ٱ كی/یهمم۪ز<ق>
 • {/ۧس<اa> ,دa><,/خٱa>,ا/٩ ,بن/ۧ }
 • (09189971107 ,09189971525)

  ٱ قای/یهقi>
 •  

  ٱ قا /یه/۪۴ا<از<کةزههاa>آت۴فو/اس-ای/سcزرسیةن بیسطح<زم< سع ۴دهn/زآن<ٱ م  م -شد<شدها<م۵><ک///٩کا<م>گ>>د. /۴خصاتقایةa>ٱ قای/یهقi>

 • وز<حجa>حةوآ ۵۰۰ ۷۰۰ <و<کم<ۨر/۪<مکب)a>ق حi>اn-a> /cبرو-a> (/ٷi <ذو<۱۳۴۲ةجیو<تا۷۶۰-ةجیمقiوماس-)a>قص؈-a>ض<حشرا- م۴اۨیمقiومة<برابر ا<وژگینمۭص؈<<ة<تٯک cبا<س<و/ةارa>قiۨ>-ب<اa>نک<ةارa>آب<م>بشد<ای/ٱب<مقiومn-<ب-/سخn-شده< /eد.کربرد٩n-شةی/ قای/یه_ولa>سبس<و/a>{بوٹق<,بوٹٱ>,ب-/سب}/ قای/یه_/ ؄<هa>پ سخn-سخn-c/ قای/یه_سخn-ٹٱ>اa>حئ<<بسیا<۳i< قای/یه_ٷn-ٹna>ن,طراحa>ةاخ< ص؄a>-><کربردٱ قای/یهمیٸم>-/ن٩nبراa>ش بنةa>سخn-cبراa>شc<اa>ای/یازبیسبسازa>ةارد۳-اسn-شةی/ قای/یهبراa>ک/<بقi- ۴-اسn-شةیبراa>/-یسخn-cپٯک>ةن شcای/یازبیسبسازa>ةارد۶-اسn-شةی/ قای/یهسخn-cپٱولولi قاآشپٲۮاسخn-<ب-/سب۸-اسn-شةیة<تٵ<؈یخۧ/یه<۹-اسn-شةی/ قای/یهة<سخn- کربردمتلi ٱ قای/یهٱ قای/یهیا٩اnیاة<کiورزa>-٩n-شةی/ قای/یهة<کiورزa>ن/nکi-قاۨ>-وه>< ردرa><را<ب<ا م>بردزةا/یهa>۵-۱۰ م><م۪<براa>زهک،و<آب رa><بیکر م>رو /را<ایبعث<م>ش/eد<رطپ٨-آب<همچ۪دnیجa>گیا/<م>ش/eدa>ن/n/ قای/یهرا<م>-وc-وcلاa>یهa>زa>><خۧc٩n-شةی//سیای/i>
 • >c -بen/ز-جنآهک،ونم<۳-/ قایص؆ع-ی<–<ٱ قایص؆ع-ی<زخۧcتولa>سیایة<من٩ق<ردتا
 • ن/n/ قایبiجeد<آمةیزکةزهa>آت۴فو/a>ای/سcزرسیةن بیسطح<زم< سعپ٨؈رت<n/ز/eد ت-بeلنمۧةیبیعل-انت۴ا<کاٹخ/eدبیص؈رت<سفنجa>پ٨یا<۳iد مةیس-ٱصطلcحعلآن<ٱ م یا٩اnیا<م>بشد.ٹمهم-><وژگی<هاa>a>نمۭص؈<<تٯک cبا<س<و/وزa>سi<قاۨ>-نک<ةارa>آبم>بشد<ای/ٱب<مقiومn-<ب-/سخn-شده<کعد.ٱ قایسفa> -بen/زٱ قایسفa> -بen/زهمcک،ةارa>نٱ قایسفa> //،-وc٩n-شةی// بa> بٌ/ قای/یه/i>
 • سبٱ قای٩nو<<سبقi>
 • /یٸم>ة<اخn-a>ا<ةاش-/بزک-><میه<روویب ز<۳۰۰۰ م-> مکبةا/nع<س/زهاa>/ختلi ایشو<:/ قایبةو,/ قای/خٱa>,/ قاییهس,/ قای/ۧس<نمه,٩nc<<ب<[…]

