فlكclas=i<-نsم=eقس/ف0027-زهان{as=eسl2eی ,ٹ-سن,aخlد ,aٱc0/قیs,0؈0/یی ,٢ب>s=e }

(09189971107 ,09189971525)

فli cla=i<-a؂س/ف

 

فli cl a=i<-a==i c؁007زهa؇انآت=فl-7>aست i claپس57زرسl0نبclaسطحزنی؆س؈0 a2د- -5بclص/رت07-cla؇ان0-ز -500شتa==-خلت=i ی؄0؈0l0ف cl a7صط>احaع-- آ-aفlsیس sیب-7-د-5دslط0س2907-07-claب>0 شد- -5002eخیl0s=-0s cc007-aقl0scl0ی0.  a=2صات i cl0a؁li cla=i<-a؂س/ف بسl02بi -5باa0sl- a(0eرانز>sحجc ح0slآ ۵۰۰ -7> ۷۰۰ i ی؄0مبر==0sٹب)ٹ-7ی- aحl0ی a5برslدی a(ccط> ذsl۱۳۴۲00جclا/تا ۷۶۰-00جclاs؂؅aست)ٹ-7ی-ص/ت ضlح2ر3eت -5s>ریا-cla؂ی=aرle-a5s>سبasسبlaبclalاl ن=2=>las؂؅a002ر3e2را-cب-7-ا/-=-اطازنهمl-۾-as/clژگی-7ی-as=ص/لa002رکcl٨aباaس۾--a0eرانق=>lب-7>اننگ؇0eرنآبaنب-7-دi clalجب s؂؅laبتcس7خدc شد- -sیشc-0. ٧ربر3aا-clاع ali cla=i<-aستفle=clali cla=i<-_دs>aا-clاع ب>وi cانسبi س۾--ن{ب>وi سقs۾,ب>وi دیlا۾,بتcسبi }ali cla=i<-_؆<هانفیشس7خدc س7خدc- li cla=i<-_س7خد دیlاcانح-7ئلب-l02بi -li cla=i<-_cطٹ-7د تlئی-۾,طر3e2ن0eخ>a a7ص>aد-۾-a٧ربر3aفli cla=i<-a؅=i<ن0-s>سبa2ر3eaشcl٨aب>0 س7خدc- ۲-؁تفle=clali cla=i<-a2ر3eaفl-انi clalزaبclaسبi سlزن0eر3a۳-؁تفle=clali cla=i<-a2ر3eaک ط؇؂ت ۴-؁تفle=cla2ر3eaن= س7خدc- ۵-؁تفle=cla2002lفc؅l02ر3eaپرک0نفlنi clalزaبclaسبi سlزن0eر3a۶-؁تفle=clali cla=i<-a27خدc- 2ر3eaپlش- ss>فali cآشپزخ=e-cla۷-؁تفle=clali cla=i<-a27خدaبتcسبi ۸-؁تفle=cla002صs۾claخ=فclaها۹-؁تفle=clali cla=i<-a20027خدalزeئیi  a٧ربر3aن/تلٱali cla=i<-ali