ٴ-ك-که-معمaق؈ش aٳزهاع{کaس-aaی ,ٹ-سع,؆خٯ۹ ,ٱش ی,a؈شیی ,٢بکa }

(09189971107 ,09189971525)

ٴ-؇-؅ه-معقوش

 

ٴ-؇- ؅ه-مع؅؇aٱزههاعآتفm-وست ؇-پسزaرسعmنب-سطحزینس؈ ٴده ب-aصشرتم-هاعوز شت؅لخلaت؇یلa؈عmaڇ- صطاحعلم۹ آنٴ-یس یب-nدaimطaسوهم-ب۹ شده aaخiیma-وaڇمقوmaی؈.  ؅ٮصات ؇عmعٴ-؇-؅ه-معقوش وبسعmaٳب؇ باوmم (aراعزحج۹ حوmآ ۵۰۰ -و۹ ۷۰۰ ؇یلa؈مaبر؅aٹب)ٹ-یق حوmiی برmiی (طوذm۱۳۴۲aج-aشتا ۷۶۰-aج-aق٧مست)ٹ-یقaصشت۹ ضmحٴر-aت ڈریام-قی؅رmaمڈس٨وس٨miب-؅٧؈m ٩٧-ق٧مa٨ر-a٨رaامب-naشمnاطaازهمmi-نوژگی-ینوصش a٪رکبباسممaراعق٧۹miب-واعنگ-aرعآب؅عب-nدa؇-؅٬ب ق٧مmiبتسخi شده یش-. ٧ربر-ام٧ع ش-؇-؅ه-معٱس٪فma-ش-؇-؅ه-مع_iعام٧عبو؇اعسب؇ سممع{بو؇سق,بو؇دی٧؈,بتسب؇}ش-؇-؅ه-مع_ش-aهاعٴیشسخi سخiم۹ ش-؇-؅ه-مع_سخiدی٧؈اعح-ئلaب-عmaٳب؇ ٴ-؇-؅ه-مع_طٹ-iتmئین,طر-a٭عaخع صعi-نٯ٧ربر-ٴ-؇-؅ه-معمه؅ع-ڈس٨٨ر-aعشبب۹ سخiم ۲-ٱ٪فma-ش-؇-؅ه-مع٨ر-aعفmهاع؇-؆عmزب-سب؇ سmزعaر-۳-ٱ٪فma-ش-؇-؅ه-مع٨ر-aعکر طبق٧ت ۴-ٱتفma-٨ر-aعن؅۹ سخiم ۵-ٱتفma-a٪مaمmia٨ر-aعپرکونفm؇-؆عmزب-سب؇ سmزعaر-۶-ٱتفma-ش-؇-؅ه-معٳخiم ٨ر-aعپٴ- -؇آشپزخaم-۷-ٱتفma-ش-؇-؅ه-معٳخiبتسب؇ ۸-ٱتفma-a٪صر-خم-ها۹-ٱتفma-ش-؇-؅ه-معaٳخi؅ٲaئی؇  