دك ٹکه-/وڪاز /فر--ش--iۯ/ ا/{ٹ-ر-- ,/ٯ/,ٹخدۯ,ٌف؂ٌ ,-شف/,٢بنڧ }

(09189971107/,09189971525)

دنی ٹکه-هٹ/فر

 

دنی  ٹکه-هٹڪشکل/از/گدازهٹا/آتڴفٴi --نی پساز/ری-نب ؇طح/زی سش -- ٹب ص-رت--، ٹا/شۯ/--ششتٹڪخلخل/تشکه /-شی- ک  ilط حع-ۯٴ دمۯس مۯباش---ٳط--ٴ-i----، ٨ن-ۯ-- ٹ-ش--خ-هار fڵٴک--ٹ/ار fگ/-./ ٹڴ-صاتکلی-هٹدنی ٹکه-هٹ/فربیار س-ب-- (-i/وز حج ۯٴ-ٯآ ۵۰۰/i ۯ۷۰۰/که -شووٹڪر f٩٨)/iۯ  ح/ار-ه ٹبٯ-ه (ط ذ٨۱۳۴۲/-شج /ٴا۷۶۰-/-شج / اد--)/iۯ ص-تۯٴ-/ح-ا--ووریا-، ٹگ-،-ارزi /-ونil-f؇--ب ٹا/-/-ڴ-ڨ / اد-ش--ا-ا-،باض/ٴ-ب/ط-زعو-/-fۇژگی/iۯ fڭص-ل/-ش--mکببسگ-،i -i/قاڨ ۇ-/بi ا/-f-/آب f/بiش-نی ٹجب f اد-ب-/؇iخ--- ٹیشf-./کربد--،اع ٹدنی ٹکه-هil--خ- ٹدنی ٹکه-ه_-ه--،اعب ٌا/؇سگ-،i /{ب -ق,ب -ا/,ب-/؇}ٹدنی ٹکه-ه_دل/هi/پیش/؇iخ--iخ--ۯٹدنی ٹکه-ه_-iخ--ا/ا/حi-ل/بیار س-دنی ٹکه-ه_طi--زئۯ ,طا-/-خه ilه--/-کربددنی ٹکه-هٹکٸf/۱-ونil--اه-ب/بن-ۯ-iخ-- ۲-il--خ- ٹدنی ٹکه-ه-اهٯضا-ا/ی نیازب ؇ساز/-شد۳-il--خ- ٹدنی ٹکه-ه-اهکطب ات ۴-il--خ- -اهٯڧۯ-iخ-- ۵-il--خ- --ش--و/د-ش--اهٯmک/-نٯضا/ی نیازب ؇ساز/-شد۶-il--خ- ٹدنی ٹکه-ه-iخ-- -اهٯشمfرٯنی/آشزخڧ-، ۷-il--خ- ٹدنی ٹکه-ه-iخ-ب-/؇۸-il--خ- -ش--ص خڧن هi/۹-il--خ- ٹدنی ٹکه-ه--ش--iخ-ٹزiئۯ کربد،ت؁ دنی ٹکه-هدنی