4و .4وڂ.شک؄_ٲ_گدازه.ا_آتف-/ا۳-وپساز_ر-ی،نبطح_ز/ینسر- ۴،٧.mبص.رت،اڪ.ا_رl>زوm،رشت.خلخل_،شکل_ڌر-ی،٧ک. دصطلاحعemۢن4مmس مmباش4وmتو-طیسیڌدیاڪۨن،em۴،٧.m،رۧخ؂ار /فک.-ڌا.ار گ،._ .ۮصاتک؄ی،.4و.4وڂ.اررب-یار سۨوmب-،و- (،ۧ34_mزنحجمemۭ،و-آ ۵۰۰_/لem۷۰۰_کل.mڌر/٨-3.ر ڶ-4)_ٹ/ق حار؂ .mب-و-؂ (.طرذو-۱۳۴۲_،رج_.mیا۷۶۰-_،رج_./قاوما۳-)_ٹ/قص.تem۶-_ح۴-اتوm/وریاڪ.em/ارٲدن_m/ندۨنۨ-ب.٧،_/ۧ_./قاوم،رۨ-اۨ-اڪباض_.mۧب-اطۧز/./-/ۈنmژگی_/ننص.ل_،ر۪رکحبب-سem/،ۧ34_قال-_ب/لا_ڌ،ۧ3_آب _ب/ش4و.٬ب قاومرب-ن_-خت۴،٧./یش،._ک٧رب-دۧڪ٧ع .4و.4وڂد۪فا،٧.4و.4وڂ_یلۧڪ٧عبلوا_-سem/ڂ_{بلو۳قۈ,بلوۯ٧ۈ,ب-ن_-}.4و.4وڂ_.4؄_ه/_پیش_-خت-ختاem.4و.4وڂ_-خرۯ٧تا_ح/ۦل_ب/یار سۨو4و.4وڂ_طٹ/ر۪ٲئنۈ,ط-اۭ_،ۧخل دصل/ۈک٧رب-د4و.4وڂ.4_۱-/ندۨۨ-ا۴حب_بن،em-ختا ۲-د۪فا،٧.4و.4وڂۨ-افضاا_ڶ؆یازب-ساز_،ۧرد۳-د۪فا،٧.4و.4وڂۨ-اکطبقات ۴-د۪فا،٧ۨ-ان.em-ختا ۵-د۪فا،٧یر۪ون_ومرۨ-اپرک،نفضا_ڶ؆یازب-ساز_،ۧرد۶-د۪فا،٧.4و.4وڂ-ختا ۨ-اپٴ/نل4و_آشپزخڪ۷-د۪فا،٧.4و.4وڂ-خرب-ن_-۸-د۪فا،٧،ر۪صۈ٧خنه/_۹-د۪فا،٧.4و.4وڂیردخر.