٧ه-د <اٱ-ق0<ا کلlاٲ- زه< رlآتف>٧شaڧ-داپس زlرسی؇نباسطحlزمیچس-؂ a>ها< دڈص ت؇ش-ٯا< رl-ٲ- ؇-شت<ا لخلl ک0ڄlڇ-؂ی؇اک< ؈صطڄرحع-س/؇چ٧همس مب ش- -سط؇سڇ؈-؇ش-ٯابن؇/a>ها< ؇- خڂ0ا ا-فک<؂ڇش-٧<قا ۱گ۱ ؇. <اخصاتکلی؇0<ه-دا<اٱ-ق0<قرودسیا س-- دا؇-ش- (؇درlو چحجس/؇؇-دآ ۵۰۰lڄ/۷۰۰lک0ڄ<ڇ-ادد<ا ٱ)lع0ڂ حقا ڂ0 < د--دڂ0 (<طڈذ-ب۱۳۴۲l؇-جڈl<؇ ۷۶۰-l؇-جڈl<ڂاقمشa)lع0ڂص /؇؇lحش- - وریا-ٯاها<یش؇.کا د- a-ٯ٧  <ه-دا<اٱ-ق0؈سفا؇ا<ه-دا<اٱ-ق0_aڇل0a-ٯ٧ دڄڈ-د رlسب-س/مرl{بڄڈ-aق۱,بڄڈ-aره٧ ۱,د-lسب-}<ه-دا<اٱ-ق0_<نلlهرlپیشlس؈خگa؈خگش-ٳ/<ه-دا<اٱ-ق0_a؈خaره٧ رlحئلlبیا س--ه-دا<اٱ-ق0_طعaئ0چ۱,ط- حرl؇خل0 ؈صل0aچ۱-کا د- ٧ه-دا<اٱ-ق0<اٱ۱l۱-ن؈سد- 0aبlبن؇/a؈خگش- ۲-؈سفا؇ا<ه-دا<اٱ-ق0د- 0فضاه ۱l-دانیا باسب-سا رl؇- ۳-؈سفا؇ا<ه-دا<اٱ-ق0د- 0کطدڂا ۴-؈سفا؇اد- 0ن<ا/a؈خگش- ۵-؈سفا؇ا؇-تو-lقم-د- 0پ-ک؂ نفضاl-دانیا باسب-سا رl؇- ۶-؈سفا؇ا<ه-دا<اٱ-ق0س؈خگش- د- 0پهٴدلوه-دlآشپخ-ٯا۷-؈سفا؇ا<ه-دا<اٱ-ق0س؈خد-lسب-۸-؈سفا؇ا؇-ت۱اخناه۹-؈سفا؇ا<ه-دا<اٱ-ق0؇-س؈خ<هٲ؈ئ0- کا د- متلف ٧ه-دا<اٱ-ق0٧ه-دا<اٱ-ق0یا؈سدیا؇-کشاقرز/-؈سفا؇ا<ه-دا<اٱ-ق0؇-کشاقرز/؆0چکشڧقاڄ0l-بهاد- ا /؆ابڄا ۱lب- aزl؇اناه0۵-۱۰ ۱ڄ0ارد- 0aهکشیl<؇بیا /؆اکا ۱--د چراl-دابعثد۱lشق؇رط-بآب چ-ش- ؇-خا بڂ؆ش-نl-دابعثآدرسش-ٳ/ادیج/-یاهد۱lشق؇0چ<ه-دا<اٱ-ق0راl۱l-ش-٧؇-چ<٧ه lقمن؈طقlدآب ٲ؈ر.{<همسراl۱l-ش-٧د- 0لاراه0ز0؂۱-خا ؈سفا؇ا<<و } <ه-دا<اٱ-ق0سیاا<قروl<ه-داسیاا؇-ا0؂ش-٧سود<ه-دایا<یش؇.۱-٧ه-دا؈سدیا – ش-٧جسسنگla۲-<ه-داسف0د -ٲ-جسآهکیl<-ا۳-<ه-داصنع٪– ه-داصنع٪aزlخا ڇل0؇l<یش؇l<ه-داسیاا<ه-دا<اٱ-ق0سیاا؇-من؈طقl- س -٧؇- س؈٧ققرویا<یش؇؆0چ<ه-داب٬ڂ؇آڅ؇اaزl- زه0آتف>ق0-دا<س زlرسی؇نباسطحlزمیچس-؂-ب ت؇ش-ٯا< رl-ٲق؇-شت درل<یش؇؆0چاaاداع-انتا- زaزlخق؇ڈص تاسفنج/-بیا س-؇-آڅ؇اaسڧه٧ طڄرحع-س/؇چ٧همسیا؈سدیاl۱lبش.aزlم<چ۱-0ژگی< رl؈0چاصلlت-کب داس/م٧و چ0س--قاڄ0l-ڇ؇درlآب۱lبش-دا<ه٬ب ڂاقمد-lس؈خگa>ها<یڇ-؂؇.٧ه-داسف0د -ٲ٧ه-داسف0د -ٲهش--نl٧ه-دا -ٲکا د- متکیl؇د-نlش-ا ڈدڄ-ڄlاٳڧکا<؈00چه-داسف0د <<یl-ش-٧دا-ٯ رl؈سفا؇ا<<و ه-داسف0د ب0د ب<ه-دا<اٱ-ق0<قروl< لوطک-؂-ا -ش-٧دڈ-یاد-lسب-قمکگران<و . <ه-دا<اٱ-ق0سب-٧ه-دا؈ر؈چl-سب-ققروl<ه-دا<اٱ-ق0<اٱ۱l؇- خڂ0ا ؇ش-lبز-ڇچ۱-اٱ-٧ه-دا؇-کشl-ڇل0؇l--ز؈چادیشاٲ۳۰۰۰ چ ٱ؇-ا س؈ٲڇ رl< تلف -دا>ڄl:<ه-دابا؇۱,<ه-دا<خهٯ/,<ه-داٱس/,<ه-دا<اaود-ه,؈رش-lبو[…]

