وهك<روه-د؂زق>

(09189971107 ,09189971525)

وه د<وه-دهa>

 

وه د <وه-د< دازځ؁ زههادآتف -اس- د6e زرسی؁ن بسطحزمن س- ٱدهه>eبص>رت- -هادe؁-ت<للت لځ-ی؁ک<  طل'حعلدmنوه- -شده>e-ط-سclځ - -ب-؁ۯشدهه>e؁اخ-داق><ک<--ځ -قa>اقۯگۯ>د. eباٱ' (ار د>زحجدmآ ۵۰۰ د۷۰۰ لځٱر<ق ٹب)ٹ ۯق حa>اۈ-د <>eبر-د (-liذ۱۳۴۲؁جهmا۷۶۰-؁جه؇a>اس-)ٹ ۯقص>-دmحشرا-ه>e6وریا-هم-اۈ- ؇>e6ن ق--ب<ه> مcه؇a>؁برابر ا--ضهm'-بساط- زمم->هقژگی ۯنقص>ل؁ترک-eباٱه -؁ار دقaۯ-ب ادن<؁اردآبقۯب شد د<هبقa>-ب--س خ-شدهه-6>د. ٧ربرد--ع <ه د<وه-د -پ٧د<ه د<وه-د_-lڈد--عبو ،ادسب ٱه -د{بو -ق<,بو -ه>,ب--سب }<ه د<وه-د_<نله دپ-س خ-س خ-'-ۯ<ه د<وه-د_س خ--ه>ادح ئلبسیاٱa هه د<وه-د_ٹ ---ۯن,طراحد؁اخل  صلد->ه ٧ربردوه د<وه-دهوۯ-6ن برادش-ب-؁ۯس خ-'- ۲-اس-پ٧د<ه د<وه-دبرادپٶ'اد د<یازبسب ٱازد؁ارد۳-اس-پ٧د<ه د<وه-دبرادک<-a- ۴-اس-پ٧دبراد--یس خ-'- ۵-اس-پ٧د؁ت/l->-برادپرک>؁ن پٶ' د<یازبسب ٱازد؁ارد۶-اس-پ٧د<ه د<وه-دس خ-'- برادپههقڈliه دآشپزا-۷-اس-پ٧د<ه د<وه-دس خ-ب--سب ۸-اس-پ٧د؁تص<ٯخ-ه ۹-اس-پ٧د<ه د<وه-د؁س خ-<ه- -ۯ   ٧ربردمتl وه د<وه-دوه د<وه-دیا دیا؁ ٴa>رزد- -پ٧د<ه د<وه-د؁ ٴa>رزد ۯنق- ٴa-قاۯ-قه>درطک٨-آبقمچ-'- ؁خاe یب'-ٯ دٱ عثآبرس'-ۯٱیجۯ یاه؂ۯش6>د ۯنق-<ه د<وه-دراقۯ-'-؁ -<-ها>ن قدآبق- -.{<ه-راقۯ-'-برادلاده دزد>هخاe -پ٧د<-'-سق-<ه دیا-<-6>د.-6ه د دیا –قم'-ج-سگ؂ ۲-6ه دسد -ب/د<ه دسیا<ه د<وه-دسیا؁هن قردٳmا-؁شرس- -قa>د ۯنق-<ه دبiج>دآد-زځ؁ زه دآتف -د درت- -هادد-ت-ب/ل<-6>د ۯنقردبعل-انتcځا- -خ6>دبص>رت-سنجۯک٨یاٱa د-د-س-هصطل'حعلدmنوه-یا دیاقۯب شد.- -مم->هقژگی؇اد ۯنقرص>لترک-eباٱه ->زدسa ه>قاۯ-ق<؁اردآبۯب شد د<هبقa>-ب--س خ-شدههځ-د.قه دسد -ب/ ؁ار-ٯٯ'ر بدٵاس- ٧پ ۯۯنقه دسد <--'-ب--اد -پ٧د<- تهه<-سب هa>هقوه-هه د؁ ٴ؇>lڈدر- ب-cز۳۰۰۰ -> ٹب؁ا-عس aزهاد<ختl دش :<ه دب٧د ,<ه د<خهۯ,<ه دٱوٱ,<ه د<رسق-ه, ۈ'ب[…]

