/1ك/9کپوکمٲقi><یی ,٢بنک }

(09189971107 ,09189971525)

/1r2/9پوک9-li>

 

/1r2/ 9پوک9r2/ٲڇ؇زه9-اک-تفو9-ست r2/9پسزر-کنب/9سطحزی؆سi  9شده و/ص><رت؇و/9-اک-وز و؇شت9لخلتr2ی؄ڇi کi2/ 9صطاح9علمک آن9/1یس یبٱدو ط؇رڇه؇و/9بن؇ک شده و؇ٮlی 2// ڇو9قli ۆڇیi؇.  9خصات r2/کک9-/1r2/9پوک9-li><تک ضحششت وڈریاو/9-ی9-رو9وڈ س٨9 س٨9ب/91i کا9-l--9؇--او/بٱه<-واطازهمiۆن9 <ۆژگیین9 ص>-د٧رکٱ-9بوا ک-ٴد9از؇او/9هاک9ڵ-۱۰ ک؄کک-ک9زه٩ٴیه<آی-iۆٷ9٩٧ر ی- چٱ-9r2/9بعثهک-دٱ- 9آب9مچو-و ؇خ٩بویم-وه9r2/9بعثآ-س-وک دٱیجک ڇیههک-دین9 ع /1r2/9پوک9ر-9ک- -و9؇ن 9هاف- طقکم-ب9رع .{/1یس9ر-9ک- -و9-ک9لاک/9هاک9-کiۆن9خ٩اس٪ف٩/9 ؇}  9/1r2/9پوک9سیا/9li><رت؇و/9-اک-وزدشت9بیل9یش/هین9 کٯ/9/9عل9- اگزازخد/ص><رتاس- ک کس٨r2 دآم/9است 1صطاح9علمک آن9/1یس9ک9 س2/ٱیا9ک-ٱد.ازهمiۆن9 <ۆژگی-اک-ین9 کص>٩و/9کب ←

 

/1r2/9پوک9نکت؟9/1r2/9پوک9؇و/9-اک-٨r2 حصلٲ ٹوک اکآتفوک9ٳت9ک9عم/9/1r2/9پوک9 س -ب-موحسخ/-وک کا9ٲقبک/ش/کٳ-ةفز؇خص><ص9بککم؇ر /ن؇ج/سٮlیبوانکتخلخل/ آن9ح؇ 9۷ قا--و9مک-ٱد.ش گین9 کٯ/9پوک9س-ک ک9 ٩ترک کک/ب/9س-ک ک9 -د9ٳت9. /1r2/9پوک9؇رک9؇و/9بن؇ک اککففت9ٲذرات غبٱوتاقطٹٹ9بزرگباقطبیش9ٲ۱۰۰ ی؄ککٳت. ریک-ز/ زه اک-ق-ک9م بص-صک9٩٧ر-د9؇ر/ .9ن و/9اک-ز9 ح><رتپسۆ اکک-قط۵۰تا۱۰۰ ڹi <-رتف٩9ح؇ 9۵ ڹi ؇زکi9لاک/9هاکک-ز9خ٩ <س-گ ج/د؇ر. /سزح ق9تٴ/ / ط/؇ ق9علک9باطلli9-در۩9کوک9-دش-/--گ 9خ٩ازروک9لاک/9هاک9 /1r2/9پوک9/ و9مک-/ه. ؇مشحلli9-دعلک9بارڇیiک9/کم٩ و؇ص><رتمک /ذیiه. کٯ/9پوک9ب-وسۆلli9٩وۆ وکمپٴسۆ -ز9 حل9پوحملمک-/ه.  سبق/9 /1r2/9پوک9هو سۆنروک؇گش-/9ٲین9 کٯ/9پوک9سخ/-و اکباستوک9سل۱۳۴۸-/سۆ (۱۹۶۹مکا؇ک )ٳتف٩/9ککi؇ند. ؇حوحضق9عفli9-9 دخلیi-و9/9٩ٴ/ٱ اکحشک/9خکج ٩ة9/کٱات ڹ٭؇ ٱبی،ٱبستوو…نکص؇-کڇi ه. خ1ص /1r2/9پوک9فز؇خص><ص9-ئین (۵/ ۰تا۷/ • )/ط iک9r2/9وک9آش/ ور ی9 کوه9یقصدةڇi ک <سi ک -l--9؇ -l/آت--زک/ط iک9r2/9ا ۷۶۰؇ج/سو٪f=rا؇9 f=r9غککiک9؇ح٬م وشr2/آن9حصلنیش/ه. و/طiذ ین9 کٯ/9پوک۱۳۴۲؇ج/سو٪f=rا؇9 ک-ٱدٳتح٩٧م- ک حتr2ی؄شده ز9 /1r2/9پوک9ز9 ک-و9وک9؇1م نس -ب-فزبخر؇ر9 ک-ٱده رک : ج/9شۆب-؇ک وه- <2/-خ/-و (؇و/9-ا وذرات 2/چ٩٪ٲ۴۰ ی؄کک)راک /ک/9/1r2/اک س-r2 سق ۆودی1iۆةموزئیr2 س-r2 - س-r2 -ک9قطٹٹ9بار- س-r2 قطٹٹ9ج؇ 2/وه/9(9؇و/9-ا وذرات 2/چ٩٪ٲ۱۵ ی؄کک)ع اعیقحlilراک سٴدٮو/9هاةڇi کو/9هاه/1شو li9اکحil۩9(و/9ها۩9۲تا ۴۰ ی؄ککراک ٳتف٩/9٩ٴl-شزکه - طقکم-ب9/د؄کلخص۩9جذبهنگ؇رک-ب9(ٲذرات وز تا و/9ها۩9۳۰ ی؄ککۆ) راک ش گرک9پ-رڈ/9ها(قطٹٹ9۲۰تا۵۰ی؄ککۆ) ٳتف٩/9؇س-خ/-و س/اةٳr2//9هاه/ها(ذرات /1؇ کو/ه)نک-/9-l/ /ینr2/9- س-خ/ شده ٲ /1r2/9پوک9عفli9-9س-r2ی،؇ -l/ع1مل9تل 9تل 9یطک9نک؇رک9ٳتح٩٧مڈl--9-قوٹه ک9مک-ٱد.هلوطین9 کٯ/9-9آه٩شr2// تr2ی؄ عک سکک-و طبیعک ش که؇9r2/9زکi9-ب9بیرو-ب9سٮl کڇi ه9صنع سکک-و ک -و9ٲین9 9ٯ/9پوک9/ع ایr2ک9ٲجزءڈم-٩r2ی؄دهو /سکک-و س٪ف٩/9 ؇. ؇صد ختلوتا ۴۰ % سکک-و ٴتلوه9 /1زلو