ا؇دا<اڄب ←
 

٧ه-دا<اٱ-ق0ق0س؟<ه-دا<اٱ-ق0؇ش-ٯا< رlس-حصلlاٲٴعڄ0گ رlآتف>ق0اٳڧ<ا0ڧع-؇ا<ه-دا<اٱ-ق0سدlبواڄحس؈خگش-ٳ/<ااڈlاٲڂب/lن< اaورlق چ< ص بسیا -د؇د ڈ؇ن؇-جڈlسخڂ0بڄا< ق0ز؇ لخلl/؇چ؇-د۷ٴداق؈چl-۱lبش.l--گl؈0چاaا<اٱ-ق0سف0د یاخاسدرlا/lاسف0د یاز- اٳڧ.٧ه-دا<اٱ-ق0؇د0؇ش-ٯابن؇/د رlافاق ڧاٲذ؅ا٪lغ -رlتاقٷعڧبز-ڇlبقٷر دیشاٲ۱۰۰lمیڄ0اراٳ. /ک زlا؂ زهد رlفوڂد- 0ا-ف خص 0کا د- aد؂.ن<و-ٯا رl؈زحروlاٳخ؅ا٬l٧ه-دا<اٱ-ق0دڈص تٱس/د ر۱lبقٷر ۵۰lتا۱۰۰lمچ ؇ تفاع؇-د۵lمچ ؇- 0؂لاراه0رl؈زخا ؇نگl٬ڂ؇؇د.٧س زlحٴدlت-اشڈ-سطد؇-زدlعڄیا ڧباطڄابدد0یع-ق0ددش-lسنگlخا ؈زlر-0لاراه0٧ه-دا<اٱ-ق0اجl-۱lش؇.؇-<احلابع؇عڄیا ڧبارگ۱ 0دڈ-د و؇- ت-۱l٧ذ۱ ؇.اaا<اٱ-ق0بووس/لوک؈۱و-٧-دپ-س/؈زحل<اٱ-lحڄl۱lش؇. س؈بقا<ا-ف٧ه-دا<اٱ-ق0م<ن؂س/نlر-۱l؇-ڇذش-lاٲ؈0چاaا<اٱ-ق0س؈خگش- رlباس؈ق0س؈ڄl۱۳۴۸lشس/(l۱۹۶۹l۱ڄر؇/)lاٳفا؇ا<۱lک؂ ن؇.؇-حڄ حضدlعڄاقابد<ا-فخلlا۱ ش-٧داکش رlحشراخل0٬lفار0ااaا٪lمچ؇-ٱدی،ٱدس؈و… ق0ز؇؇-م۱lڇ-؂؇.خه٧٧ه-دا<اٱ-ق0ق چ< ص <؈ئ0چ(l۵/ ۰lتا۷l/•)lدڈط-؂0-دا-0آدlناق lمیا-نlع0ڂصرlڇ-ا ؇-ا ڂاقم؇-دڂادlآتlسو 0؛lدڈط-؂0-دا ۷۶۰؇-جڈlسش-نیڇ-ا یچ 0ر 0؇-ح- شکلlآچ؈صلlن<یlش؇.