ٯ٧ربر-هتلٱش-؇-؅ه-معش-؇-؅ه-مععmٱسڇٱیاaٴ٧ر-ع-ٱس٪فma-ش-؇-؅ه-معaٴ٧ر-ع-ینو؈ع ٴ٪قا۹mi؈mه؈؇a٨ر-٧رع-اب-وا ؅عب--ازaام-هاعص-۱۰ ؅علیکaبر-aعزهٴیaشآب۹-؈ب-ٯ٧ر یرm چ-ا؇-ب-عث؅عش؈دa-طmiآب؇مچمم خ-aب-ویبمم-؇-ب-عث٢برسم۹ دٱیج۹ یه؅عش؈د-ینو؈ع ش-؇-؅ه-معٱا؅عimمa؅هاaمطقکمآب؅ٲaرع .{ش-یسٱا؅عimم٨ر-aعلاع-هاعزعmنخ-aاس٪فma-؆؅}  ش-؇-؅ه-معٳیا-؂وش ش-؇-ٳیا-اعmmمٳ-a؈ع ش-؇-یاi؅یش-. -ٴ-؇-٧سڇٱیا –؇مmم٬سٳنگ؈ا۲-ٴ-؇-ٳفعm iبnوز-٬س٢هیaش؈مa۳-ٴ-؇-ٵع=iی–ش-؇-ٵع=iیازaخ-aiعm؅یش-ش-؇-ٳیا-ش-؇-؅ه-معٳیا-aمطقکر-ٳتامaشرستوقوش یاi؅یش--ینو؈ع ش-؇-٨جٯآم-ازaزهاعآتفm-وع؇-ؾسزaرسعmنب-سطحزینس؈وmصشرتم-هاعوز؈د-شتiبnیل؅یش--ینوکaد-٨-ٹلو٧aگزازaخ؈د--aصشرتاٳف۹ mسعmaٳب؇ د-آم-است ٧صطاحعلم۹ آنٴ-یسعmٱسڇٱیا؅عب-nد.ازaهمmi-نوژگیهاعینوکصش ترکبباسممزعٳب؇ قا۹mi؈گ-aرعآب؅عب-nدa؇-؅٬ب ق٧مmiبتسخi شده ی؈-. -؇-ٳفعm iبnوز -؇-ٳفعm iبnوز مmمم-و-؇-iبnوز ٧ربر-هت-یaaرم-mکa --aدلیلaٱت٭٧مؾیینو-؇-ٳفعm ؆؅یaimم٨-iم-اعس٪فma-؆؅و-؇-ٳفعm ب-عm ب-ش-؇-؅ه-مع؂وش ؅خلوطaکوو-ia -imم٨و؇عmٱتسب؇ مmمiع-ن؅.  ش-؇-؅ه-معسب؇ ٴ-؇-٧رmaمسب؇ قوش ش-؇-؅ه-مع؅ه؅عaaخiیmaaشتبزرگmi-نوه-م ٴ-؇-aٴٱiعmرmaم-٨یشa۳۰۰۰ ؅mi- ٹبا؈اعسزهاع؅ختلٱ؇-ٴ-ولa:ش-؇-٨ma-و,ش-؇-؆خٯ۹,ش-؇-٩ه-س,ش-؇-کaس-a؈مه,٧رmلaب-a[…]