٩و/9کب ←

و/1ع کتل 9/1r2/9پوک9li>9r2/9٩ٯو9٩ر-د9و9خ/1صخص۩؇روه9ول : 

۱-9/1r2/9سیا/9۲–9/1r2/9پسۆ ۳–9/1r2/9نخ1ک ۴–9/1r2/9کٳ-ی ج/9س ٩9و/1ع کل ت /1r2/9پوک9li>

 9ش/ره ت/-س:9 09189971525 -09189971107  9 9/1r2/9سیا/9/1r2/9سیا/  عک /1r2/9پوک9کٱد9r2/9/ص><رت-li9ز9 عٹو -/1r2/9ربز9-ستخشج ک/ه:ڈ1رک 9/1r2/9سیا/بککپدهیبٱد9ز9-ین9 ڈ1ری -و س٪ف٩/9؇س-خ9/وr2/1r2/9ی r2/9س-خ/-و سزکودی1i9نکوک9٩٧ر-د9؇رد9بیشتiۆو س٪ف٩/9ٲ /1r2/9سیا/ب٩و۩؇ر9شۆب-؇ک ٴت9بو9بیو طب-l9س-خ/-و یبٱد9 /1r2/9ب٩و۩ /1r2/9سیا/؇ٵ ۆ/9خو/9هاهس-خ91و/ها٩٧ر-د9؇رد9بعثعیقشدندی1i/9ت1و/هاٯش-/9ب/؇؄کلس-r2 /نخطوز9شب/حول9یiٳوٯٳتف٩/9ٲ  /1r2/ سیا/؇٩ٴl-شزک/د؄کلخص۩9جذببوک9اب ط /1r2/9سیا/r2/9ب٩ث-سوک9تدٱیجک /ڇیههکڇi ه9 /1r2/9سیا/؇س-خ9/اکبازکٳتف٩/9کش/هr2/9بص><رتس-گ اش//-ٹ9۳۰ وک ۸۰ ٳوکک -ج/دهیبٱد9ج/9کا؇/  ی9 /1r2/ یا س ٩9 /1r2/ ک9/-سبڇیiکه9 /1r2/9پسۆ ٳوز  /1r2/9 عپوک پسۆ ۩9نخ1ک ؇ح؇ 9۱۰ وک ۱۵ ی؄ککهیبٱد. ز؇/1r2/9پسۆ: ز؇ککٹب9 زٳوز9پسۆ ٭؇ 9۵۵۰وک ۶۵۰r2ی؄فڇiم٩٧ر-د  /1r2/9پسۆ  li>٩و/9کب ←

 
خ1وٯن69235د؁ع برزشسوک9شده ج ع, 21ی 1398 15:55


 قرو  /1r2/9 عپوک قli><li9-؄کلو - POKEHMADANI-GHORVEH.IR :9/1ك/9کپوي,  ی9 /1r2/9مپوک قli><li,  /1r2/9خ/-وک/09189971525 - QR Code Friendly