فار روکlشک؄ٯگدازهاکآتفٴقiسرسپسازرٳینبسسطحزیس ع قسبiص؈رتiوساک صزق شتlخلخلlشکک عیسک مطiحعلulmفمlس مlباشٳقتوٳطmسmlimiوسنulقس mخکار / فکعiوlaار /۩گ۩a. mصاتک؄یکفارسروکlass=iبٳیار سmشقب٧وiم (m؇کقزجulmوٯآ ۵۰۰ٯقul۷۰۰کک ٳ٨هlر /ر)ٹ۩ حlaارک ب وٯک (طiذو٨۱۳۴۲ جiوmlا۷۶۰- جiوقاومi)ٹ۩ص؈تulmحm اتقوریاوسul/فارققنم/سسبس؅a/فmiوقاوم m اm اوباضوmiوبٳاطmزودaن/۩ژگیٯ۩/ص؈ل m کبب٧سul/فقm؇کقا۩بقاکو/m؇کآب /۩بشٳرس؅ب /اومرب٪نسخرقسیش/.ک٧رب دو؅ع فارسروکمفقسفارسروک_l-لکو؅عبراکس٨شسul/فقک{برق,برک؅a,ب٪نس٨}فارسروک_ف؄هکپیشسخرخرiوulفارسروک_خرک؅aاکحmلبیار سmشفارسروک_طٹٲر۩,ط اmکmخلک ملکدaنک٧رب دفارسروکر/۩۱-نمm اکببنulخرiو ۲-مفقسفارسروکm اکفا/ا۩رس؆یازبسس٨شسازکm د۳-مفقسفارسروکm اککط؂ات ۴-مفقسm اکنulخرiو ۵-مفقسm mونوم m اکپ کaنفارس؆یازبسس٨شسازکm د۶-مفقسفارسروکmخرiو m اکپ؅ش/-ل=iارآشپزخوس۷-مفقسفارسروکmخرب٪نس٨ش۸-مفقس mص؂سخنسه۹-مفقسفارسروکm mخر؅ٯ۩ش ک٧رب دفتل= فارسروکفارسروکیامریاm کٴاورزul-مفقسفارسروکm کٴاورزulٯ۩/کٴتقا۩و٨هسب د٧رulٯ٧بقا /۩ب دزانسهک۵-۱۰ /۩کفرب اکهکٴیوmبیارulٯسک٧ر /۩ وٯ چرارسبعث/۩شوٳرطو٨رآب /چوiو m خاسبقuiورسبعثٱدسiوulدیجulگیا//۩شوٯ۩/فارسروکmا/۩توiوm چو؇اومنمقرآب /ٯ.{فمlسmا/۩توiوm اکلاکسهکزکaنخاسمفقسو} فارسروکmیاسlass=iوفارسmیاسm اکaiوm=i/فارسیاریش/.۱-فارسmمریا – /iوm/سm=گ/ٱٳ۲-فارسmفکٯ ب صز-m/سmهکیو/ ٳ۳-فارسm؆عu– /فارسm؆عuزخاسl-لکویش/وفارسmیاسفارسروکmیاسm منمق دٳmlاوm ش/رستق؂lass=iیاریش/ٯ۩/فارسmجٳآقسزگدازهکآتفٴقکرسسازرٳینبسسطحزیس عو٨؈رتiوساک صزوٯ شتبٯکلیش/ٯ۩/فiقسmسmلتنتmگاززخوٯiص؈رتاmفنجulو٨یار سmشٯ آقسسس؅صطiحعلulmفمlسیامریا/۩بش.زودaن/۩ژگیواک۩/فص؈لت کبب٧سul/فققزکmmشققا۩و/m؇کآب/۩بشٳرس؅ب /اومرب٪نسخرقسی ع.فارسmفکٯ ب صزفارسmفکٯ ب صزهiووفارسmب صزک٧رب دفتaکیm؇وiم iد؂ٯتک٧۩۩/فارسmفکٯ یتوiوmسmواکمفقسوٳ/فارسmفکٯ بکٯ بٳفارسروکlass=iوخلوطک عسmا توiوmریاب٪نس٨شومکرکسنو. فارسروکس٨شفارسmمققس٨شقlass=iوفارسروکر/۩m اخکار mش٪نبز دaن/روفارسm کٴقl-لک وٲقسmیشٯ۳۰۰۰ /دa /رm ا/عس۵زاکوختل= رسmقق:فارسmٯق,فارسخ؅ul,فارسرسul,فارسفi=i/ ه,mمiلب=i[…]