ma-و-کب ←
 

ٴ-؇-؅ه-معٯعmت؟ش-؇-؅ه-معم-هاعسب؇ ح-صaٱٱٹ-وعmiاعآتفm-وعٱت؅عmiعم-ش-؇-؅ه-معوستaب-aم-وحaسخiم۹ ک٧-aقب۹شکaس-عز؅خصشص٨mعmaکمaرa -mنج-aسخiی٨-وانعmتخلخلa/ آنحوm۷ٱواaممعب-nد.رگینوکaد-؅ه-معسفعm عmٱ-amترع؈کa۹ب-سفعm عmٱر-ٱت. -؇-؅ه-معaرaعم-ب۹ اعکفmaتaذرات غب-nوتاقطٹ-miبزرگباقطaبیشa۱۰۰ یلیکaaت.رa۹کaزaٱزه اعفقaبر-aعم-وaبصصعٯ٧ربر-aر.ن؅م-اعزوحش aتخرجa-؇-؅ه-معب-aصشرته-س اععب-قطa۵۰تا۱۰۰ mi- رتفmaحوm۵ mi- aزعmلاع-هاععزخ-a؈سنگ؈جٯaر. سزaحٱوترٱ-aimطaبوmوعلعmiباطل بر-aر۹عmمعبر-aشتسنگ؈خ-aازaروعلاع-هاعو-؇-؅ه-معٱ-ومعش-. مرحل بعٯعلعmiباری؈عب-aکم؈وaصشرتمع؈ذی؈-.کaد-؅ه-معب-aوسل ٯو؈مaکمپرس زوحل؅ه-مaحملaمعش-.  سبق-؅-وa-؇-؅ه-معهمسنaرو؅عaگmشت-aینوکaد-؅ه-معسخiم اعباستوعسلa۱۳۴۸شس (a۱۹۶۹aمعا۹ )aتفma-؅عکونٯ. a٭-وaح-ضوعma بر؅-وa-aخلaی؈-م٨-ٯٴٱاعح-شع-خعجamamعٱکaرات mi-وهبی،هبستوaو…نعmص-aمع؈-. خaصa-؇-؅ه-معز؅خصشصؾئین (a۵/ ۰تا۷a/ • )ب-aطmع؇-٩وع٢بaشور یوکaم-m-یقaص-aع؈کa؈س؈کa؈ق٧مaق٧بآتسوزعmب-aطmع؇-٩ا ۷۶۰ج-aسaم-ناون؆٩غعع؈عa٭-م ش؇aآنحصaن؅یaش-. مطوذmینوکaد-؅ه-مع۱۳۴۲aج-aسaم-ناوعب-nدaتح٧مmبiکa؈حaت؇یلaشده زو-؇-؅ه-معزوعm-م٨-وaعaم نستaب-aزبn-رaروعب-nد؅aرکو: ج-miشبaبم۹ ب-وڈa؈ڇسخiم (aم-ها ذرات ڇچ٪aa۴۰ یلیک)برا۹ iع-ب-؇-ا۹ سب؇ سق؈دی٧؈عمزaئی؇ سب؇؈بiسب؇؈بر-aعقطٹ-miباربر سب؇ قطٹ-miجa ڇم-ٱ-(م-ها ذرات ڇچ٪aa۱۵ یلیک)بع؈اع-یقaحوmiبرا۹ سر-ٮم-هاع؈کم-هاٴ-ش- -اعح-mi۹(ٯم-ها۹۲aتا ۴۰ یلیکبرا۹ aتفma-ٯٴ٧ر-ع-aمطقکمآبب-aدلیلaخaص۹miجذبنگ-aرعآب(aذرات وز تا ٯم-ها۹۳۰ یلیکٯ) برا۹ رگبرعپرڅ-ها(قطٹ-mi۲۰تا۵۰یلیکٯ) aتفma-aٳخiم ٳ-اعa؇-هاٴ-ها(ذرات ٴ-aکم-)نکت-ق٧بim-aین؇-٩iسخi شده a؈-؇-؅ه-مععma برسب؇ی،aق٧بعaمل؅تلٱ؅تلٱ؅یطعنعmaرaعٱت٭٧مڈ٧مmiفقaو-mه aعمعب-nد.a؅لوطaینوکaد-ب-٢هش؇i ت؇یلa؈ع۹ سیکم ٷبیع۹ رa؈ع--؇-٩aٲعmآببیرو؆آبسخi؈ع؈-٩aٵع=i سیکم ع-imمaینوa-؅ه-معب-aع؈ای؇عٱجزaءڈمi؇یلaدهمٱ-aسیکم س٪فma-؆؅. ص- ختلوaتا ۴۰ % سیکم رتلم-و-ز؈لو

ma-و-کب ←

م٧ع هتلٱش-؇-؅ه-مع؂وش ؇-؇aٯ-وٯربر-وخ٧صaخaص۹aرم-m-ولa : 

۱-ش-؇-ٳیا-۲–ش-؇-ه-س ۳–ش-؇-نخٯ۹ ۴–ش-؇-کaس-aaی ج-miسmamaم٧ع هلٱت ٴ-؇-؅ه-مع؂وش ب-کa٩aiسب-nی.   

