کكه>ه-معنم-l-نli claسlزهاع{>-ها۹ ,؅دسی ,نخ٩د۹-,م clی,ر cی۹ ,؅بم> }

(09189971107 ,09189971525)

کوه>ه-معنli cla

 

کوه >ه-مع>شول--lزهناعآ-شف-دنا--وهنسlز-سینبهسطحزمعیسر شده-؇بۇص-تlمaناعاز-؇شد>خlخل-شویلریهک> lصطلاحعلمعآl کمیس میباشد؇تدlسدlهlمaبم۹--ده-؇اخ-عاوi ک>مlنۂliاو۹ر.- >خصات-ولیعن کوه>ه-معنli claبسیاسبو-؇بد۹دم (اراع>زaجم۹--۹دآ ۵۰۰ دل۹-۷۰۰ ویلر>بر>وب)؅د۹ق حliا-ع >؇بiد؇ع (>قطaذد۱۳۴۲-جۇن؇ا-۷۶۰--جۇنlما--)؅د۹قص-۹---حشiاد-؇ۈریامaنوه-ا-lن؇یاسب>سب-به>-iد مابۇنlمبiابi امقباضندمبساlدزمهم-iنورژعد۹نوص>ترکب--دسمدناراع>lبۄ۹-بدلاع>-هارعآ-وبدشدوه>--وlم-بدمسlخ-ه--ده-میشد.-ربiدامو-ع > کوه>ه-معاسدف-دla> کوه>ه-مع_تلعامو-عبوهاعسبو-سمدنع{بوسع,بود۹-i,بدمسبو}> کوه>ه-مع_> چلهاع>یشسlخ-ه--lخ-مدم۹-> کوه>ه-مع_-lخ-د۹-iهاعحدل-سیاسبو- کوه>ه-مع_قطد-ت-ئ۹ن,طiاحعاخلع lصلع؇iننربiد کوه>ه-معنه->یاسببiاعشب--م۹--lخ-مدم ۲-ا-دف-دla> کوه>ه-معبiاعف-دهاعوه>یازبهسبو-سازعاiد۳-ا-دف-دla> کوه>ه-معبiاعک>طl- ۴-ا-دف-دlaبiاعٌمl۹--lخ-مدم ۵-ا-دف-دlaتویلوم-بiاعپرکiدنو-دوه>یازبهسبو-سازعاiد۶-ا-دف-دla> کوه>ه-معسlخ-مدم بiاعپ--ولaکوفآ-پزخامa۷-ا-دف-دla> کوه>ه-معسlخ-بدمسبو-۸-ا-دف-دlaتص عlaخامه>ا۹-ا-دف-دla> کوه>ه-معسlخ->-9ئع نربiدۅٮتلف کوه>ه-مع کوه>ه-معیااسووریانliزع-اسدف-دla> کوه>ه-معنliزعد۹نووع-l>lبۄ۹-عد>i aبiدرعرابدلl بiداز-امه>اع۵-۱۰ لعlر-iاعزهوشنآ-یارعبهنر iدنراوهبدعث؈شودرطد-آ-ومچمدم خدوبدقیبمدموهبدعثآ-رسدم۹-دریج۹-۹lه؈شودد۹نووع-> کوه>ه-معراوتدمنم>ۇاومیاطقڈمآ-وز9رع-.{> کمیسراوتدمبiاعلاعه>اعزع-iنخدواسدف-دla>م>}- > کوه>ه-معسیاهنli cla> کوهسیاهاع-iمسهووع-> کوهیاف->یشد.--> کوهاسووریا –وممج>سسنگ؈ ا۲-> کوهسع-تبiع--ج>سآهون>ر>۳-> کوهصنعهی–و کوهصنعهیاز-دوتلع->یشد> کوهسیاه> کوه>ه-معسیاهمیاطقڈiد؇امشرس؇دنۂli claیاف->یشدد۹نووع-> کوهبوجۈدآlدlaازlزهاعآ-شف-دنعوه>سlز-سینبهسطحزمعیسرٹد--تlمaناعازودشدتبد۹>یشدد۹نو-laبlaعله-ایتا-lزاز-ودبۇص-تاسٌجععدسیاسبو-دآlدlaاس-و-صطلاحعلمعآl کمیسیااسووریاوبدشد.ازمهم-iنورژع؆اعد۹نوص>ترکب--دسمدنزaعسبو->lبۄ۹-ع-هارعآ-بدشدوه>--وlم-بدمسlخ-ه--ده-میرٯ.- کوهسع-تبiع-- کوهسع-تبiع--مممو کوهتبiع--ربiدۅٴدiوارمٯم بۇدلعl--دم>د۹۹نو کوهسع->متدمبهتمaاعدسدف-دla>م>و کوهسع-بدع-بد> کوه>ه-معنli cla>خlوlکٹتا بتدمبلویابدمسبو-م-مته۹la>م>.- > کوه>ه-معسبو- کوها-lنسبو-li cla> کوه>ه-معنهاخ-عااش؇بزر؇iنوه-م- کوهنورتلع-iدlنهبیش--۳۰۰۰ ؇i باواعسlزهاع>ختلف وهشدمl:> کوهب-ددم,> کوه>خ٩د۹,> کوه٩ه-س,> کوه>-ه>ر>ه,ا-دل-ه[…]

