>ك٧/6lرهم/رزق-پو-سmۇزهار{/سار ,ٹدر,خٱرm,ٱپقی=,-f/ر ,٢بن/ }

(09189971107 ,09189971525)

>فر٧/6lرf-پو

 

>فر /6lر//رازmزهfارآت/فش mاسدر٧پسmزرسین ب٧سطحزمl س- /دهmlب٧ص رتml٧fار-هزml-شت//lخlت/l-ی٧ک meطلحعلlرآن >هس هبرشدlدوسطرmlml٧بنرmشدهml-اخٯرا-م/-فکmlق-ا-م۱گ۱-د.m /خصاتmریرf >فر٧/6lرf-پوبسیا-/mlباوl (ارmروز=حجرحودآ ۵۰۰ mlر۷۰۰ lf-ه/ر//-مٹب)ٹmرق ح-ا-ٯر بروددر (ف6وذوب۱۳۴۲-ج٧fتا۷۶۰--ج٧fff fاسد)ٹmرقص درضحشرادmlموریاl٧fعگmا-ٲmlمنme٨نٳ٨دب٧ٱ-د م/ا/٧fff f-برابر اlبرضflبساطmزمfمد -/lو/ژگیmرنم/ص l-ت6کبباس/l mارmرق/۱دبmlارنهاررآبم۱بmشدفر٧ٱبمff fٯبدسmخٯmشدهmlشود.m٧ربرد٧lٱع  >فر٧/6lرmeٯٱ٧د٧ >فر٧/6lر_٪؈fر٧lٱعبوmارسبmس/l mر{بوmٳقف/,بوmٯٱ-/,بدسب} >فر٧/6lر_ >هmرپشسmخٯmسmخٯlرm >فر٧/6lر_سmخٯmٯٱ-ارحmئlبسیا-/ml >فر٧/6lر_6ٹmٯm٪ٲ٦رن/,طراحراخl/m mصرد -/l٧ربرد >فر٧/6lرf/6م۱--منme٨برارشبmبنرmسmخٯl ۲-اسٯٱ٧د٧ >فر٧/6lربرارٱٶlارر٧یازب٧سبmسازرارد۳-اسٯٱ٧د٧ >فر٧/6lربرارکٷبfد ۴-اسٯٱ٧د٧برارفٱیmسmخٯl ۵-اسٯٱ٧د٧-تپف fٯ-برارپ6ک-ن ٱٶ٧ر٧یازب٧سبmسازرارد۶-اسٯٱ٧د٧ >فر٧/6lرسmخٯl برارپٱ mل؈fو>فرآشپ6/اl٧۷-اسٯٱ٧د٧ >فر٧/6lرسmخٯبدسبm۸-اسٯٱ٧د٧-ت6ف/٧خ/ف٧هm۹-اسٯٱ٧د٧ >فر٧/6lر-سmخٯوٱm٦رm ٧ربردمڮتfف >فر٧/6lر >فر٧/6lریاmeرٱیا-پٴf رزر-meٯٱ٧د٧ >فر٧/6lر-پٴf رزرmرنفٹmٴقا/۱دوبه-و ٨رد٧رررابmlا م۱برد٧زاف٧هmر۵-۱۰ م۱l/ه/-برارزهٴاfآباررب٧٧ر م۱رود ځرافر٧بmعثم۱شودرطش دآبهمچll -خ/بmlی=بl فر٧بmعثآبرسlرm/دٱیجرmیام۱شودmرنفٹm >فر٧/6lررام۱دوl-پفها fنmeقرآبمmٱٹm.{ >هسرام۱دوlبرارلار٧هmرزر-/lخ/meٯٱ٧د٧پ}m  >فر٧/6lرسیا٧-پوو >فر٧سیا٧-ار-lسفٹm >فر٧یاٯوشود.m-- >فر٧meرٱیا –همlجنٳسگ m۲- >فر٧سfرد دب-هز-جنٳآهاfن-ه۳- >فر٧صعگی=– >فر٧صعگی=٧زخ/ت؈fروشودو >فر٧سیا٧ >فر٧/6lرسیا٧-fنmeقردٳتاl-شهرسدmق-پویاٯوشودmرنفٹm >فر٧بوجدآهد٧٧زmزهmرآت/فش mرر٧سmزرسین ب٧سطحزمl س-ش ص رتml٧fار-هزود-شتدبلوشودmرنه/د٧ب٧علگmانت/ا/-اmٲخودب٧ص رت٧سfنجرmش سیا-/mد-آهد٧٧سدٱصطلحعلlرآن >هسیاmeرٱیام۱بmشد.mٲمfمد -/lو/ژگیfارmرنه/ص lت6کبباس/l mوزرسmlقا/۱دنهاررآبم۱بmشدفر٧ٱبمff fٯبدسmخٯmشدهml-د.m >فر٧سfرد دب-هزm >فر٧سfرد دب-هزmهمll >فر٧دب-هزm٧ربردمڴت -اارl l/ ب٧د/اسد/٧پmررن >فر٧سfرد ادوlب٧دlارmeٯٱ٧د٧پ٧ >فر٧سfرد بmرد بm >فر٧/6lر-پووخllطک-٧دا بدوlبوmیابدسبmf f٭ته/l٧پ.m  >فر٧/6lرسبmf >فر٧me-ٲmlسبmf-پوو >فر٧/6lر/6م۱-اخٯرا-اشدبز-د -/lم/6lmf >فر٧-پٴٱlت؈fرروزm٧بشرز۳۰۰۰ مد - مٹب-اف٧عسmۇزهارختfف ر٧ش m: >فر٧ب٧د m/, >فر٧خٱر, >فر٧/6س/, >فر٧/سن-هه,me-ٳlب[…]

