که م ادنی قادseکا-گeemزهاemقآتف-ٱ ر-؇ مپسmزرlیetنfبمaطحزمینfسر رtمابcaeتftر ماemقرۂhftرeتادseلخلseکقلtریetمک رصطلرحعقfaن؈کمٱ مٱemشt،i-طfatlastرcatر مa tقftماtرamخقee دٱفکنtر ا>
 • .tٱمادلب ←
 • که مادنی ق ق-؟اکه مادنی قtر ماemقسa fحٱaا-وٱلق-وemقآتف-ٱ قا-ادق-عtماکه مادنی قعسبب cدٱلح؈رخمe قfدacا-قبقلدناد c؂eناeaealیee مtaد ٨وetنftرجcسخقبٱلاا ق-faseلخل/faنati-۷وارن،ۂبٱشt.رiگaۂن؈دtمادنی قسفق- یeخe -ق؈دقلدمaفق- یeزرeا-.که مادنی قtaدقtر مب tقfemقدف.efا-ذaا-eeemرقتeق>ٱ-بزرtبٱق> بیefا-۱۰۰؇یلقدرا-.eقکmزانmزهfemقفوقaرemقدٱرفeخaeقکeبرeرtaن.ٱو مmقرزعحli cا-خaا-که مادنی قبcaeتfنسfemقۂبٱق> ۵۰تe۱۰۰؇-< faeتف.عati-۵؇-< atرeق-<لاقمهٱققرزخe ؈fa گ؈جوttaدt.سmزحوتانشcai-طfaلti-علیeeباٷلمبدtaۂیe قبدtaشiس گ؈خe رزرقلاقمهٱقکه مادنی قانجٱ،ۂشt.atردحلمبعtعلیeeباٱگۂe<قبc؇ م ؈وtرeeتfۂذۂeٱ-باeبرfب fق>ٱ-جta tم(tر ماemfذaا- وچکe<رز۱۵؇یلقدر)بaوaنرٱۂقa>ٱ-۲۰تe۵۰؇یلقدر)fا-ف.tمtرaرخمe atمem؂ا-کمهٱاکهٱ(ذaا-کtر؈دن t) کicقاaلi-cرۂن مدsنررخهftمa-عکه مادنی قعل.مبرب یeftر؈قاaلعaملادaل دaل دیeق ق-fataدقا-ٯکماقامفوقaلٱ-tمaقۂبٱشt.ادلوطfaۂن؈دtمبٱaهکشکهfseکقل؈وaقfقد aبیeقf؈قtt؇ مدtرaق-<آب بیeآب سخ؈قtرtدtرaعsfقد قi- a-aۂن؈a-tمادنی قبcaوaنۂ قا-aجزرءهمeکقلرنcaقد aسaف.tماوet.atرat aخaلaلsef۴۰%fقد تل tکhلaن

  .tٱمادلب ←
  نaef-aل که مادنی ق؈>
 • ؇ مارکtٱکربرe؈خaeخaۂfata، t-ٱل : 

  ۱- که مaیeم۲– که مaنسf۳– که منخaقf۴– که مد camق c-سف.ر۴fانaef-ل -که مادنی ق؈>

 •  شا،fsمeس: 09189971525 -09189971107    که مaیeم؈که مaیeم وaقfکه مادنی ق؈ق-ٱشt؇ مدcaeتfفل camزععٱ-t fکه مaبamزeسخaا-مق-t:aeدtدف؈که مaیeمبalیee دنtایeٱشtamزeۂن؈aeدtیei- aسaف.tمtرaرخدلو ؈که مamق مدtرaرخمe aازٌعدقae< ق قکeبرeرtaeریeت<ٌ aسaف.tما-عکه مaیeمبa.tٱۂfataشبب tقfتبٱ؈بی aبقاaسرخمe یeٱشtعکه مaa.tٱۂfکه مaیeمtرaٯفمخنمهٱ؈سرخدوiلهٱکeبرeرtae؈بamعثaٱۂقatندقae<متوiلهٱگشic؈بمtلۂلسب fبوetنfخ> رۂh۴fربمحtٱقلاۂe<سر tا-ف.tما- که م یeمtرکارزق٨caلۂلخaۂ-جذaبٱلقاai-طfکه مaیeم؇ مaa.عثhبرeر قتدaیeقf٨cگیe؇؈ۂtرtعکه مaیeمtرaرخدaٱدemقبlhرaق-ا-ف.tماۂet؇ مaaeتfس گ؈رشcacaبعٱ-t۳۰ٱلقf۸۰ٳر قدر؈وجوtایeٱشtac-دatم ه-fکه م یe ف.ر۴fکه م ددمeسبگۂe<قtعکه مaنسfٳرۂh که مععی ق نسfیeنخaقftرati-۱۰ ٱلق ۱۵؇یلقدرایeٱشt.eناکه مaنس:eناe در ک-نeنٳرۂhaنسf٭ti-۵۵۰رلقf۶۵۰کقلtرکeبرe که مaنس >

 • .tٱمادلب ←
 •  
  aa tنf69235aفeه بaاeرeر قشtمatرaمeه, 21قe 1398 15:55