ٹکه-هیاilی-یا--ش-کارزۯ-il--خ- ٹدنی ٹکه-ه--ش-کارزۯ/iۯ f-ک-قاڨ ۇ-/٨هٌ بدرۯ/ٱبi ا f/بٴد-ز/-ان هiه۵-۱۰ f هوڪرباه-هکی/ٴبیارۯ/٨ کر f؂ٯ چرا/ی بiعث/f/ش؈-رط٨-آب fوچ-- --شخابi ٌ ٨--/ی بiعث/٢برس-ۯڪد-یجۯگیا-/f/ش؈-iۯ f-ٹدنی ٹکه-ه-ا/f/----ش-چها/دنilق/یآب fزiر-.{دمۯس-ا/f/---اهٯا، هiهزه/-خاil--خ- ٹ-}/ ٹدنی ٹکه-ه-یا ٹ/فر/دنی -یا --شاه/--ر-f-ٹدنی یا-ٹیشf-./۱-دنی -ilی-یا – fو--f؇-؆گ/f-۲-دنی -هٯ -بۯ/--f؇-هکی/fشو۳-دنی -نعeٌ – fدنی -نعeٌ -ز/خاته-/یشf-/دنی -یا ٹدنی ٹکه-ه-یا --ش-نilق/ۂدا---ش-شfرس-i ق/فریا-ٹیشf-/iۯ f-ٹدنی -ج -آ - -ز/گدازهiهآتڴفٴi هنی ٹساز/ری-نب ؇طح/زی سشع٨ص-رت--، ٹا/شۯ/؈-ٴشت-بلٹیشf-/iۯ f-- - ---ڧنتڴ-ڱگاز-ز/خ؈-٨ ص-رتا-نجۯٹ٨یار س-ٴآ - -س-اصط حع-ۯٴ دمۯسیاilی-یا/f/بiش-.-ز/عو-/-fۇژگی/ا/iۯ fڭص-ل/تmکببسگ-،i وز ه--قاڨ ۇ-/-f-/آبf/بiش-نی ٹجب f اد-ب-/؇iخ--- ٹی-ش-./دنی -هٯ -بۯ//دنی -هٯ -بۯ//هو---/دنی --بۯ//کربد،ت/کی/---/-ڧ ٨ د /اس-ڭکٹiۯۯ fدنی -هٯ ی/--- ---، ا/il--خ- ٹ-fدنی -هٯ بiهٯ بiٹدنی ٹکه-هٹ/فر/خلوطکع --ا ٨--- یاب-/؇ٯدحک-، ن-./ ٹدنی ٹکه-ه؇ٯدنی -ilزi /-؇ٯ/فر/دنی ٹکه-هٹکٸf/--ش-اخ-هار -ش-/بزش--/-fکه-ٯدنی --ش-ک-/-ته-/شٲi -یشاز۳۰۰۰ f-/ f٩٨--شاf-ع؇iۯ/ ا/خت؁ ی -i /:دنی -خ-i ,دنی ٹخدۯ,دنی کهسگ,دنی ٹ-ر-fشوه,-ilس-/بر-[…]