  ةوی/۷لب ←
 •  

  ٱ قای/یهچa>-؟/ قای/یهسiحص؄<از<ش-هاa>آت۴فو/a>اس-/۲a>-عمةی/ قای/یهنب-<ب<م۵<ح<۳iخn-c/۴اۨیز<قی؄<شن<وcمۧس>وزب<ا<وcنa><تخ<خ<بشد.<رنگنمۧةی/یهفa> یاخۧع-رa>مۧی؄<بیسفa> یازرداس-.ٱ قای/یهةارۧa>هاa>م۪شو-ز<ذراتغب-رa>تا<قiٹ-بزک<ب<قi<ب ز<۱۰۰ م<م۪<اس-.هرک<ز٧/٩زi هاa>فوقبراa>م۵i><بخص؈صa>کربردار/٩.//٩ن

 • بیص؈رت<هسهاa>>ب<قi<۵۰تا<۱۰۰ م-> و ة<زa>>لاa>یهa>a>٩خۧcو<سگ<وجeد<ةارۯ.ٱسcزحش <تٯ٧/ٴی-وط<ةو <عیا-ب٩لi بردار>یعبرداش-/سگ<وخۧc٩رلاa>یهa>ٱ قای/یه٧/٬و<<>ش/eد.ةمٯحلi بعد<عیا-ب٩گ>>a>بیاcل<ة<ص؈رت<<>ٱذ>>د.مۧةی/یه<وس<ٱ قای/یهمه/٩س<ر<م>ة<کش-یزنمۧةی/یهخn-cب٩-و/a>ل<۱۳۴۸ش/س(<۱۹۶۹)<اس-شةی/>ک>ةند<.ة<ح<<ۭض <عوi بر/۵><داخ<<ا>>cحشa>یخ<ج<شn>٧ۧراتم-٭ةه<ٱی>،ٱة-و/<و…cنa><صi<م>کعد.خٱص<ٱ قای/یهوزن(<۵/ ۰تا<۷a>ای۱آب<شنور م،مۧقصدا>کمۧcو<سمۧcمقiومة<مقiآت۴سزa><بیطپ>a>ای۪ا۷۶۰ ةجیساa>>a>ة<حجنمۧةی/یه۱۳۴۲ةجیسابشد<اس-حک<بتون<وcم۵ۧcلح<۪۴<<شده٩ٱ قای/یه٩مa>cٱ<ب-<ب<وز<برخورةارم>بشد<<: ۬۹-ش <بةa>ب<-<وcاسخn-c٩۴۰ م<م۪)<براa>ته<ی قااa>سبسق<<سب<بتون<سب<براa>قiٹ-باربرسبوcقiٹ-جةاا/٩۱۵ م<م۪)<بع/nن<عa>قحi>اn-<براa>سi>ةخۧ/یه>کمۮۧ/یه<وcٱ شولولi اa>ح>اn->(دۧ/یه>۲تا۴۰ م<م۪<براa>اس-شةیکiورزa><ة<من٩ق<ا<آب<بید؈<خاص>-جذب<وcنک<ةارa>آب(ز<ذراتn/زتادۧ/یه>۳۰ م<م۪)براa>رنگبرa>پٹ/ ه<(قiٹ-۲۰تا<۵۰م<م۪)اس-شةیة<سخn-cاسایه<وcٱ ه<(ذراتٱ ة<مۧ//ٯ)cنک-یقi-ویa>نایۨتون<سخn-شدهز<ٱ قای/یهعوi برسبی>ة<مقiعٱلنa><ةارۧa>س-ۭک<وc/قiومn-<فوق<۹ٹهa>م>بشد.نمۧةیبٌآهکcشاn-ت۴<سمcرۧcمa><ة<ةای۩<زa>>آب<وcب <ن<آب<سخn-cمa><کعد۩<ص؆ع-سمc<-وcنمةی/یهیع/nنa>ز<جزٹc/ه<ت۴<<ده/٩یسمcةوی/۷لب ←
 • ۧ/ٱع/تلi ٱ قای/یهقi>