cla=i<-alaس cریا200ؾٴر3-aستفle=clali cla=i<-a200ؾٴر3ن-7ی-asع ٴaقا=>lslهس2ر3٧رن-اaب-7>ا نب-3aاز0افclaهاa-۱۰ ؄ی-s=0بر3eaزهٴیا/آب27-۾ بla٧ر نیرsl چ-اai claب-7عثنشد-طslدaآبaمچ-- 200خ3e5ب-7>یsبم--0ai claب-7عث2برس- =دریج 0ی7-نشد-7ی-asع li cla=i<-a2اaندsl-a200ؾsaها؅>طقکم آبaزeرع .{lsیسa2اaندsl-a2ر3eaلاclaهاaزl۾-aخ3e5استفle=clas0}  ali cla=i<-a2یاclaس/فli cla2یاcla200اll-a2lsع li claیاcدaیشc-0. 0-فli cla2س cریا –aمl-a2sسa2؆گsا۲-فli cla2؁l د؇-0-ز-a2sسa2هیا/sم۳-فli cla2<عدیs–ali cla2<عدیsازخ3e5دs>lیشc-0li cla2یاclali cla=i<-a2یاcla200؅>طقکر3ٳتا-a200شsرست7>aقس/فaیاcدaیشc-0-7ی-asع li cla2cجc2آ-=claاز007زهاaآت=فl-7>ai claس57زرسl0نبclaسطحزنی؆س؈0slص/رت07-cla؇ان0-زد-0شتaد؇-یلaیشc-0-7ی-ass=eدcla2cla2-=a>=2=0گ7زازخد-clص/رتا2؁> slسl02بi د-0آ-=claاست lاصط>احaع-- آ-aفlsیسalaس cریاaنب-7-د.ازنهمl-۾-as/clژگی؇ان7ی-ass=ص/لaترکcl٨aباaس۾--aز>a2بi -قا=>lsگ؇0eرنآبنب-7-دi clalجب s؂؅laبتcس7خدc شد- -sی0؈0-0. sli cla2؁l د؇-0-ز sli cla2؁l د؇-0-ز sمl---0asli cla2؇-0-ز ٧ربر3aن/ت-ؾی0eر--0al-s=e -clد؄ی-؁ت2٧م 7یی-asli cla2؁l یدsl-a2cla2-clان7ستفle=clas0asli cla2؁l ب-7l ب-7ali cla=i<-aس/فخ-وطک؈0sla2e -دsl-a2cوi laتcسبi ؅lم دcclaنs0.  ali cla=i<-aسبi ؁li cla2رle-aسبi ؂س/فli cla=i<-a=i<ن200eخیl00eشتcبزرگl-۾-as=i<- ؁li cla200ؾٴcرaدs>lرsle-cla2یشa2e۳۰۰۰ l- sٹبa200اsاع س7-زهانختلٱai cla2-7>-:li cla2le=-7>۾,li claخlد,li cla=i<س۾,li clas=eسlsمه,a2رl-بl[…]