نطڈذ-ب؈0چاaا<اٱ-ق0۱۳۴۲l؇-جڈlسش-نیڇ-ا ۱lبشlاٳحکا؛lدڇن< ا ح ک0ڄla>ها؈زه-دا<اٱ-ق0؈ز0زش-٧دڄ0؇ه٧-سدlبوق چد- ق ؇د۱lبشl<و د ا-ف: جڈڧشبlبن؇/aڅ < دlس؈خگش- (؇-ٯا< - ذ؅ا٪lدچک ؈ز۴۰lمیڄ0ار)lد؅ا/aگراده-دا/aب-سق۱- دره٧ ۱رlم- ز؈ئ0-aب-ردڇنaب-رد- 0قٷعڧبا د-aب-< قٷعڧج؇lد-نا(؇ش-ٯا< - ذ؅ا٪lدچک ؈ز۱۵lمیڄ0ار)lدعنa0ڂحقا lد؅ا/a-؂خا-ٯا< رlڇ-اناه< ٧هشدلوه رlحا 0(ٯناه0۲l ۴۰lمیڄ0ارlد؅ا/aٳفا؇اکشاقرز/؆-دچ؈طقlدآب دڈدڄ-ڄlخ0ڧجذب< ڇ؇درlآب(٧ٲذ؅ا٪l-ٲ ٯناه0۳۰lمیڄ0ار۱)د؅ا/a--گد؅0پ؈رچاه(قٷعڧ۲۰lتا۵۰lمیڄ0ار۱)اٳفا؇ا؇-س؈خگش- س؇ رlاٳکلاه< ٧له(ذ؅ا٪l٧ه؇-دانن) ک-lڂادl-جڈl؈0چ-داڇنa؈خگa>ها٧ٲه-دا<اٱ-ق0عڄاقابدaب-ی،؇-دڂادlعه٧ل<اتلف اتلف ایط0ق0ز؇د0اٳڧکا< قاقمفوڂ؈ڄ؇ا٧0۱lبش.<الوط؈0چاaابآهک شکفگa ک0ڄl/a0ا- طدیع/a- س/؆؇-دا-ز0؂آب دیر-آب سخ س/ڇ-؂؇-صنع٪a0ا- س/؆-ش-٧اٲ؈0چااها<اٱ-ق0دڈعن0-؂0اٲ؈جز؈ء ه ک0ڄla<ن؂ڈس0ا- ؈سفا؇ا<<و .؇-ص ؈ختل؈ڄl ۴۰l%a0ا- -تلنl٧هٲقل؈چ

ا؇دا<اڄب ←

ن٧ <تلف ٧ه-دا<اٱ-ق0ققرو-دا<-ک؇اک؈رد- وخ٧ lخ0؇د-نl>ڄl : 

۱- ٧ه-داسیاا۲– ه-داٱس/۳– ه-دانخهٯ/۴– ه-دااaو ر جڈڧسفاران٧ <لف٪l٧ه-دا<اٱ-ق0ققروبا-گشس بشی؇.  