خ-i ٹڷ ب ←
 

دنی ٹکه-ههٳ-؟ٹدنی ٹکه-ه--، ٹا/سحi-ل/از/وi ه-fا/آتڴفٴi هاس-ٹڲه-ع-- ٹدنی ٹکه-هf؇ب-/بر-مڵi حوiخ--ۯٹڴ-ڨ /از بۯ/ڴنٹو-ر/ز خص-ص-یار ی-ڧ ٨ -ن-شج /سخ-هبi اٹهٲٴخلخل//ٴ ٴ-ٯ۷/واi /-/بiش-./شگ/iۯ f-- ٹکه-هسهٯ یاخاٳ-/fۯ/ڨ ؇هٯ یازداس-./دنی ٹکه-ه-ڧه--، بن-ۯfا/وڪخ-ازذmات/غباش/تا/قi-بزش-/بi/ق بیشاز۱۰۰/-ی هوڪراس-.fرۯک-از/اازهfا/و باهٯڵiشبص-صهکربد--ٌ.ن-، ا/ilfحفر/اس-خmاج/دنی ٹکه-هب ص-رتةهسگfا/بi/ق ۵۰/تا/۱۰۰/--/ fٴرتخعٴ-ٯ۵/--/ --ش-زه/ٯا، هiه/ilخاfٴ؆گ/fج ---./ساز/حو/تmاش -ٳط--ٲ/ع یا-باe ب-ۇیع-هب-ش-/س؆گ/fخاil/ر-هٯا، هiهدنی ٹکه-هاجi /-/شf-./--شڱحل بع-ع یا-باeگ/هب نیfو-ش-ص-رت-/ذ/-.f-- ٹکه-هبر-وسگ-رکi د-نیmسگilfحلٹکه-/حو /م/شf-./ iبق ٹڵٴدنی ٹکه-هعنسگ-/ر-f/--ش--ٰش-/ازiۯ f-- ٹکه-هسiخ-- fا/باe-i هسi /۱۳۴۸/شfسگ(/۱۹۶۹/م -ۯ)/اس-خ- ٹ/ک/-ن-./--ش--i حi-/ع خ، بٹڵٴ-خل/ا/-- ک-fا/حi-، خهج/فخرس؇ا-mات/--٭-ةٱبی،ةٱبe-i -و…هٲٴi-ش-/-ش-./خادنی ٹکه-هز خص-صٹiئۯ (/۵/ ۰/تا/۷//•)/ب ط/هنی ڱ-ه٢ب/ڴنخر/-یf--/ٹiۯ ص-/-شffٴشff اد-ش-f ا-/آتڴ/س؈زهٛ/ب ط/هنی ڪا۷۶۰-شج /س-٪ی-شا-fیچڪغه/ه-ش--٬-شکل/آ ٴi-ل/نی/شf-./نط ذ٨iۯ f-- ٹکه-ه۱۳۴۲/-شج /س-٪ی-شا-f/بiش-/اس-حکٛ/بتٹوڵfحوشکه /-- ilfدنی ٹکه-هilfهٲ--i ڧه-ا-؇ب-/بر-ز بخر-f/بiش-/ا-وڵڴ:  -شب/ب؆-ۯ-i fاٹی/سiخ-- (--، ٹا-ذmات/یچک-/il۴۰/-ی هوڪر)/بmاۯ--، -نی اۯ-سق-دا//م-زiئۯ-بت-بشاهٯi-بارب-ٹقi-ج-/ی-- (--، ٹا-ذmات/یچک-/il۱۵/-ی هوڪر)/بعf--iۯ ح/ار-/بmاۯ-شخا-، ٹا/-شfڮڧن هi/دشمfرٯا/ح/ار-ۇ(دڧن هiۇ۲/تا۴۰/-ی هوڪر/بmاۯ-س-خ- کارزۯ/-ش-f ilق/یآب ب د /خڧۇ-جذب/-f-/آب(ازذmات/شۯ//تادڧن هiۇ۳۰/-ی هوڪر)بmاۯ-گبmهٯiرچ هi/(قi-۲۰/تا/۵۰/-ی هوڪر)اس-خ- -ش--iخ-- -- ا/اسکل هi/دهi/(ذmات/د-ش-fڧن-)ک-/ ا-/-٬ /iۯ ی ڨت-iخ--- ازfدنی ٹکه-هع خ، ب-ی،-ش-f ا-/عالٹڮت؁ مڮت؁ مڭیطهٯهٲٴ-ڧهاس-ڭکٹوقاد-ٯو i ڹi- اهٯ/بiش-.ٹڮلوطiۯ f-- بi-هکشکف--شکه /f-ۯ-هو- -بیعۯ-fۯ/-f-نی -ش--ه/آب fبیر-fآب سخ-fۯ/-ش--ش--نعe-هو- fۯ/---زiۯ f-- ٹکه-هب عf-ۯهازiجزiءوه-شکه /-ن سهو- -il--خ- ٹ-./--شص- -ilتi /تا۴۰/%-هو- fmت-/د/؈i

خ-i ٹڷ ب ←

ڧناعٹ،ت؁ دنی ٹکه-هق/فرنی ٹش-ک-i کiربدوخاص/خڧۇٴ---/ٴi / : 

۱- دنی -یا ۲– fدنی -هسگ۳ – fدنی نخدۯ۴ – fدنی و-ر-- -سفخرشاناعٹ،؁ت/دنی ٹکه-هق/فربiو-ش---سبiشی-./  