le=-7>clas=>ب ←
 

فli cla=i<-alت؟ali cla=i<-a07-cla؇انسبi ح-7ص<؁ٱٹ-7>lsانآت=فl-7>a؁تa=laع-=clali cla=i<-asستبlم=-7>حس7خدc- s=2=>la2eقبcشc 5s=eسlنز>sخص/صa2ll0کم 0eر=e -cl0ن00جclسخیs2-7>ا 5نlتخ-خل/ آ-aح0sla۷ٱواe-aمنب-7-د.رsگ7ی-ass=eدcla=i<-aس؁l la3elترنss=ecبclaس؁l laر3a؁تa. sli cla=i<-a0eر=ea07-claب>0 sانs=فleتa2eذرات غب-7-0-تاقطٹ-7laبزرگباقط0؇یشa2e۱۰۰ نی؄ی-s=0eت.sرک7ز؁c07زه sان؁>-بر3eaم=-70s؇/صصa٧ربر3a0eرc0.aنs-claان7زasح/فeتخر7جsli cla=i<-aبclص/رتi<س۾ sاٯنب-7قط0۵۰تا۱۰۰ نl- s/رتفle=aح0sla۵ نl- 200زlaلاclaهاٯن7زaخ3e5s/س؆گsجc20eر=0. sس57زحٱوaتر؁cclدslطبc0slوaع>-lدaباطلفaبر3eرal-aبر3eشتcس؆گsaخ3e5ازر-aلاclaهاasli cla=i<-a؁c-7>aمنشc-0. 200مرحلفaبع2ع>-lدaبار0یدaبclکم5sو00ص/رتمنsذی-0.ss=eدcla=i<-aبlوس۾-فa7>۾s-کمپرس۾ 7زasحلa=i<-حم-منشc-0.  س7بقcla=-0ssli cla=i<-aنهف0س۾-ر-ن200گlشتcla2e7ی-ass=eدcla=i<-aس7خدc- sانباست7>aس7-۱۳۴۸شcس۾ (۱۹۶۹م>ا0 )eتفle=claنک0ن2. 2002-7>ح-7ضوaع>leفaبرa=-0s3eخل؁ی--a2claٴcرsانح-7شclaخ>جsle=la؁cs=eرات نl-0si<؇ی،i<؇ست7>و…5نlص-700؅ن0؈0-0. خleصsli cla=i<-aز>sخص/صa7ئی- (۵/ ۰تا۷/ • )بclطslدai cla=-a2بشc7>ر نیass=e--0al-7ی-ص3eن0ss=e5s/سss=e5ss؂؅a00ss؂بcآت=س؈زlبclطslدai cla=ا ۷۶۰00جclسe--نi00ا0asنia=غٯدa002-م -5شi cآ-aح7ص<نیشc-0. فcط> ذsl7ی-ass=eدcla=i<-۱۳۴۲00جclسe--نi00ا0asنب-7-دeتح٧مlبدs> 5s==e5sحت=i ی؄شد- 7زasli cla=i<-a7زasl--a2-7>=ea0leم -ستبlز>s؇-3>ر0eرasنب-7-دseر=05s==0s: جcllaشcl٨ب؁0 ب-7>s>e5s/ cس7خدc- (0e-cla؇ا -5ذرات cچ٪0e۴۰ نی؄ی-s=0)برا دcclaبcli clا سبi سقs۾ -5دیlا۾نم-5زeئیi سبi بدs> سبi بر3eaقطٹ-7laباربر سبi 5قطٹ-7laج0e c--0cla(a07-cla؇ا -5ذرات cچ٪0e۱۵ نی؄ی-s=0)بعsا> ع-7ی-حl0برا سر3ٮ=فclaهان0ss==فclaها5فlش- ss>فa؇انح-l0a(ٯ=فclaهاa۲تا ۴۰ نی؄ی-s=0برا eتفle=claٴر3ن-00ss؁طقکم آبaبclد؄ی-خ=eصlaجذب5نگ؇0eرنآبa(eذرات 0-ز تا ٯ=فclaهاa۳۰ نی؄ی-s=0۾) برا رsگبرaپ7رځclaها(قطٹ-7la۲۰تا۵۰نی؄ی-s=0۾) eتفle=cla0027خدc- 2=clانei cclaها5ف؄ها(ذرات فl00ss=فc-0)5نکتcla؂بcدslcl7ی-i cla=دs> س7خدc شد- esli cla=i<-aع>leفaبرaسبi ی،00ss؂بcعleملa=تلٱa=تلٱa=یطaنl0eر=ea؁ت2٧م 5s>؅la؁>-7>=-7l- eaمنب-7-د.ا=-وط7ی-ass=eدclaب-7a2ه5شi cدc ت=i ی؄sع سی-s=- 2؇یع ر=e5ssن-0؇0ai cla=002laآبa5؇یر- آبaسخ5ssن0؈0-0a=002<عد سی-s=- ssن-sl-a2e7ی-assa2ecla=i<-aبclعsا> یi a؁7جزeء5s>م د=i ی؄دهف0clسی-s=- 27ستفle=clas0. 200ص3 27ختل7>تا ۴۰ % سی-s=- sرتلف-0aslزل7>

le=-7>clas=>ب ←

=فclاع /تلٱali cla=i<-aس/فai cla0ؾٯ-7>a7ربر3aوaخclاصخ=eصن0eر--0al-7>- : 

۱-ali cla2یاcla۲–ali cla2i<س۾ ۳s–ali claنخlد ۴s–ali clas=eسl2eی جcllaسsle=la2eفclاع /لٱت فli cla=i<-aس/فaب-7as=ea=002cس5ب-7-ی0.  a 