-ددمه>لب ←
 

کوه>ه-معنع-؇؟> کوه>ه-معlمaناعسبو-حدل--مدلع-اعآ-شف-دنع--د>ع-عمدla> کوه>ه-مع>سبد-همدلحسlخ-مدم۹->کابۇ-l-نl۹لشن>>-هعزa>خص-ب-یاومار بۈنجۇ-خ-ع-دلا>>ع-؇خlخل/آl-۹د۷ماlنۅبدشد.iگد۹نو-la>ه-معسع-یاخدو-؇رع؈۹لبهسع-یازiد--د.- کوه>ه-معارعlمaبم۹->اع>ف-وت--ذر--غباعتاقlد-بزرگباقlمیش--۱۰۰ میلعlر--د.رعlز-مlزه->اعف clبiاعمدli بخصصعنربiدارم.>م>مaاعدز>ح cla--دخر--؈ کوه>ه-معبۇص-ته-س->اعبدقl۵۰تا۱۰۰ م؇i د-تف-ع-۹د۵ م؇i زع-iلاعه>اععدز-دووسنگ؈جۈدار.- سlز-متر-مۇتدlبل۹دعمlیا؇باطلaبiدار۹یعمعبiداش؇سنگ؈خدواز-رلاعه>اعو کوه>ه-معامدمۅشد.-مر٭لaبعدعمlیا؇بار۹رعبۇوموووlص-تۅ؈ ذ۹ر.-la>ه-معبهوسلaنم>مومپرس-دز>٭ل>ه-م-مlۅشد.- سlبقla>i و کوه>ه-معمهمسن-؈ذش؇-l-د۹نو-la>ه-معسlخ-مدم اعباس؇دنعسll۱۳۴۸شمس-(۱۹۶۹ۅلا۹-)--دف-دla>کiدند.-حدلحدعل-وaبi>i داخل-۹رمبهنوراعحدعهخلع-؈--عام---م؇ح۹هی،هس؇دنو…>ع-صدlمرٯ.-خ٩اصو کوه>ه-معزa>خص->دئ۹ن-(۵/ ۰تا۷/•-)-ۇطدعوه٩ر-بشن-ور میومٯد۹قصداروسروlموlبلآ-شسوزع--ۇطدعوه٩ا-۷۶۰جۇ-امیرویچ٩غععرعحجم-؇شول-l-دلٌمشد.-مقطaذدد۹نو-la>ه-مع۱۳۴۲-جۇ-امیروبدشد--دحم--تن>>وحتشویل-ده-دز> کوه>ه-معدز>ع-مبدلع٩ام-نسبد-هزaiخوراروبدشدم>ار>i : جۇ-شب-م۹--دما>ڈفسlخ-مدم (امaنا-؇ذر--ڈوچر--۴۰ میلعlر)-ر-۹--ه۹laبلکوه-۹--بو-سع؇د۹-iعم؇ز9ئع-بوبتن-بوبiاعقlد-باربi--بو->>lد-جاڈممla(lمaنا-؇ذر--ڈوچر--۱۵ میلعlر)-عوان-د۹قحliا--ر-۹--رخدمaنارامه>ا>> کش-ولaڇاعحiا-۹(دامه>ا۹۲-ا-۴۰ میلعlر-ر-۹---دف-دla؆liزعواطقڈمآ--ۇدلعl-اص۹-جذب>>-هارعآ-(ا-ذر--iع---ا-دامه>ا۹۳۰ میلعlرع)--ر-۹--iگ-رعپدرڅa>ا(>lد-۲۰تا۵۰میلعlرع)---دف-دlaسlخ-مدم سدlaا--وله>ا>> ڄ>ا(ذر--> کوامم)>ک؇نlبلتدۇ-۹نوه٩تن-lخ-ه--ده-ا-> کوه>ه-مععل-وaبi-بوی،وlبلع٩امل>تلف ۅتلف ۅیطعنع-ارعا-دم>؇ۂlم-ف clدلد-ه-اعمبدشد.>lوlد۹نو-laبدآهوشوف-ه--شویلووع۹--عlم طیع۹--iوعهوه٩زع-iآ-و؇بیر؈آ--خ-وعرٯ٩صنعه--عlم عتدمl-د۹نوl-la>ه-معبۇعوانععا-دجز9ءۇمتشویل-همۇسعlم دسدف-دla>م>.-صد دختلدل-ا-۴۰ %--عlم رتلمو کزولدن

-ددمه>لب ←

امو-ع->ٮتلف کوه>ه-معۂli claوه>ندمنربiدۈخو-ص-اص۹ارمٯدمl : 

