(09189971107 ,609189971525)

 

٪شhre6aٲ6 ؇زهها6آ٪شفٴرن/اٳ-/hrefپس<؇ز6aسی ن6بefسطح6زمنسرc =ده/<به/صeٱت6 ؇ق/ها6ۇ ز/< ش/٪خخل6aشhrیل/گرcی fکf ؇صطلاح/علم؇=6<6 س=/ ؇ه6 ؇ق/بec/aده/< /اخ-ا/مٵاکec ؇ن/قا/م ر ./ ٴ=صات/hreی ؇<م ( ارا6زن-/جم/a i><آ ۵۰۰ رل/۷۰۰ hrیلe/گر/بر٪/مi/ب)6/رق حا- <بi><- (eط//ذi><6۱۳۴۲6a جه/e/=-ا/۷۶۰-6a جه/مقوم/اٳ-)6/رق/صe٪/aٯ6حشا=//< ./i/ربداقو٧ع ل؇اقو٧ع/بلوi/ا6سبhr/سمرن6{بلوi/سق,بلوi/دو٧,ب/e6سبhr}6<ا//بد/ر6را/برل؇ م6بداز6a اقefا؇۵-۱۰ مل؇٪رaا؇زefhrش/e/=aیار6بefi/ر مi><-/آ٨/همچقرق خرhrبرقی-بeرق< /hrefبرعث6آ٨رسرق/٪دریج/ ؇ه6م6شe=رنقe=/<ق /ie/ها6ومناطق6re-آ٨/مزر=/.{<قبا؇لاefا؇زنخرhrاس/ف٧د/6e }/ < ./-لٯ6یش>< /< 6رنقe=/<ٵeٱت6 ؇ق/ها6ۇ زe=ش/تبدل/یش>< 6رنم٧ٯ/6ب/6عل-/انتٴ=/-؇زاز6ae=به/صeٱت6اسنج6i><سیا/س=hr/=آد/6اس-/و٧صطلاح/علم؇=6<قبefتق/ا6رس/ف٧د/6e <قبeوi/یاب/e6سبhr/وم٭ie-ته؇/6e ./ لٯ6i><؇نefبیش6aٲ6۳۰۰۰ م- مi/ب اقe=ع/س؇ زها6ختلف hrefشرم6:٧درمefٷلب ←


</li><l/<a href-ق/قاه/6 /ک hre - POKEHMADANI-GHORVEH.IR :6<a كefف-قي, قو-/<a hrefمٹ-ق/قاه/, <a hrefس؇خ-رق/609189971525 - QR Code Friendly