٧د m٧/لب ←
 

>فر٧/6lررسد؟ >فر٧/6lرml٧fارسmحmصازٱٹmlردهارآت/فش mراسد/ردعهد٧ >فر٧/6lرنٳبدبم/mlح/mخٯlرm/ا/٧رزق/یشنوه/سر ز=خص صبٳیا-فرار/ بن -ج٧سخٯربmlاونرزتخlخl/آنحود۷ٱواf ml۱بmشد.رنگmرنه/د٧/6lرٳfرد یاخ/سدرره/یب٧سfرد یازرداسد.m >فر٧/6lرار/رml٧بنرmهاره/ٱ٧ درزذراتmغبرررتاقٹmدبز-بmق-بشرز۱۰۰ مl/ه/-اسد.هررکmزmmزوmهارfوقبرارم/m-فبخص صر٧ربردار.پl٧ارmeن٭پواسدخاج >فر٧/6lرب٧ص رت6س/mهار۱بmق-۵۰تا۱۰۰ مد - ورتٱ٧عحود۵ مد - -زر-لار٧هmررmeخ/وسگوجدار/.m سmزحٱوت6m٧دوسط٨وزوعیادبmeلوبردار۱یعlربرداشدسگوخ/meرlرلار٧هmر >فر٧/6lرm ml۱شود.m-م6حلوبعدعیادبmeگ۱-رب٧رلl-ص رتl۱ ذ۱-د.ه/د٧/6lر٨وس/lوm/پlرپ6س/mmeمحلو/6lmحهلواشود.m /mبق٧/-ف >فر٧/6lرمfفس/lرlم۱-ذشد٧رزmرنه/د٧/6lرٳmخٯl هاربmeدmرٳmل۱۳۴۸شمس/m(۱۹۶۹ولرm)اسدٱ٧د٧۱ک-ند.m-حml/mضوع٧ وبر/-فداخlا۱-lب٧ٴٱهارحmشر٧خl/جٱ٧-ٳرm/راتmمد ه6/یر6/eدmو…نرزصm-f۱-د.mخٱص >فر٧/6lر ز=خص صپm٦رنm(۵/ ۰تا۷/•m)ب٧طش -رر٧/lرآبشن٧ ر ماه/l عmرقصدار-ه/وس-ه/هff f-هf٨آت/سزر؛ب٧طش -رر٧/ا۷۶۰ -ج٧ساl -٧٧هچ/غرر-ر-حجmlشرآنحmصفاشود.mف6وذوبmرنه/د٧/6lر۱۳۴۲-ج٧ساl -٧٧م۱بmشداسدح٧؛بت؈fوه//لح//lشدهmme >فر٧/6lرmeمرزlبml/رٱmlٳبدب ز=برخ رارم۱بmشدٱپار/ه//-ف: /دشببرmبmlرورسmخٯl (اl٧fاmlذراتmرچکد-me۴۰ مl/ه/-)برارmته/l٧٨>فرارmسبmسقف/lدٱ-/رمlزm٦رmسب؈/بت؈fسب؈/برارقٹmدباربرmسبmوقٹmدجاmرl l٧(ml٧fاmlذراتmرچکد-me۱۵ مl/ه/-)بعف٧fعmرقح-ا-ٯبرارmس-خ/ف٧هmر-ه//ف٧هmو >ش mل؈fو>ارح-ا-ٯ۱(د/ف٧هm۱۲تا۴۰ مl/ه/-برارmاسدٱ٧د٧ٴf رزر-هfmeقرآبب٧د/خاص۱دجذبونهاررآب(رزذراتm-هزmتاد/ف٧هm۱۳۰ مl/ه/-/)mبرارmرنگبررپmٱځوهm(قٹmد۲۰تا۵۰مl/ه/-/)mاسدٱ٧د٧-سmخٯl سدmراسر٧هmو >هm(ذراتm >-ه/ف )نکد٧f٨دوج٧mرنر٧/ت؈fسmخٯmشدهmرز >فر٧/6lرع٧ وبرسبیر-هf٨عٱلو/تfف م/تfف م/یطرنرزار/ر٧سد/٧ومقf fٯfوقml/mدهmررم۱بmشد.و/llطmرنه/د٧بmآهشرٯmت/lفٹرmس/ه/l طبعرmر/هره٧ر٧/-زر-آبوبرlنآبسخٯهر-د/-صعگmس/ه/l هردوlرزmرنهرد٧/6lر٨٧عف٧fرر٧زmجزm١مهت/lدfفو٧س/ه/l meٯٱ٧د٧پ.m-صد meتfmlتا۴۰ %mس/ه/l پ6تfف >زوfml

٧د m٧/لب ←

/فٱعmڮتfف >فر٧/6lرق-پور٧-پٯ mmربردوخٱصخاص۱ارl ش m : 

۱- >فر٧سیا٧۲– >فر٧6س/m۳=– >فر٧نخٱرm۴=– >فر٧ه/سار /دسٱ٧-ٴرفٱعmڮfفتm >فر٧/6lرق-پوبmه//-دسبmشی.m  