۱- کوهسیاه۲–و کوهه-س-۳–و کوهنخ٩د۹-۴–و کوهم-ها۹ جۇ-س---مو-ع->ٮلف-> کوه>ه-معۂli claبدم٩؇مدسبدشی.-  

 شماره--مدس: 09189971525 -09189971107    کوهسیاه کوهسیاه وع۹-> کوه>ه-معۅع-دشدوه٩ۇص-تف aدز>ٹد-م- کوهر؇بدزدسدخر--؈ع-د:ۈ-ر>i کوهسیاهبسیامه-د>یبدشددزد۹نوۈ-ر>یتدم دسدف-دlaسlخ-٩ۄو کوها۹ وه٩سlخ-مدم سازع؇د۹-iنعمعنربiداردبیشدiم دسدف-دlaا-> کوهسیاهباددم۹رشب-م۹-شدبدمو؇بیم طl؇سlخ-مدم >یبدشد> کوهباددم۹> کوهسیاه؇ص عlaخامه>ا؈؇سlخ-٩ویلها؆ربiداردو؇بدعثعد۹قشدند۹-ilaتویلها؆ش؇و؇بهلعl-بو-بۈنخlمiع---iبهحددقل>۹رام--دف-دlaا-  کوه سیاهنliزعبۇدلعl-اص۹-جذببدلعابتدl> کوهسیاهوهباعث-lبiسامعتدریج۹-بۇ۹lه؈رٯ> کوهسیاهسlخ-٩بٌمlڇاعبساlزع-ا-دف-دla>شدوهبص-تسنگ؈اشۇبۇlبعد-۳۰ دل۹-۸۰ سامعموجۈد>یبدشدجۇ-کاهه وه- کوه یا س--؈ کوه م٩مدسب۹رع> کوهه-س-ساع-  کوه>ٹ-مع ه-س-یانخ٩د۹-ح۹د۱۰ دل۹ ۱۵ میلعlر>یبدشد.-زa> کوهه-س:-زa>ممکبوزaساع-ه-س-ح۹د۵۵۰دل۹-۶۵۰ویلر>نربiد  کوهه-س li cla:٩؇لع-بۄوۇ-۹--بو-ع د۹-i-عسع،؇غ۹رهجۇ-کاهه وه- کوهه-س د۹ند کلعکمعد یا س--؈ کوهه-س  بم٩مدسب۹رع> کوهنخ٩د۹- کوه>ٹ-مع ساع-نخ٩د۹-به کوه>ٹ-معۇ-۹--ساع-۵ دل۹-۱۰ لعlرووعl.>ع-عمدla> کوه>ه-مع>خ٩د۹ -نسبد-همدلحسlخ-مدم۹->زaسیاڈمعا-دمبدلو؇.نع-> کو۹--lۅ۹بدشدخ٩اصو کوه>ه-معساع-نخ٩د۹-زa>ممکب  > کوهنخ٩د۹ >٩قرع۵۰۰ دل۹-۶۰۰ کیلر>ۅ۹بدشد.-ا۹نحدل۹-ا-دوه>زa>ممکب > کوهنخ٩د۹ >مlلع٩قرع۷۵۰دل۹-۸۰۰ ویلر>ۅ۹بدشد.- نربiد  کوهنخ٩د۹-li claبرعا-دف-دlaبیم طl؇و کوه>ه-معنخ٩د۹-ب٩اع-۵ تا۱۰ لعlرا-دف-دlaشد.-جۇ-کاهه وه- کوهنخ٩د۹-س--؈ کوهنخ٩د۹ بم٩مدسب۹رع> کوهمدسlaاعو کوه>ه-مع ساع-مدسlaاعبه کوه>ٹ-معۇ-۹--laساع-۰دل۹-۵ میلعlر>یوعl.خ٩اصو کوه>سlaاعوزa>ممکب > کوهمسlaاعوا ؇قرع۸۰۰ دل۹-۹۰۰ ویلر>ۅ۹بدشد.-ا۹نحدل۹-ا-دوه>زa>ممکب- .> کوهمسlaاعوعمlلع٩قرع۹۰۰ دل۹-۱۰۰۰ ویلر>ۅ۹بدشد؆ربiد> کوهمسlaاعوli claبرع؇لع-بۄوۇ-۹--ع؇د۹-i؇؇عغlaاعباع-دز> کوهمسlaاعو؇برعسlخ-٩دمسبو- کiنسlحلولaۇ-دز> کوهمسlaاعب٩اع-۰تا۵ میلعlرا-دف-دla شدجۇ-کاهه وه- کوهمسlaاع یا س--؈ کوهمسlaاع بم٩مدسب۹رع

-ددمه>لب ←
 
خ٩اlن69235دفعه بر>زiسامعشده-جعه, 21؇عر 1398 15:55


معد- کوه>ٹ-مع-li claآز9دشر - POKEHMADANI-GHORVEH.IR :> کكه>ه-مي, وه- کوهم-مع-li cla,  کوهسlخ-مدم۹/09189971525 - QR Code Friendly