/oaحllصلا/ٯllli>aاآتaف>lli./ا//oa>/عniaaاaiaا//قبۅaaنo >aٳیار i>aاia liنaجiaسخٱ/بlliاo .>شخلخل/آi/ح؈>/۷ٯliا- linۅبllش..a؆گ؁lۅن/a>ai یا/خا>>ia>aۅaaa یا/زaد/ا//.aa-> /ا//ذرا/غباaتاق8lll>/بزaبllق8l بیش/ا//۱۰۰؅یi>aر/ا/.aر/ۅک/>زاaةازهaا-وق/بaا/-alla-/بخص ص/کlربaد/اiaة./نo-n.aal3 a ؈رت->ع/ح؈>/۵؅>l3 a/ز>3/-اaa س<گaجi/اia.<سازحٯliتراaشia/؈>طبa؈>liعi>iیا/باٷلal<رn/-اaanۅشa.aoaحلaiیا/باٱگۅ3/بia/i>a>aوa/ص رتnۅ<ذۅ3.a>ai-n./i>a-رسliمۅشa. l lبقiaشaا//lۅن/a>aii aرٳ؅/اa>aٱا/؅>l؇n.بی،n.بٳli./و….>صlla/-ۅaة.خlaص/aۅن(۵/ ۰تا۷/•)بia/ط؈>3/i>a ر؅ی/a>an.l>llۅق/صaا؅aa>aa سaa>aa>قا- -/a/a>قابaآتaس<ز>بia/ط؈>3/i>a/lۅن/a>aiبش>-o >aaaح/lشکiٴia؈n./بllia/laan ببaخ راi/aۅبllش.o-اia؈>aaa-: lia>/شبب<ۅ٨lliaاo >aسlخa؈n. (اn.aaچک3/laر)براۅaaa<اۅ بi>سقan دla3؅مn ز>l>ۅi> بi>بش>- بi>بaا/-8lll>/باربa بi>o ق8lll>/جا>a.n.laaچک3/laر)بعaaا-ٹllۅق/ح83اربراۅٳaةخاn.aaaنa-aربراۅ٧/->iنl<ق>aآب بia/دi.hiخaصۅ>/جذبo .aاiآب/(a//ذرا/aclزشاaaنaaر)براۅa؆گبر/-l>چa/۲۰تا۵۰؅یi>aر)ا/->iaنa.l).کaقابa؈>ialۅنi>a- lخaٴia aی،a/a>قابaعlaaل/oaت-< مaت-< مaیط/-.>اia/ا/aکlao >قا- --وق/liall>iaian. طبیعۅaaa>ۅla/i>a3/آب a بیرnaآب سخوa>ۅaة/aa/صنعٳ>an. a>ۅl؈>n./ا//lۅن/a>/ا/i/ا//lجز>l>>هaشکiٯoنةia/س>an. l< ->ian. aرت-<.l>lli>aaلب ←

aنalaعoت-< a/i>a/کllربaد/و/خalaصخaصۅاin.l>lli>i : 

۱- aaaaaٳ/سف>رٴ/انalaعo-aa/aa/a؈سبllشی. / 

 /شaاinٴa؈س:/ 09189971525 -/09189971107  /  aaallش./i>ai.-aa:>laia؈>aaa-/aan.oیبllش./اlaia؈>ی؈>n. l< ->iaaiaۅر/شبب<ۅaشت/بlli>/a بیn. طبقا/سlخa؈n. oیبllش./aaۅaaبiنخ8l aclزٴ/aaبa<حlliل/oۅ3س؈n.lا/->ia< l یاa/جذببllia/اب؈>طaaaaaا/->ia/۳۰lliۅ۸۰l؈n.>aa/a>وجi/oیبllش./جia>/>aاaa< a؅aa< یا l ف>رٴ/aa< >a/aa؈سبگۅ3/aaa/۱۰ lliۅ ۱۵؅یi>aر/oیبllش.. زioaaر >>>n./ زil؈clز/n.سl؈>/۵۵۰liۅ۶۵۰کio /a>/کlربaد aaبiوi><اۅ بi>؅ lla3؅سقa،a غۅ3a/>aاaa< a؅aa یا l ف>رٴ/aaa/aa؈سبگۅ3/aaaaaر/aۅnn.l./oa>/عniaسیار >aم٧/aکlaبlliaa .-.>ۅ٢i/>ۅبllش./خlaص/aaر >>>n.  aaa/aa3بa۵۰۰lliۅ۶۰۰ کio a>/>ۅبllش..اn./a/حliۅ٧//i>aaر >>>n. /aaai>i-/aa3بa۷۵۰liۅ۸۰۰کio a>/>ۅبllش.. /کlربaد aaiaaر/ا/->i/>aاaa< a؅aaرٴ/aaa/aa؈سبگۅ3/aaaaaر/oیnn.l./خlaص/aaر >>>n. /aa/>ۅبllش..اn./a/حliۅ٧//i>aaر >>>n. .aai-/aa3بa۹۰۰liۅ۱۰۰۰کio a>/>ۅبllش.کlربaد/aaبiوi><اۅ قan دla3n ٱغia- پa/ک3نسطحل>-aaر/٧/->i< laجia>/>aاaa< a؅aaرٴ/aaa/aa؈سبگۅ3

>lli>aaلب ←
 
/خlan.lن69235/دiعi بio زaس؈n./شi