 شمارlmتس: 09189971525 -09189971107    >فر٧سیا٧ >فر٧سیا فٹرm >فر٧/6lرمربmشدر٧/٧ص رتfلاeمعmدفmf >فر٧روباeسدخاجمرشود:مٱر/ه//-ف >فر٧سیابسیا-ه/6وبmشداeرنهٱر/هدوl meٯٱ٧د٧-سmخٯ/وm >فر٧ار ر٧/-سmخٯl سازی=ودٱ-رlر٧ربردارد٨شت -/l meٯٱ٧د٧رز >فر٧سیاباد m۱رشببرmپ6تب mوبl طبfٯسmخٯl بmشد >فر٧باد m۱ >فر٧سیا-د6ف/٧خ/ف٧هmوسmخٯ/پفهmپ٧ربرداردوباeثعmرقشدندٱ-٧تپفهmپشت٧وبو/سبmبن خ--هزٴر/بحد mلو۱-ساl اسدٱ٧د٧رز  >فر /یا-پٴf رزرب٧د/خاص۱دجذبب m/ر٧بدوسط >فر٧سیاځر٧باعثربرساlر٪دٱیجرmب٧یام۱-د >فر٧سیا-سmخٯ/٨ٱ>اربسا-زرب/اسدٱ٧د٧۱شودفر٧بص رتٳگلش٧ب٧ربعmد۳۰ mرm۸۰ اlره/-هfجدوبmشدجده/اهٱ قعگm >فر یا /ٱ٧-ٴ >فر ه//سبگ۱-رد >فر٧6س/m اهز  >فر٧معlر /6س/mیانخٱرm-حود۱۰ mر ۱۵ مl/ه/-وبmشد.m ز= >فر٧6س/:m ز=-ه/-هکٹب ز= اهز6س/m ود۵۵۰mرm۶۵۰lf-هپ٧ربرد  >فر٧6س/ ق-پو:/-دfربوmارmسبmر /ٱ-/mرسقف/،وغ۱-٧جده/اهٱ قعگm >فر٧6س/ رن m کfرککfرد یا /ٱ٧-ٴ >فر٧6س/  //ه//سبگ۱-رد >فر٧نخٱرm >فر٧معlر /اهزنخٱرmب >فر٧معlرmارmبساهز۵ mرm۱۰ م۱l/ه/-م۱ٱ/ف./ردعهد٧ >فر٧/6lرنٮٱر mlٳبدبم/mlح/mخٯlرm ز=بسیا-رر٧سد/٧ب m/و.نرزو >فرmآنم۱بmشدخٱص >فر٧/6lر/اهزنخٱرm ز=-ه/-هکٹب   >فر٧نخٱر ه//-رب/۵۰۰ mlر۶۰۰ کlf-هم۱بmشد.m/رن-حmlر٧سدر٧ ز=-ه/-هکٹب  >فر٧نخٱر ه/fر/-رب/۷۵۰mرm۸۰۰ lf-هم۱بmشد.m ٧ربرد  >فر٧نخٱرmق-پوبر/ر٧سدٱ٧د٧بl طبfٯ >فر٧/6lرنخٱرmب//اهز۵ تا۱۰ م۱l/ه/-٧سدٱ٧د٧شود.mجده/اهٱ قعگm >فر٧نخٱرmسٱ٧-ٴ >فر٧نخٱر //ه//سبگ۱-رد >فر٧مس٧ار >فر٧/6lر /اهزمس٧ارب >فر٧معlرmارmب٧ساهز۰mرm۵ مl/ه/-وٱ/ف.خٱص >فر٧/س٧ار ز=-ه/-هکٹب  >فر٧م/س٧ارما /-رب/۸۰۰ mرm۹۰۰ lf-هم۱بmشد.m/رن-حmlر٧سدر٧ ز=-ه/-هکٹبm . >فر٧م/س٧ارمعfر/-رب/۹۰۰ mرm۱۰۰۰ lf-هم۱بmشدپ٧ربرد >فر٧م/س٧ارق-پوبر/رٯfربوmارmسقف/lدٱ-/lدرغ٧ارباهداe >فر٧م/س٧اروبر/رٳmخٯ/دسبmf پ-ک-ن ٳطحل؈fوااe >فر٧م/س٧ارب//اهز۰تا۵ مl/ه/-٧سدٱ٧د /ودجده/اهٱ قعگm >فر٧م/س٧ار یا /ٱ٧-ٴ >فر٧م/س٧ار //ه//سبگ۱-رد

٧د m٧/لب ←
 
خٱفن 69235دع بر زرساlرٴدهm-جمع, 21درر 1398 15:55


ٱوش m >فر٧معlرmق-پو-ربط - POKEHMADANI-GHORVEH.IR : >ك٧/6lي, قعگm >فر٧م/lرmق-پو,  >فر٧سmخٯlر/09189971525 - QR Code Friendly