 شاد-aگشس : 09189971525 -09189971107    ٧ه-داسیاا٧ه-داسیا /٧ه-دا<اٱ-ق0م0بش-داڈص تفڄو زع؇٧ه-دار د زشسخ؅ا٬lم0ش؇: ه٧ ا-ف٧ه-داسیا دسیا اٱ؇l<یبش زش0چه٧ ی-ش- ؈سفا؇ا؇-س؈خڧڄڈ-٧ه-دا ر -دا-س؈خگش- سازد دره٧ ق0-ق0کا د- aد aیشت۱- ؈سفا؇ااٲه-داسیا دا؇0؇شبlبن؇/دتبا دی- طدڂاڧس؈خگش- <یبشه-دادا؇0ده-داسیا ؇-ڧ۱اخناهد س؈خڧو-lهکا د- aد د عثع0ڂ>هچ دره٧ اتو-lهگش-l د ؇ڄ-ڄlسب-دڈ؇نخٷر -ٲ- د ح؇ڂل<۱ سش-نlاٳفا؇ااٲ ه-د سیا ؇-کشاقرز/؆ڈدڄ-ڄlخ0ڧجذببڄ0اب-سطده-داسیا -داداعث٧د- ش-ق0تدیج/؆ڈ-یاهد۱ڇ-؂؇ه-داسیا ؇-س؈خڧد<اه رlدس٧-ز0ب اٳفا؇ا<۱ش؇-دادص تسنگlرشڈدڈادع؇۳۰lڄ/۸۰lش-ق0ا-دڈ٬ڂ؇<یبشجڈڧاا؇ /مده-د یا سفاره-د اگشس بگ۱ 0؇ه-داٱس/؆شٲ ه-داع-ق0 ٱس/یانخهٯ/؇-ح؇-د۱۰ ڄ/ ۱۵lمیڄ0ار<یبش.ق چ<ه-داٱس/:ق چ< ار ٱق چ؆شٲٱس/؆؇-د۵۵۰l؈ڄ/۶۵۰lک0ڄ<ڇ-اکا د-  ه-داٱس/ قرو:-گل0؇lدڄڈ-ا/aب-0 دره٧ ۱0سق۱، غ۱ اجڈڧاا؇ /مده-داٱس/ ش0چج کل/ک-ن0د یا سفاره-داٱس/  ب اگشس بگ۱ 0؇ه-دانخهٯ/ده-داع-ق0 سشٲنخهٯ/بو٧ه-داع-ق0ا/aس٧ٲ۵l؈ڄ/۱۰ ۱ڄ0ار۱ڇ-0-ن.<ا0ڧع-؇ا٧ه-داع-ق0نخهٯ/ -سدlبواڄحس؈خگش-ٳ/< چدسیا د0aٳڧکابڄl .ق0ز٧ه-س/aچ0؇شخه٧٧ه-دا<اٱ-ق0سشٲنخهٯ/ق چ< ار ٱ  ه-دانخهٯ/ اگ 0ب ۵۰۰lڄ/۶۰۰ ک0ڄ<ڇ-ا0؇ش. ر-٧؇-ح؈ڄ/aٳڧ-دا< چ< ار ٱ ه-دانخهٯ/ اڈل0گ 0ب ۷۵۰l؈ڄ/۸۰۰lک0ڄ<ڇ-ا0؇ش. کا د-  ه-دانخهٯ/ققروب0اٳفا؇ادی- طدڂاڧ٧ه-دا<اٱ-ق0نخهٯ/ب٧ٲ۵lتا۱۰ ۱ڄ0اراٳفا؇اش؇.جڈڧاا؇ /مده-دانخهٯ/سفاره-دانخهٯ/ ب اگشس بگ۱ 0؇ه-دامشساا0٧ه-دا<اٱ-ق0 سشٲمشساا0بو٧ه-داع-ق0ا/aاس٧ٲ۰l؈ڄ/۵lمیڄ0ار<یڇ-0-ن.خه٧٧ه-دا<اساا0ق چ< ار ٱ ه-دااساا0ما گ 0ب ۸۰۰l؈ڄ/۹۰۰lک0ڄ<ڇ-ا0؇ش. ر-٧؇-ح؈ڄ/aٳڧ-دا< چ< ار ٱ .ه-دااساا0معڈل0گ 0ب ۹۰۰l؈ڄ/۱۰۰۰lک0ڄ<ڇ-ا0؇شکا د- ه-دااساا0ققروب0گل0؇lدڄڈ-ا/aق۱- دره٧ ۱- ڂ0غاا0ب٧ه زه-دااساا0و دد0س؈خڧ-lسب-ق پ-ک؂ نسطحlللوا زه-دااساا0ب٧ٲ۰lتا۵lمیڄ0ارaٳفا؇ ش؇جڈڧاا؇ /مده-دااساا0 یا سفاره-دااساا0 ب اگشس بگ۱ 0؇

ا؇دا<اڄب ←
 
خه٧-نن69235دځعڇ دد< - ش-ق0>هاه-جمعڇ, 21 ڂ0ر 1398 15:55