ٯقٱسفب ←
 

فارسروکڈکٳت؟فارسروکiوساکسmشحm؄ٯوٹقک/اکآتفٴقکٯتکسعمقسفارسروک/سب٪ب=iمقحٳخرiوulفmiٯبulفنفi=iةوزخص؈صmیار رm؇ ن جiسخکبقاوکٲmlخلخل/mmوٯ۷وهاوقم۩بش. نگٱ۩/فiقسروکسفکٯ یاخاٳت؇ک/فiulفسسفکٯ یاز دٯت.فارسروکm؇کiوسبنul/اکففوتٯذ ٯغبا کتاقlٹسبز بقlٱ یشٯ۱۰۰/یکفرٯت./رulکزٱعازه/اکفوب اکم فبٮص؈صکک٧رب دm؇ع.نووساکم/حss=iٯتخ ٯفارسروکبiص؈رترسul/اک۩بقlٱ ۵۰تا۱۰۰/دa /miرتفعmوٯ۵/دa m زکaلاکسهککمخاس/m=گ/جٳm؇.سازحوهت ٱشiتوٳطmوٲهعقیاسباطسب؇m؇۩یعوکب؇mش٪نس=گ/خاسمروکلاکسهکفارسروکٱجقم۩ش/.m حلسبعٳعقیاسبارگ۩aکبiرس/و ص؈رتم۩ذ۩a./فiقسروکب=iوسul/=iکقوورپ سulم/حلروحقم۩ش/. ٳبقس ففارسروکونعسul/رو/۩m ٰش٪iٯ۩/فiقسروکسخرiو /اکباستقکسق۱۳۴۸ش/سul(۱۹۶۹م۩iul)ٯتفقس۩کaنٳ.m mق حmهعوسب؇ فmخل۩aiوmسکٴ/اکحmکسخلکفرةٱفi ٯ/دهری،رستقو…وکٲm م۩ ع.خ؅mفارسروکوزخص؈صٯ۩(۵/ ۰تا۷/•)بiطوaکرسوکفنور/ی/فiوٹ۩صmة /فi/m /فi/قاوم /قاmآتس=زکٛبiطوaکرسlا۷۶۰ جiسiوی اٳ/یچlغککaک mقشک؄آmm؄نیش/.نطiذو٨۩/فiقسروک۱۳۴۲ جiسiوی اٳ/۩بشٯتحک٧ٛبl-نفi/حlشککٱقسم/فارسروکم/کٲiوmقک؅نسب٪ب=iوز خورm؇/۩بشووا؇ٳف ف: ٬iسشبب=ulق/ارسخرiو (mوساقذ ٯرچکتaم۴۰/یکفر)ب ulرکسmارul٨شسقرقدک؅aةمقزٯ۩ش٨ربl-ن٨رب اکقlٹسبارب ٨شقlٹسجmروٱس(iوساقذ ٯرچکتaم۱۵/یکفر)بع/ن۩حlaارب ul عخاوساة /فنسهوفشش/-ل=iاکحaار۩(نسه۩۲lا۴۰/یکفرب ulٯتفقسکٴاورزulٯ /قمقرآب بiد؂خm۩سجذبوو/m؇کآب(ٯذ ٯ صزlانسه۩۳۰/یکفر)ب ul نگب کپٯچسه(قlٹس۲۰تا۵۰/یکفر)ٯتفقس mخرiو mقاةٯک؄سهوفه(ذ ٯف /فن)وک٪iقاmتو٬i۩رسl-نخرقسٯ/فارسروکعوسب؇٨ی، /قاmع؅لتل= ؅تل= ؅یطکوکٲmm؇کٯتک٧قاومرفوققسکم۩بش.لوط۩/فiقسبٳmهکشک؁رlشکک/ulکفiو mیعul i/ulٯ/ٳرس mکaآب /یرو/آب سخس/ul عٳ m؆عشکفiو /ulٯوiوmٯ۩/ٳmٯقسروکبiع/ن۩کٯجزٯهشککٱنعiسکفiو mمفقسو.m ص mمتلقlا۴۰%کفiو / تل=فزولق

ٯقٱسفب ←

ن؅عفتل= فارسروک؂lass=iرس کٯقٳکرب د؈خ؅صخm۩mm؇وٴقق : 

۱- فارسmیاس۲– /فارسmرسul۳– /فارسنخ؅ul۴– /فارسفi=imک ٬iسسفرن؅عفل=فارسروک؂lass=iبٳفi mرiسبشی.  