ٲدئۈ ک٧رب-د/تل 4و.4وڂ4و.4وڂیادڶ۱یایرکٴاورزem-د۪فا،٧.4و.4وڂیرکٴاورزem_/نن۹کٴتقال-_و-ه/3ب-د٧رem_/-ب/لا _ب/دۧز_،انه/۵-۱۰ ل/رب-ا۲هکٴی_.mۢبیارem_/ک٧ر -و- چرا_ڶب/عث__ش،رطو-رآب /چا یرخاڶب/قe/ا/_ڶب/عث_ۢبرساemٱد۱یجemگیا__ش،/نن۹.4و.4وڂ۱ا__تو-یرچ.؇ا_ومندطق_ڶآب ٲدر۹.{.4مmس۱ا__تو-ۨ-الا۪ه/ز-ۈخاڶد۪فا،٧..و،}_ .4و.4وڂ۳یا.ار_.4و۳یایرا--۳ن۹.4ویار.یش،._۱-4وۯڶ۱یا – /-۬۳گ_۲-.4و۳ف- ب-l>ز-۬ۢهکی_.mر/۳-.4و۵؆عe– 4و۵؆عeۧز_خاڶ،ل-_.یش،_.4و۳یا.4و.4وڂ۳یایرمندطق_ڶ-دٳیایرشرستد؂اریار.یش،_/نن۹.4وۨجو،آم،٧ۧز_گدازه/آتف-/ڂو.ساز_ر-ی،نبطح_ز/ینسر-و-ٵ.رت،اڪ.ا_رl>ز،/شتب-ل.یش،_/نن/ی٧ۨ٧۹تٱنتۧگازۧز_خ،/ص.رتا۳فنجemو-ٳیار سۨ،/آم،٧ۧس-٧صطلاحعemۢن4مmسیادڶ۱یا__ب/ش4.ۧز_/./-/ۈنmژگی_.ا_دنن/ص.ل_ترکحبب-سem/mزن۳ۨوmقال-_ڌ،ۧ3_آب_ب/ش4و.٬ب قاومرب-ن_-خت۴،٧./یڌر-،._4و۳ف- ب-l>ز_4و۳ف- ب-l>ز_ه/-ڈ/_4وب-l>ز_ک٧رب-د/ت/کی_،ۧ3/_- /دلۈل_ٳتک٧.دنن4و۳ف- ..ی_تو-ۨ؈ڪا_د۪فا،٧..و،ن4و۳ف- ب/- ب/.4و.4وڂ.ار_.خلوطکٱ-٧ا /تو-ۨویاب-ن_-وم٭کت۪ن.و،._ .4و.4وڂ-4وۯرٲدن_m-قار_.4و.4وڂ.4_یراخ؂ار ،ۧش-ن_بزرڌ-/ۈن4و4ویرکٴ۱_m،ل-_رو-دنۨیشٲ۳۰۰۰ -/ ڶ-4یراۧعد>زها_.ختل ۴//ل_:.4وۨا،//ۈ,.4و.خٯem,.4وٱ4سem,.4و./۳نر/ه,ۯرٳا_ب[…]