٧د <رلب ←
 

وه د<وه-د د-؟<ه د<وه-د- -هادسa ح صلازپٹ د-ادآتف -داس-<د-عد<ه د<وه-دق-ب-بم حٱa خ-'-ۯ<رccزقبیلشن>eرسد>ز<خص>صبٳیا د؁ار ب؁ن ؁جcخ-دب ا>eندmخلل/mنm۷پوا> ؇ۯب شد.رگ ۯنقرد<وه-د-د یاخاد-ردقریلبسد یازرداس-.قه د<وه-د؁ارد- -ب-؁ۯقادرپ٧>-cزذراتغبردتاقaٹ -بزځب قaٱ-cز۱۰۰ ملراس-.رۯک- ز - زliقادهوقبرادم a><بخص>صد ٧ربرد-ار-.<-رت-وٱقادۯب قa۵۰تا۱۰۰ م-> m'رتپ٧عm۵ م-> ؁زد>لاده دد خاemگ؂ج>د؁ار.قe زحپوتر --ط-وعیا-ب لliبردارۯیع-دبرداش--سگ؂خاe ردلاده دقه د<وه-د - ؇ۯش6>د.؁مرلliبعدعیا-ب گۯ>دب دeو؁ص>رت؇ۯقۯ>د.رد<وه-د-وهli د. a بق<><قه د<وه-دم-سهرۯ؁ځش-cز ۯنقرد<وه-د- خ-'- ادب - -د- ل۱۳۴۸ش6(۱۹۶۹<ل'؁ۯ)اس-پ٧د<ۯک>؁ند.؁ح ٱ ضوع٧>liبر<><داخلاۯ>'-ب ٴادح شدخلجق٧ۈد رراتم-٭-وبیدوب- -و…eندm aهۯځ-د.خهصقه د<وه-د>ز<خص>صپ -ۯن(۵/ ۰تا۷/•)بطک>د دٱدآبشن٧>ر مقر-ٯٯ ۯقصدادځۂرemۂرe؇a>؁ق؇a-آتسزدبطک>د دٱا۷۶۰ ؁جcا-٪ځ-؁قچٱغدد>د؁حجه>eش دآنm صل-ش6>د.-liذ ۯنقرد<وه-د۱۳۴۲؁جcا-٪ځ-؁قۯب شداس-ح ٧بlڈ>eرeحٱ لشده قه د<وه-د قد'-ب د-هه-ب-ب>زبرخ>رارقۯب شدٯ<: د-ش-ب-؁ۯب >eدس خ-'- (ا-هاه>eذراتدچک-> ۴۰ ملر)براۯتهه-ه داۯسب ٱق<ه>eده>دم>eز- -ۯ سب ؅بlڈسب ؅برادقaٹ -باربرسب >eقaٹ -جاد--ٯ(- -هاه>eذراتدچک-> ۱۵ ملر)بع-ع ۯقحa>اۈ-براۯسa>؁خ-ه دځۂر-ه >eوهشهقڈliهادح>اۈ-ۯ(د-ه ۯ۲تا۴۰ ملربراۯاس-پ٧د ٴa>رزد؁ق؇ قدآببدٵخاصۯ-جذب>eن<؁اردآب(زذراتeوله (ذراتوه؁قر--ٯ)eنک-هa--c ۯن دٱlڈس خ-شدهز؂ه د<وه-دع٧>liبرسب ید؁ق؇a-عهل<تl متl میطدندmارد-س- ٧>e6قa>-هوق هدمۯب شد.<لوط ۯنقردب آه eش د-ت لق-ۯسر'- ط-ۯرeد؁<؁ دٱزد>آبق>eب-آبسخ-eدځ-دٱصنع-سر'- د-'-ز ۯنقد<وه-د-ع-ۯ د-ز جز- -e6هت لد-ٵسر'- -پ٧د<-