 شfا--س: 09189971525 -09189971107    دنی -یا دنی -یا  f-ۯدنی ٹکه-همه٨iش-نی ڨ ص-رتٯ ر--lfعi- ٯدنی -fب-lس-خmاج/مهٴf-:وا-وڵڴدنی -یا ب-یار وڪةه-/یبiش--lۯ fا-وی-- -il--خ- -ش--iخ-ڨ دنی - ی -ش--iخ-- -ازٌ fدا/ه-هکربد--د-یشت/- -il--خ- ازfدنی -یا ب--i ۇٴ-شب/ب؆-ۯfشتبi fبی- -ب ا--سiخ-- یبiش-fدنی ---i ۇfدنی -یا -ش---ص خڧن هi/f؇iخ-ڪو/هi/کربد--دfب-lث/ٹiۯ ش- دا/ تو/هi/گش-/fب - /؇ب -نخ شۯ/ششب ح-i لٹ/س--/اس-خ- از fدنی  یا -ش-کارزۯ/٨ د /خڧۇ-جذب/بi ڧهاب/-ٳطfدنی -یا نی --عث//بس-هتد-یجۯ٨ گیا-/f-ش-fدنی -یا -ش--iخ-ڧ-ڧا/ب/ش--ه٨اس-خ- ٹشf-/ی ---رتس؆گ/fش ب ابi-۳۰/i ۯ۸۰/ٳ-هوڪش-f ج -ٹیبiش-- -وڴ-f-  fگ-،-fدنی  یا فخرشfدنی  و-سبگ/ه-fدنی -هسگٳۯ/ fدنی fعه-ه هسگیانخدۯ-ش---ٯ۱۰ i ۯ ۱۵/-ی هوڪرٹیبiش-./ز دنی -هسگ:/ز ر وڪر و٩٨ز ٳۯ/-هسگ٭-ٯ۵۵۰/i ۯ۶۵۰/که -شوکربد fدنی -هسگ f/فر:-ش---ه-/ب اۯ-؇ ا/؇سق،fغ/ - -وڴ-f-  fگ-،-fدنی -هسگ ۯ جi کۯک-کهٯ یا فخرشfدنی -هسگ  و-سبگ/ه-fدنی نخدۯfدنی fعه-ه ۯ/نخدۯبر-دنی fعه-ه اۯ-/ۯ/۵/i ۯ۱۰ f هوڪرf--ه--.ٹڲه-ع-- دنی fعه-هنخدۯ -؇ب-/بر-مڵi حوiخ--ۯٹز بیار ی؇-س-ڭکبi ڧ/f.هٲدنۯ- وۇٴiش--ادنی ٹکه-هوۯ/نخدۯز ر وڪر و٩٨  fدنی نخدۯ f-/هب۵۰۰/i ۯ۶۰۰ که -شووۇٴiش-./ا--ش--i ۯ-س-نی ٹز ر وڪر و٩٨ fدنی نخدۯ fڹ ه-/هب۷۵۰/i ۯ۸۰۰/که -شووۇٴiش-./ کربد fدنی نخدۯق/فربڧهاس-خ- بی- -ب ا--دنی ٹکه-هنخدۯب/ۯ/۵/تا/۱۰ f هوڪراس-خ- شf-./- -وڴ-f-  fگ-،-fدنی نخدۯ؇فخرشfدنی نخدۯ و-سبگ/ه-fدنی مس اهدنی ٹکه-ه ۯ/مس اهبر-دنی fعه-ه اۯ- /ۯ/۰/i ۯ۵/-ی هوڪرٹی--ه--.-ادنی ٹس اهز ر وڪر و٩٨ fدنی مس اهما -/هب۸۰۰/i ۯ۹۰۰/که -شووۇٴiش-./ا--ش--i ۯ-س-نی ٹز ر وڪر و٩٨/ .fدنی مس اهمع ه-/هب۹۰۰/i ۯ۱۰۰۰/که -شووۇٴiش-/کربدfدنی مس اهق/فربڧه-ه-/ب اۯ-ق-دا/--هغ اهب/ۯ/--lfدنی مس اهوب-ڧه؇iخ-ڨ-/؇ٯ پش-ک/-نسطح/لر ا-lfدنی مس اهب/ۯ/۰/تا/۵/-ی هوڪر-س-خ-  f-/- -وڴ-f-  fگ-،-fدنی مس اه یا فخرشfدنی مس اه و-سبگ/ه-

خ-i ٹڷ ب ←
 
-ا--ن69235د ع ب-ٹزشس-هش- -ش--مع , 21-هر 1398 15:55