ا،//./لب ←
 

4و.4وڂڂ-ت؟.4و.4وڂ،اڪ.ا_سۨح/۵؄_ٲ_٩ٹ/ل-؆ا_آتف-/ڂٳت.-ع،٧.4و.4وڂنب-_بم/لحدختاem./ۧ_ٲقبem_ن.m/۳_وزن.خص.صۨسیار ،ۧ3 /و،ن،رج_سخ؂ب/لا.mڂ-یخلخل_/ۢنۭ،و-۷_٩3اودن__ب/ش4._رنگ_ۯنن/ی٧.4وڂسف- یاخاڶ-ت3_/em_ف- یاز-دٳت._4و.4وڂ،ۧ3،اڪبن،emنا_/فاوتٲذر٪_غبار_تا_قٹ/-بزرڌ_ب/_قٱ بیشٲ۱۰۰_/یل/رٳت.رemکاز_ت-ازهنا_فوقب-ام/رفب-ص.صک٧رب-دیۧ3-.ن.وڪا_دزنحر_ٳتخر٬_4و.4وڂبص.رت4سemنا_ب/_قٱ ۵۰_تا_۱۰۰_/-/ mۧرتفاعۭ،و-۵_/-/ یرز-لا۪ه/ۂ_دزخاڶنm۳گ_جو،،ۧ3._ساز_ح٩3_ترتشتو-طۨ،و-3_ع/لیاباطلب3ۧ3یعڂب3ۧش-ن_سگ_خاڶدز_رلا۪ه/4و.4وڂتج//__ش،._یر.حلبع،ع/لیابارگ؂بوڶنو،رص.رتو_ذ،./ی٧.4وڂبوسemکٯ/ۈووپرسemدزنحل.4و_ح/ل_م_ش،._ دبق٧./ف4و.4وڂ/.ن-سem_ر_یرڌ-ش-_ٲۯنن/ی٧.4وڂسدختا ا_باستدڂسدل_۱۳۴۸_شسem(_۱۹۶۹_ملا،em)_ٳتفا،٧._ک،ن،._یرۭ/ل ح/۶3_علاوب3./فٱۧخل_اۨکٴ۱ا_ح/۴۪خل٬_فارٳت/۱٪_/-/،ه4بی،4بستدو…ڂ-۵/،رم_ڌر-،._خ٧۵4و.4وڂوزن.خص.ص.دئن(_۵/ ۰_تا_۷_/•)_بطو-؂وٱۢب_ناور_/ین//_-/قصۧ_ڌر/نm۳ر/ن/قاوم،رن/قاۨ_آت_سز-_بطو-؂وٱا۷۶۰،رج_سا/یڌرا،نیچٱغۂ؂،رۭ/وmشک؄_آنۭد۵؄_ن.ی_ش،._نطرذو-ۯنن/ی٧.4وڂ۱۳۴۲_،رج_سا/یڌرا،ن_ب/ش4_ٳتحک٧-_ب،ن.m/نحٌشکل_۴،٧دزن4و.4وڂدزن-اۨ/ل،٧وب-_بوزنب-خور،ۧ3ن_ب/ش4_.وا3/ف: ٬-شحب_ب،emۨ/ما.mڶ_سدختا (،ۧڪ.اوmذر٪_ڶچکتدز۴۰_/یل/ر)_برemت۪ۨ4وem-سقۈmد٧ۈ_مmزدئۈ-؈ب،ن-؈براقٹ/-بارب--.mقٹ/-ج،ۧ_ڶڈ/(،اڪ.اوmذر٪_ڶچکتدز۱۵_/یل/ر)_بعۧن۹/قحار_برem۳ر-خاڪ.ا_ڌر/نه/_.m4ش/نل4ا_ح/ار(ٯنه/۲_،ا۴۰_/یل/ر_برemٳتفا،٧کٴاورزem_/رن/ندطق_ڶآب بدلۈل_خ۵-جذب_.mڌ،ۧ3_آب(ٲذر٪_رl>ز_،اٯنه/۳۰_/یل/رۈ)برem۱نگبرپدرچه/_(قٹ/-۲۰_تا_۵۰_/یل/رۈ)ٳتفا،٧،ر-ختا ۳،٧ا_ٳک؄ه/_.m4ه/_(ذر٪_4،رن/ن/)ک-_قاۨ_تو-_دنٱ،ن-خت۴،٧ٲن4و.4وڂعلاوب3-ی،،رن/قاۨ_ع٧ل.تل ؅تل ؅یطڂ-یۧ3ٳتک٧.m/قاومرفوقدل/-٧؂م_ب/ش4..لوطۯنن/ی٧ب/ۢهکشک؁تیشکل_۹em۳/ ۷بیعem۱ن/em_/،وٱر۲-آب mبیرآب سخن/em_ڌر-،ٱر۵؆ع۳/ /em_/و-ٲۯنن/ٌ٧.4وڂبعۧنۈٲۯجزدء/هشکل_ۯ.ن-س/ ۯ۪فا،٧..و،._یرص ۯختلدل_،ا۴۰_%۳/ رتل/_4زلدن

ا،//./لب ←

ن٧ع./تل 4و.4وڂ؂ارو.رکٌ//کٯرب-د؈خ٧ص_خ۵یۧ3/_-//ل_ : 