 ش/ا؇هliس: 09189971525 -09189971107    فارسmیاسفارسmیا /ulفارسروک؅ک٨شٳرسiص؈رتف=im/عقفارسm/miستخ ٯمکٴ/:؅؇ٳف ففارسmیاسmیار فرویبشٳmi۩/؅؇ٳیتوiو mمفقس mخسرفارسmک رس mخرiو mازu/دک؅aڈکوکک٧رب دm؇دیشتaو mمفقسٯ/فارسmیاسmٯق۩mmشبب=ul/شتبقٳ/یو m؂اmسسخرiو یبشٳ/فارسmmٯق۩/فارسmیاس mص؂سخنسه/سخسونهک٧رب دm؇د/mثٱ۩شقدک؅aستونهگش٪i/رسق؂س٨شبنخlٱ صز iرسحٯقل۩aسiوٯتفقسٯ /فار ٳیاس کٴاورزulٯiد؂خm۩سجذببقکابتوٳط/فارسmیاسرسmmعثب سiوکتدیجuliگیا//۩ عٳ/فارسmیاس mخسmاکبٳا mک٨iٯتفقس۩ش/٧رسmm؈رتس=گ/iشiبiبٹٳ۳۰ٯقul۸۰ٯiوکف /قجٳیبشٳmiسفm/ٱ /ul/ف/فار یا ٳفر/فار فiرiسبگ۩aکٳ/فارسmرسuliصز /فارس/عوک رسulیانخ؅ul mوٯ۱۰ قul ۱۵/یکفریبش.وزفارسmرسul:وزر فر روزiصزmرسulوٯ۵۵۰قul۶۵۰کک ٳک٧رب د /فارسmرسul /lass=i: mرلکبرul٨شة ٯک؅aشةسقر،/غ۩aسmiسفm/ٱ /ul/ف/فارسmرسul i۩ج کلulککنکٯ یا ٳفر/فارسmرسul  ٨iفiرiسبگ۩aکٳ/فارسنخ؅ul/فارس/عوک ٳiصزنخ؅ulب=iفارس/عوکulٳاصز۵قul۱۰ /۩کفر/۩وکو.کسعمقسفارس/عوک؆خ؅ul نسب٪ب=iمقحٳخرiوulزٳیار رةٯتک٧بق/.وکٲفاul۩mشٳm؅mفارسروکٳiصزنخ؅ulوزر فر ر  /فارسنخ؅ul /فiرaکبi۵۰۰ٯقul۶۰۰ کک ٳ۩mش.اکو mقulٯترسزر فر ر /فارسنخ؅ul /فقلکرaکبi۷۵۰قul۸۰۰کک ٳ۩mش. ک٧رب د /فارسنخ؅ulقlass=iبکٯتفقسیو m؂اmسفارسروکنخ؅ulبiاصز۵تا۱۰ /۩کفرٯتفقسش/.miسفm/ٱ /ul/ف/فارسنخ؅ulسفر/فارسنخ؅ul ٨iفiرiسبگ۩aکٳ/فارسمiسساکفارسروک ٳiصزمiسساکب=iفارس/عوکulسساصز۰قul۵/یکفریوکو.m؅mفارسiسساکوزر فر ر /فارسمiسساکما رaکبi۸۰۰قul۹۰۰کک ٳ۩mش.اکو mقulٯترسزر فر ر ./فارسمiسساکمعقلکرaکبi۹۰۰قul۱۰۰۰کک ٳ۩mشک٧رب د/فارسمiسساکقlass=iبکرلکبرulقرقدک؅aرقکغساکباصٳm/فارسمiسساکقmکسخس٪نس٨شو پ کaنسطحل-ل=iٳm/فارسمiسساکبiاصز۰تا۵/یکفرٯتفق ٴ/miسفm/ٱ /ul/ف/فارسمiسساک یا ٳفر/فارسمiسساک ٨iفiرiسبگ۩aک

ٯقٱسفب ←
 
m؅ون69235دع mز سiوکشقس mمع, 21کر 1398 15:55