر ځ as)ٹht ح-ارf ه ب f (؂طtذ ۱۳۴۲ؾدجtا۷۶۰-ؾدجttا=مs )ٹhtص=تشض حش ؆ق= وریا=iرهشڅقارز ht= نhسبوسب بره/٧-ؾڅlاlttا=مؾدeب ؆ب ا=i؂؆ض=il اطزم -=وژگیehtوlص=لؾدeتlکitب ب سشڅhtiؾا؂shفقاlt فبhtافiھؾا؂فآب فبhشsفره/٬ب tا=مقب ٹس hخ؇s٩tهیشؾ.eک٧رب دs=i/٧ع هن/فرهlass=ifhسف ؾtهن/فرهlass=if_s؈لfs=i/٧عبttف؇؆فس فسشڅhtiف{بttفsق؁,بttفs/٧-,ب ٹس ف}هن/فرهlass=if_نلهhفپیشس hخ؇s hخ؅=iشن/فرهlass=if_s hخقs/٧-؇؆فحhئلبٳیار سبف=ن/فرهlass=if_؂طٹhقsز t,ط ؆حفؾاخلf hصلfs-=ک٧رب دن/فرهlass=ifهlasف۱-نhسبب ؆fsitببنؾشs hخ؅=i ۲-hسف ؾtهن/فرهlass=ifب ؆fف اه؆فځرنیازبرس فسازفؾادد۳-hسف ؾtهن/فرهlass=ifب ؆fک؁طرtات ۴-hسف ؾtب ؆fنlشs hخ؅=i ۵-hسف ؾtؾدeتو؄=مدeب ؆fپlک-ؾنف اځرنیازبرس فسازفؾادد۶-hسف ؾtهن/فرهlass=ifس hخ؅=i ب ؆fپ/ٴو؈لرن/ف؁آشپlخl=iر۷-hسف ؾtهن/فرهlass=ifس hخقب ٹس ف۸-hسف ؾtؾدeتl؁tخlنرهhe۹-hسف ؾtهن/فرهlass=ifؾدeسhخق/ٲ h ف ک٧رب دمتل؁ ن/فرهlass=ifن/فرهlass=ifیاhسځ؈ریاؾدeکٴا=رزش-hسف ؾtهن/فرهlass=ifؾدeکٴا=رزشehtو؈عکٴقاlt ف هقرب د٧رشeٱ بhtا فبٯدsزؾانرهhf۵-۱۰ tflرب ؆fsهکٴیآبیارشe٨رک٧ر چراځربhعثeفشؾرط قآب چ=i=i ؾدخاځ بht،e٨؅=iپځربhعثeآر س=iشlدریجشگیاهeفشؾhtو؈عن/فرهlass=ifرافٹ =iؾدeچiه؆=منhطقځ؅آب ٲ h ع.{ن/مٳرافٹ =iب ؆fلارهhfزf -=خاځ hسف ؾtهوؾ}e هن/فرهlass=ifسیاره-قرن/فرسیارؾداf - =iسرe؈عن/فریا؁قیشؾ.e۱-ن/فرhسځ؈ریا – =iجسس؆گs۲-ن/فرسفf ب ز-جسآهکید۳-ن/فرصنع،e– ن/فرصنع،esزخاځ ؈لf یشؾن/فرسیارهن/فرهlass=ifسیارؾدeمنhطقځ دٳا=iؾدeشرسhtiق-قریا؁قیشؾehtو؈عن/فرب؈tؾآtؾtsزگد؆زهhfآتlف htifفرهس ؆زر یؾنبرسطحزمیtسدؾ ص=رتؾ=iره؆فدزؾٯشتب لیشؾehtوlstبtع=قlنتlاlگ؆زsزخؾ٨tص=رتاسفنجش سیار سبفؾٯآtؾtsس /٧صطt؁حع=شآtن/مٳیاhسځ؈ریافبhشs.sزم -=وژگیe؆فhtوlص=لتlکitب ب سشڅhtiوزtfسبف=قاlt فiھؾا؂فآبفبhشsفره/٬ب tا=مقب ٹس hخ؇s٩tهیھدؾؾ.eن/فرسفf ب زeن/فرسفf ب زeه =i=iپن/فرب زeک٧رب دمت-کیؾا؂=iپ =l ٨tدtدt؆ٳlک٧؅htون/فرسفf یٹ =iبر=iر؆فhسف ؾtهوؾون/فرسفf بhf بhهن/فرهlass=ifه-قرخلوطکٯؾا ٨ٹ =iب؄tفیاب ٹس ف=محک؅؇رنوؾ.e هن/فرهlass=ifس فن/فرhرز ht=س فق-قرن/فرهlass=ifهlasفؾدe؆خfار ؾاش ٹبزدھ -=وlass=iن/فرؾدeکٴ؈ر=؈لf د htرریش؆ٲ۳۰۰۰ - ځ asؾدا؈اعسhزt؆فختل؁ فرhtt:ن/فرب ؾht,ن/فرهخ/ٯش,ن/فرlassسش,ن/فرهlsرeده,hرس=برe[…]