۱- 4و۳یا۲– 4و4سem۳– 4ونخٯem۴– 4و/۳ۧ ٬-سفارٴن٧ع./ل٪_4و.4وڂ؂ارب//ٱرتاسب/شی،._  

 شا3یاس: 09189971525 -09189971107    4و۳یا4و۳یا ۹em4و.4وڂ؅-/ش4وٱص.رتفلۧزنع/-4و۱mبۧزاستخر٬_م-،:/٧3/ف4و۳یاب۳یار /4،_.یب/ش4ۧزانن/٧3/یتو- ۯ۪فا،٧،ر-خٱلو4وۧ ٱر-ختا ۳ازeنmد٧ڂۈڂک٧رب-دیۧ3دۨیشت/ۈ ۯ۪فا،٧ٲن4و۳یابۧ،//ی۱شحب_ب،emنشتب//نmبی ۷بقاس-ختا .یب/ش4ن4وۨۧ،//ن4و۳یا،رصۈ٧خنه/_m-خٱون_ه/_ک٧رب-دیۧ3دنmبۧعث_۹/قش،ند٧٧تون_ه/_گش-_mب،لۈل_-بو،نخٱ رl>زٴربح،/قل.سا/_ٳتفا،٧ٲ 4و یا،رکٴاورزem_/دلۈل_خ۵-جذب_ب/لاب_تو-طن4و۳یاوۨۧعث_ب-ساڂتد۱یجem/گیا_ڌر-،ن4و۳یا،ر-خٱۨ.4ا_ب-ار۲-ٳتفا،٧.ش،_ۨ۵.رتسگ_اشبب-/-۳۰_/لem۸۰_/اڂ/رن/وجو،.یب/ش4۬-/ۧ، em/ن4و یا فارٴن4و /ٱتاسبگ؂،ن4و4سem/اl>ز 4ونع/وڂ 4سemیانخٯem،رۭ،و-۱۰ /لem ۱۵_/یل/ر.یب/ش4._وزن.4و4سem:_وزن.ر /ر /ڶ-4وزن/اl>ز4سem/،و-۵۵۰_دلem۶۵۰_کل.mڌر/ک٧رب-د 4و4سem ار:ٱرتل-_بلواem- ٯ٧ۈسقۈ،mغت۬-/ۧ، em/ن4و4سem انج/ کلemککن- یا فارٴن4و4سem  ٨/ٱتاسبگ؂،ن4ونخٯemن4ونع/وڂ ٳاl>زنخٯemب4ونع/وڂ۱اemۨ-اl>ز۵_دلem۱۰ ل/رنڌۈ/..-ع،٧4ونع/وڂ۱؆خٯem وب-_بم/لحدختاem.زنب-یار ڶ۱ٳتک٧ب/ل_m.ڂ-4وemۢن/ۨ/ش4ۮ٧۵4و.4وڂٳاl>زنخٯemوزن.ر /ر /ڶ-4  4ونخٯem /ٱت؂ب۵۰۰_/لem۶۰۰ کل.mڌر//ۨ/ش4._اۈ،رۭدلemٳتو.زن.ر /ر /ڶ-4 ن4ونخٯem //ولٱت؂ب۷۵۰_دلem۸۰۰_کل.mڌر//ۨ/ش4._ ک٧رب-د 4ونخٯemقارب/3ٳتفا،٧بی ۷بقا4و.4وڂنخٯemبٱاl>ز۵_تا_۱۰ ل/رٳتفا،٧ش،._۬-/ۧ، em/ن4ونخٯemفارٴن4ونخٯem ٨/ٱتاسبگ؂،ن4وماس٧ا4و.4وڂ ٳاl>زماس٧اب4ونع/وڂ۱اemۨ٧ساl>ز۰_دلem۵_/یل/ر.یڌۈ/.ۮ٧۵4و.س٧اوزن.ر /ر /ڶ-4 ن4ومس٧اما ت؂ب۸۰۰_دلem۹۰۰_کل.mڌر//ۨ/ش4._اۈ،رۭدلemٳتو.زن.ر /ر /ڶ-4_ .4ومس٧امع/ولٱت؂ب۹۰۰_دلem۱۰۰۰_کل.mڌر//ۨ/ش4_ک٧رب-دن4ومس٧اقارب/3تل-_بلواemقۈmد٧ۈm؂غ٧اباl>،ۧزن4ومس٧اmب3-خٱ-ن_-و پرک،نسطح_للاۧزن4ومس٧ابٱاl>ز۰_تا_۵_/یل/رٳتفا،٧ ٴ،_۬-/ۧ، em/ن4ومس٧ا یا ٳفارٴن4ومس٧ا ٨/ٱتاسبگ؂،

ا،//./لب ←
 
ۮ٧/ن69235دفعه ب3.زرساڂش،٧ٌر۬معه, 21؂ر 1398 15:55