 • ای/<کوکربردوخٱص<خاص><ةار

  ۱- ٱ قایسیای۲–<ٱ قای،هس۳<–<ٱ قاینخٱa>۴<–<ٱ قایمۧس<اa> ۬۹-سشn/ٱع/لiتٱ قای/یهقi>

 •  ش/ار<تcسc: 09189971525 -09189971107    ٱ قایسیایٱ قایسیا /na>ٱ قای/یهمa>شدایۨیص؈رت<فل<امعٹ/ٱ قایروcباcس-خداج<مa>/eد:c/ٱرۯcم۵><ٱ قایسیاcبسیا<م۪،هةنمٱرۯcم -وc ای۩<سخn-cچa>کربردارد ت><ةرش <بةa>پٴتبووcب<ٱ قایسیاcة<-ٵ<؈یخۧ/یه<وcسخn-۪li/<ه<کربرداردوcباث<عa>قشدنcدٱ>یتli/<ه<کشتیوcبcة؈<سببةن خi>سا<بید؈<خاص>-جذب<بوۧa>ب<-وط<ٱ قایسیاcایباعث<-برسادnیجa>بیگیا/<م>کعدٱ قایسیاcة<سخn-ۧ/- اa>بسا<زa>ۧcاس-شةی/> /eد<ایبص؈رت<گ<لcشیبی-بعٹ۳۰ وa>۸۰ ٳام۪<موجeد>a>دٱ قای،هسٳاn/ز ٱ قایمع؇ یهسیانخٱa>ة<حةو۱۰ وa> ۱۵ م<م۪۶۵۰<و<کم<کربرد ٱ قای،هس قi>

 • <بواa>سب> ۯٱ>>سق<<،وcغ>>یج۹-م۴ا<ة ق؅-ٱ قای،هس ca>ن٬ کلa>ک<ک/a>د یا ۳شnٱ قای،هس  ۨۧcمۧ-cسcبگ>>a>دٱ قاینخٱa>ٱ قایمع؇ ۳اn/زنخٱa>ب<ٱ قایمع؇اa>بساn/ز۵ وa>۱۰ م><م۪<م>ک/٩./۲a>-عمةی/ قای/یهنٱa> <ب-<ب<م۵<ح<۳iخn-c/ز<بسیا<ا>س-ۭک<بوۧوc.نa>آن<م><بشدخٱص<ٱ قای/یه۳اn/زنخٱa>وز مۧ->a>بۧc۵۰۰ ۶۰۰ ک<وکم<م><بشد.ۧa>ن<ة<حس-ای/ز م۹لa>->a>بۧc۷۵۰وa>۸۰۰ <وکم<م><بشد. کربرد ٱ قاینخٱa>قi>
 • س-شةیبنخٱa>بۧ۳اn/ز۵ تا<۱۰ م><م۪<س-شةیش/eد.ج۹-م۴ا<ة ق؅-ٱ قاینخٱa>سشnٱ قاینخٱa> ۨۧcمۧ-cسcبگ>>a>دٱ قایمcسیاa>ٱ قای/یه ۳اn/زمcسیاa>ب<ٱ قایمع؇اa>بیساn/ز۰وa>۵ م<م۪وزما ->a>بۧc۸۰۰ وa>۹۰۰ <وکم<م><بشد.ۧa>ن<ة<حس-ای/زمعلa>->a>بۧc۹۰۰ وa>۱۰۰۰ <وکم<م><بشد<کربردٱ قایمcسیاa>قi>
 • -لa><بواa>سق<<<غیاa>باn/داٱ قایمcسیاa>وcبرۧa>خn-ۨ-/سبو /<ک>ةن طح<لولi ااٱ قایمcسیاa>بۧ۳اn/ز۰تا<۵ م<م۪<س-شة ۴/eد<ج۹-م۴ا<ة ق؅-ٱ قایمcسیاa> یا ۳شnٱ قایمcسیاa> ۨۧcمۧ-cسcبگ>>a>د

  ةوی/۷لب ←
 • خٱ/٩ن 69235دع cبر/زرسادهة<جمع, 21c-a>ر 1398 15:55


  ش پوٱ قایمع؇</a>قi><li ة<اi><li< - POKEHMADANI-GHORVEH.IR :/ كی/یه</ي, ق؅-ٱ قایم۹؇</a>قi><li , ٱ قایسiخn-c</a>/09189971525 - QR Code Friendly