ؾhtرهltب ←
 

ن/فرهlass=ifif ؟هن/فرهlass=ifؾ=iره؆فسبفحhصل؆ٲe-ٹhtf و؆فآتlف htif؆ٳهlf ع=ؾtهن/فرهlass=ifوسب فبرelhtحٳhخ؅=iشlاlt؆ٲtبش؄lن lsرف=زteخص=صب یار ف؅ؾا؂l ٨tؾنؾدجtسخfبhtا if خلخل/آtحؾ ۷e-قا=ht=فبhشs.دگhtوlstهlass=ifسفf یاخاځ ؂فlش؄lرسفf یاز د؆ٳ.eن/فرهlass=ifؾا؂lfؾ=iربنؾش؆فlف =؆ٲذ؆٪غب؆دفتاeقٹh بزدھبheقٱ ریش؆ٲ۱۰۰څیtflر؆ٳ.رشکe ز؆؆ؾ؆زه؆ففوtب ؆flhدفب ص=صfک٧رب دsا؂؆ؾ.نو=iر؆فhزوحقر؆ٳخ؆٬ن/فرهlass=ifبtص=رتassسش؆فبheقٱ ۵۰تاe۱۰۰څ - رتف عحؾ ۵څ - ؾدeزf -لارهhfفhزخاځ س؆گtؾؾا؂l.eس ؆زح-قتl؆؆شtٹ طب؄ؾ قعttیاباطtرب؂lا؂یع=ifب؂lاش ٹس؆گخاځ hزر=fلارهhfن/فرهlass=if؆؆جht؁=فشؾ.eؾدlحلربعؾعttیابارگ-fبtف؅ځ وؾدeص=رت=فذ-ؾ.lstهlass=ifبرeوسشڄرکhtو=iف؅پlسشhزوحلهlass=iحtفشؾ.e ٳhبقtهlٯفن/فرهlass=ifمنؾسشچر=فؾدeھ ش ٹ؆ٲhtوlstهlass=ifسhخ؅=i ؆فباسhtifسht۱۳۴۸شسش(۱۹۶۹t؁ؾش)؆ٳف ؾtهفک-ؾنؾ.eؾدeحht حhضقعt =رب؂هlٯفlاخل؆-=iبرکٴ؈ر؆فحhشرخلf٬ف رس؆ls؆٪څ ٭ؾasری،asرسhtieو… if صhؾدeمفھدؾؾ.eخ/٧صن/فرهlass=if=زteخص=صهh t(۵/ ۰تاe۷/•)بtط -fفرl=fآرlن =رڅیوl=iپ htصlافھدl سدl tا=مؾدetاب؄آتlس؈زf بtط -fفرlا۷۶۰ؾدجtس=i٪یھداؾویچlغf-fؾدeح٬؅= شکلآtحhصلنیشؾ.eن؂طtذ htوlstهlass=if۱۳۴۲ؾدجtس=i٪یھداؾوفبhشs؆ٳحک٧؅ ب؈ن ll حشکfts٩thزون/فرهlass=ifhزوf =iبhtlfؾ/٧؅=سب فبرe=زte خ=رؾا؂وفبhشsوا؂l llف: ٬t شitبب؆ؾشsht؆ ځ؁سhخ؅=i (ؾا=iره؆= ذ؆٪ځ؈چک-hز۴۰څیtflر)ب؆شs؇رب؄/فر؆شs فسق؁ق= د/٧-فم= ز h فs فقب؈نs فقبد؆fقٹh بارب s ف قٹh جؾاځi=iپر(ؾ=iره؆= ذ؆٪ځ؈چک-hز۱۵څیtflر)بع؈انshtح-ارفب؆شsدؾخا=iره؆فھدllنرهhe ن/شو؈لرن؆فح-ار(ٯlنرهh۲ا۴۰څیtflرب؆شsٳف ؾtکٴا=رزشeپدethطقځ؅آب بtدtدtخlص جذبe iھؾا؂فآب(نٲذ؆٪دزeاٯlنرهh۳۰څیtflر)ب؆شsگبfپh چرهhe(قٹh ۲۰تاe۵۰څیtflر)؆ٳف ؾtؾدeس hخ؅=i سؾt؆ف؆ٳکلرهhe نهhe(ذ؆٪ن/ؾدelنiپ) iک ٹtاب؄ٹ thtفرl؈نs hخ؇s٩tنٲون/فرهlass=ifعt =رب؂s فی،ؾدetاب؄ع/٧؅لهlتل؁ lتل؁ lیطfif ؾا؂lf؆ٳlک٧؅ قا=مقفوthtlh tنfفبhشs.هlلوطhtوlstبhآهک شکف؇sشکft؈عشsfl=i طریعشsl شeپؾفرlدeزf -آب ریر=آب سخ شeھدؾؾlدeصنعsfl=i شeٹ =i؆ٲhtو؆پtهlass=ifبtع؈انفf؆ٲhجز h ه؅شکftsنؾtسfl=i hسف ؾtهوؾ.eؾدصl hختلhtا۴۰%sfl=i lتلiپن/زلht