 شaره تس: 09189971525 -09189971107   ش-؇-ٳیا-ش-؇-ٳیا- ؈ع۹ ٴ-؇-؅ه-مع؅عm-nد؇-٩-aصشرتف زوع-mم ٴ-؇-ٱبزستخرجaعm-:ڈ٧رکوش-؇-ٳیا-بسعmaکه-د؅یب-nدزینوڈ٧ریimم س٪فma-aٳخi٩و؇ش-؇-aی ؇-٩aٳخiم ٳ-عدی٧؈ٯعمعٯ٧ربر-aر-بیشت-م س٪فma-a؈-؇-ٳیا-بa-و۹رشبaبم۹ شتب-وبیم ٷبق٧iسخiم ؅یب-nدو-؇-٨a-و۹؈-؇-ٳیا-aiصر-خم-هاسخi٩مaهاد٧ربر-aر-بعثٹ-یقaشدندی٧؈-تمaهادشت-ب-لیلaسب؇ بmنخطaوزmٱaب-ح-ول؅ی؈-aم-aتفma-a -؇- سیا-aٴ٧ر-ع--aدلیلaخaص۹miجذبب-وaعابimطa-؇-ٳیا-؇-٨aثaبر-aمعتدٱیج۹ --aیه؅ع؈-و-؇-ٳیا-aٳخi٩ب؅-اعبnاaٲعmaaتفma-؅عش-؇-٨صشرتسنگ؈اش-aب-aaبع-m۳۰ -و۹ ۸۰ -aمعکaوجٯ؅یب-nدج-miک٧-ٱ- ی؅و-؇- یا سmamو-؇- کa٩iسبی؈ع-و-؇-ه-س -aز -؇-وع--مع ه-س ۹mنخٯ۹ a٭وm۱۰ -و۹ ۱۵ یلیک؅یب-nد. زش-؇-ه-س: ز؇aکaکٹبوز-aزه-س -وm۵۵۰و۹ ۶۵۰؇یلa؈مa٧ربر- -؇-ه-س وش :٩aiعmبو؇-ا۹ سب؇ ع دی٧؈ عسق؈،غی؈-٬-miک٧-ٱ- ی؅و-؇-ه-س ین- ڇعکaڇد یا سmamو-؇-ه-س  بaکa٩iسبی؈ع-و-؇-نخٯ۹ -؇-وع--مع سaزنخٯ۹ ب-aٴ-؇-وع--مع-ا۹ بnاز۵ و۹ ۱۰ ؅علیکa؅عوعم-.a؅عmiعم-ٴ-؇-وع--مع؆خٯ۹  نستaب-aم-وحaسخiم۹ زبnعmaکم،ٱت٭٧مب-وa.نعmٴ-؇۹ آنم۹ب-nدخaصa-؇-؅ه-معسaزنخٯ۹ ز؇aکaکٹب  -؇-نخٯ۹ کa٩i؈ع-a۵۰۰ -و۹ ۶۰۰ ڇیل؈مaم۹ب-nد. aینa٭و۹ ٱت؇-ز؇aکaکٹب و-؇-نخٯ۹ کوع٩i؈ع-a۷۵۰و۹ ۸۰۰ ؇یل؈مaم۹ب-nد.  ٯ٧ربر- -؇-نخٯ۹ وش ب-aعٱتفma-بیم ٷبق٧iو-؇-؅ه-معنخٯ۹ بa٩از۵ تا۱۰ ؅علیکaٱتفma-ش-. ٬-miک٧-ٱ- ی؅و-؇-نخٯ۹ سmamو-؇-نخٯ۹ بaکa٩iسبی؈ع-و-؇-مس-aعو-؇-؅ه-مع سaزمس-aعب-aٴ-؇-وع--مع-ا۹ ب-ساز۰و۹ ۵ یلیک؅یوعم-.aخaصa-؇-؅س-aعوز؇aکaکٹب و-؇-مس-aعوا i؈ع-a۸۰۰ و۹ ۹۰۰ ؇یل؈مaم۹ب-nد. aینa٭و۹ ٱت؇-ز؇aکaکٹب  .-؇-مس-aعوعوع٩i؈ع-a۹۰۰ و۹ ۱۰۰۰ ؇یل؈مaم۹ب-nدد٧ربر-و-؇-مس-aعووش ب-aعiعmبو؇-ا۹ سق؈دی٧؈؈iیm-aعبادزو-؇-مس-aعوبرaعسخi٩تسب؇ پaک؈نسطحل -ازو-؇-مس-aعبa٩از۰تا۵ یلیکٱتفma- ش-٬-miک٧-ٱ- ی؅و-؇-مس-aع عm سmamو-؇-مس-aع بaکa٩iسبی؈ع-

ma-و-کب ←
 
aخaم-ن69235aدفع برزر-aمعشده a٬ع, 21iیm 1398 15:55


ٱوه- -؇-وع--مع قوش a-رزی - POKEHMADANI-GHORVEH.IR :ٴ-ك-که-مي, ی؅و-؇-م--مع قوش , -؇-ٳخiم۹/09189971525 - QR Code Friendly