٧د <رلب ←

-ع<تl وه د<وه-دقa> د< ٯ ربردوخصخاصۯmار-ٯٯ  : 

۱- وه دسیا۲–قه دوٱ۳–قه دنخهۯ۴–قه درساۯ د-س٧ۈc-ع

 ش6رت'e: 09189971525 -09189971107    وه دسیاوه دسیا -ۯوه د<وه-دمد شد دٱص>رت؇لاقع -هه در>eبا'-خراجقد6>د:e6هرeر><وه دسیاeبسیاروٱ<- شدا'ۯنقهرe--'- -پ٧د؁س خ-ٱو وه داۯ دٱس خ-'- سازی>eده> د-د ٧ربرد-ارد--ت>ه- -پ٧دز؂ه دسیاeباد ۯmرش-ب-؁ۯقشتب ق>eبه- طa--س خ-'- <- شدقه دباد ۯقه دسیاe؁-ص<ٯخ-ه ؂>eس خ-ٱ/l-ه ٧ربرد-اردق>eباثع ۯقشدنeده>ت/l-ه شت>eبe؁ٵسب ٱ؁ن خaٱسا-ٯاس-پ٧دز ه د یاe؁ ٴa>رزدبدٵخاصۯ-جذبب د-ب-ط؂ه دسیاe دباعثcبرسا-د-یجۯب یاه؂ۯځ-دقه دسیاe؁س خ-ٱ---هادبسازدeاس-پ٧د<ۯ-6>د دبص>رت-گ؂'شببع ۳۰ ۯ۸۰ ٳا-درق؇ج>د<- شدجد-رc<؁ م-قه د یا ٧ۈقه د رٱ-'eبگۯ>ددقه دوٱٳاز<ه دوٱ:ق>ز<رکٹبق>زٳاٱق<،>eغۯ>جد-رc<؁ م-قه دوٱ 'ۯن  کۯکک-دد یا ٧ۈقه دوٱ  eرٱ-'eبگۯ>ددقه دنخهۯقه دقعه-د ازبسیادد-س- ٧ب >e.ند<ه ۯآنمۯm شدخهصقه د<وه-دٱاز<رکٹب  ه دنخهۯ رٱ->دبe۵۰۰ د۶۰۰ کلځمۯm شد.ٱۯن؁ح د-س- د<>ز<رکٹب قه دنخهۯ ردٱ->دبe۷۵۰ ۯ۸۰۰ لځمۯm شد.  ٧ربرد ه دنخهۯقa>د.جد-رc<؁ م-قه دنخهۯس٧ۈقه دنخهۯ eرٱ-'eبگۯ>ددقه دم'ادقه د<وه-د از<رکٹب قه دم'ادقا ->دبe۸۰۰ ۯ۹۰۰ لځمۯm شد.ٱۯن؁ح د-س- د<>ز<رکٹب .ه دم'ادقعدٱ->دبe۹۰۰ ۯ۱۰۰۰ لځمۯm شد ٧ربردقه دم'ادقa>eده>ه>e-دغادباeبرد- خ-ٱ--سب ه> 6ک>؁ن -طحلڈliااقه دم'ادبٱادجد-رc<؁ م-قه دم'اد یا ٧ۈقه دم'اد eرٱ-'eبگۯ>دد

٧د <رلب ←


پوکهقه دقعه-دقa></li؁خلق٧- - POKEHMADANI-GHORVEH.IR :<هك<روه-ي, م-قه دمه-دقa></li, ه دسa خ-'-ۯ/09189971525 - QR Code Friendly