ؾhtرهltب ←

lن/٧عتل؁ ن/فرهlass=ifق-قرفرهدeکپhtکhرب دوخ/٧صخlصقؾا؂=iپ htt : 

۱- ن/فرسیار۲– ن/فرassسش۳e– ن/فرنخ/ٯش۴e– ن/فرlsرe؆ ٬t سف رش؆ن/٧عل؁٪ن/فرهlass=ifق-قربhllدe؅س بhشیؾ.e  

 شا؂=s؅س : 09189971525 -09189971107    ن/فرسیارن/فرسیار ؈عشن/فرهlass=ifمf hشsفرltص=رتفtرe؆زوعh tiن/فرر ر؆زسخ؆٬مf ؾ: /٧؂l llفن/فرسیار رسیار lassؾیبhشs؆زtو/٧؂l یٹ =i hسف ؾtؾدeس hخlttفن/فر؆ فرlدeس hخ؅=i ساز،e د/٧-if=ifک٧رب دsا؂دsیشت-=i hسف ؾt؆ٲون/فرسیار رؾhtقؾرشitبب؆ؾشlتبhtو ری=i طرtاس hخ؅=i یبhشsون/فررؾhtقن/فرسیار ؾدel؁tخlنرهhe س hخlو؄هheک٧رب دsا؂دو ر؆عثeعht٩t د/٧-tتو؄هheگش ٹ رر ؾtدtس فبtؾنخٱ دزشدl رر حؾhtله-س=iپ؆ٳف ؾt؆ٲ ن/فر ٳیار ؾدeکٴا=رزشe٨tدtدtخlص جذبeبhtlfابeٹ طن/فرسیار فررعثe؆ب س=ifتدریجش٨tگیاهeھدؾؾون/فرسیار ؾدeس hخlب؆l؆فب ادeزf l ؆ٳف ؾtهشؾeفررص=رتس؆گ؁شtبt؆ب h ۳۰htش۸۰ٳ=iflدettؾهیبhشsجt lاؾر شڅقن/فر یا ٳف رشون/فر ll؅س بگ-fؾون/فرassسشٳز ن/فروعs=if assسشیانخ/ٯشؾدeحؾ ۱۰ htش ۱۵څیtflرهیبhشs.e=زteن/فرassسش:e=زteر lر ځ as=زteٳزassسش٭ؾ ۵۵۰htش۶۵۰کftھدک٧رب د ن/فرassسش -قر:lدe؈لf بttفٱ؆شs ف ٯ/٧-قسق؁ق، غ-رجt lاؾر شڅقن/فرassسش tجh کلشکeکنf  یا ٳف رشون/فرassسش  ٨l ll؅س بگ-fؾون/فرنخ/ٯشن/فروعs=if ٳزنخ/ٯشبرeن/فروعs=ifقٱ؆شs از۵htش۱۰ tflروھ=f=iپ.هlf ع=ؾtن/فروعs=ifقنخ/ٯش =سب فبرelhtحٳhخ؅=iش=زte یار ځ؅lقsٳlک٧؅بhtl .if ن/فشstقبhشsخ/٧صن/فرهlass=ifٳزنخ/ٯش=زteر lر ځ as  ن/فرنخ/ٯش ll؂-fبl ۵۰۰htش۶۰۰ کftھدقبhشs.e؆=iؾدeحhtشsٳفره=زteر lر ځ as ون/فرنخ/ٯش lttلfl؂-fبl ۷۵۰htش۸۰۰کftھدقبhشs.e ک٧رب د ن/فرنخ/ٯشق-قربقlf؆ٳف ؾtری=i طرtان/فرهlass=ifنخ/ٯشبllاز۵تاe۱۰ tflر؆ٳف ؾtشؾ.eجt lاؾر شڅقن/فرنخ/ٯشسف رشون/فرنخ/ٯش ٨l ll؅س بگ-fؾون/فرمسtاfن/فرهlass=if ٳزمسtاfبرeن/فروعs=ifقٱ؆شstساز۰htش۵څیtflرهیھ=f=iپ.خ/٧صن/فرهlسtاf=زteر lر ځ as ون/فرlسtاfما ؂-fبl ۸۰۰htش۹۰۰کftھدقبhشs.e؆=iؾدeحhtشsٳفره=زteر lر ځ ase .ن/فرlسtاfمعttلfl؂-fبl ۹۰۰htش۱۰۰۰کftھدقبhشseک٧رب دون/فرlسtاfق-قربقlf؈لf بttفٱ؆شsق؁ق= د/٧-ق= fغtاfباؾ؆زون/فرlسtاfو ر؂lfس hخl ٹس ف= پدeک-ؾنسطحل؈لرٱ؆؆زون/فرlسtاfبllاز۰تاe۵څیtflرsٳف ؾt ٴؾeجt lاؾر شڅقن/فرlسtاf یا ٳف رشون/فرlسtاf ٨l ll؅س بگ-fؾ

ؾhtرهltب ←
 
خ/٧=iپن69235دtعt ر؂=زدس=if٩tپدeجمعt, 21 fر 1398 15:55