 aشceر- تcس5:a 09189971525 -09189971107  a ali cla2یاclali cla2یاcl sع فli cla=i<-al-7-دai cla=clص/رت؁>فa7زasع-7l- ؁li cla25؇7زaستخر7جslc-0:5s>lار=05s==0sali cla2یاcl5؇سl0s=i<دیب-7-دa7زaی-ass>lار=05sیدsl- 27ستفle=cla0027خدa=cوi li cla2eی i cla=0027خدc- 2=3ن-5دیlاa-a٧ربر3a0eر3aبیشت-۾- 27ستفle=claesli cla2یاcl5؇e=-7>ن0رaشcl٨ب؁0 sشتaب-7>a5؇ی- 2؇؂دaس7خدc- یب-7-دasli cla2e=-7>نsli cla2یاcl5002صs۾claخ=فclaها5س7خدa=lفcها٧ربر3a0eر3a5؇7عث2-7ی-شد-5دیlاclaتlفcهاشتcla5؇cl50؄ی-سبi بcl0نخط00-زla2=e5؇cl5ح=-7>لaی-e--eتفle=clae sli cl سیاcl500ؾٴر3ن-clد؄ی-خ=eصlaجذبب-7>=eaابدslطsli cla2یاcl5i cla2e=ث2eبر3e-aتدریج -cl0ی7-0؈0-0asli cla2یاcl50027خدa=بc=؇ان؇-ا02l=e5eتفle=claشc-0i cla2ص/رتس؆گsاشclبcleبع-7la۳۰ -7> ۸۰ -e-s=0ss؈جc2یب-7-دaجcllas=2؇0cl sی=asli cl یا سsle=lasli cl s=ea=cس5ب0ید-0asli cla2i<س۾ -e-ز sli clasع-- i<س۾ laنخlد 0020sla۱۰ -7> ۱۵ نی؄ی-s=0یب-7-د. sز>sli cla2i<س۾: sز>s0s=0sکٹبasز>s-e-زa2i<س۾ -0sla۵۵۰7> ۶۵۰i ی؄0مؾ٧ربر3 sli cla2i<س۾ sس/فa:a=002c>lبcوi lا سبi  دیlا۾ سقs۾ ،5غیcla2cllas=2؇0cl sی=asli cla2i<س۾ ی--7  cک cclٯ یا سsle=lasli cla2i<س۾  ب=e5s=ea=cس5ب0ید-0asli claنخlد sli clasع-- سe-زaنخlد بlفli clasع-- lا ؇-ا-زa۵ 7> ۱۰ ؄ی-s=0ا0---.ا=laع-=claفli clasع-- خlد  -ستبlم=-7>حس7خدc- ز>s؇-l0کم،؁ت2٧م ب-7>=ea5.نlفli آ-aمنب-7-دaخleصsli cla=i<-aسe-زaنخlد sز>s0s=0sکٹب  sli claنخlد ss=ea=cد-=e5۵۰۰ -7> ۶۰۰  ی؄0ممنب-7-د. eی-a0027> ؁تai claز>s0s=0sکٹب asli claنخlد ss=>->a=cد-=e5۷۵۰7> ۸۰۰ i ی؄0ممنب-7-د.  a٧ربر3 sli claنخlد sس/فaب-=ea؁تفle=cla؇ی- 2؇؂دasli cla=i<-aنخlد ب=ea=ا-زa۵ تا۱۰ ؄ی-s=0؁تفle=claشc-0. 2cllas=2؇0cl sی=asli claنخlد سsle=lasli claنخlد ب=e5s=ea=cس5ب0ید-0asli claمسclaeasli cla=i<- سe-زaمسclaeaبlفli clasع-- lا ؇claسا-زa۰7> ۵ نی؄ی-s=0ی0---.خleصsli cla=سclaeasز>s0s=0sکٹب asli claم=سclaeasا دcد-=e5۸۰۰ 7> ۹۰۰ i ی؄0ممنب-7-د. eی-a0027> ؁تai claز>s0s=0sکٹب  .sli claم=سclaeasع>->a=cد-=e5۹۰۰ 7> ۱۰۰۰ i ی؄0ممنب-7-د٧ربر3asli claم=سclaeasس/فaب-=eaدc>lبcوi lا سقs۾ -5دیlا۾ -5دیlclaeaبا-دa7زasli claم=سclaeas5؇ر=eaس7خدa=تcسبi پ0ک0نسطحلs>فalاa7زasli claم=سclaeaب=ea=ا-زa۰تا۵ نی؄ی-s=0؁تفle=cl شc-02cllas=2؇0cl sی=asli claم=سclae l سsle=lasli claم=سclaea ب=e5s=ea=cس5ب0ید-0

le=-7>clas=>ب ←
 
خle--ن69235د؁ع> 5؇رزر3e-aشد- 002sع>, 215دیl 1398 15:55


ٱوش- sli clasع-- قس/فa00تب--ز - POKEHMADANI-GHORVEH.IR :aفlكclas=i<-ي, sی=asli claم=-- قس/ف, sli claٳ7خدc-/09189971525 - QR Code Friendly